Sematia

p.flor.3.317colii.xml

TM: 11168HGV: 11168Date: 210 – 210Place: Arsinoites

17 m1 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Λ[ο]υκίουΛουκίου Σ̣ε̣π̣[τιμίου]Σεπτιμίου [Σεουήρου]Σεουήρου |gap:?|
18 Περτίνακος καὶ Μά[ρκου]Μάρκου |gap:?|
19 Αὐρηλίου Ἀντωνίν[ου]Ἀντωνίνου [〚καὶ〛]καὶ
20 〚Π̣ο̣υ̣β̣λ̣ί̣ο̣υ̣〛Πουβλίου 〚Σ̣ε̣π̣τ̣ι̣μ̣ί̣ο̣[υ]〛Σεπτιμίου 〚[Γέτα]〛Γέτα 〚[Καίσαρος]〛Καίσαρος
21 εὐσεβῶν σεβαστ̣[ῶν]σεβαστῶν [,], [ἐπαγομένων]ἐπαγομένων
22 β|num:2|