Sematia

p.flor.3.296.xml

TM: 36862HGV: 36862Date: 548 – 565Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|[ἐκομ?]ισάμην|gap:?|ἐκομισάμην
2 |gap:?| ὑγίειαν
3 |gap:?|[πονη?]ρὸς|gap:?|πονηρὸς Παπνοῦθ[ις]Παπνοῦθις
4 |gap:?| τ̣ῶντῶν ἀπὸ ⊢Φθλα⊣Φθλα
5 |gap:?|ε̣ν|gap:?|εν Χριστῷ
6 |gap:?|ῳ̣|gap:?|ῳ δεσπότῃ μου
7 |gap:?||gap:1|ν̣ετ̣ον|gap:2||gap:?||gap:1|νετον|gap:2|
8 |gap:?||gap:1|ειδ|gap:1|τ|gap:1|
9 |gap:?| [π]ᾶσιπᾶσι τοῖς [ἀγ]α̣θοῖςἀγαθοῖς καθʼ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς
10 |gap:?| καὶ μακροχρονιεῖν καὶ τέκνα
11 |gap:?|[ἀπο?]λαύσεως|gap:?|ἀπολαύσεως ἐκ θεοῦ δ[εδ]ομένηςδεδομένης τυχεῖν
12 |gap:?| [κ]αὶκαὶ ἐπουρανίου . S-2 μάρτυρα γὰρ καλῶ τὸν ❨δεσπ(ότην)❩δεσπότην
13 |gap:?|ύ̣ομαι|gap:?|ύομαι μετὰ τῶν δούλων ⋰ὑ⋱μ̣ῶνὑμῶν υ⋰ἱ⋱ῶνυἱῶν μου
14 |gap:?||gap:1|ερ|gap:3||gap:2|[ἀσφ?]αλ̣είας|gap:?||gap:1|ερ|gap:3||gap:2|ἀσφαλείας διʼ εὐχ[ῆ]ςεὐχῆς ἡμῶν
15 |gap:?|των ⋰ἱ⋱ερῶνἱερῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων , ⋰ἵ⋱ναἵνα ❨θ(εὸ)ς❩θεὸς
16 |gap:?|λα καὶ τὰ ἐμφέροντα κατὰ τὰ αἰτήματα
17 |gap:?|[γά?]ρ|gap:?|γάρ που̣που διὰ τοῦ ἱεροψάλτου λέγων ❨θ(εὸ)ς❩θεὸς , ὅτι
18 |gap:?| [π]ένητιπένητι καὶ πτωχῷ , τοῦτον ῥύ̣σεταιῥύσεται ❨κ(ύριο)ς❩κύριος
19 |gap:?| [εἰ]ςεἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ . S-3 ⋰ἴ⋱στεἴστε γάρ , δέσποτα
20 |gap:?|πως ουδ|gap:4|λ̣|gap:1|ι̣|gap:2|χερέστ[ερ]ονουδ|gap:4|λ|gap:1|ι|gap:2|χερέστερον τοῦ
21 |gap:?|ειν τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ εὐλυσίας εἰς στένω⸢❨σι(ν)❩⸣στένωσιν
22 |gap:?||gap:1| τὸ θεῖον , ὅτι τῇ συνεχούσῃ με ἀρρωστίᾳ̣ἀρρωστίᾳ
23 οὐκ η|gap:10|ς τιμῆς τοῦ θ̣ε̣οῦθεοῦ , καὶ οὕτως οὐκ ἐσπλαγχνίσθη̣ἐσπλαγχνίσθη
24 ❨εἰρημέ̣(νος)❩εἰρημένος |gap:9| ἐζήτει βιάσασθαί με παρὰ τὸν τοῦ δικαίου λόγον
25 εἰ μὴ ὅτι |gap:16|ων ἐπὶ κ|gap:5| καίτοι γε ἔχων ❨εἰρημέ(νος)❩εἰρημένος
26 Παπνοῦθις̣|gap:1|Παπνοῦθις|gap:1| |gap:10| καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ δὲ ἀξ⸢[ίαν]⸣ἀξίαν ⋰ὑ⋱πουργοῦσανὑπουργοῦσαν αὐτῷ
27 |gap:4||gap:4|ε̣ι̣|gap:14||gap:4||gap:4|ει|gap:14| κ̣αὶκαὶ ἐμπρῆσαι ⊢Φθλα⊣Φθλα τὴν κώμην καὶ ἀπενεγκεῖν
28 δεσμίους τ[οὺς]τοὺς [ἐκεῖ]ἐκεῖ [οἰκ]οῦνταςοἰκοῦντας ὀλιγίστους ἀνθρώπους εἰς Ἀφροδίτην
29 ουμην |gap:12| θ⋰υ⋱μήσειενθυμήσειεν κοπωθῆναι δύναται εὐχε̣[ρ]ῶςεὐχερῶς ἐν τοῖς τόποις
30 πληρω|gap:11| [δημ]ό̣σ̣ιαδημόσια ἐκ τῶν συ̣ν̣τελούντωνσυντελούντων αὐτοῖς κ̣τητόρωνκτητόρων
31 ἀπὸ Ἀφρ̣ο̣δ̣ί̣[της]Ἀφροδίτης [κώμης]κώμης [ὁ]πηνίκαὁπηνίκα οὗτοι̣οὗτοι βάλλουσιν δημόσ̣ια̣δημόσια τῷ βοηθῷ
32 Φθλα ε̣χομ|gap:9|τ̣ωςεχομ|gap:9|τως εἰς τὴν κώμην ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης , ⋰ἵ⋱ναἵνα μετὰ τὴν ἀπόδοσιν
33 τῶν ὄντω̣[ν]ὄντων |gap:2| [ὁ] ❨[εἰρ]η̣μ̣έ̣(νος)❩εἰρημένος Πα̣π̣ν̣οῦθιςΠαπνοῦθις τὸ ἀστικὸν αὐτοῦ δημόσιον παρʼ
34 αὐτοῦ̣αὐτοῦ παραδεδ̣ω̣[κ]|gap:6|ωπαραδεδωκ|gap:6|ω τὸν ❨εἰρημέ(νον)❩εἰρημένον βοηθὸν καὶ τοὺς ἀπὸ ⊢Φ[θ]λα⊣Φθλα μισθωτὰς
35 καὶ ἄλλ|gap:5|η̣τήσειἄλλ|gap:5|ητήσει κατὰ μέσο̣νμέσον τῆς κώμης διαμα̣ρ̣τυρόμενοςδιαμαρτυρόμενος
36 αὐτὸν̣αὐτὸν |gap:3| δημόσια λαβεῖν μόνον |gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|π̣ει|gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|πει τὴν διοίκησιν τ̣ο̣ῦτοῦ
37 ἀγαθοῦ μου δεσπότου , ἐπεὶ οὐ δυνατοτεροῦσιν αὐτοῦ οἱ ἀπὸ ⊢Φθλα⊣Φθλα
38 οὖτε σπα|gap:3|ος αὐτῶν [τῆ]ς̣τῆς ⋰ὑ⋱μ̣ῶ̣νὑμῶν δεσποτείας φαίνεται μόν̣ονμόνον
39 ❨εἰρημέ(νος)❩εἰρημένος Πα̣[π]ν̣οῦθιςΠαπνοῦθις ἔχθραν ἔχειν εἰς ἐμὲ οὐκ οἶδα πόθεν , κατὰ τὴν
40 σήμερ̣ο[ν]σήμερον [ἡμέρ]α̣νἡμέραν , ἥτις ἐστὶν Φαῶφι πέμπτη , ὅλους τοὺς λινοΰφους
41 ε̣πιασθ|gap:4|επιασθ|gap:4| το̣ύ̣των̣τούτων |gap:5| συνπρω[τ]οκ[ωμ]ητ̣ῶνσυνπρωτοκωμητῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέκαμον
42 παρακαλῶν αὐτοὺς διὰ τῶν ἀνθρώπων μου ἀπολῦσαί μοι τρεῖς|num:3|
43 ἀνθρώπους ἐκ τῶν ❨εἰρημέ(νων)❩εἰρημένων λινοΰφων , εἰωθότας καθʼ ἕκαστον ἔτος
44 λινοκαλάμα̣ιςλινοκαλάμαις σπεῖραι παρʼ ἐμοὶ ἐν τοῖς γῃδίοις μου καὶ παρασχεῖν τοὺ̣ς̣τοὺς
45 χρυσίο[υς]χρυσίους ἐμοῦ εἰς τὸ δημόσιον οὐκ ἐβουλήθησαν . S-4 καὶ μὴν τούτους
46 καὶ ὅλου̣ς̣ὅλους [κα]τέστησανκατέστησαν εἴς σο̣υ̣σου γύας σπεῖραι παρʼ ἑαυτοῖς μόνοις καὶ οἷς
47 προσέχουσι α̣|gap:1|α|gap:1| [ζ]ητήσαντεςζητήσαντες ἐν̣τεῦθενἐντεῦθεν ἤδη αὐτοὺς προτέλειαν . S-5 ὅθεν παρακαλῶ
48 ὑμᾶς καὶ το|gap:3|οτο|gap:4||gap:1| πρὸς ἁπάσαις ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν εὐεργεσίας αἷς ἐντυγχάνω
49 ἐπιθ|gap:2||gap:4| βενεφίκιν τῇ ὑμετ̣έρᾳὑμετέρᾳ ψυχῇ εἰς παράστασιν προστάξαι
50 τοὺς ἐ[μοὺς]ἐμοὺς ἀ̣ν̣θρώ̣πουςἀνθρώπους τοὺς ἀεὶ τὴν λ⋰ι⋱|gap:2|α̣νλι|gap:2|αν παρʼ ἐμοὶ σπείροντας
51 συγχωρηθ[ῆ]ναίσυγχωρηθῆναί ⸢μοι⸣μοι ⸢κατὰ⸣κατὰ ⸢τὸ⸣τὸ ⸢ἔθος⸣ἔθος ⋰ἵ⋱ναἵνα εὕρω τὰ δημόσια εὐγνωμόνως πληρῶσαι
52 εἰς τὰ̣ςτὰς κατα̣βολὰ[ς]καταβολὰς [καὶ]καὶ [μ]ὴμὴ ἐν ⋰ὑ⋱στερησμῷὑστερησμῷ γένωμαι ἀπο̣ρῶνἀπορῶν πανταχῇ
53 |gap:1||gap:1||gap:4||gap:3|νιζε|gap:3|[π]λησίον|gap:1||gap:1||gap:4||gap:3|νιζε|gap:3|πλησίον ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ γεν̣ημάτωνγενημάτων ὅτι̣ὅτι τὰ ἐν καιρῷ
54 διδομε̣[ν]|gap:2|ο̣ςδιδομεν|gap:2|ος εἰ πρὸ καιροῦ ἐπιδέχονται οἱ δανισταὶ ἐ̣μο̣ὶἐμοὶ τὰς χεῖρας
55 αὐτῶν εκ|gap:1||gap:1||gap:1|ησαν θλίψαντες τ[ὸν]τὸν [τρ]ισάθλιοντρισάθλιον κτήτορα . S-6 ταῦτα μὲν δὴ
56 |gap:4||gap:2||gap:3| ἡγείσθω δὲ τῶν βραχέων μου γραμμάτων ἐποφειλ̣ομένηἐποφειλομένη
57 ὑμῖν εξ̣|gap:3|εξ|gap:3| προσκύνησις καὶ ἀσπασμός μου ὡς οὐ χάρτης χωρεῖ ,
58 δέσποτ̣α̣δέσποτα