Sematia

p.flor.3.294.xml

TM: 36860HGV: 36860Date: 501 – 600Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 τοῦ παναρε|gap:2|τον ........|gap:?|
2 S-2 προγεγραμμένος Κολλοῦθος ο|gap:?|
3 τῆς αὐτῆς δουκικῆς τάξεως δ̣|gap:?|δ|gap:?|
4 |gap:4||gap:2|ας δίχα παντὸς δόλου κ̣α[ὶ]καὶ |gap:?|
5 |gap:6| κ̣α̣ὶ̣καὶ περιγραφῆς κα[ὶ]καὶ |gap:?|
6 καὶ ο|gap:3|ρ|gap:?|
7 ⊢Κύρου⊣Κύρου μετας|gap:1||gap:?|
8 εἰς νύμφην |gap:?|
9 [νο]μίμουνομίμου γάμου ἐμο|gap:2||gap:1||gap:?|
10 |gap:4| α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν τῶν προαι̣ρ̣|gap:?|προαιρ|gap:?|
11 [συναρεσά]ντωνσυναρεσάντων καὶ συνπειθομ[ένων]συνπειθομένων |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [χρησταῖς]χρησταῖς [ἐλπίσι]ἐλπίσι
12 καὶ γνησίων τέκνων σπο[ρᾷ]σπορᾷ |gap:?|
13 ἀσμενείας τῶν σῶν εὐκλ[εῶν]εὐκλεῶν |gap:?|
14 τῶν σῶν γαμικῶν ἕδνων η|gap:?|
15 καὶ συναρεσάντων μεταξὺ ἐμοῦ [τε]τε [καὶ]καὶ |gap:?|
16 σου ἀδελφῶν τῶν καὶ τὸ προς|gap:1||gap:?|
17 πᾶσαν πίστιν καὶ κουρατορίαν̣κουρατορίαν |gap:?|
18 ἐπὶ τοῖς ∼ἑξοῖς∽ἑξῆς δηλουμ[ένοις]δηλουμένοις |gap:?|
19 καὶ ὁμολο̣|gap:?|ὁμολο|gap:?|
20 προγεγραμμε̣|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|προγεγραμμε|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
21 ὀφείλειν καὶ χρεωστεῖν̣χρεωστεῖν ἐμοὶ |gap:?|
22 [ἀ]ναμφιβόλῳἀναμφιβόλῳ λόγῳ τω|gap:2||gap:?|
23 καὶ λαλητηρ|gap:2| χρυσοῦ ν[ομίσματα]νομίσματα [δεσποτικὰ]δεσποτικὰ |gap:?|
24 ἓξ|num:6| εὔσταθμα ζυγῷ δημοσίῳ Ἀντ[αίου]Ἀνταίου |gap:?|
25 καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχ̣[εῖν]παρασχεῖν |gap:?|
26 δίχα πάσης ἀγνωμοσύνης καὶ ἀναβ[ολῆς]ἀναβολῆς |gap:?|
27 πόρῳ καὶ τιμήματι τῆς ἐμῆς ὑποστά[σεως]ὑποστάσεως [γενικῶς]γενικῶς [καὶ]καὶ [ἰδικῶς]ἰδικῶς
27-28 [ὑπο]∤κειμένηςὑπο∤κειμένης
28 σοι εἰς τοῦτο ἄχρι πληρ̣[ώσεως]πληρώσεως |gap:?|
29 ἀκολούθως τ|gap:6| των̣|gap:4||gap:1||gap:?|των|gap:4||gap:1||gap:?|
30 ἀνθομολογουμ|gap:3||gap:2||gap:7||gap:1|ο|gap:2||gap:?|
31 Κύρου ἐκ τῶν αὐτῶν γο[νέ]ωνγονέων |gap:1||gap:?|
32 καὶ συναρμοσθησομένης σοι κ̣|gap:?|κ|gap:?|
33 καὶ ταύτης ἔτι νύμφης ε̣|gap:1||gap:?|ε|gap:1||gap:?|
34 καὶ Λεοντία μετὰ συναινέσεως το[ῦ]τοῦ |gap:?|
35 σιγγουλαρίου τῆς αὐτῆς ἡγεμονι̣[κῆς]ἡγεμονικῆς [τάξεως]τάξεως |gap:?|
36 ἤδη παραδοῦναι καὶ παραχωρῆ[σαι]παραχωρῆσαι |gap:?|
37 ἀδελφῇ Θεοδώρᾳ τῇ καὶ Σηγ̣α|gap:1||gap:?|Σηγα|gap:1||gap:?|
38 |gap:22| τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ταῦτα παν̣|gap:?|παν|gap:?|
39 |gap:5||gap:2|ν καὶ ἀποκρίνασθαι καὶ πάντ[α]πάντα [τὰ]τὰ |gap:?|
40 δημόσια τελέσματα βασιλικὰ κανονικ[ὰ]κανονικὰ |gap:?|
41 ἐπὶ σὲ σ̣υ̣ρ̣ό̣μ̣ε̣ν̣α̣συρόμενα αὐτῷ ἐκ πάλαι |gap:2||gap:?|
42 |gap:2|ην σὸν φοροτελῆ καὶ οὐκ ἐξέσται μ[οι]μοι |gap:?|
43 β̣ουλεύσασθαιβουλεύσασθαι ἐπεναντίον τούτῳ τῷ μ̣|gap:?|μ|gap:?|
44 |gap:1||gap:2|το ὀρθῶς καὶ δικαίως ἡμῖν οὕτω δὲ |gap:?|
45 |gap:7| παραδοῦναί μοι ωσπ̣|gap:3|λ|gap:1||gap:?|ωσπ|gap:3|λ|gap:1||gap:?|
46 |gap:10|α̣⊢νυμ⊣|gap:2|ι̣|gap:4||gap:1||gap:10|ανυμ|gap:2|ι|gap:4||gap:1| ἀδελφῆς ἡμῶν|gap:?|
47 |gap:12||gap:1|των γονικῶν ἡμῶν ἀ̣ν̣|gap:2||gap:?|ἀν|gap:2||gap:?|
48 |gap:3|οντι ὠνητῶν τῶν ὄντων ἡμῖν ε̣|gap:4||gap:?|ε|gap:4||gap:?|
49 |gap:4|[μ?]όνους|gap:4|μόνους ὀφείλοντος το̣|gap:3|ντ|gap:1|ςτο|gap:3|ντ|gap:1|ς αὐτῆς ∼σει|gap:?|∽σιτικ $|gap:?|
50 |gap:?||gap:4|δων ἐξυπηρετῆσαι αὐτῇ κα̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:?|
51 |gap:?| δεσποτικὴ κατοχὴ ἔτι μὴ[ν?]μὴν καὶ̣καὶ |gap:?|
52 |gap:?||gap:2|οις ἐνδογενικοῖς καὶ οἶκος κενὸς |gap:?|
53 |gap:?||gap:2| ἀπὸ τιμίου κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀτίμου μέχρι ἐλαχίστου καὶ̣καὶ |gap:?|
54 |gap:?| [π]άσηςπάσης ὕλης τε καὶ ἀγωγῆς μηδ̣ὲ̣ν̣μηδὲν καὶ̣καὶ |gap:?|
55 |gap:?||gap:4||gap:2|ε̣ι̣ψαι|gap:?||gap:4||gap:2|ειψαι μήτε μὴν ῥᾳδιουργῆσαι εκ|gap:?|
56 |gap:?|η μέρους γονικοῦ ∼κληρονομιδου∽κληρονομιδίου π|gap:?|
57 |gap:?||gap:4||gap:3|νομη καὶ δεσ̣π̣ο̣τ̣|gap:?|δεσποτ|gap:?|
58 |gap:?||gap:3|εας οἱασδ̣ή̣πο̣τ[ε]οἱασδήποτε |gap:?|
59 |gap:9_lines|
68 γονικῶν αὐτῆς πραγμάτων καὶ |gap:?|
69 μέρος ἀπὸ πατρῴας κα[ὶ]καὶ [μ]ητρ[ῴας]μητρῴας [κληρονομίας]κληρονομίας |gap:?|
70 παντάπασιν |gap:3||gap:1||gap:4||gap:2||gap:4| γ̣ενο̣γενο [|gap:?|]|gap:?| [κινητῶν]κινητῶν [καὶ]καὶ [ἀκινήτων]ἀκινήτων
71 [καὶ]καὶ αὐτοκινήτων πρα[γμ]άτωνπραγμάτων ο̣|gap:?|ο|gap:?|
71-72 [Ἀνταιο]∤πολίτουἈνταιο∤πολίτου
72 ἡμῶν νομοῦ καὶ αὐτη|gap:?|
73 ω̣νων ἔχομεν ἐκ γονικῆς διαδοχ[ῆς]διαδοχῆς |gap:?|
74 ἐν τάξ̣ειτάξει ἀντιπροικῴου τῶν δοθ̣[έντων?]δοθέντων |gap:?|
75 ἔχομεν ἡμεῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς̣αὐτῆς |gap:?|
76 ἀνδρὸς αὐτῆς Κολλούθου ἀβλαβῆ̣ἀβλαβῆ |gap:?|
77 |gap:3|ο|gap:1||gap:4||gap:?|
78 δὲ νομῇ καὶ χρήσει καὶ δεσποτ̣[ικ]δεσποτικ |gap:?|
79 τοῦ ὁλοκλήρου α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς μέρ̣ουςμέρους ἐπιβα̣[λλ]ἐπιβαλλ |gap:?|
80 ὃν τρόπον κυριευτικὸν δ̣ιδομ|gap:?|διδομ|gap:?|
81 δεσπόταις τὰ ⋰ἴ⋱διαἴδια φρον̣εῖνφρονεῖν καὶ |gap:?|
82 ἔχειν τὸ αὐτὸ ὁλόκληρόν σου μέρος |gap:?|
83 καὶ ἀνεμποδίστως ὑπʼ οὐδενὸς τὸ σ̣[ύνολον]σύνολον
84 ἀγχιστευόντων διαδόχων τε κ[αὶ]καὶ [διακατόχων]διακατόχων |gap:?|
85 δήποτε ἀναφανησομένους |gap:?|
86 χόντων τῶν εἰρημένων θ|gap:1||gap:?|
87 πᾶσαν αὐτῆς κουρατορία[ν]κουρατορίαν |gap:?|
88 παντὶ κινδύνῳ ἐκ παντὸς πόρ[ου?]πόρου |gap:?|
89 καθʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἀντιποιηθησομεν|gap:?|
90 ἀφʼ ὑμῶν καθʼ οἱονδήποτε κα̣ι̣[ρὸν?]καιρὸν |gap:?|
91 καὶ δαπανήμασι χάριν τοῦ π̣|gap:?|π|gap:?|
92 καὶ ἐπιβάλλοντος αὐτῇ μέρους ἐκ π̣[ατρῷας]πατρῷας [καὶ]καὶ [μητρῴας]μητρῴας [κληρονομίας?]κληρονομίας
93 καὶ ἕως τούτου καὶ μόνου τὸ κατʼ εἶδο̣[ς]εἶδος |gap:?| [πρὸς]πρὸς [ἀσφάλειαν]ἀσφάλειαν
94 καὶ ἄδειαν ἤδη ἐξεδό̣μεθ̣άἐξεδόμεθά σοι τ̣[ήνδε]τήνδε [τὴν]|gap:?|τὴν|gap:?|
95 ἡμ̣[ῶ]ν̣ἡμῶν ἀδελφῆς Θεοδώρας ⋰ἱ⋱κανῶςἱκανῶς π̣|gap:?|π|gap:?| [τὴν]τὴν
96 χρῆσιν καὶ τὴν δεσποτείαν καὶ τὴν |gap:?|
97 τοῦ ἀνήκοντος αὐτῇ παντὸς μέρου̣[ς]μέρους |gap:?|
98 ἀρουρῶν καὶ οἰκοπέδων καὶ χωρίω̣ν̣χωρίων |gap:?|
99 |gap:?|
100 σ̣|gap:4||gap:4||gap:2|ν|gap:1|ωσ|gap:4||gap:4||gap:2|ν|gap:1|ω ἀ̣νυπόπτωνἀνυπόπτων ἐν αὐ̣[τοῖς]αὐτοῖς |gap:?|
101 δευτέρας ⋰ἰ⋱νδικτίονοςἰνδικτίονος ἀπὸ τοῦ π̣|gap:?|π|gap:?|
102 |gap:2| π̣ρ̣οσελαύνονταπροσελαύνοντα χρόνον |gap:3|ης̣|gap:1||gap:?||gap:3|ης|gap:1||gap:?|
103 |gap:?| καὶ |gap:4||gap:2||gap:?|