Sematia

p.flor.1.93dupl.xml

TM: 23587HGV: 23587Date: – Place:

1 m1 S-1 [χ]μ̣γχμγ θ|g:unintelligible|
2 |g:stauros| βασιλείας καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλα(υίου)❩Φλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου τοῦ αἰωνίου
3 ❨Αὐγο(ύστου)❩Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους τετάρτου Θὸθ ὀγδόῃ τρίτης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου πόλει τῇ ❨λαμπρο(τάτῃ)❩λαμπροτάτῃ .
4 S-2 |g:stauros| ταύτην τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλους τὴν ἀντισ̣ύγγραφονἀντισύγγραφον κοινὴν
5 ὁμολογίαν τῆς δισσῆς ὁμοτύπου γραφείσης ἀποζυγῆς καὶ ∼διαίσεως∽διέσεως τοῦδε
6 τοῦ ῥεπουδίου ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους Αὐρηλία Ἀμαρεσία θυγάτηρ Προουτος
7 τοῦ πραγματευτοῦ ἐκ μητρὸς Φανείας ὁρμωμένη ἀπὸ ταύτης τῆς ❨καλλιπόλ(εως)❩καλλιπόλεως Ἀντινοέων
8 ἐκ δὲ θατέρου μέρους Αὐρήλιος Θεόδωρος υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Γεωργίου ἐκ μητρὸς Νόννας μίσθιος
9 μάγκιψ ὁρμώμενος ἀπὸ τῆς αὐτῆς ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ❨πόλ(εως)❩πόλεως ἀλλήλοις τὰ ἐφεξῆς ἐπὶ λέξεως οὕτως ·
10 S-3 πρώην συνήφθημεν ἀλλήλοις πρὸς γάμου καὶ βίου κοινωνίαν ἐπὶ χρησταῖς
11 ἐλπίσι καὶ τέκνων γνησίων ἀγαθῇ σπορᾷ οἰόμενοι μὲ<ν>μὲν τὸ ἀλλήλων ἐκτελέσαι
12 εἰρηνικὸν σεμνὸν συνοικέσιον ἐφʼ ὅλον τὸν τῆς ἐξ ἀμφοῖν ζωῆς χρόνον · S-4 ἐκ ∼τὲ∽δὲ
13 τῶν ἐναντίων οὐκ|g:apostrophe| ⋰ἴ⋱σμενἴσμεν πόθεν παρὰ προσδοκίαν ἐκ σκαιοῦ πονηροῦ δαίμονος
14 π[ε]πόνθαμενπεπόνθαμεν ἐπεμβρίσαντος ἡμᾶς τοῦ ἀπʼ ἀλλήλων χωρισθῆναι · S-5 κατὰ τοῦτο
15 ε̣ἰ̣ςεἰς τὸ παρὸν ῥ̣επούδιονῥεπούδιον ἐληλύθαμεν τοίνυν ὁμολογοῦντες μηδένα λόγον ἔχειν μήτε ἕξειν
16 πρὸς ἀλλήλους ἀπεντεῦθεν ἤδη τοῦ λοιποῦ περὶ οἱουδήποτε πράγματος ❨ἐγγράφο(υ)❩ἐγγράφου ἀγράφου̣ἀγράφου
17 ἀκρίτου̣ἀκρίτου ∼κεκριμ〚μ〛ένου∽κεκριμένου μήτε περὶ γάμου συναφείας καὶ τούτου ἕδνων καὶ προικῴων̣προικῴων
18 καὶ ἀναλω[μ]άτωνἀναλωμάτων γάμου μήτε μὴν περὶ σκευῶν συνεισηνεγμένων ἀλλήλοις παρʼ ❨ἀλλήλω(ν)❩ἀλλήλων
19 μ̣ήτεμήτε περ̣ὶ̣περὶ ἄ̣λ̣λουἄλλου τινὸς π̣ώπ̣οτεπώποτε πράγματος τ̣ὸ̣τὸ σύνολον , ἀλλὰ καὶ π̣α̣ρ̣α̣χωρῶπαραχωρῶ ἐγὼ ἀπεντ̣ε̣ῦ̣θενἀπεντεῦθεν
20 [ὁ] π̣ρογεγραμμένοςπρογεγραμμένος Θεόδωρος τοῖς κοινο[ῖ]ςκοινοῖς γενομένοις μετʼ ἀλλήλων μέχρι τῆς δεῦρο
21 [τέκ]νοιςτέκνοις ἅμα [τ]ῷτῷ ἐν γαστρὶ βρέφε̣ι̣βρέφει τὴν οἰκητικήν μου οἰκίαν μετὰ πα̣ν̣τ̣ὸςπαντὸς αὐτῆς τοῦ δικαίου
22 [καὶ]καὶ τ̣ῶντῶν ἐν αὐτ[ῇ]αὐτῇ [προσ]ηκόντωνπροσηκόντων μοι [πρ]αγμάτωνπραγμάτων παρὲξ τῆς στρώμνης μου καὶ τῶν ἐμῶν
23 [ἐσ]θημάτωνἐσθημάτων καὶ ὁμολογοῦμεν ἐξ[εῖν]αιἐξεῖναι ἑκατέρῳ μέρει ἡμῶν ἡμίκα ἐ̣ὰνἐὰν βουληθείη ἑτέρῳ
24 γ̣ά̣μ̣ῳγάμῳ ὁμιλῆσαι ∼ἀ̣κολύτως∽ἀκωλύτως καὶ ἀνε̣γκλήτωςἀνεγκλήτως ἐπάναγκες , μὴ δυναμένου̣δυναμένου τινὸς ἡμῶν καθʼ
24-25 οἱον∤δ̣ή̣ποτεοἱον∤δήποτε
25 τρόπ[ο]ντρόπον χρόνον τόπον ἐξ [οἱ]ασδήποτεοἱασδήποτε αἰτίας ἐνάξαι τῷ ἑτέρῳ ἐν δικαστηρίῳ
25-26 οἱω∤δ̣ή̣π̣ο̣τεοἱω∤δήποτε
26 ἐκ[τὸ]ς̣ἐκτὸς δ̣ι̣καστηρίουδικαστηρίου περί τινος πράγματος̣πράγματος τὸ σύνολον διὰ τὸ ἡμᾶς ἐντεῦθεν ἤδη
27 ἀ̣π̣ηλλάχθαιἀπηλλάχθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ διαλελύσθαι ἐντόνως καὶ τελείω̣ς̣τελείως [κ]αὶκαὶ εἰ τολμήσει τις
28 ἐ̣ξ̣ἐξ ἡμῶν ἐνάξαι τῷ ἑτέρῳ παρέξει λ̣ό̣γ̣ῳλόγῳ προστίμου χρυσοῦ ❨νομίσμ(α)τ(α)❩νομίσματα ἓξ|num:6| εὔσταθμα μετὰ καὶ τοῦ
29 α̣ὐ̣τὸναὐτὸν ἄκοντα ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις ἐφʼ οἷς ἐρωτηθέντες ὡμολογήσαμεν . S-6 |g:stauros|