Sematia

p.flor.1.81.xml

TM: 23582HGV: 23582Date: 103 – 103Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ἔ̣τουςἔτους ἕ̣κ[του]ἕκτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τρα⋰ι⋱ανοῦΤραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ μηνὸς Ξανθικοῦ Μεχεὶρ ἐν Ἑρμοῦ πόλει τῆς Θηβα⋰ί⋱δοςΘηβαίδος . S-2 προσεδάνεισεν Ἄρειος
2 Σαραπίω[ν]ο̣ς̣Σαραπίωνος Ἑρμαίου τοῦ καὶ Ἀρείου μητρὸς Τ̣ανέμε̣ωςΤανέμεως ∼Ἑρμοπο̣λείτης∽Ἑρμοπολίτης ἀφῆλιξ ἀναγραφόμενος ἐπὶ Φρουρίου ἀπηλιώτου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ϛ|num:6| ∼με⸢λ⸣ιχροω|gap:1|∽μελίχρως μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτοῦ
3 πατρὸς Σαραπίωνος Ἑρμαίου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ Ἀρείου ὡ̣ς̣ὡς ❨(ἐτῶν?)❩ἐτῶν μϛ|num:46| ❨μέσ̣ο̣(υ)❩μέσου ❨μακ(ροπροσώπου)❩μακροπροσώπου ❨εὐθ(ύρινος)❩εὐθύρινος ❨οὐλ̣(ὴ)❩οὐλὴ ❨μετώπ(ῳ)❩μετώπῳ μέσῳ Διοσκόρωι τῶι ❨κ(αὶ)❩καὶ Ἑρμαίωι Ἁρπαησίωνος τοῦ Θέωνος μητρὸς Ἀρτεμεισίας τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ Ταυμήσιος Ἐπιμάχου
4 ∼Ἑρμοπολείτηι∽Ἑρμοπολίτηι ἀναγραφομένωι ἐπὶ Πόλεως λιβὸς Π̣έ̣ρ̣σ̣η̣ιΠέρσηι τῆς ἐπιγονῆς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ∼μέσο∽μέσωι ❨με̣λ(ίχρωτι)❩μελίχρωτι ❨μακ(ροπροσώπωι)❩μακροπροσώπωι ❨εὐθ(ύρινι)❩εὐθύρινι ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντικνη(μίῳ)❩ἀντικνημίῳ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ ἄλλας ἀργυρίου σεβαστοῦ νομίσματος κεφαλαίου δραχμὰς πεντακοσίας|num:500| ,
5 ἃς ∼ἀνείρηται∽ἀνῄρηται παρʼ αὐτοῦ διὰ τῆς Εὐδαίμονος τραπέζης τόκου δραχμιαίου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἀπὸ Φαμενὼθ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους μέχρι τῆς ὑποκειμένης ἀποδόσεως μῆνας
6 πέντε|num:5| συναγομέν̣ω̣ν̣συναγομένων τ̣οῦτοῦ τόκου δραχμῶν εἰκοσιπέντε|num:25| πάσας ἐπʼ ὑποθήκῃ αἷς προυπέθετο αὐτῶι καθʼ ἑτέρας συνγραφὰς δανείων διὰ τοῦ ἐν Ἑρμοῦ πόλει ∼ἀγορανομίου∽ἀγορανομείου μίαν|num:1|
7 μὲν ἐπὶ τῶν ἐπαγομένων τοῦ διεληλυθότος πέμπτου ἔτους Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τρα⋰ι⋱ανοῦΤραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ · S-3 ἕτεραν δὲ ἐπὶ τοῦ Τῦβι μηνὸς [τ]οῦτοῦ
7-8 ἐνεστῶ∤τος
8 ἔτους πρὸς τὰ διʼ ἑκατέρας ὀφειλόμενα χρέα μητρικαῖς αὐτοῦ γ̣ῆςγῆς τῶ̣ν̣τῶν περὶ α̣ὐλὴναὐλὴν ἀρούραις πέντε ἡμίσει|num:5|⧼|num:1/2| ἐν τῶι Πατεμεὶτ ∼ἄνωι∽ἄνω περὶ Μεννιν ἐκ τοῦ Φίλωνος Ὀναράσιος
9 κλήρου ἐπὶ ταῖς οὔσα[ι]ςοὔσαις γειτν[ίαι]ςγειτνίαις καὶ τόδε ∼νυνεὶ∽νυνὶ δανείον τὰς ἐπὶ τὸ α[ὐ]τὸαὐτὸ κεφαλαίου καὶ τόκου δραχμὰς πεντακοσίας εἰκοσιπέντε|num:25| · S-4 ∼ἀποδότωι∽ἀποδότω Διόσκορος τῶι δεδανεικότι
10 τοῖς παρʼ αὐτοῦ τῆι τρια[κά]διτριακάδι τοῦ Ἐπεὶφ τοῦ ἐνεστῶτος ἕκτου ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀργ[ύ]ριονἀργύριον δόκιμον ∼νομειτευόμενον∽νομιτευόμενον ἀρεστόν · S-5 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδοῖ τῆς προθεσμίας ἐνστάσης εὐθέως
11 ∼ἐξέστωι∽ἐξέστω [τῶ]ιτῶι δεδανεικότι τοῖς παρʼ αὐτοῦ μὴ προσδεη[θεῖσι]προσδεηθεῖσι ἀνανεώσεως διαστολικοῦ ἑτέρου τινὸς ἁπλῶς ταξαμένοις τὰ εἰς τ̣ὸ̣τὸ ἐνκύκλιον καθήκοντα ∼[τε]ληι∽τέλη
12 ἐπικα[ταβ]ολὴνἐπικαταβολὴν π̣[οι]ήσασ[θαι]ποιήσασθαι [τῶ]ντῶν ὑπο[τεθ]ειμένωνὑποτεθειμένων ἀ[ρουρῶν]ἀρουρῶν πέ[ντ]ε̣πέντε ἡμίσ[ου]ς|num:5|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:5|⧼|num:1/2| κα̣ὶ̣καὶ κτᾶσθαι τὸν δεδανεικότα ❨κ(αὶ)❩καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ ταύτας κυρίως ἀντὶ τῶν ὀφ[ειλο]μένωνὀφειλομένων
13 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐμβα[δε]ύειν̣ἐμβαδεύειν [εἰς]εἰς [αὐτὰς]αὐτὰς [καὶ]καὶ [καρπίζεσθαι]καρπίζεσθαι [καὶ]καὶ διαμισθο[ῦν]διαμισθοῦν [καὶ]καὶ [ἀποφέρεσθαι]ἀποφέρεσθαι [τὰ]τὰ [ἐξ]ἐξ [αὐτῶν]αὐτῶν κατʼ ἔτος πε̣[ριεσό]μ̣ε̣[να]περιεσόμενα |gap:8|εν ἅπαντα ❨κ(αὶ)❩καὶ χρᾶσ[θαι]χρᾶσθαι [καὶ]καὶ [οἰκο]νομεῖνοἰκονομεῖν περ[ὶ]περὶ [αὐτ]ῶναὐτῶν
14 καθʼ ὃν ἐὰν̣ἐὰν αἱρῶ[νται]αἱρῶνται [τρόπον]τρόπον [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα [χρό]νονχρόνον μηδ̣[ενὸς]μηδενὸς [τῶι]τῶι [δεδανεισμένωι]δεδανεισμένωι [μηδʼ]μηδʼ ἄλλοις ὑπὲρ αὐτοῦ̣αὐτοῦ πε̣[ρὶ]περὶ [τούτων]τούτων [ἐξ]ἐξ [ὑ]στέρουὑστέρου καταλειπο[μένου]καταλειπομένου [λόγου]λόγου ἢ̣ παρευρ̣[έσ]ε[ως]παρευρέσεως .
15 S-6 ∼βεβαιούτω̣ι̣∽βεβαιούτω δὲ̣δὲ [ὁ] [δεδανείσμενος]δεδανείσμενος [τήνδε]τήνδε [τὴν]τὴν ὑποθήκην [πάσηι]πάσηι [βεβαιώσει]βεβαιώσει [ἀπό]ἀπό [τε]τε [δ]ημοσίωνδημοσίων ❨κ̣[(αὶ)]❩καὶ [ἰ]διω[τικῶν]ἰδιωτικῶν [καὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ [πάν]τωνπάντων ἁπλῶς , [ἣν]ἣν [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [ἐξέστω]ἐξέστω [αὐτῶι]αὐτῶι [πωλεῖν]πωλεῖν [μηδʼ]μηδʼ [ἑτέροις]ἑτέροις
16 ὑποτίθε[σθαι]ὑποτίθεσθαι |gap:25| ἀρού̣ρα̣ς̣ἀρούρας |gap:30||gap:1|μηδ|gap:55|
17 ο̣μ|gap:1|ν|gap:?|ομ|gap:1|ν|gap:?|
18 |gap:40|φ̣|gap:3||gap:?||gap:40|φ|gap:3||gap:?|