Sematia

p.flor.1.58.xml

TM: 23567HGV: 23567Date: 234 – Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:?| Ἱερακίωνι τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατηγῷ
2 [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλ]ίαςΑὐρηλίας Ἀρητοῦτ[ο]ςἈρητοῦτος τ[ῆς]τῆς κα̣ὶ̣καὶ Ἡρωνοῦτος Ἥρωνος ἀστῆ̣ς̣ἀστῆς σ̣υ̣νε̣σ̣τ[ῶ]τ̣ο̣ς̣συνεστῶτος α̣ὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ Αὐρηλίου Ἀθηνοδώρου Ἡρωδιαν[ο]ῦἩρωδιανοῦ . S-2
2-3 ἀξίω̣∤[σίς]ἀξίω∤σίς
3 [μου]μου [,], [δέσ]ποταδέσποτα τῆς ἀπό σου ἐπεξελεύσεως δ̣ε̣ο̣[μ]ένηδεομένη σύντομ̣[ο]ν̣σύντομον ἔχει τ̣[ὴ]ντὴν [ἐξ?]ή̣γησινἐξήγησιν . S-3 κατήντησαν εἰς ἐμὲ ἀπὸ κληρονομίας
4 [τοῦ]τοῦ [προειρ]ημένουπροειρημένου καὶ μετηλλαχότος μο̣υμου πατρὸς καθʼ ἣ[ν]ἣν ἀ[πέλε]ιπ̣ε̣ν̣ἀπέλειπεν δ̣ι̣α̣θ̣ή̣[κη]νδιαθήκην περὶ κωμογρα[μ]ματείανκωμογραμματείαν Μοιρῶν τοῦ μεγάλου
5 [Ἑρμοπολείτ]ουἙρμοπολείτου νόμου σιτικὰ ἐδάφη ἐν ἀρούραις εἴκοσι|num:20| κα̣ὶ̣καὶ πρὸ̣ς̣πρὸς καὶ του|gap:4||gap:2|ου ἐπεκράτησα̣ἐπεκράτησα τοὺς φόρους συνκομιζομένη
6 |gap:9| ἀπεδιδοῦν ὃν τρόπον ὡς προεῖπον καὶ πατὴρ |gap:4||gap:4||gap:3| τ[ῷ]τῷ [δ]ὲδὲ ἐνεστῶτι ἔτει ταύταις ἐπελθὼν Ὥριών τις
7 |gap:10| [ἐ]πικαλούμενοςἐπικαλούμενος Πεμοῦς καὶ τούτου υἱὸς Ἥρων υ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|α̣λογωςυ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|αλογως ἐπελθ[ό]ντεςἐπελθόντες δίχα παντὸς νόμου καὶ
7-8 δί∤[χα]δί∤χα
8 [πάσης]πάσης ἐξουσίας καὶ δίχα γνώμης ἐμῆς καὶ συνκαταθέσ̣ε[ω]ς̣συνκαταθέσεως |gap:4||gap:4||gap:2|ο̣υντες|gap:4||gap:4||gap:2|ουντες δικαίῳ τοπικῇ βίᾳ τοὺς μὲν ἡμετέρους
9 |gap:9| πάλαι γεωργοὺ̣[ς]γεωργοὺς ὄντας τῶν ἐδάφων ἐξέωσ̣α̣ν̣ἐξέωσαν |gap:4||gap:4||gap:4||gap:1| κ̣α̣ὶκαὶ τὸ πάντων̣πάντων ἀδικώτατον οὐδὲ ὁλόκληρ̣α̣ὁλόκληρα τὰ
10 [ἐδάφη]ἐδάφη [ἄλλα]ἄλλα μέρος κατασπείραντες τὰ λοιπὰ εἰς ἄσπορα καταλελο̣ί̣[πα]σ̣ι̣καταλελοίπασι . S-4 οὐ μ[όνον]μόνον [δ]ὲ̣δὲ τ̣αῦταταῦτα , ἄλλα καὶ ἐπελθόντες τῇ αὐλ̣ῇαὐλῇ μου
10-11 ὑδραν∤[τικὸν]ὑδραν∤τικὸν
11 [εὗρο]νεὗρον ὄργανόν μου πρὸς ποτισμὸν τῶν σπόρων ἔχ[ω]ἔχω καὶ τοῦ̣τ̣ο̣τοῦτο δ̣ί̣χ̣α̣δίχα παντὸς λόγο[υ]λόγου ⋰ὑ⋱φῄρηνταιὑφῄρηνται πρὸς δὲ̣δὲ τ̣ο̣ύτοιςτούτοις καὶ
11-12 ἕ∤[τερα?]ἕ∤τερα
12 [πολλὰ?]πολλὰ [ἐ?]τόλμησανἐτόλμησαν . S-5 μ[ε]τὰμετὰ γὰρ τὸ μετρῆσαί με πάν̣ταπάντα τὰ ὀφειλό̣με[να]ὀφειλόμενα τῷ δ̣ιελ̣[ηλυ]θ̣ότιδιεληλυθότι ∼[ἔ]τι∽ἔτει τελέσμ[ατ]ατελέσματα εὑρόντες μου βουνὸν ∼σείτου∽σίτου
13 |gap:?| [ὃν]ὃν [ε]ἶχονεἶχον ε̣ἰςεἰς τα̣φὰςταφὰς ἐμοῦ τε κ̣αὶκαὶ τῶν ἡμ[ετέρ]ων̣ἡμετέρων καὶ τοῦ |gap:1||gap:1||gap:4||gap:1||gap:4||gap:4| ἐ̣ν̣εγύησανἐνεγύησαν |gap:1||gap:3| αὐτοὶ πάντα κατʼ [ἐ]μοῦἐμοῦ
13-14 ἐπηρέ∤[ασαν]ἐπηρέ∤ασαν
14 |gap:?||gap:1| [καταφρονο]ῦ̣ντέςκαταφρονοῦντές μου ὡς̣ὡς γ̣υναικὸςγυναικὸς ἀσ[θ]ε̣[νο]ῦ̣ς̣ἀσθενοῦς |gap:1||gap:9||gap:2||gap:2||gap:2| δέσποτά μου [τ]ο̣σού̣τωντοσούτων καὶ τηλι̣κούτωντηλικούτων
14-15 τολ∤[μημάτων]τολ∤μημάτων
15 |gap:2||gap:2||gap:3| [κ]ατʼκατʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ δ̣έ̣ομαιδέομαι ∼κεινηθέντα∽κινηθέντα σε [ἐ]πεξελ̣[θ]ε̣ῖ̣ν̣ἐπεξελθεῖν [κ]α̣ὶ̣καὶ ἀκ[ο]ῦσ̣α̣ί̣ἀκοῦσαί μ̣ο̣υ̣μου π̣ρὸςπρὸς τοὺς διʼ [ἐ]ναντίαςἐναντίας , κελεῦσαι δ̣ὲδὲ τῷ στρατηγῷ
16 [ἀνακαλέσασθ?]α̣ιἀνακαλέσασθαι αὐ[τ]ο[ὺ]ςαὐτοὺς ἐ̣πὶἐπὶ τὸ σὸν δικαστήριον λόγον δώσ̣οντα̣ς̣δώσοντας ∼τ̣[ων]∽ὧν ἐγκ̣λημ[ατίσθ]ησανἐγκληματίσθησαν ἵνα δυν̣[ηθ]ῶ̣δυνηθῶ διὰ τῆς σῆς ἐπεξελεύσεως
17 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:3|ς̣|gap:?||gap:4||gap:4||gap:3|ς ἐκδικίας τυχεῖν τοὺς δὲ ὀφ[ε]ιλ̣ο̣|gap:4||gap:2||gap:4||gap:4||gap:4|ς̣ὀφειλο|gap:4||gap:2||gap:4||gap:4||gap:4|ς φόρους τῶν [ἐ]δάφωνἐδάφων καὶ τὸ ὄργανον μετὰ καὶ τῶν
18 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:1| ἀπολαβεῖν , ἐξ ὧν καὶ τὰ ὀφειλόμενα̣ὀφειλόμενα [τ]ῷτῷ ἱερωτάτῳ τα[μ]ε̣ί[ῳ]ταμείῳ κ̣αθήκοντακαθήκοντα π[ερι]σωθήσεταιπερισωθήσεται καὶ
18-19 τ|gap:4||gap:3|ανε∤|gap:?||gap:3||gap:2||gap:2|μ̣ε̣|gap:2|τ|gap:4||gap:3|ανε∤|gap:?||gap:3||gap:2||gap:2|με|gap:2|
20 διευτύ[χει]διευτύχει .