Sematia

p.flor.1.56.xml

TM: 23566HGV: 23566Date: 233 – 234Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:?|[Αυρηλίῳ]|gap:?|Αυρηλίῳ [Παυλίνῳ]Παυλίνῳ [στρατηγῷ]στρατηγῷ ❨[Ἑρμο]πολ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου [|vac:?|]|vac:?|
2 παρὰ Αὐρηλίας Ἀρητοῦτ̣ο̣ς̣Ἀρητοῦτος τῆς̣τῆς [καὶ]καὶ [Ἡρωνοῦτο]ςἩρωνοῦτος Ἥ[ρωνος]Ἥρωνος [ἀστῆς]ἀστῆς [συνεστῶτος]συνεστῶτος [αὐτῇ]αὐτῇ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀθηνόδωρου]Ἀθηνόδωρου [Ἡρωδιανοῦ]Ἡρωδιανοῦ [⊰] [.⊱]. S-2 [οὗ]οὗ [παρεκόμισα]παρεκόμισα [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [καταλογείου]καταλογείου [χ]ρηματισμοῦχρηματισμοῦ ὑπομνήματος
2-3 ἐμβαδεί∤ας
3 ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ∼ὑπόταξα∽ὑπέταξα κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣ξιῶἀξιῶ [ἐπιστεῖλαί]ἐπιστεῖλαί [σε]σε [ἑνὶ][|num:1|]ἑνὶ|num:1| [τῶν]τῶν [περὶ]περὶ [σὲ]σὲ [ὑπηρετῶν]ὑπηρετῶν [ὅπως]ὅπως [μεταδοθ]ῇμεταδοθῇ τοῖ̣ςτοῖς οὖ̣σ̣ι̣οὖσι π̣π [|gap:18|]|gap:18| [ἵνα]ἵνα [ἐν]ἐν ταῖς ὁρισθείσαις ἡμέραις δέκα|num:10| ἐκχωρήσωσι . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ι̣γ̣|num:13|ιγ|num:13|
4 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Α[ὐρη]λίουΑὐρηλίου [Σε]ουήρουΣεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐ[σεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτ]υχοῦςΕὐτυχοῦς Σεβαστοῦ |gap:8| [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος Ἰσ̣ί̣δ̣[ω]ρ̣οςἸσίδωρος ❨κ(αὶ)❩καὶ Θερμουθίων ἱερεὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς
5 ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἑρμοπολ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου χαίρειν . S-4 τῆς τ̣ε̣τ̣ε̣λ̣ε̣ι̣[ωμέν]ηςτετελειωμένης ἐμβαδείας ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον μεταδοθήτ̣[ω]μεταδοθήτω [ὡς]ὡς ❨ὑπό[κ(ειται)]❩ὑπόκειται [.]. S-5 ἔρρωσο . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Αὐρη[λίου]Αὐρηλίου [Σεουήρου]Σεουήρου Ἀλεξάν[δρου]Ἀλεξάνδρου Καίσαρος τοῦ κυρ̣ί̣ουκυρίου Φαῶφι κδ|num:24| . S-7 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος ❨Ἁρποκ(ρατίων)❩Ἁρποκρατίων ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι .
6 S-8 ἀναγνωσθείσης ἐντεύξεως Αὐρηλίας Ἀρητοῦτος τῆς καὶ Ἡρωνοῦτος Ἥρωνος Ἀν̣[των]ᾶτοςἈντωνᾶτος ἀστῆς , τῆς δὲ διʼ αὐ̣[τῆς]αὐτῆς [δεδηλω]μ̣έ̣νηςδεδηλωμένης ❨κατα̣[γρα(φῆς)]❩καταγραφῆς ❨ὑπογεγρα(μμένης)❩ὑπογεγραμμένης ἐπεν̣ηνεγμένηςἐπενηνεγμένης καὶ τοῦ ❨λεγομ(ένου)❩λεγομένου
6-7 δια∤πεστάλθαι
7 ❨Αὐρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου Θέωνος ❨ὑπογεγρα(φότος)❩ὑπογεγραφότος [δι]απ̣ε̣σ̣τάλθαιδιαπεστάλθαι πρὸς τ[ὴ]ντὴν τοῦ χρηματι[σμοῦ]χρηματισμοῦ τελείωσι[ν]τελείωσιν ∼συνεκρε̣ί̣ν[αμεν]∽συνεκρίναμεν [γραφῆ]ναιγραφῆναι καὶ πεμφ̣[θῆ]ναιπεμφθῆναι τῆς ἐντεύ̣ξ̣εωςἐντεύξεως ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον τῷ τοῦ
7-8 Ἑρμ[ο]∤πολείτουἙρμο∤πολείτου
8 ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ἵνʼ ἐὰν παρ[οῦ]σαπαροῦσα ἐπʼ [αὐτὸ]ν̣αὐτὸν Αὐρηλία Ἀρητοῦς καὶ Ἡρωνοῦς [καὶ]καὶ [εὐδ]οκῇεὐδοκῇ τούτοις καὶ προῆται [μετὰ]μετὰ [κυρί]ο̣υ̣κυρίου νομίμου [τὴν]τὴν καθήκουσαν ❨χειρογρα(φίαν)❩χειρογραφίαν περὶ τοῦ ἀληθῆ
8-9 εἶ∤ναι
9 τὰ διὰ τῆς ἐντεύξεω[ς]ἐντεύξεως δε[δηλωμέν]αδεδηλωμένα καὶ μηδὲν ὑπεναντίον ᾠκ̣ον[ομῆσθ]αιᾠκονομῆσθαι τὸ̣τὸ τη̣ν̣ι̣κ̣αῦτατηνικαῦτα διαστειλάμ̣[ενος]διαστειλάμενος [τοῖς]τοῖς [ο]ὖ̣σ̣ι̣οὖσι ἐν τοῖς κα̣[ταγε]γραμμένοιςκαταγεγραμμένοις ἐκχωρεῖν ἐκ τούτων ἐν ἡμέραις
10 [δ]έκα|num:10|δέκα|num:10| μετὰ ταῦτα συντ̣[ελ]ῆ̣ταισυντελῆται τ[ὰ]τὰ τ̣ῆςτῆς [ἐ]μβ[αδ]είαςἐμβαδείας , ὃν τρόπον καθήκει τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς [προστε]τ̣αγμένοιςπροστεταγμένοις ἀκολούθως . S-9 [Μηου]ί̣ῳ̣Μηουίῳ Ὀνωρατια[νῷ]Ὀνωρατιανῷ [.]. S-10 ❨[Αὐρ]ηλ(ία)❩Αὐρηλία Ἀρητοῦς καὶ Ἡρωνοῦς Ἥρωνος Ἀντωνᾶτος
11 ἀστὴ ❨καταγέγρα(μμαι)❩καταγέγραμμαι κατὰ τὰ πρ[οσ]τ̣ε̣τ̣[αγμένα]προστεταγμένα [ἐξ]ἐξ [ἐ]ν̣εχυρασί[α]ςἐνεχυρασίας καὶ προσβο[λῆ]ς̣προσβολῆς κ̣α̣[τὰ]κατὰ [συνχώρη]σ̣ι̣νσυνχώρησιν τελειωθεῖσαν τῷ ἐ[νε]σ̣τ̣ῶτιἐνεστῶτι ιγ|num:13| ❨(ἔτει)❩ἔτει κα|gap:1||gap:3| [πρ]ότερο̣νπρότερον τοῦ ὑπ[ο]χρέουὑποχρέου Αὐρηλίου Κάστορος
12 Παυσείριος Ἥρωνος ἀπὸ ❨κώ(μης)❩κώμης Μοιρῶ̣νΜοιρῶν τοῦ ❨Ἑρμοπολ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου ❨νο(μοῦ)❩νομοῦ τάς τε ὑπηλλαγμένας ε|gap:6|σι|gap:3| [κατ]ὰκατὰ ❨διαγρα(φὴν)❩διαγραφὴν τῆς ἐν Κούσσαις τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨Ἑρμοπολ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου νομο̣ῦ̣νομοῦ ∼[δημ]οσι∽δημοσίας τραπ[έζη]ς̣τραπέζης τῷ μετὰ τὴν τοῦ Θεοῦ
13 Ἀντωνίνου μεγάλου αὐτοκρατορ[εία]ν̣αὐτοκρατορείαν δ|num:4| ❨(ἔτει)❩ἔτει μηνὶ ∼Ἁδριανοῦ∽Ἁδριανῷ ὑπαρχούσας αὐτῷ ἐν [τῷ]τῷ [Κ]ουσσείτῃΚουσσείτῃ ἄνω περὶ Μοίρας ἐκ τοῦ Θ[η?]ρήους̣Θηρήους ❨[κ]λ̣(ήρου)❩κλήρου |gap:5| [ἀρούρας]ἀρούρας [εἴκοσι]εἴκοσι [τέ]τ̣αρτον|num:20|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:20|⧼|num:1/4| καί , διὰ τὸ μὴ βιάζειν ,
14 ∼προσπαρέδιξα∽προσπαρέδειξα τοῦ αὐτοῦ ὑποχρέου μ̣ο̣υμου ὁμοίως ἥμισυ μέρος οἰκίας καὶ τοῦ ἐξ ἀπηλ[ιώτ]ουἀπηλιώτου προαιθρίου καὶ συνκυρόντων κ[αὶ]καὶ χρησ[τηρίων]χρηστηρίων |gap:10|υ̣|gap:10|υ κήπο[υ]κήπου ἐν τοῖς ἀπὸ ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς μέρεσι τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς
15 ❨κώ(μης)❩κώμης Μοιρῶν πρός τε τὰς ὀφειλομέν[ας]ὀφειλομένας μοι ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ὑποχρέου μου κατὰ τὴν αὐτὴν δ[εδη]λωμένηνδεδηλωμένην ❨διαγρα(φὴν)❩διαγραφὴν ❨κεφαλ(αίου)❩κεφαλαίου καὶ ❨[τό]κ(ων)❩τόκων ἀργ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣[υ]ἀργυρίου δραχμῶν ἑ̣πτακοσίω̣ν̣ἑπτακοσίων τριακοντ[α]δύ̣ο̣|num:732|τριακονταδύο|num:732| πρός τε τὸ φ|gap:3| [κε]φάλαιονκεφάλαιον
16 καὶ τοὺς δραχμιαίους αὐτοῦ τ[ό]κουςτόκους καὶ πρ̣[ὸς]πρὸς τ̣ὰτὰ τέλη καὶ πρακτορικὰ καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας ἐφʼ οἷ[ς]οἷς ἄλλοις τῆς ❨καταγρα(φῆς)❩καταγραφῆς συ̣νχώ̣ρ̣η̣σ̣ιςσυνχώρησις περιέχει , διʼ ἧς καὶ αἱ ∼γιτνίαι∽γειτνίαι ἐδηλώ̣θησανἐδηλώθησαν , βουλομένη δὲ τὰ τῆ̣ςτῆς
16-17 ἐμ∤βαδείας
17 ἐπιτε̣λ̣ε̣σ̣θῆναιἐπιτελεσθῆναι δέομαι ἐπὶ̣ἐπὶ [τ]ῆςτῆς δια̣λο̣γῆςδιαλογῆς συν[κ]ρ̣ῖναισυνκρῖναι ❨γρά(ψαι)❩γράψαι τῷ τοῦ ❨Ἑρμοπολ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ἐμβιβάσαι με εἰς τὰ ❨[κ]α̣ταγρα(φέντα)❩καταγραφέντα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται πάντα καὶ σ̣υ̣νεπισ̣χ̣ύ̣εινσυνεπισχύειν μοι ἐν τῇ τούτ[ω]ντούτων κρατήσει καὶ ∼κυρί[ᾳ]∽κυρείᾳ καὶ̣καὶ ἀποφορᾷ τῶν περι[εσομένων]περιεσομένων
18 καὶ ἐν οἷς ἄλλοις αὐτοῦ προσδ[έομ]α̣ι̣προσδέομαι π̣ε̣ρ̣ὶπερὶ τούτων̣τούτων τοῖς ∼προτεταγμένοις∽προστεταγμένοις ἀκολούθως μὴ ἐλατ|g:apostrophe|τουμένης μου καὶ ἐν οἷς ἑτέροις ἔχω̣ἔχω δικαίοις ὡς καθήκει . S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Αὐρηλίου [Σεουήρου]Σεουήρου Ἀλεξάνδ[ρου]Ἀλεξάνδρου
19 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Φαῶ[φ]ιΦαῶφι γ|num:3| ❨Σεβ(αστῇ)❩Σεβαστῇ . S-12 Αὐρηλία Ἀρητοῦς καὶ Ἡρ[ω]νοῦςἩρωνοῦς Ἥρωνος ❨ἐ̣π̣ιδέδωκ(α)❩ἐπιδέδωκα . S-13 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Ἀ[θη]νόδω̣ρ̣ο̣ςἈθηνόδωρος Ἡρώδου ❨ἔγρα(ψα)❩ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς ❨γρά(μματα)❩γράμματα μὴ ❨εἰδ(υίης)❩εἰδυίης . S-14 Αὐρ̣[ήλ]ιοςΑὐρήλιος Ἑρμῖνος ὑπη[ρέτης]ὑπηρέτης
20 ❨μετέδωκ(α)❩μετέδωκα ❨Αὐρηλ(ίῳ)❩Αὐρηλίῳ Ἀχιλλάμμω[νι]Ἀχιλλάμμωνι [Ἑρμ]ησίωνοςἙρμησίωνος γεωργῷ ἐνώπιον ὡς καθήκει καὶ συνοίκῳ . S-15 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Ἐπεὶφ θ|num:9| . S-16 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Παμοῦνις Κάστορος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύριος ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν θ|num:9| οὐλὴ ❨ἀντικν(ημίῳ)❩ἀντικνημίῳ ἀρισ̣[τερῷ]ἀριστερῷ
20-21 [ἀφῆ]∤λιξἀφῆ∤λιξ
21 ❨[κλ]ηρο(νόμος)❩κληρονόμος τοῦ ❨π[ρο]κ(ειμένου)❩προκειμένου ὑποχρ̣έ̣ο̣υ̣ὑποχρέου με̣τ̣έ̣λαβα̣μετέλαβα το[ύ]τουτούτου τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον ∼ἐνωπιω∽ἐνώπιον ὡς ❨καθήκ(ει)❩καθήκει λόγου μοι φυλασσομένου πρὸς τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην Ἀρητοῦν περὶ ὧν ἔχω παντοίων καθ̣ʼκαθʼ ὁ̣ν[τινα]οῦνὁντιναοῦν τρόπον [δικαίων]δικαίων .
22 S-17 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ι]γ̣|num:13|ιγ|num:13| Ἐπεὶφ ι̣|num:10|ι|num:10| . S-18 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Σ̣[ι]λ̣βανὸςΣιλβανὸς [Ἑρ]μίνο̣υ̣Ἑρμίνου ❨ἔγρα(ψα)❩ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨α[ὐ]τ(οῦ)❩αὐτοῦ ❨φάσκ(οντος)❩φάσκοντος μὴ ❨εἰδ(έναι)❩εἰδέναι ❨γρά(μματα)❩γράμματα . S-19 ❨Αὐρή(λιος)❩Αὐρήλιος Ἑρμεῖνος ὑπη[ρ]έτηςὑπηρέτης μετέδωκα ❨[Αὐ]ρηλ(ίῳ)❩Αὐρηλίῳ Ἀχιλλάμμωνι Ἑρμησίωνος γεωργῷ [τ]ῷτῷ [σ]υνοίκῳσυνοίκῳ κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨Α̣ὐ̣ρ̣(ηλίῳ)❩Αὐρηλίῳ
23 ∼Π[αμ]ο[ύ]νι∽Παμούνει Κάστ[ο]ρ̣ο̣[ς]Κάστορος [μητρὸς]μητρὸς [Τα]ύριοςΤαύριος ἀφή̣[λικι]ἀφήλικι [κληρο]νόμῳκληρονόμῳ το[ῦ]τοῦ διʼ αὐτοῦ δηλ[ο]υμένουδηλουμένου ὑποχρέου ἐνώπι[ον]ἐνώπιον ὡς καθήκει . S-20 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Ἐπεὶφ ιγ̣|num:13|ιγ|num:13| .