Sematia

p.flor.1.50.xml

TM: 23563HGV: 23563Date: 269 – 269Place: Hermopolis

1 m1 S-1 τὴν ἀρούρα[ς]ἀρούρας τρεῖς|num:3| καὶ περὶ τὴν̣τὴν α̣ὐ̣τὴν̣αὐτὴν Τ[έ]ρ̣τον̣Τέρτον ∼Πετοχνοῦβειν∽Πετοχνοῦβιν ἐ̣κἐκ τοῦ Ἀ̣ματ[ό]κ[ο]υ̣Ἀματόκου κλήρου [τέτ]αρτον|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| μ[έρος]μέρος [ἀ]μπελικοῦἀμπελικοῦ κτήματος ὄ̣[ν]τος̣ὄντος ἐπὶ τῆ[ς]τῆς |gap:2|[ωτ]ος|gap:2|ωτος διώρυχος ὃν λι[βι]κὴλιβικὴ μερὶ[ς]μερὶς [νότο]ννότον
2 ἐπὶ βορρᾶ π[λη]σίονπλησίον τῆ[ς]τῆς [μ]ερίδοςμερίδος Κλ̣α̣υδίαςΚλαυδίας Ἑρ[μιτ]αρίουἙρμιταρίου τῆς καὶ Τ̣ιμο[θέ]αςΤιμοθέας ἀ̣πὸἀπὸ κορμοῦ εἰς κορ̣μὸ̣νκορμὸν ἐξ ἴσου τῆ[ς]τῆς [ἀμπέ]λουἀμπέλου μεριζομένης ἑκά[σ]τ̣[ῳ]ἑκάστῳ σὺν τοῖς ἐ[νοῦσι]ἐνοῦσι [φοί]νιξιφοίνιξι καὶ φυτοῖς πᾶ[σι]πᾶσι τ̣[ο]ῖςτοῖς ο̣ὖσιοὖσι προ̣|gap:5||gap:2|προ|gap:5||gap:2|
3 π̣κειπκει καὶ τοῖς [ἐκ]ἐκ ν[ό]τ[ου]νότου [καὶ]καὶ [β]ο̣ρρᾶβορρᾶ ἐφʼ ὅ[σο]νὅσον ∼π̣[α]ρ̣[ατί]νι∽παρατείνει μερὶς ἐντ[ὸς]ἐντὸς [περιβόλου]περιβόλου καὶ ἥμισυ μ[έρ]ο̣[ς]μέρος λιβικ̣[ο]ῦλιβικοῦ ὑδρεύ[ματος]ὑδρεύματος [κατὰ]κατὰ [κ]οινωνίανκοινωνίαν ❨Κλ(αυδίας)❩Κλαυδίας Ἑρμιταρίου τῆ[ς]τῆς [καὶ]καὶ [Τιμοθέα]ςΤιμοθέας τῆς ∼λελογχυ⋰ί⋱ης∽λελογχυίας τὴν ἐξ ἀπη[λιώτου]ἀπηλιώτου
3-4 [με]∤ρίδαμε∤ρίδα
4 καὶ τέτ[αρτ]οντέταρτον μέρ[ος]μέρος [κ]αλαμίαςκαλαμίας νότον ἐπ̣ὶἐπὶ βορρᾶ τῆς τε ἐν[τὸς]ἐντὸς [τειχῶν]τειχῶν κ̣αὶκαὶ ἐκτὸς καὶ ἀπ[ὸ]ἀπὸ βορρ̣ᾶβορρᾶ το̣[ῦ]τοῦ κτήμα[τος]κτήματος [ἀρ]ουρῶνἀρουρῶν ὀκτὼ|num:8| ἐν δυσὶ|num:2| κοίταις κατὰ [τὸ]τὸ [αἱροῦν]αἱροῦν τῆς τε ἐναρέτου καὶ χέρ̣σ̣ο̣υχέρσου ἀρού[ρας]ἀρούρας [δύο][|num:2|]δύο|num:2|
5 καὶ περὶ ∼Σιν[αρχ]νβειν̣∽Σιναρχῆβιν [ἐκ]ἐκ [το]ῦτοῦ Πτολεμαίου [κα]ὶκαὶ Ἐπι[κρ]ά[τ]ο̣υςἘπικράτους χέρ̣σουχέρσου [ἀρουρα](…)ἀρουρα… |gap:4| [ἥ]μισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| [κ]αὶκαὶ ἐν κώ̣μῃκώμῃ ❨Σ̣ε[λι]λά(ι)❩Σελιλάι οἰκίαν [ἐν]ἐν [ᾗ] [θησ]αυροὶθησαυροὶ σὺν χρηστηρί̣οι[ς]χρηστηρίοις καὶ ἀν̣ή[κουσι]ἀνήκουσι [πᾶσι]πᾶσι [κ]αὶκαὶ εἴσοδον καὶ ἔξο̣δ̣ον̣ἔξοδον κ̣αὶκαὶ |gap:1||gap:2||gap:6|
6 τῆς ∼ἐπαυ̣λει[ς]∽ἐπαύλεως [κ]αὶκαὶ χορτο̣[θήκ]η̣νχορτοθήκην καὶ περὶ Σ̣ι̣νταφ̣οῦΣινταφοῦ ἐκ τοῦ Φιλ|gap:5| [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τ]ὴντὴν ❨α(ὐτὴν)❩αὐτὴν ἐκ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨Σφοδρίω(νος)❩Σφοδρίωνος ἀπὸ̣ἀπὸ [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν ε|num:5| 𐅵|num:1/2| κα⸢τὰ⸣κατὰ ⸢❨κοι(νωνίαν)❩⸣κοινωνίαν ⸢❨Κλ(αυδίας)❩⸣Κλαυδίας ⸢Τι[μοθέας]⸣Τιμοθέας ⸢[τὸ]⸣τὸ ⸢[ἥμισυ]⸣⸢[|num:1/2|]⸣ἥμισυ|num:1/2| ⸢μέρος⸣μέρος ⸢❨(ἀρούρας)❩⸣ἀρούρας ⸢β|num:2|⸣β|num:2| ⸢𐅸|num:3/4|⸣𐅸|num:3/4| καὶ περὶ |gap:8| [ἐκ]ἐκ τοῦ Ἀρχιδάμου ἀρούρας ἓξ|num:6| κ[αὶ]καὶ [περὶ]περὶ |gap:4|ν ἐ̣κ̣ἐκ τοῦ Θεοδότου κλήρου ἀρ̣[ούρας]ἀρούρας |gap:2|
7 κατὰ̣κατὰ κοινω[νί]α̣νκοινωνίαν Κλ̣[αυδίων]Κλαυδίων [Εὐδαί]μονοςΕὐδαίμονος καὶ Τιμοθ[έ]αςΤιμοθέας ἀδελφῆ[ς]ἀδελφῆς |gap:13||gap:1|ξ̣|gap:13||gap:1|ξ ∼τω∽τὸ τρίτον μέρος ἐν ἀρ[ο]ύραιςἀρούραις ἕ̣ν[δεκα]ἕνδεκα [ὀγδόῳ]ὀγδόῳ δυοτριακοστοῦ|num:11|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| καὶ περὶ̣περὶ Σ̣κόρ[δων]Σκόρδων [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ |gap:2||gap:2|ε̣ως|gap:2||gap:2|εως δημ[οσίας]δημοσίας γῆς̣γῆς ἀρο̣[ύρας]ἀρούρας
7-8 [τέσσα]∤ραςτέσσα∤ρας
8 [ἥ]μι[σ]υἥμισυ τ[έταρ]τον|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| [κ]αὶκαὶ [π]ερὶπερὶ Τεμσ[ε]ῦΤεμσεῦ ∼Πα[τεμ]ιτ̣∽Πατεμιτῃ ἐκ [τοῦ]τοῦ [Φιλοκώμο]υΦιλοκώμου καὶ Διογένους κλήρων ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν [π|num:80|]π|num:80| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [τὰς]τὰς ἐκ λιβὸς τῆς ἀπ[ηλ]ι[ω]τι̣κῆςἀπηλιωτικῆς μ̣ερί[δος]μερίδος [νότον]νότον ἐ̣π̣ὶἐπὶ βο̣ρ̣ρᾶβορρᾶ ἀρούρας [εἴ]κ̣οσι̣εἴκοσι ἥ̣[μισυ]ἥμισυ
9 [τέτ]αρ̣τ̣ο̣ν̣|num:20|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:20|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| κ̣α̣ὶ̣καὶ πε[ρὶ]περὶ [τ]ὴ̣ντὴν αὐτὴν δη[μοσί]αςδημοσίας γῆς̣γῆς ἀρούρας [πέ]ντε|num:5|πέντε|num:5| κα[ὶ]καὶ [περὶ]περὶ [Ψῶβθον]Ψῶβθον [Χε]ναριήσ̣ινΧεναριήσιν ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ∼π[αρ]ορίου∽παρορείου τέ[ταρτον]τέταρτον [μ]έροςμέρος ὑποστάσεως ἀ̣ρ̣[ο]υρῶ̣ν̣ἀρουρῶν τε̣σ̣σερ[ακονταδύο]τεσσερακονταδύο [ἡμ]ίσους|num:42|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:42|⧼|num:1/2| ἀμ[πελικοῦ]ἀμπελικοῦ κτή[ματος]κτήματος
10 σὺν οἰκοπέ̣[δοι]ς̣οἰκοπέδοις καὶ χρη[στηρίο]ι̣ςχρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσ[ι]ἀνήκουσι πᾶσι ἐστιν [ἥμισυ]ἥμισυ [μέρος]μέρος [κ]ατὰκατὰ κοινωνία[ν]κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίας)❩Κλαυδίας Ἑρμιταρίου [τῆς]τῆς [καὶ]καὶ [Τι]μοθέαςΤιμοθέας ἀδελφῆ[ς]ἀδελφῆς με[ρί]δωνμερίδων δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| λ[ιβικῶν]λιβικῶν [διη]κουσῶνδιηκουσῶν λ̣[ίβα]λίβα [ἐπʼ]ἐπʼ ἀπηλ[ιώτην]ἀπηλιώτην
11 [λι]βὸςλιβὸς δὲ τῶ̣ν̣τῶν [ορ]γ̣αν|gap:2|[αν]οργαν|gap:2|αν [ο]ὐσῶνοὐσῶν ε[ἰ]ςεἰς βορρ[ᾶν]βορρᾶν [μέχρ]ιμέχρι χωρί[ου]χωρίου [❨Κλ(αυδίας)❩]Κλαυδίας [Ἑρμιταρίο]υ̣Ἑρμιταρίου τῆς καὶ Τιμο[θέας]Τιμοθέας καὶ εἰς νότο̣[ν]νότον [μέχρι]μέχρι [πτ]υχῶνπτυχῶν δέκα|num:10| [ὧν]ὧν [ἐ]κ[λ]ηρώ̣θη[σαν]ἐκληρώθησαν [οἱ]οἱ [ἕτεροι]ἕτεροι [ἡ]μ[ῶ]ν̣ἡμῶν ἀδε̣[λφοὶ]ἀδελφοὶ [Εὐ]δαί[μων]Εὐδαίμων
12 [καὶ]καὶ Θέων κ̣αὶκαὶ π̣ωμάρι̣ονπωμάριον β[οριν]ὸνβορινὸν καλούμεν̣ονκαλούμενον [Λαλάχ]ουΛαλάχου σὺν̣σὺν [τοῖς]τοῖς [ἐνοῦσι]ἐνοῦσι [φοίνιξι]φοίνιξι [καὶ]καὶ φυ[τ]οῖςφυτοῖς [πᾶσι]πᾶσι κ̣αὶκαὶ κρήνην βο[ρινὴν]βορινὴν [καὶ]καὶ [ὄρ]γ̣αναὄργανα δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| ἐπι[κεί]μεναἐπικείμενα τῇ αὐτ̣ῇ̣αὐτῇ κρήν̣ῃκρήνῃ τοῦ μεγάλο[υ]μεγάλου ὑ[δρ]εύματοςὑδρεύματος καὶ
13 [τῶ]ντῶν φυτῶ̣ν̣φυτῶν κ̣αὶκαὶ δένδρων πάντω[ν]πάντων [ἐντὸ]ςἐντὸς [περιβόλ]ωνπεριβόλων |gap:20|α̣|gap:20|α [ὄ]ν[των]ὄντων [κατ]ὰκατὰ κοινωνί[αν]κοινωνίαν [❨Κλ(αυδίας)❩]Κλαυδίας [Τ]ιμοθέαςΤιμοθέας κα[τὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [ἥ]μ̣ι̣συἥμισυ μέρος καὶ τῆς ἐ̣ξ̣ἐξ ἀπ̣ηλιώτ̣ουἀπηλιώτου μ̣ε̣[γάλο]υ̣μεγάλου ὑδρεύματος
14 [καλα]μία̣ς̣καλαμίας ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ὅ̣σ̣ο̣νὅσον ∼παριτινι∽παρατείνει νό̣[το]ννότον [ἐπὶ]ἐπὶ [βο]ρ̣ρᾶβορρᾶ ο̣[ἵας]οἵας [ἐσ]τ̣ὶ̣ἐστὶ [νῦν]νῦν [διαθέσεως]διαθέσεως [καὶ]καὶ τ̣οῦτοῦ διμοίρου [μέρους]μέρους τ̣ῶ[ν]τῶν [ἐν]όντ[ων]ἐνόντων [φοιν]ί̣κωνφοινίκων ἐν τα[ῖς]ταῖς [αὐταῖς]αὐταῖς δ[υσὶ][|num:2|]δυσὶ|num:2| [μ]ερίσιμερίσι ὄντω̣[ν]ὄντων [κατὰ]κατὰ κο̣ι̣νωνίανκοινωνίαν [τῆς]τῆς [αὐτ]ῆςαὐτῆς
15 ❨Κ̣λ̣(αυδίας)❩Κλαυδίας Ἑ̣ρ̣μ̣ι̣τ̣α̣[ρίου]Ἑρμιταρίου τῆς καὶ Τ[ιμοθέας]Τιμοθέας [κατὰ]κατὰ τὸ ἥ[μισυ]ἥμισυ [κατʼ]κατʼ [ἀ]ν[αλογίαν]ἀναλογίαν [τῶν]τῶν [φοινί]κωνφοινίκων κα[ὶ]καὶ ἐ̣[κ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [Ἀρχε]π̣[ό]λεω[ς]Ἀρχεπόλεως καὶ [Πυρρίου]Πυρρίου ἐξ ∼ἀναπηλ̣[ι]ώ[του]∽ἀπηλιώτου [τοῦ]τοῦ [ἀ]ν[α]β̣[ατικοῦ]ἀναβατικοῦ [ὑ]δρεύματ̣οςὑδρεύματος ἀπὸ [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν [ιβ|num:12|]ιβ|num:12|
15-16 δ[ιαι]ρουμ[έ]∤[νω]νδιαιρουμέ∤νων
16 λίβα̣λίβα ἐ̣π̣ʼἐπʼ [ἀπηλ]ι̣ώτηνἀπηλιώτην [ἀρούρας]ἀρούρας [ἓξ][|num:6|]ἓξ|num:6| [τὰς]τὰς [β]ορ̣ι̣[νὰς]βορινὰς [μερ]ί̣δαςμερίδας κ̣[ατὰ]κατὰ [κοινωνίαν]κοινωνίαν ❨[Κ]λ(αυδίας)❩Κλαυδίας Τι̣μο[θέας]Τιμοθέας [ὡς]ὡς αἱρεῖν ἑ[κ]άστῳ̣ἑκάστῳ ἀρ̣[ού]ρ̣αςἀρούρας τρε̣ῖς|num:3|τρεῖς|num:3| καὶ ἀπ[ὸ]ἀπὸ [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν [β|num:2|]β|num:2| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [χ]έρσουχέρσου ἐν̣ἐν [ἄλλῃ]ἄλλῃ [κο]ίτῃκοίτῃ τὸ τέτα̣ρ̣τοντέταρτον μέρος [ὅνμ?]όνονὅνμόνον τ[οῦ]τοῦ [❨Κλ(αυδίου)❩]Κλαυδίου
17 [Ἰσι]δωρι̣[άν]ο̣υ̣Ἰσιδωριάνου κ̣[αὶ]καὶ [περ]ὶπερὶ Θ[α]λλοῦΘαλλοῦ ἀ[ρουρ](…)ἀρουρ… |gap:?| [σ]ὺνσὺν το[ῖς]τοῖς ἐν[οῦσ]ιἐνοῦσι φοίν̣[ιξι]φοίνιξι καὶ φυτ̣[οῖ]ς̣φυτοῖς π[ᾶ]σ̣ιπᾶσι [καὶ]καὶ [χρησ]τηρ[ίοις]χρηστηρίοις [καὶ]καὶ [λη]ν̣ῶνιληνῶνι καὶ πί̣θ[ῳ]πίθῳ καὶ [ἡλι]α̣στ̣ηρ̣ί[ῳ]ἡλιαστηρίῳ |gap:?|
18 |gap:6_lines|
24 |gap:?| ὀνόμ[α]τ̣ιὀνόματι Ερμ|gap:6||gap:1|ετερον |gap:8| Ἐπάγαθον |gap:2|θ|gap:1||gap:?|
25 |gap:?| [ὡς]ὡς [α]ἱαἱ ὠναὶ περιέχου[σι]περιέχουσι [—] καὶ Κλ[αύδιον]Κλαύδιον [Θέ]ωναΘέωνα λελογχέναι |gap:?|
26 |gap:?|ασ|gap:2|ου ἀρούραν̣ἀρούραν [μίαν?]μίαν ἐκ τοῦ Κ̣ρ|gap:1||gap:7||gap:1|Κρ|gap:1||gap:7||gap:1| Νικοσ̣τράτουΝικοστράτου περὶ τὴ[ν]τὴν |gap:?|
27 |gap:?| [ἀρο]ύραςἀρούρας ἐννέα|num:9| αλλα̣αλλα |gap:4|ως ἀρουρ|gap:5| [ἐκ]ἐκ [τ]ο̣ῦτοῦ Ἀντιπάτρου πε[ρὶ]περὶ |gap:?|
28 |gap:?| ἀπὸ ἀρουρῶ[ν]ἀρουρῶν |gap:1| δ|num:4| 𐅵|num:1/2| κατ[ὰ]κατὰ [κοιν]ωνί[α]ν̣κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου ⋰Ἰ⋱σιδωριά[νου]Ἰσιδωριάνου |gap:?|
29 |gap:?| [πᾶ]σ̣ιπᾶσι καὶ φοίν[ιξι]φοίνιξι [κα]τὰκατὰ κο[ι]νω[νία]νκοινωνίαν ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου Εὐδαίμονος ἀ[δελφοῦ]ἀδελφοῦ |gap:?|
30 |gap:?|[Ἰ]βιῶνα|gap:?|Ἰβιῶνα Τ̣[ατκέ]λ̣μεωςΤατκέλμεως ἐκ τοῦ [Ἀντι]λ̣ό̣[χου]Ἀντιλόχου κλήρου ἀρούρας̣ἀρούρας τέσσαρας δίμοιρον|num:4|⧼|num:2/3| |gap:?|
31 Ἑρμοῦ πόλει ο̣|gap:5|κο|gap:5|κ β|gap:1||gap:6| [οἰ]κίαςοἰκίας καλουμένης Νεάρχου ἐν [ᾗ] [ᾤκει]ᾤκει ὁ̣ μακαρίτης Μαικηνᾶς ἐπ̣ʼἐπʼ [ἀμφό]δουἀμφόδου Φρουρίου λιβὸς ἐν ἱππὼ̣[ν]ἱππὼν [σὺν]σὺν χρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶσι και{και}
32 καὶ εἰσόδοις κ[αὶ]καὶ [ἐξόδ]οιςἐξόδοις καὶ̣καὶ [ἐν]ἐν [❨Βουν(οῖς)❩]Βουνοῖς Κ̣λεοπάτρα̣[ς]Κλεοπάτρας οἰκίαν σὺν χρηστη[ρίοις]χρηστηρίοις [κα]ὶκαὶ οἰκοπέδοις πᾶσι καὶ ἡλι̣α̣στηρ[ίοις]ἡλιαστηρίοις καὶ το̣ῖςτοῖς ἀνήκουσι μέχρι συ[κ]αμιν̣[έ]ω̣νσυκαμινέων καὶ αὐτῶν οὐσῶν ἐπάνω λίμνης
33 καὶ περὶ Τέρτον [Πετο]χνοῦβ[ιν]Πετοχνοῦβιν [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [Ἀ]ματό̣κ̣ουἈματόκου [κλήρο]υκλήρου τέταρτον μ[έ]ρ[ος]μέρος [ἀμπελ]ικοῦἀμπελικοῦ κτ[ήματο]ςκτήματος ὄντος ἐπὶ τῆς |gap:1||gap:1|[ω]τ̣ος|gap:1||gap:1|ωτος δ[ι]ώρ[υχο]ςδιώρυχος ∼δευτερα∽δευτέραν μερί[δ]αμερίδα ἐκ λίβ[ος]λίβος τῆς μερί̣δ̣οςμερίδος ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου Εὐδαίμονος ἀδελφοῦ
34 νότον ἐπὶ β̣[ο]ρ̣ρ̣ᾶβορρᾶ ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ κορ̣μο[ῦ]κορμοῦ [εἰς]εἰς [κο]ρμ̣ὸ̣ν̣κορμὸν ἐ̣ξ̣ἐξ ἴ̣σουἴσου τ[ῆς]τῆς [ἀ]μπέλουἀμπέλου ἑκά̣[στῳ]ἑκάστῳ [μεριζο]μ̣ένηςμεριζομένης [σὺν]σὺν [τοῖ]ςτοῖς ἐ̣ν̣οῦσιἐνοῦσι [φοίνιξι]φοίνιξι [κ]αὶκαὶ φυτ̣οῖςφυτοῖς π[ᾶσι]πᾶσι καὶ τοῖ[ς]τοῖς [ἐ]κἐκ νό̣[του]νότου καὶ β̣ο̣ρ̣ρ̣ᾶ̣βορρᾶ ἐφʼ ὅσον̣ὅσον ∼παρατίνι̣∽παρατείνει μερὶς ἐντὸ̣ςἐντὸς
34-35 περι∤βόλων
35 καὶ ἥ̣μισ̣[υ]ἥμισυ [μέρος]μέρος [λιβικοῦ]λιβικοῦ [ὑδρ]εύμα̣[τος]ὑδρεύματος [κ]ατὰκατὰ κοινω[νίαν]κοινωνίαν [Κλαυδίο]υ̣Κλαυδίου Εὐδα[ίμον]οςΕὐδαίμονος ἀδελφο[ῦ]ἀδελφοῦ [τοῦ]τοῦ [λελογχότο]ςλελογχότος τὴν [ἀ]πηλιωτικὴ[ν]ἀπηλιωτικὴν [μ]ερί̣δ̣[α]μερίδα κ̣αὶκαὶ τέταρτ[ο]ν|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| μέρος καλαμίας νότον
35-36 ἐ∤πὶ
36 βορρᾶ [τ]ῆ[ς]τῆς τε ἐ[ντὸ]ςἐντὸς τειχ[ῶν]τειχῶν [καὶ]καὶ [ἐ]κτὸςἐκτὸς καὶ ἀπὸ [ἀρουρ]ῶ̣νἀρουρῶν ὀκτὼ̣|num:8|ὀκτὼ|num:8| ἐκ̣ἐκ [βορρᾶ?]βορρᾶ [τοῦ]τοῦ [ἀμ]πελι[κοῦ]ἀμπελικοῦ [κτ]ήματο̣ςκτήματος ἐ̣[ν]ἐν [δυσὶ][|num:2|]δυσὶ|num:2| [κ]οίταιςκοίταις κατὰ τ[ὸ]τὸ [αἱ]ροῦναἱροῦν τῆς τε̣τε [ἐν]α[ρέτ]ουἐναρέτου καὶ χ̣έρσουχέρσου ⸢❨(ἀρούρας?)❩⸣ἀρούρας ⸢δύο⸣⸢|num:2|`⸣δύο|num:2|` καὶ περὶ Δαμαράτου
36-37 ἀμπε∤λικὸν
37 χωρ[ίον]χωρίον [σὺν]σὺν τοῖς ἐν̣[οῦσι]ἐνοῦσι [φοίνι]ξιφοίνιξι καὶ φυτο[ῖς]φυτοῖς [πᾶσ]ιπᾶσι καὶ τοῖς εκτ|gap:1||gap:?| καὶ χωρ|gap:3| [ο]ἵαςοἵας ἐστ̣[ὶ]ἐστὶ διαθ[έσε]ωςδιαθέσεως ἀρουρῶ̣[ν]ἀρουρῶν |gap:3| [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [το]ῦτοῦ Πολέ̣μω̣[νο]ςΠολέμωνος κλήρου ἐ[ν]ἐν μιᾷ|num:1| κοίτῃ
37-38 ἀ∤ρούρας
38 πέντε|num:5| κ̣αὶ̣καὶ |gap:?| [κ]λήρουκλήρου ἀ[ρούρας]ἀρούρας |gap:3| [ἐ]νἐν [ἄ]λλῃἄλλῃ κοίτῃ |gap:?|εργου ἀρούρα[ς]ἀρούρας |gap:?| καὶ ἐκ τ[οῦ]τοῦ [Ἀρ]χ̣εδάμουἈρχεδάμου π[ερὶ]περὶ [τὴ]ντὴν αὐτὴν ἀρούραν [μί]ανμίαν ἥμισυ τέταρτον
38-39 ὀγδό∤ον|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|
39 καὶ ἐκ τοῦ |gap:3||gap:3| [π]ερὶπερὶ τὴν αὐτ̣[ὴν]αὐτὴν [δ]ημοσία[ς]δημοσίας [γῆς]γῆς |gap:?| [καὶ]καὶ [ἐν]ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ Δ[α]μαράτουΔαμαράτου οἰκίᾳ
40 |gap:4||gap:?| [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [Ἀ]πολλωνίουἈπολλωνίου καὶ Ἐπι|gap:1|αριδιμου
40-41 ἀρού∤[ρ]αςἀρού∤ρας
41 τ̣έ̣σ̣σ̣[αρας][|num:4|]τέσσαρας|num:4| |gap:?| ν̣τισκουντισκου ἀρούρας τέ[σ]σαραςτέσσαρας ἥμισυ
41-42 τέ∤[ταρ]τ̣ον|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τέ∤ταρτον|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|
42 καὶ περὶ ∼Θελ̣β̣[ῶν]θειν∽Θελβῶνθιν ἐκ τοῦ |gap:4|ωνος κλήρου ἀρούρα[ς]ἀρούρας |gap:?| [τ]έσσαρας|num:4|τέσσαρας|num:4| καὶ ἐκ τ̣[οῦ]τοῦ Κ|gap:2||gap:6| [περὶ]περὶ [τ]ὴντὴν αὐτὴν ἀρούρας δ[ύ]οδύο ἥμισυ|num:2|⧼|num:1/2| καὶ περὶ
43 Σκορδων ἐ̣κ̣ἐκ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Π[ολι]ά̣νθουΠολιάνθου κλήρο[υ]κλήρου [δ]ημοσίαςδημοσίας γῆς ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν |gap:?| [ἀρού]ραςἀρούρας δεκαπέντε|num:15| κα[ὶ]καὶ |gap:9| δημοσίας γῆς τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ κλ[ή]ρουκλήρου κατὰ
43-44 κοινω∤νίαν
44 τοῦ αὐτοῦ ἀπὸ [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν |gap:?| ἀρο[ύρας]ἀρούρας |gap:?| [ἥ]μισυἥμισυ τέταρτον ὀγδοο̣ν̣|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|ὀγδοον|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8| |gap:?| [τέ]τ̣αρτοντέταρτον μέρος ὑποστάσ̣[εως]ὑποστάσεως [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν τεσσαρακονταδ[ύο]τεσσαρακονταδύο ἡμίσους|num:42|⧼|num:1/2|
44-45 ἀμ∤πελικο[ῦ]ἀμ∤πελικοῦ
45 [κτήματος]κτήματος [σὺν]σὺν [ο]ἰκ̣[οπέδοις]οἰκοπέδοις καὶ χρηστηρίοις καὶ ἀνή[κουσι]ἀνήκουσι [πᾶσι]πᾶσι |gap:?| καὶ μέρος ἐκ λιβὸς |gap:10|ν̣η̣ρ̣υτια|gap:10|νηρυτια ∼μέχρυ∽μέχρι πτυχῶν δέκα|num:10| ἐκ
46 νότου υ|gap:?| ∼παρατίνι∽παρατείνει |gap:?| [ἀδελ]φοῦἀδελφοῦ τοῦ |gap:8| [μ]έρο[υ]ςμέρους καὶ πωμάριον νοτινὸν
46-47 καλού∤μενον
47 Π̣|gap:?|Π|gap:?| [κατὰ]κατὰ κ̣οινωνία[ν]κοινωνίαν |gap:?||gap:1| καὶ κρήνην νοτινὴν καὶ ὄργανα
48 δύο|num:2| ἐπι[κείμενα]ἐπικείμενα τῇ [αὐτῇ]αὐτῇ [κρήνῃ]κρήνῃ [τοῦ]τοῦ [μεγάλου]μεγάλου [ὑδρ]ε[ύ]ματοςὑδρεύματος |gap:?|ωνομο |gap:?| [κατὰ]κατὰ [κοινω]ν[ίαν]κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου Εὐδαίμ̣ονοςΕὐδαίμονος ἀδελφοῦ
49 κατὰ τὸ ἥ[μισυ]ἥμισυ |gap:?|ιως κατὰ [κοινωνίαν]κοινωνίαν [❨Κλ(αυδίου)❩]Κλαυδίου [Εὐδαί]μ[ο]νοςΕὐδαίμονος ἀδελ[φοῦ]ἀδελφοῦ [κα]τὰκατὰ τὸ ἥμισυ
50 [μ]έροςμέρος |gap:?|ασιον ἐκ
51 |gap:1_lines|
52 |gap:?|ρος καὶ τριτο|gap:?|
53 |gap:10| ἐνόντων ἐν τοῖ̣ςτοῖς ε|gap:6||gap:3||gap:2|σι|gap:11||gap:1|νου καὶ Ἑρμιτα̣[ρίου]Ἑρμιταρίου τ̣ῆ̣[ς]τῆς κα[ὶ]καὶ [Τιμοθέας]Τιμοθέας ὁμοίως κατὰ κοινωνί[αν]κοινωνίαν [Κλαυδίου]Κλαυδίου Ε̣ὐ̣δαίμονο[ς]Εὐδαίμονος ἀδελφοῦ πρ̣[ὸς]πρὸς [ἀνα]λογίανἀναλογίαν τ|gap:7|
54 |gap:10| ἐν ταῖς ∼μερείσι∽μερίσι [φοι]νίκω[ν]φοινίκων [καὶ]καὶ [ἐ]κἐκ τοῦ Ἀρχε̣[πόλεω]ς̣Ἀρχεπόλεως καὶ Π[υ]ρρίουΠυρρίου ἐξ [ἀπηλι]ώτουἀπηλιώτου το[ῦ]τοῦ [ἀναβα]τικοῦἀναβατικοῦ ὑδρεύματο[ς]ὑδρεύματος [ἀ]πὸἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν ιβ|num:12| δι[αιρο]υ̣μένωνδιαιρουμένων λίβα ἐπʼ ἀ̣πηλιώτηνἀπηλιώτην ἀρούρας ἕξ|num:6| τὰς νοτίνας
55 [μερίδας]μερίδας [κατὰ]κατὰ κοινωνίαν Ε̣ὐ̣δαίμον̣[ος]Εὐδαίμονος [ἀδε]φοῦἀδεφοῦ ὡς αἱρεῖν [ἑκά]στουἑκάστου ἀρούρας τρεῖς|num:3| καὶ [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν β|num:2| 𐅵|num:1/2| χ[έρ]σο[υ]χέρσου [ἐν]ἐν ἄλλῃ κοίτῃ τὸ ⸢τέ⸣ταρ[τ]οντέταρτον μέρος καὶ [π]ερὶπερὶ ∼⋰Ἰ⋱βιῶνα∽Ἰβιῶνος Τανούπεως ἐκ τοῦ Διονυσίου ἀρούρας ἓ̣ξ|num:6|ἓξ|num:6| καὶ περὶ
55-56 Το∤[οὺ]Το∤οὺ
56 [Νεα]νίσκωνΝεανίσκων ἐκ τοῦ Περιγέ[νους]Περιγένους [ἀρ]ούραςἀρούρας δύο ἥμισυ ὀγδόον δυοτριακοστὸν|num:2|⧼|num:1/2|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| κ̣αὶκαὶ περὶ Τεμσεῦ Πατεμιτ(…)Πατεμιτ… ἐκ τοῦ Φιλοκώμου καὶ Διογένους κλήρων ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν π|num:80| 𐅵|num:1/2| τρίτης μερίδος εἰς νότον
56-57 ἐ∤[πὶ]ἐ∤πὶ
57 [βορρ]ᾶβορρᾶ ἀρούρας εἴκοσι|num:20| καὶ περ[ὶ]περὶ [Το?]οὺΤοοὺ ἐκ τοῦ Μενί̣τουΜενίτου ἀρούρας τρεῖς τριστέταρτον|num:3|⧼|num:3/4| καὶ περὶ τὴν αὐτὴν ἐκ τοῦ Φίλωνος δευτέρου κλήρου ἐν πεδίοις Πακὴ ἀρούρας εἰκοσιπέντε τέταρτον|num:25|⧼|num:1/4|
58 [ἐν]ἐν [αἷς]αἷς [ἔστ]ι̣ἔστι λ̣άκκοςλάκκος ἐξόπτης ∼πλείνθου∽πλίνθου καὶ ἐ̣[κ]ἐκ [το]ῦ̣τοῦ Πελ̣αλώουΠελαλώου [π]ερὶπερὶ τὴν αὐτὴν δημοσίας γῆς κατὰ κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου Εὐδαίμονος ἀδελφοῦ ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν η|num:8| τὸ ἥμισυ μέρος ἀρούρας τέσσαρας|num:4| καὶ ἐκ τοῦ Γλαύκου
59 [καὶ]καὶ [Φιλ]ώτ[ου]Φιλώτου ∼παραδίσου∽παραδείσου ἥμισ̣υ̣ἥμισυ <μέρου?>μέρου ἐ̣κ̣ἐκ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [καλο]υμένουκαλουμένου Μάκωνος σὺν τοῖς ∼ἐπειβάλλ̣ουσι∽ἐπιβάλλουσι φοίνιξι καὶ ὑδρεύματι ἀρούρης ἥμισυ τέταρτον ὀγδόον δυοτριακοστὸν ∼τεταρκαεξηκοστὸν∽|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|⧼|num:1/64|τεταρκαιεξηκοστὸν|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|⧼|num:1/64| καὶ ἐν τῇ
60 |gap:5| [α]ὐτῇαὐτῇ κώμῃ Θαλλοῦ ἥμισυ μέρο[ς]μέρος [οἰκίας]οἰκίας κ̣αὶκαὶ αὐλῆς σὺν χρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶσι καὶ παραδρομίδι καὶ εἰσόδοις [κ]αὶκαὶ ἐξόδοις πρὸς τῷ βουταφίῳ κατὰ κοινωνίαν τοῦ λοιποῦ ἡμί-
61 σους μ[έρο]υςμέρους τοῦ αὐτοῦ Κλαυδίου Θέω̣[ν]οςΘέωνος καὶ ἐκ βορρ[ᾶ]βορρᾶ τ̣αύτ̣η̣[ς]ταύτης [ἕ]τερονἕτερον ψ̣ι̣λὸνψιλὸν τόπον ὄ[ντα]ὄντα [ἐ]νἐν ∼συμπτώσι∽συμπτώσει οἵας ἔστι διαθέσεως καὶ δουλικὰ σώματα ὁμοίως Φιλούμενον ὀνόματι ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:22| Φοίβην
62 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:2| σὺν τῷ ∼αἱαυτῆς∽ἑαυτῆς ἀρσεν[ι]κῷἀρσενικῷ παιδ[ί]ῳπαιδίῳ κα̣ὶκαὶ Νεφερῶν Α̣ἰθιό[π]α̣Αἰθιόπα ἐπικ[αλ]ούμε[ν]ο̣νἐπικαλούμενον Κε|gap:4| ⸢ὡς⸣ὡς ⸢❨(ἐτῶν)❩⸣ἐτῶν ⸢|gap:1|⸣|gap:1| καὶ Βίκτορα πρεσβύτην ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξη|num:68| καί τισιν ὀνόμασι ἑτέροις ∼καλοῦν[τ]ε∽καλοῦνται κληθήσονται ὡς ∼ἑ∽αἱ ὠναὶ περιέχουσι
63 κ̣αὶκαὶ Κλα[υ]δ̣[ί]ανΚλαυδίαν Ἑρμιτάριον τὴν καὶ Τ[ι]μοθέ[α]νΤιμοθέαν λελον̣χέναιλελονχέναι πε̣[ρὶ]περὶ Πῶι̣ν̣Πῶιν [ἐ]κἐκ τοῦ Α|gap:1||gap:1|μιν|gap:2|ωνος κλήρου ἀπὸ̣ἀπὸ [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν ο|num:70| 𐅵|num:1/2| ἐν αἷς λάκκοι δύο̣|num:2|δύο|num:2| ἐξόπτης ∼πλε̣ίνθου∽πλίνθου ἀρούρας τριακονταπέντε τέταρτον|num:35|⧼|num:1/4| ἄλλης κοίτης τοῦ αὐτοῦ κλήρου
64 [ἀ]ρούραςἀρούρας δύο ἥμισυ|num:2|⧼|num:1/2| καὶ ἐκ [τ]οῦ̣τοῦ Δά[μων]οςΔάμωνος χέρσου περὶ τὴν αὐτὴ̣[ν]αὐτὴν ἀπὸ̣ἀπὸ [ἀρουρ]ῶνἀρουρῶν [εἰ]κ[οσ]ι̣τεσσ̣άρωνεἰκοσιτεσσάρων ἡμίσους τ[ετάρ]του|num:24|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:24|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| κατὰ κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίων)❩Κλαυδίων [Ἰσ]ιδωριάνουἸσιδωριάνου καὶ Θέωνος ἀδελφῶν τὸ τρίτον μέρος ἀρούρας ὀκτὼ τέταρτον|num:8|⧼|num:1/4|
65 [κ]α̣ὶκαὶ [περὶ]περὶ Μ̣οιρῶνΜοιρῶν ε|gap:3|ω̣|gap:3|ε|gap:3|ω|gap:3| κατ[ὰ]κατὰ [κοιν]ωνίανκοινωνίαν Κ[λα]υδί̣ουΚλαυδίου ⋰Ἰ⋱σι̣δω̣ριάν[ου]Ἰσιδωριάνου [ἀδε]λφοῦἀδελφοῦ κατ̣[ὰ]κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος ἀ[ρ]ο̣ύ̣ρηςἀρούρης ὀγδόο̣νὀγδόον ∼ἑκκεδέκατον∽ἑκκαιδέκατον η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick| καὶ περὶ Πέσλα ἄνω κατὰ κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίων)❩Κλαυδίων Εὐδαίμονος καὶ ⋰Ἰ⋱σιδωριάνουἸσιδωριάνου
66 [ἀδε]λφ[ῶν]ἀδελφῶν ἀμπελικὸν κτῆμα ὂ[ν]ὂν [ἐν]ἐν [ἀ]μ̣ε̣λ̣ί̣ᾳἀμελίᾳ σὺ̣νσὺν το̣ῖςτοῖς ἐνοῦσι φο[ί]ν[ιξι]φοίνιξι [κα]ὶκαὶ φ[υ]τ̣οῖςφυτοῖς πᾶσ[ι]πᾶσι καὶ συκαμινεῶν ὄντων ἐξ ἀπηλιώτου τῆς εἰσόδου τῆς κώμης καὶ περιστερεῶνος ὄντος ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ καὶ ἀρουρῶν
67 |gap:7||gap:1|σ̣ι|gap:7||gap:1|σι κατὰ τὸ τρίτον μ[έρος]μέρος κα̣ὶκαὶ [π]ερὶπερὶ Θοτέως ἐκ τοῦ Θε|gap:8| καὶ Ἀρ[ί]στωνοςἈρίστωνος ἀρούρας ι̣|num:10|ι|num:10| κ̣α̣[ὶ]καὶ [ἐν]ἐν [Ἑ]ρμοῦἙρμοῦ πόλε[ι]πόλει ἐπʼ ἀμφόδου Φρου̣ρ[ίο]υΦρουρίου ἀπηλιώτου π̣[ρ]ὸςπρὸς τῇ ἀπ̣ηλιωτικῇἀπηλιωτικῇ λιθ[ί]νῃλιθίνῃ πύλῃ ἡλι̣αστήριονἡλιαστήριον
68 [σὺν]σὺν [χρηστ]ηρίοιςχρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι [πᾶσι]πᾶσι [καὶ]καὶ [εἰσόδο]ι̣ςεἰσόδοις καὶ ἐξόδοις ἐν ἐ[στὶ]ἐστὶ [κερ]α̣μ̣ικὸνκεραμικὸν ἐργαστήριον κα[τὰ]κατὰ [κο]ινωνίανκοινωνίαν Κλαυδίου [Ε]ὐδαίμον̣ο̣ςΕὐδαίμονος ἀδελφοῦ οἵας ἐστὶ [δι]αθέσεω̣ς̣διαθέσεως καὶ επʼ ἀμφόδου Φρουρίου λιβὸς κατὰ
68-69 κοι∤[νωνίαν]κοι∤νωνίαν
69 [τ]οῦτοῦ αὐτοῦ ο[ἰ]κίανοἰκίαν μεγά[λ]η[ν]μεγάλην [καλουμέ]νηνκαλουμένην Νεάρ̣χουΝεάρχου ἐν [ᾤκει]ᾤκει [ὁ] μακαρίτης ἡμῶν ἀδελφ[ὸς]ἀδελφὸς ❨[Κ]λ(αύδιος)❩Κλαύδιος Μαικηνᾶς σὺ[ν]σὺν [χ]ρηστηρ[ίοις]χρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶσι κ[αὶ]καὶ εἰσόδο[ις]εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ ἐκ νότου καὶ λιβ[ὸς]λιβὸς τῆς
69-70 προκι̣∤[μέν]ηςπροκι∤μένης
70 οἰκίας ψιλὸν τόπον ἐν ᾧ̣ [οἰκόπεδον?]οἰκόπεδον μ̣όνηςμόνης Ἑρμιταρίου [τ]ῆ[ς]τῆς [καὶ]καὶ [Τι]μ[ο]θέα[ς]Τιμοθέας οἵας ἐστὶ δια[θ]έ[σεως]διαθέσεως [κ]αὶκαὶ ἐκ λιβὸς τῆς πρ[ο]κειμέν[ης]προκειμένης μεγάλης οἰκί[ας]οἰκίας ο[ἰ]κίανοἰκίαν ἐν φρέαρ τὸ πρότερον ∼γερδιδίων∽γερδίων σὺν
71 [χρηστηρίο]ιςχρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶσ̣ι̣πᾶσι κ[αὶ]καὶ [εἰσόδοις]εἰσόδοις [κ]αὶκαὶ ἐ̣ξ̣όδοιςἐξόδοις καὶ περὶ Ἄ[μμωνος]Ἄμμωνος [κ]ατὰκατὰ κοινωνίαν Ε̣[ὐδαί]μονοςΕὐδαίμονος ἀδελφοῦ ἀμπελικὸν κτῆμα σὺν χ̣ρηστηρίοιςχρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶσι καὶ οἰκοπέδοις
72 [καὶ]καὶ |gap:6|ριοις καὶ ∼κειναρ[εῶσι]∽κιναρεῶσι [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ἐ]ν[ο]ῦσιἐνοῦσι φυτοῖς πᾶσι |gap:9| καὶ ἀ̣κ̣α̣νθῶσιἀκανθῶσι |gap:3|ος περιβ[ό]λωνπεριβόλων καὶ περιστερ[έ]ωσιπεριστερέωσι καὶ τῆς προσπαρακ̣[ει]μ̣ένηςπροσπαρακειμένης λίμνης οἵας ἐστὶ διαθέσεως ὑπὸ
73 |gap:9| ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν κε|num:25| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| τ̣ὸ̣τὸ ἥ[μισυ]ἥμισυ μέρο[ς]μέρος [ἀρ]ούραςἀρούρας δώδεκα ἥμ̣[ισυ]ἥμισυ τ[έτ]αρ̣[τον]τέταρτον ὀγδόον ∼ἑκκεδέ[κ]ατον∽|num:12|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16|ἑκκαιδέκατον|num:12|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16| καὶ ἐκ τοῦ Νε[ι]κοδήμουΝεικοδήμου περὶ τὴν αὐτὴν ἰδιωτικῆς γῆς κατὰ κοινωνίαν τοῦ αὐ[τ]οῦαὐτοῦ
74 [❨Κλ(αυδίου)❩]Κλαυδίου [Εὐδαί]μονοςΕὐδαίμονος ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν η|num:8| τὸ ἥ̣[μι]σ̣υ̣ἥμισυ μ[έ]ρο[ς]μέρος [ἀ]ρ̣ούραςἀρούρας τέσσαρας καὶ π[ερὶ]περὶ [τ]ὴντὴν αὐ[τ]ὴναὐτὴν ἐκ τοῦ Νεί[κ]ωνοςΝείκωνος [ἰδι]ωτικῆςἰδιωτικῆς γῆς κατὰ κο[ι]νωνίανκοινωνίαν τοῦ αὐτοῦ ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν ϛ|num:6| τὸ ἥμισυ̣ἥμισυ μέρος ἀρούρας τρεῖς|num:3| καὶ ἐκ τοῦ Μητόκου περὶ
75 |gap:8|ν ⋰ἰ⋱διωτικῆςἰδιωτικῆς γῆς κ̣α[τὰ]κατὰ ∼κ̣οινω[ν]ι∽κοινωνίαν τοῦ αὐτοῦ ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν [γ|num:3|]γ|num:3| [τὸ]τὸ ἥμισυ [μέρ]οςμέρος ἀρούραν μίαν [ἥ]μισυ|num:1|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| καὶ ἐκ τοῦ Νειλ[έ]ωςΝειλέως κα[ὶ]καὶ Μοσχίωνος κατὰ κοινωνίαν̣κοινωνίαν τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ἀπ[ὸ]ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν δ|num:4| σὺν τῷ ἐνελκομένης
75-76 βασι∤[λικῆς]βασι∤λικῆς
76 [γῆς]γῆς ἀ̣ρ̣ούρηςἀρούρης τετάρτ[ῳ][|num:1/4|]τετάρτῳ|num:1/4| [τὸ]τὸ [ἥ]μι[σ]υἥμισυ μέρος ἀρούρας δύο|num:2| κ[αὶ]καὶ [περὶ]περὶ Τ̣λήθμινΤλήθμιν ἐν πεδίοις |gap:5|ω̣ς|gap:5|ως ἐκ τοῦ ∼Χερεφάνους∽Χαιρεφάνους ἀρούρα̣ς̣ἀρούρας δύο|num:2| δίμοιρον καὶ περὶ Τέρτο̣ν̣Τέρτον Πετοχνοῦβιν ἐκ τοῦ Λυσήνου
76-77 Στε∤[φάνου?]Στε∤φάνου
77 [ἀρ]ούραςἀρούρας τρεῖς ἥμισυ τέτα[ρτον][|num:3|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|]τέταρτον|num:3|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| [καὶ]καὶ ἐκ τοῦ Στεφάνου ἀρούρας [τρε]ῖ̣ς̣|num:3|τρεῖς|num:3| καὶ περὶ τὴν αὐτὴν [Τέρτο]ν̣Τέρτον ∼Πετοχνοῦβειν∽Πετοχνοῦβιν ἐκ τοῦ Ἀ[μ]α[τό]κουἈματόκου κλήρου τέ[τ]αρτοντέταρτον μέρος ἀμπελικοῦ κτήματος ὄν̣τοςὄντος ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ
78 |gap:2|ρ̣τ̣ο̣γ̣ο̣ς|gap:2|ρτογος διώρυχος τρίτην [μερίδα]μερίδα ν[ότο]ννότον ἐπὶ βορρᾶ πλησί[ον]πλησίον [τῆς]τῆς μ̣ερίδοςμερίδος Θέωνος εἰς λί[βα]λίβα ἀπὸ κορμοῦ εἰς κορμὸν ἐξ ⋰ἴ⋱σουἴσου τῆς ἀμπέλου μεριζο̣μένηςμεριζομένης ἑκάστῳ σὺν τοῖς ἐνοῦσι φοίνιξι καὶ
79 [φυτοῖς]φυτοῖς [πᾶσι]πᾶσι [τοῖ]ςτοῖς οὖσι ἐν αὐτῇ τῇ [ἀμπέλῳ?]ἀμπέλῳ [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ἐκ]ἐκ νότου καὶ βορρ[ᾶ]βορρᾶ [ἐφʼ]ἐφʼ [ὅσον]ὅσον ∼[π]αρ̣α̣[τί]νι∽παρατείνει μερὶς ἐντ[ὸ]ςἐντὸς περιβόλου [κ]αὶκαὶ ἥμισυ μέρος λιβικοῦ ὑδρε̣[ύματ]οςὑδρεύματος κατὰ κοινωνίαν ❨Κ̣λ̣(αυδίου)❩Κλαυδίου ⋰Ἰ⋱σιδωριάνουἸσιδωριάνου το̣ῦτοῦ
79-80 εἰλήφο∤[τος]εἰλήφο∤τος
80 [τὴν]τὴν [ἐκ]ἐκ [λιβὸ]ςλιβὸς αὐτοῦ μερί̣δα̣μερίδα [καὶ]καὶ [τέταρτον]τέταρτον [μέρος]μέρος [καλ]αμίαςκαλαμίας νότ[ον]νότον [ἐπὶ]ἐπὶ [βορρᾶ]βορρᾶ [τῆς]τῆς [τε]τε ἐ̣[ντὸ]ςἐντὸς τειχῶν̣τειχῶν καὶ ἐ̣κτ[ὸς]ἐκτὸς [ἀπὸ]ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν η|num:8| ἐκ β[ορρᾶ]βορρᾶ [καὶ]καὶ [νότου]νότου [το]ῦτοῦ κτήματος [ἐ]ν̣ἐν δυ̣σὶ|num:2|δυσὶ|num:2| κ̣οί[ταις]κοίταις [κατ]ὰκατὰ τὸ αἱροῦν τῆς τε
80-81 ἐνα∤[ρέτου]ἐνα∤ρέτου
81 [καὶ]καὶ [χέρσου]χέρσου [❨(ἀρούρας)❩]ἀρούρας [β|num:2|]β|num:2| καὶ ❨π(ερὶ)❩περὶ Σιντα[φοῦ]Σινταφοῦ [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [Φιλ]|gap:5|Φιλ|gap:5| [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ τὴν ❨α(ὐτὴν)❩αὐτὴν ἐκ ❨τ(οῦ)❩τοῦ |gap:1||gap:5| [κατὰ]κατὰ [κοινωνίαν]κοινωνίαν [❨Κλ(αυδίου)❩]Κλαυδίου [Ἰ]σιδω⸢ριάν[ο]υ⸣Ἰσιδωριάνου καὶ |gap:15|ου |gap:2| περ̣[ὶ]περὶ |gap:15|υ̣|gap:15|υ τέτ[α]ρ̣το[ν]τέταρτον |gap:12| [ἐκ]ἐκ [τ]οῦτοῦ Θεοδότο̣[υ]Θεοδότου |gap:8|
82 |gap:12| [παρα]δ̣ε̣ίσουπαραδείσου |gap:2||gap:5| [κατὰ]κατὰ [κοινω]ν̣ί̣α̣ν̣κοινωνίαν Κ̣λ̣α̣υ̣δ̣ί̣ω̣ν̣Κλαυδίων [Εὐδαίμ]ονος̣Εὐδαίμονος [καὶ]καὶ [Ἰσιδωρι]άνουἸσιδωριάνου ἀδελ[φῶν]ἀδελφῶν ⸢τὸ⸣τὸ τρίτ̣[ον]τρίτον [μέρος]μέρος [ἀρ]ούραςἀρούρας ἕνδ[εκα]ἕνδεκα [ὀ]γδ[ό]ονὀγδόον δ̣[υ]οτ[ρι]α̣κ̣οστὸν|num:11|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|δυοτριακοστὸν|num:11|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| καὶ [περὶ]περὶ Σ̣κ̣[όρδω]ν̣Σκόρδων δ[η]μοσίαςδημοσίας γῆ[ς]γῆς |gap:3||gap:3|αρ|gap:4| [ἀ]ρούραςἀρούρας
83 |gap:6| ἥμισυ τέταρτον|num:1/2|⧼|num:1/4| [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [Τεμσεῦ]Τεμσεῦ [Πατε]μιτ(…)Πατεμιτ… ἐκ τοῦ̣τοῦ Φιλ̣[ο]κ̣[ώμου]Φιλοκώμου καὶ Διογ̣έ̣ν̣ουςΔιογένους κλήρων ἀπ[ὸ]ἀπὸ [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν π|num:80| 𐅵|num:1/2| τὰς ἐπὶ ἀπηλ̣ι̣ωτικῆ[ς]ἀπηλιωτικῆς [κε]φαλῆςκεφαλῆς πρώτης μερίδος νότον ἐπὶ βορρᾶ ἀρούρας ε̣ἴκοσιεἴκοσι ἥμισυ|num:20|⧼|num:1/2| καὶ περὶ τὴν
84 αὐτὴν δημοσίας γῆς ἀρούρα[ς]ἀρούρας δ̣[εκα]επτὰ|num:17|δεκαεπτὰ|num:17| καὶ̣καὶ πε̣ρ̣ὶ̣περὶ Θ̣α̣λλοῦΘαλλοῦ ἐκ τοῦ Ἀντιπάτρου καὶ Εὐδή̣μουΕὐδήμου κλήρων κατὰ κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίων)❩Κλαυδίων ⋰Ἰ̣⋱σιδωριάνουἸσιδωριάνου καὶ Εὐδαίμονος ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν κθ|num:29| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick| λβ|num:1/32_tick| τὸ τρίτον μέρος ὄν τῆς ἀνὰ μέσον ∼μερι̣∽μερίδος
85 νότον ἐπὶ βορρᾶ ἐν ἀρούραις ἐννέα ∼ἡμίσι∽ἡμίσει τετάρτῳ ὀγδόῳ δυοτριακο̣[σ]τῷ|num:9|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|δυοτριακοστῷ|num:9|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| καὶ ἐκ τοῦ ⋰Ἰ⋱άσωνοςἸάσωνος περὶ τὴν αὐτὴν ἀρ̣ούραςἀρούρας πέν[τ]επέντε ἥμισυ τέταρτον|num:5|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| καὶ ἐκ τοῦ Ε̣ὐ̣δήμουΕὐδήμου περὶ τὴν α[ὐ]τὴναὐτὴν δημοσίας γῆς
85-86 ἀρού∤ραν
86 μίαν|num:1| καὶ περὶ Ψῶβθον Χεναρσιήσιν ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ τῆς παρορίου τέταρ[το]ντέταρτον μέρος ὑποστάσεως ἀρουρῶν τεσσαρακοντα̣δύοτεσσαρακονταδύο ἡμίσ[ο]υς|num:42|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:42|⧼|num:1/2| ἀμπελικοῦ κ[τ]ήματοςκτήματος σ̣ὺνσὺν οἰκοπέδοις καὶ χρηστηρίοις καὶ
86-87 ἀνή∤κουσι
87 πᾶσι ἐστὶν ἥμισυ μέρος κατὰ κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου ⋰Ἰ⋱σιδωριάνουἸσιδωριάνου ἀδ[ε]λφοῦἀδελφοῦ μερίδων δύο|num:2| λιβικῶν διηκούσων λίβα ἐπʼ ἀπηλιώτην λιβὸς δὲ τ̣ῶντῶν ὀ̣ργάν̣ωνὀργάνων φθανουσῶν [εἰ]ςεἰς βορρᾶ̣ν̣βορρᾶν μέχρι χωρίου
88 τῆς αὐτῆς Ἑρμιταρίου τῆς καὶ Τιμοθέας καὶ εἰς νότον μέχρι πτυχῶν δέκα|num:10| ὧν ἐκληρώθησαν οἱ ἕτεροι ἡμῶν ἀδελφοὶ Ε[ὐ]δαίμωνΕὐδαίμων καὶ Θέων καὶ πωμάριον βορινὸν καλούμενον Λαλάχου σὺν τοῖς ἐνοῦσι
88-89 φοί∤νιξι
89 καὶ φυτ[ο]ῖςφυτοῖς πᾶσι καὶ κρήνην βορινὴν καὶ ὄργανα δύο|num:2| ∼ἐπεικείμενα∽ἐπικείμενα τῇ αὐτῇ κρήνῃ τοῦ μεγάλου ὑδρεύματος̣ὑδρεύματος καὶ τῶν φυτῶν καὶ δένδρ̣[ω]νδένδρων πάντ̣ωνπάντων ἐντὸς περιβόλ[ο]υπεριβόλου ὄντων κατὰ
89-90 κοινωνί∤αν
90 ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου ⋰Ἰ⋱σιδωριάνουἸσιδωριάνου κατὰ τὸ ἥμισυ|num:1/2| τῶν αὐτ̣ῶναὐτῶν μερίδων δύο|num:2| καὶ τῆς ἐξ ἀπ̣ηλιώτουἀπηλιώτου <τοῦ>τοῦ μεγάλου ὑδρεύματ̣[ο]ς̣ὑδρεύματος καλαμίας ἐφʼ ὅσον ∼παρατίν[ι]∽παρατείνει [νό]το[ν]νότον [ἐπ]ὶἐπὶ βορρᾶ̣βορρᾶ οἵας ἐστὶ νῦν̣νῦν [δ]ιαθέ̣[σ]εωςδιαθέσεως καὶ τοῦ διμοίρου
91 μέρους τῶν ἐνόντων φοινίκων ἐν ταῖς αὐταῖς δυσὶ|num:2| μερίσι ὄν[τ]ωνὄντων κατὰ κοινωνίαν τοῦ αὐτοῦ ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου ⋰Ἰ⋱σιδωριάν[ο]υἸσιδωριάνου κα̣τ̣[ὰ]κατὰ [τὸ]τὸ ἥμισυ κατʼ ἀναλογίαν τῶν φο̣ινίκωνφοινίκων καὶ ἐκ τοῦ
91-92 Ἀρχε∤πόλεως
92 καὶ ∼Πυρίου∽Πυρρίου ἐξ ἀπηλιώτου τοῦ ἀναβατικοῦ ὑδρεύματος ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν ιβ|num:12| διαιρουμένων λίβα ἐπʼ ἀπηλιώτην ἀρούρας ἓ̣ξ̣|num:6|ἓξ|num:6| [τὰς]τὰς βορινὰς μερίδας κατὰ κοινωνίαν ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου ⋰Ἰ⋱σιδωριάνουἸσιδωριάνου ὡς ∼αἱ∽αἱρεῖν
93 ἑκάστῳ ἀρούρας τρεῖς|num:3| κ̣αὶκαὶ ἀπ[ὸ]ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν β|num:2| 𐅵|num:1/2| χέρσου ἐν ἄλλῃ κοίτῃ τὸ τέταρτον μέρος καὶ περὶ Τοοὺ Πασκὼ ἐκ τ̣οῦτοῦ Σεύθου̣Σεύθου καὶ Ὡρίωνος καὶ Ῥυμηδαβᾶ κλήρων σὺν αἱροῦντι βασιλικῆς ἀπὸ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν ρλβ|num:132| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| λβ|num:1/32_tick| κατὰ
93-94 κοι∤νωνίαν
94 Εὐδαίμονος ἀδελφοῦ τὸ ἥμισυ μέρος ἀρούρας ἑξηκονταὲξ ὀγδόον δ[υο]τριακοστὸνδυοτριακοστὸν ∼τετρακαεξη̣κοστὸν∽|num:66|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|⧼|num:1/64|τετρακαιεξηκοστὸν|num:66|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|⧼|num:1/64| καὶ δουλικὰ σώματα ὁμοίως Νεμεσίωνα ὀνόματι ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ιη|num:18| καὶ Ἑλίκα Αἰθίοπα
95 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ιβ|num:12| καὶ Ῥουφινᾶν ὁμοίως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κγ|num:23| καὶ Βασιλέα ἐκ μητρὸς Ταμούν̣ιοςΤαμούνιος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ε|num:5| καὶ Ἀμμώ[νι]ονἈμμώνιον ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| καὶ Σαραπάμμωνα πρεσβύτην ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξη|num:68| ∼κέ∽καί τισιν ὀνόμασιν ∼καλοῦντε∽καλοῦνται κληθήσονται
96 ὡς αἱ ὠναὶ περιέχουσι κοινῶν̣κοινῶν ὄντων κατ̣[ὰ]κατὰ τὸ τέταρτον μέρος οἰκίας ἐν θησαυροὶ ἐ̣νἐν Πώει καὶ τ̣ῶ̣ντῶν ἐνόντων ἐν τῇ κώμῃ οἰκοπέδων καὶ οἰ[κ]ίαςοἰκίας ἐν Ἑρμοῦ πόλει ἐπὶ̣ἐπὶ Πόλεως ἀπηλιώτου ἐπὶ τοῦ
97 λιθοστρώτου δρόμου Ἑρμοῦ θεοῦ τ̣ρισ̣μεγάλουτρισμεγάλου καὶ ἐπὶ τῆς Ἀντινόου π[ό]λεωςπόλεως ἡμίσους μέρους ψιλοῦ τόπου̣τόπου [ἐ]νἐν ∼κατάγεον∽κατάγειον πρότερον Ἰσιδώρας ἐν τῷ τετάρτῳ ∼πλεινθείῳ∽πλινθίῳ καὶ περὶ Τέρτο̣νΤέρτον ∼Πετοχν̣ο̣ῦβειν∽Πετοχνοῦβιν
98 ἐκ τοῦ Λυσην[ο]ῦΛυσηνοῦ ∼παραδίσο̣[υ]∽παραδείσου ἠμελημένου ἀ[ρ]ουρῶνἀρουρῶν τριῶ̣ντριῶν ἡμίσους|num:3|⧼|num:1/2| κ[αὶ]καὶ ἐν τῷ προκειμένῳ χ̣ω̣ρίῳχωρίῳ ἐπὶ [τ]ῆςτῆς |gap:2|ωτος διώρυχος οἰκία[ς]οἰκίας [κ]αὶκαὶ ληνῶνος καὶ πίθου καὶ ἡλιαστηρίο[υ]ἡλιαστηρίου καὶ βουστασίου καὶ τῶν
98-99 ἐνόν∤των
99 ἐν αὐτῷ οἰκοπέ̣δωνοἰκοπέδων καὶ τῶν ἔξωθεν τοῦ χωρίου τῶν̣τῶν ἐνόντων νῦν φυτῶ[ν]φυτῶν κ̣αὶκαὶ τοῦ ἐκ λ̣[ι]βὸςλιβὸς τῶν οἰκ̣οπέδωνοἰκοπέδων ἡμιτετάρτου ὑδρεύματος κατὰ κοινωνία[ν]κοινωνίαν τοῦ λοιποῦ τετάρτου̣τετάρτου μέρους
100 κληρονόμω[ν]κληρονόμων Εὐήρου καὶ περ̣ὶπερὶ Ση̣ναρχηβινΣηναρχηβιν ∼κεραμίου∽κεραμείου ον|gap:1|ρ̣ο̣|gap:2|ν̣ε̣ρ̣ι̣ο̣υ̣ον|gap:1|ρο|gap:2|νεριου καλουμένου Τε|gap:1||gap:1||gap:1|α σὺν χρη[σ]τηρίοιςχρηστηρίοις καὶ οἰκοπέδοις πᾶσ[ι]πᾶσι κατὰ τὸ τέταρτον μέ[ρ]οςμέρος καὶ ἐν κώμῃ ∼Θελβῶνθι∽Θελβῶνθει τοῦ ἐπιβάλλοντος
101 τῷ μακαρίτῃ ἡμῶν ἀδελφῷ ❨Κλ(αυδίῳ)❩Κλαυδίῳ Μαικηνᾷ πρότερον Σακ̣ι̣νη|gap:1|Σακινη|gap:1| Πλουτίωνος μέρους οἰκ[ί]αςοἰκίας καὶ αὐλῆς σὺ̣νσὺν χρηστηρίοις καὶ ἀνήκο̣υσιἀνήκουσι π̣ᾶσιπᾶσι καὶ εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ ἐν κώμῃ Σ̣κόρδων̣Σκόρδων ἡμίσους μέρους
102 οἰκίας καὶ ἐπαύλεως ἐν περιστερεὼν σὺν χρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶσι καὶ εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις κατὰ κοινωνίαν τοῦ λοιποῦ ἡμίσους μέρους μόνου ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου Θέωνος καὶ ἐ̣[ν]ἐν τῷ προκειμένῳ ἐ̣π̣οικίῳἐποικίῳ
103 καλουμένῳ Νεάρχ[ο]υΝεάρχου π̣ερὶπερὶ Ψ̣ῶβθο̣νΨῶβθον ∼Χεναρσιήσει̣ν∽Χεναρσιήσιν [π]άντ̣ωνπάντων τῶν ὄντων οἰ[κ]οπέδωνοἰκοπέδων κα[ὶ]καὶ κέλλ̣ωνκέλλων κα[ὶ]καὶ θησαυρῶν καὶ ληνώνων καὶ πίθων καὶ ἡ[λ]ιαστηρίου̣ἡλιαστηρίου καὶ περιστερεῶνος καὶ σιτοκοπι[κο]ῦσιτοκοπικοῦ
103-104 ἐργαστη∤ρίου
104 καὶ ∼κεραμίου∽κεραμείου καὶ ∼[λ]επτοκεραμίου∽λεπτοκεραμείου καὶ ἀνηκόντων πάντ̣ωνπάντων καὶ εἰσόδων κ[α]ὶκαὶ ἐξόδων [κ]αὶκαὶ πάντων τῶν ἐκτὸς τῶν περ[ι]βόλωνπεριβόλων τοῦ χωρίου τῆς ἀμπέλου ἐκ τῶν τεσσάρων|num:4| ἀνέμων φυτῶν
105 καὶ δένδρων καὶ τῶ⸢ν⸣τῶν ἐν ∼αὐτη∽αὐτῷ τῷ ἐπο̣ικίῳἐποικίῳ φυτῶν κ̣αὶκαὶ τῶν περὶ τὸ μέγα ὕδρε̣[υ]μαὕδρευμα καὶ κρηνῶ̣νκρηνῶν φυτῶ̣νφυτῶν πάντων̣πάντων καὶ τοῦ ἐκτὸς ὑδρεύματος ὄντος ἀναβατικοῦ ἐξαπηλιωτικοῦ ἐποικίου καὶ τῆ̣ς̣τῆς ∼ἐπ̣ισ̣κευ∽ἐπισκευῆς
106 καὶ κατασκευῆς αὐτοῦ τοῦ ὑδρεύματος̣ὑδρεύματος οὔσης πρὸς τὴ[ν]τὴν κοινότητα ἐφʼ ᾧτε τοὺς [λα]χόνταςλαχόντας τὰς βορινὰ[ς]βορινὰς [μερ]ίδ[α]ςμερίδας τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ἐποικίου ποι[ῆ]σαιποιῆσαι ἑαυτοῖς ἀμάραν ἀπὸ ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων ἀναλωμάτων παρατείνουσαν μέχρι τῆς
107 συνήθους ἀμάρας τὴν χορηγοῦσ[α]νχορηγοῦσαν ὕδω̣ρ̣ὕδωρ ἀπὸ ⋰ἰ⋱δ[ί]ωνἰδίων ὑδρευμάτω̣ν̣ὑδρευμάτων εἴς τε [τ]ὴ̣ντὴν ποτίστραν [τ]ῶντῶν βο[ῶ]νβοῶν καὶ εἰς τὸ ∼κ̣ε̣ρ̣α̣μίον∽κεραμείον ὥ̣στε̣ὥστε ἑκάστην μερίδα ἐπάναγκες χορηγεῖν ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ ἡμέρας δεκαπέντε|num:15| ε̣ἴ̣ς̣εἴς [τε]τε τὴ[ν]τὴν
108 ποτίστραν τῶν βοῶν καὶ εἰς τὸ ∼κεραμίον∽κεραμείον καὶ ∼λεπτ[ο]κεραμίον∽λεπτοκεραμείον ὡσαύ̣τωςὡσαύτως ἐπιχορηγεῖν τοὺς λαχόντα[ς]λαχόντας τὰς νοτινὰς μερίδας ταῖ[ς]ταῖς ἑαυτῶν καλαμίαις διὰ ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων αὐτῶν ἀμαρῶν ἐφʼ ᾧτε ἐνιαυτῷ παρʼ
108-109 ἐνιαυ∤τὸν
109 ἑκατέρους προτέρους τρυγᾶν̣τρυγᾶν καὶ τὴν εἰσόδον καὶ̣καὶ ἐξόδον τὴν ἐπὶ τοὺς ληνῶ[ν]αςληνῶνας μ[ό]νῃμόνῃ τῇ τρυγῇ ∼ἐπάνα̣γ̣χες∽ἐπάναγκες εἶναι τῶν τεσσά[ρω]ν|num:4|τεσσάρων|num:4| μερίδων διὰ τοῦ βορινοῦ πωμαρίου καλουμένου Λαλάχου τῶν δημοσίων
110 πάντων καὶ ἐπιμερισμ[ῶν]ἐπιμερισμῶν παντοίων το[ῦ]τοῦ προκειμέ[νου]προκειμένου [χ]ωρ̣ί̣ο̣υ̣χωρίου περὶ τὴ[ν]τὴν αὐτὴν [Ψῶβ]θ̣ονΨῶβθον ∼Χεναρσιήσειν∽Χεναρσιήσιν ὄν[τω]νὄντων πρὸς ἡμᾶ̣ςἡμᾶς κοινῶ[ς]κοινῶς [ἐξ]ἐξ [ἴσ]ουἴσου τῆς δὲ νῦν χέρσ̣[ου]χέρσου τῆς ἀμπέλου τῆς [ἐντ]ὸςἐντὸς περιβόλων [τοῦ]τοῦ αὐτοῦ
110-111 χωρί∤ου
111 μεριζομέν[η]ςμεριζομένης καὶ ἀ̣δ̣ι[αιρέτου]ἀδιαιρέτου οὔ̣σηςοὔσης τὸ ε̣|gap:4|ε|gap:4||gap:1|ε|gap:4|ε|gap:4||gap:1| [τεταρ]τ̣ομοιρίαν̣τεταρτομοιρίαν τ̣ῶ̣ντῶν |gap:6| ἑκάστου |gap:10|ς ἑκάστη̣ς̣ἑκάστης μερίδος [ἀμπ]έλουἀμπέλου πλησίον [τῶν]τῶν [με]ρίδωνμερίδων ὧν ἐκλη[ρ]ώθηἐκληρώθη ἕκαστος ἐξέστ̣[ω]ἐξέστω δὲ ἑκάστ[ῳ]ἑκάστῳ
112 [ἐ]κτὸςἐκτὸς τῶ[ν]τῶν [περιβόλων]περιβόλων |gap:3|ων κατα|gap:13|δρεαος̣|gap:15|κατα|gap:13|δρεαος|gap:15| περὶ ⋰Ι⋱|gap:14|νΙ|gap:14|ν ἡμίσ̣[ους]ἡμίσους [μέρους]μέρους ἀ[μπε]λικοῦἀμπελικοῦ κ[τ]ήματοςκτήματος ὄν[τος]ὄντος ἐν ἀμελ̣είᾳἀμελείᾳ
112-113 συ|gap:5|α̣|gap:3|η|gap:3|π̣|gap:5||gap:1|α|gap:1|ερμα∤|gap:2|η̣συ|gap:5|α|gap:3|η|gap:3|π|gap:5||gap:1|α|gap:1|ερμα∤|gap:2|η
113 οἵας ἐ[στὶ]ἐστὶ δ̣[ι]α̣θέσεωςδιαθέσεως |gap:5| κ̣α̣τὰκατὰ [τὸ]τὸ [τ]έταρτοντέταρτον μέρ[ος]μέρος [κατὰ]κατὰ κοινω̣νίανκοινωνίαν τοῦ λοι[ποῦ]λοιποῦ [ἡ]μίσουςἡμίσους μ̣έ̣ρουςμέρους τοῦ ἑνὸ[ς][|num:1|]ἑνὸς|num:1| [ἡμ]ῶ̣νἡμῶν ἀδε̣λ̣φοῦἀδελφοῦ ❨Κλ(αυ)❩δίο[υ]Κλαυδίου [Θέ]ωνοςΘέωνος εἴ τι δὲ ἐὰν ὀφ[είλ]ῃ̣ὀφείλῃ κοινὸς ἡμῶν ἀδελφὸς ❨Κλ(αύδιος)❩Κλαύδιος Μαι[κηνᾶ]ς̣Μαικηνᾶς τ̣ῶ̣ν̣τῶν
113-114 ἰ̣[δι]∤[ω]τικ̣ῶ̣ν̣ἰδι∤ωτικῶν
114 καὶ ∼πολειτικῶ̣ν̣∽πολιτικῶν τῷ ⋰ἱ⋱ερωτάτῳἱερωτάτῳ ταμείῳ μέχρι συνκλεισμοῦ τοῦ διελθόντος α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ αὐτοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:4||gap:2| εἰς Τῦβι β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους τοῦτο ἀποδοθῆναι ἐκ τῆς κοινοτῆτος ἕκαστον δὲ ἡμῶν κρατεῖν καὶ
114-115 κυρι[εύ]∤εινκυριεύ∤ειν
115 ὧν ἔλαχεν ὡς πρόκειται καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν καὶ διοικεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῆται ἀνεμποδ̣ίστωςἀνεμποδίστως σὺν τοῖς παρʼ αὐτοῦ μεταπαραλημψομένοις ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τε̣λοῦντατελοῦντα κατʼ ἔτος τὰ ὑπ[ὲ]ρὑπὲρ
116 τῶν ἀρουρῶν καὶ τῆς ἀμ̣πέλουἀμπέλου δημόσ̣ιαδημόσια πάντα καὶ ἐπιμερισμοὺς ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὁμοίως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον · S-2 διαίρεσις κυρία τετρασσὴ ∼γραφῖσα∽γραφεῖσα ὁμότυπος πρὸς τὸ παρʼ ἑκάστῳ ἡμῶν
117 εἶναι μοναχὴν ἧς καὶ τῇ ἐσομένῃ ∼δημοσι∽δημοσιώσει ἐντεῦθεν εὐδοκοῦμεν · S-3 περὶ δὲ τοῦ ταύτα οὕτως ὀρθῶς καὶ καλῶς γενέσθαι ἐπερωτηθέντες ∼ὡμωλογήσαμεν∽ὡμολογήσαμεν . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| Αὐτοκράτορος Καίσ[α]ροςΚαίσαρος Μάρκου
118 Αὐρηλίου Κλαυδίου Εὐσε̣β̣οῦςΕὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Χοίακ ιδ|num:14| . m2 S-5 ❨Κλ(αύδιος)❩Κλαύδιος ⸢Ἀφροδείσιος⸣Ἀφροδείσιος ⸢ὁ⸣ ⸢καὶ⸣καὶ Εὐδαίμων ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς Ἀλεξανδρείας καὶ ὡς χρηματίζω διῄρημαι καὶ εὐδ[ο]κῶεὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προκειμένοις καὶ τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει
119 καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . m3 S-6 ❨Κλ(αύδιος)❩Κλαύδιος ⋰Ἰ⋱σιδωρίανοςἸσιδωρίανος καὶ ὡς ❨χρη(ματίζω)❩χρηματίζω διῄρημαι καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προκειμένοις καὶ τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . m4 S-7 ❨Κλ(αύδιος)❩Κλαύδιος Θέων τ̣ριβοῦν̣[ο]ςτριβοῦνος καὶ ὡς χρηματίζω
119-120 ∼διη∤μαι∽διῄρη∤μαι
120 καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προκειμένοις καὶ τῇ [ἐσ]ομένῃἐσομένῃ δημοσιώσει καὶ [ἐ]περωτηθεὶςἐπερωτηθεὶς ὡμολόγη[σ]αὡμολόγησα . m5 S-8 ❨Κλ(αυδία)❩Κλαυδία Τιμοθέα καὶ ὡ̣ςὡς ❨χρη(ματίζω)❩χρηματίζω δ[ιῄ]ρημαιδιῄρημαι καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς π[ρ]οκειμένοιςπροκειμένοις καὶ τῇ
121 ἐσομένῃ δημοσι[ώ]σειδημοσιώσει καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡ[μ]ολόγησαὡμολόγησα .