Sematia

p.flor.1.1.xml

TM: 23525HGV: 23525Date: 153 – 153Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Ἀρτεμεισίου Φαμενὼθ m2 κη|num:28| m1 ἐν Ἑρμοῦ πόλει τῇ μεγάλῃ ∼ἐδάνισεν∽ἐδάνεισεν Ἑρμιόνη Εὐδαίμονος ἀστὴ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν m2 ιθ|num:19| m1 μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς
2 Εὐδαίμονος Σαραπίωνος τοῦ Διονυσίου Σωσικοσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν m2 ξζ|num:67| ❨βεβλ(αμμένου)❩βεβλαμμένου ❨τὸ(ν)❩τὸν ❨ἀρισ(τερὸν)❩ἀριστερὸν ❨ὀφθ(αλμὸν)❩ὀφθαλμὸν m1 Πτολέμᾳ τῇ καὶ Τβήσει Ὡρίων[ο]ςὩρίωνος τοῦ Ἑρμίου μητρὸς Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος Ὡρίωνος Ἑρμοπολείτιδι ἀναγραφομένῃ ἐπὶ Φρου[ρ]ίουΦρουρίου λιβὸς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν m2 λ|num:30| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετ(ώπῳ)❩μετώπῳ ❨μέσ(ῳ)❩μέσῳ m1 μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς
3 Ὡρίωνος Ἑρμίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν m2 νδ|num:54| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετ(ώπῳ)❩μετώπῳ ἐξ ❨ἀρισ(τερῶν)❩ἀριστερῶν m1 ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος κεφ̣αλαίουκεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας|num:200| , ἃς ∼ἀνείρεται∽ἀνῄρηται ∼δεδανισμένη∽δεδανεισμένη παρὰ τῆς ∼δεδανικυίης∽δεδανεικυίης διʼ ἐπιτηρητῶν τραπέζης , τόκου δραχμιαίου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ μῆνας εἰκοσιτέσσαρας|num:24|
3-4 συναγο∤μένων
4 τοῦ τόκου δραχμῶν τεσσεράκοντα ὀκτὼ|num:48| πάσας ἐφʼ ὑποθήκῃ τῷ ὐπάρχοντι τῇ ∼δεδανισμένῃ∽δεδανεισμένῃ λοιπῷ ∼βείκῳ∽βίκῳ ἑνὶ τετάρτῳ|num:1/4| ἀπὸ ∼ἐλαιουργίου∽ἐλαιουργείου ἀργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων πάντων ἐν κώμῃ Τεκερκεθώθει τοῦ Λευκοπυργείτου κάτω μετὰ τοὺς πεπραμένο[υ]ςπεπραμένους ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων . S-2 γείτονες δὲ ὡς
4-5 ∼δεδα∤νισμένη∽δεδα∤νεισμένη
5 ὑπηγόρευσεν νότου δημοσία ῥύμη διʼ ἧς εἴσοδος καὶ ἔξοδος βορρᾶ κληρονόμων Παθώτου Φίβιος ἀπηλιώτου ὁδὸς λιβὸς Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος Ὡρίωνος · S-3 τὸ δὲ ∼δάνιον∽δάνειον τὰς τοῦ κεφαλαίου καὶ τόκου ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας τεσσεράκοντα ὀκτὼ|num:248| ἀποδότω ∼δεδαν[ι]σμένη∽δεδανεισμένη τῇ ∼δεδανικυίῃ∽δεδανεικυίῃ τοῖς παρʼ αὐτῆς
5-6 πλη[ρ]ω∤θείσηςπληρω∤θείσης
6 τῆς διετίας παραχρῆμα ἀργύριον δόκιμον ∼νομειτευόμενον∽νομιτευόμενον ἀρεστόν · S-4 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδοῖ τῆς προθεσμίας ἐνστάσης εὐθέως ἐξέστω τῇ ∼δεδανικυ⋰ί⋱ῃ∽δεδανεικυίῃ τοῖς παρʼ αὐτῆς μὴ προσδεομένοις ἀνανεώσεως διαστολικοῦ ἑτέρου τινὸς ἁπλῶς , ταξαμένοις τὰ εἰς τὸ ἐνκύκλιο̣νἐνκύκλιον καθήκοντα τέλη ἐπικαταβολὴν ποιήσα[σθ]αιποιήσασθαι
7 τοῦ ὑποτεθειμένου ὡς πρόκειται ∼βείκου∽βίκου ἑνὸς τετάρτου|num:1/4| καὶ κτᾶσθαι αὐτὴν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς ∼τοῦτο∽τοῦτον κυρίως ἀντὶ τῶν [ὀ]φει[λομ]έ[ν]ωνὀφειλομένων καὶ ∼ἐμβαδεύειν∽ἐμβατεύειν εἰς αὐτὸν καὶ εἰσοικίζειν καὶ ἐνοικολογεῖν καὶ διαμισθοῦν καὶ ἀποφέρεσθαι τὰ ἐξ αὐτοῦ περιεσόμενα πάντα εἰς τὸ ⋰ἴ⋱διονἴδιον ἔτι δὲ καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ καθʼ ὃν
8 ἐὰν αἱρῶνται τρόπον ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον μηδενὸς τῇ ∼δεδανισμένῃ∽δεδανεισμένῃ μηδʼ ἄλλῳ ὑπὲρ αὐτῆς ἐξ ὑστέρου ἁπλῶς πε[ρ]ὶπερὶ τούτου καταλειπομένου λόγου παρευρέσεως · S-5 βεβαιούτω δὲ ∼δεδανισμένη∽δεδανεισμένη τήνδε τὴν ὑποθήκην πάσῃ βεβαίωσει ἀπό τε δημοσίων και ⋰ἰ⋱διωτικῶνἰδιωτικῶν καὶ ἀπὸ πάντων ἁπλῶς ἣν καὶ μὴ ἐξέστω [α]ὐτῇαὐτῇ
9 πωλεῖν μηδʼ ἑτέροις ὑποτίθεσ[θ]αιὑποτίθεσθαι μηδʼ ἄλλο τι περὶ αὐτῆς κακοτεχνεῖν ὑπεναντίον τούτοις τρόπῳ μηδενὶ τὰ παρὰ ταῦτα ἄκυρα εἶναι · S-6 ἐὰν δέ τις κίνδυνος [γ]ένηταιγένηται περὶ τήνδε τὴν ὑποθήκην πᾶσαν μέρος τρόπῳ ᾡτινιοῦν ἀποδότω ∼δεδανισμένη∽δεδανεισμένη τῇ ∼δεδανικυ⋰ί⋱ῃ∽δεδανεικυίῃ τοῖς παρʼ αὐτῆς τὰ ὀφειλομένα πάντα καὶ τοῦ
9-10 ὑπε[ρ]πε∤σόντοςὑπερπε∤σόντος
10 μετὰ τὴν προθεσμίαν χρόνου τόκον δραχμιαῖον ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον καὶ ἐὰν ἀπαιτηθῇ ∼δεδανικυ⋰ῖ⋱α∽δεδανεικυῖα ὑπὲρ τῆσδε τῆς ὑποθήκης τέλη καὶ ἃς ἐὰν ποιήσηται δαπάνας ὁμοίως σὺν τόκοις ἕκαστα παρ⸢α⸣χρῆμαπαραχρῆμα γεινομένης αὐτῇ τοῖς παρʼ αὐτῆς τῆς πράξεως παρά τε τῆς ∼δεδανισμένης∽δεδανεισμένης καὶ ἐκ
10-11 [τ]ῆσ∤δετῆσ∤δε
11 τῆς ὑποθήκης καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων αὐτῇ πάντων καθάπερ ἐκ δίκης . S-7 συνγραφὴ κυρία . S-8 καὶ συνεχρηματίσθη ∼δεδανισμένη∽δεδανεισμένη ἐπιστειλάντων τῶν τῆς ἐγκτήσεως βιβλιοφυλάκων . m3 S-9 Πτολ[έμ]αΠτολέμα καὶ Τβῆσις Ὡρίωνος μετὰ κυρί[ου]κυρίου τοῦ ἐμαυτῆς πατρὸς Ὡρίωνος Ἑρμίου ∼δεδάνισμαι∽δεδάνεισμαι παρὰ Ἑρμιόνης
12 Εὐδαίμονος ἀργυρίου κεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας|num:200| , ἃς ∼ἀνείρημαι∽ἀνῄρημαι διʼ ἐπιτη[ρ]ητῶνἐπιτηρητῶν τραπέζης τόκου δραχμιαίου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ μῆνας ∼εἰκοσιτέσσαρες∽εἰκοσιτέσσαρας συναγο[μέν]ωνσυναγομένων τοῦ τόκου δραχμῶν τεσσεράκοντα ὀκτὼ|num:48| πάσας ἐφʼ ὑποθήκῃ τῷ ὑπάρχοντί μοι λοιπῷ ∼βείκῳ∽βίκῳ ἑνὶ
13 τετάρτῳ|num:1/4| ἀπὸ ∼ἐλαιουργίου∽ἐλαιουργείου ἀργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων πάντων ἐν κώμῃ Τεκερθεθώθει τοῦ Λευκοπ[υργείτο]υΛευκοπυργείτου κάτω μετὰ τοὺς πεπραμένους τῶν αὐτῶν τόπων ἐπὶ ταῖς προκειμέναις ∼γιτνίαις∽γειτνίαις · S-10 το[ύ]του̣τούτου τοῦ κεφαλαίου καὶ τόκου ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας τεσσεράκοντα ⸢ὀκτὼ⸣|num:248|ὀκτὼ|num:248| ἀποδώσω πληρωθείσης τῆς
13-14 διετί∤ας
14 καὶ βεβαιώσω καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς ❨προγρα(φεῖσιν)❩προγραφεῖσιν . S-11 Ἑρμεῖνος Ἡρώδου ❨ἔγρα(ψα)❩ἔγραψα τὸ σῶμα τῆς ❨ὑπογρα(φῆς)❩ὑπογραφῆς .
1 S-12 |gap:3| Ἑ̣ρ̣[μου]πολ(…)Ἑρμουπολ…
2 |gap:1|δ̣|gap:1||gap:1||gap:2|ολ|gap:1|δ|gap:1||gap:1||gap:2|ολ
3 η|gap:2||gap:1| τῶν ϛ|num:6|
4 |gap:3||gap:1| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… γ|num:1/3_tick||gap:?|
5 φι|gap:1||gap:1|εγγε|gap:?|
6 ε̣υ̣|gap:1||gap:1||gap:1|οιη(…)ευ|gap:1||gap:1||gap:1|οιη… το|gap:?|
7 λα [Τβ]ήσειΤβήσει |gap:?|
14 m4 Πτολέμα καὶ [Τ]βῆσιςΤβῆσις Ὡρίωνος ∼δεδάνισμαι∽δεδάνεισμαι καθὼς πρόκιται . S-13 Ὡρίων Ἑρμίου ερμιου{ερμιου} ἐπιγέγραμμαι τῆς θυγατρός [μ]ουμου
15 κύριος καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ∼ἰδυίης∽εἰδυίης γράμματα . m5 S-14 Ἑρμι[όνη]Ἑρμιόνη Εὐδαίμονος ἀστὴ εὐδοκῶ . S-15 Εὐδαίμων Σαραπίωνος Ἀλθαιέυς ἐπιγέγραμμαι τῆς θυγατρός μου κύριος καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίης γράμματα . S-16 |vac:?| |gap:?| [κ]εφαλ[αίο]υ̣κεφαλαίου
16 [Τβή]σ̣ειΤβήσει Ὡρ̣[ιωνο]ς̣Ὡριωνος
17 |gap:1_lines|
15 m2 διὰ
15-16 Εὐδαί∤μον[ο]ςΕὐδαί∤μονος
16 Ἑρμαίου κεχρημάτισται ἐπιτηρου[μ]ένηςἐπιτηρουμένης τῆς ❨ἀγο(ρανομίας)❩ἀγορανομίας . S-17 |g:xs|
17 m6 ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου
18 Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ κη|num:28| .
19 S-18 ❨διαγρ(αφὴ)❩διαγραφὴ διʼ ❨ἐπ(ιτηρητῶν)❩ἐπιτηρητῶν ❨τραπ(έζης)❩τραπέζης Ἑρμιόνη Εὐδαίμονος ἀστὴ μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς
20 Εὐδαίμονος ❨Σαραπ(ίωνος)❩Σαραπίωνος Πτολέμᾳ τῇ καὶ ∼Τβήσι∽Τβήσει Ὡρίωνος τοῦ Ἑρμίου
21 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Δημητρίας τῆς καὶ Τερεῦτος ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος ❨ἀναγρα(φομένη)❩ἀναγραφομένη ἐπὶ ❨Φρο(υρίου)❩Φρουρίου λιβὸς
22 μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος Ἑρμίου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨κεφαλ(αίου)❩κεφαλαίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς διακοσίας ,
23 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ|num:200| ❨ἀκολ(ούθως)❩ἀκολούθως τῇ ❨ἀν̣ενεχθ(ησομένῃ)❩ἀνενεχθησομένῃ διʼ ❨ἀγο̣(ρανομίου)❩ἀγορανομίου ἐν Ἑρμοῦ πόλει <συγγραφῇ>συγγραφῇ ❨δανείο(υ)❩δανείου ❨ὑποθήκ(ῃ)❩ὑποθήκῃ
24 τοῦ ❨ὑπάρχ(οντος)❩ὑπάρχοντος αὐτῇ λοιποῦ ∼βείκου∽βίκου ἑνὸς τετάρτου|num:1/4| ἀπὸ ∼ἐλαιουργίου∽ἐλαιουργείου ∼ἀρκοῦ∽ἀργοῦ
25 καὶ καμάρας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων ❨πάντ(ων)❩πάντων ἐν κώμῃ ❨Τεκερκεθώθ(ει)❩Τεκερκεθώθει .
26 m7 S-19 Βησαρίων καὶ ❨Εὐδαί(μων)❩Εὐδαίμων ❨ἐπιτηρητ(ὴς)❩ἐπιτηρητὴς ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .
27 m3 S-20 Πτολέμα καὶ Τβῆσις ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος τοῦ ❨Ἑρμίο(υ)❩Ἑρμίου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Δημητρ(ίας)❩Δημητρίας τῆς
28 καὶ ❨Τερεῦτ(ος)❩Τερεῦτος ❨Ὡρίω(νος)❩Ὡρίωνος ❨Ἑρμοπ(ολεῖτις)❩Ἑρμοπολεῖτις ❨ἀναγρ(αφομένη)❩ἀναγραφομένη ἐπὶ ❨Φρο(υρίου)❩Φρουρίου λιβὸς̣λιβὸς μετὰ κυρίου τοῦ πατρὸς
29 [Ὡ]ρίωνοςὩρίωνος Ἑρμίου ἐπη[κ]ολούθηκαἐπηκολούθηκα τῇ ❨προκ(ειμένῃ)❩προκειμένῃ ❨διαγρα(φῇ)❩διαγραφῇ καὶ ἔχω χρῆσιν
30 ❨κεφαλ(αίου)❩κεφαλαίου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς διακοσίας , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ|num:200| ἀκολούθως τῇ
30-31 ἀνενεχθησο∤μένῃ
31 διʼ ❨ἀγο(ρανομίου)❩ἀγορανομίου ἐν Ἑρμοῦ πόλει ❨δανείο(υ)❩δανείου ὑποθήκῃ τοῦ ὑπάρχοντος μοι
32 λοιποῦ ∼βείκου∽βίκου ἑνὸς τετάρτου|num:1/4| ἀπὸ ∼ἐλαιουργίου∽ἐλαιουργείου καὶ καμάρας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς
33 καὶ ❨ἀνηκόντ(ων)❩ἀνηκόντων ❨πάντ(ων)❩πάντων ἐν κώμῃ Τεκερκεθώθει τοῦ Λευκοπυργείτου
34 κάτω ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-21 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιϛ|num:16| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
35 Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ κη|num:28| . S-22 Ἑρμεῖνος
36 ❨Ἡρώδ̣(ου)❩Ἡρώδου ❨ἔγρα(ψα)❩ἔγραψα τὸ σῶμα τῆς ❨ὑπογρα(φῆς)❩ὑπογραφῆς . m4 S-23 Πτολέμα καὶ
36-37 Τβῆ∤σις
37 Ὡρίωνος ἔχω ὡς πρόκιται
38 Ὡρίων Ἑρμίου ἐπιγέγραμμαι
39 τῆς θυγατρός μου κύριος καὶ
40 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ∼ἰδυίης∽εἰδυίης
41 γράμματα .