Sematia

p.fam.tebt.44.xml

TM: 10753HGV: 10753Date: 189 – Place: Kerkesucha Orus (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ἀ̣ναφορίουἀναφορίου .
2 S-2 Οὐαλερίῳ [τ]ῷτῷ καὶ Φιλαντινόῳ καὶ Φιλαν̣τινόῳΦιλαντινόῳ τῷ καὶ Ἡρώδῃ ἀ̣[μφοτέροις]ἀμφοτέροις [Φιλαντι]νόουΦιλαντινόου τοῦ καὶ Νιλάμμωνος
3 καὶ Ἡρακλείᾳ κα̣ὶκαὶ Διδύμῃ καὶ Φιλοσεράπιδι τοῖς τρισὶ|num:3| Λυσιμάχου τοῦ [καὶ]καὶ [Διδύμου]Διδύμου [Ἀντινοε]ῦ̣σιἈντινοεῦσι παρὰ Πισάϊτος Διογᾶ
4 ἀπὸ ❨κώμ(ης)❩κώμης Κερ̣κ̣εσούχω̣[ν]Κερκεσούχων Ὤρ̣ουςὬρους ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος μ̣ερίδ̣[ο]ς̣μερίδος . S-3 ∼βούλομε∽βούλομαι ❨μισθ(ώσασθαι)❩μισθώσασθαι παρʼ ὑμῶ[ν]ὑμῶν [τὰς]τὰς [❨ὑπαρχ(ούσας)❩]ὑπαρχούσας [ὑμῖν]ὑμῖν [κλήρου]κλήρου ❨[κ]ατοικικ(οῦ)❩κατοικικοῦ ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ε|num:5| ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐν ❨τ(όπῳ)❩τόπῳ
5 ❨λ[ε]γο̣μ̣(ένῳ)❩λεγομένῳ Κ̣ι̣σατίεως̣Κισατίεως πρὸς μόνον τὸ ἐνεστὸς λ|num:30| ❨(ἔτος)❩ἔτος εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν πυροῦ , ἐ[κφορίου]ἐκφορίου [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [σὺν]σὺν [αἷ]ςαἷς ∼❨λήμψομ(αι)❩∽λήψομαι ❨σπερμάτ(ων)❩σπερμάτων ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβαῖς)❩ἀρταβαῖς ε|num:5| τοῦ
5-6 παν∤τ[ὸς]παν∤τὸς
6 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν κε|num:25| καὶ θάλ̣λωνθάλλων τοῦ ἔτου̣ς̣ἔτους τ̣υ̣ρῶντυρῶν ∼βοίων∽βοείων τριάκοντα|num:30| , πάντων ἀ[νυπολόγων]ἀνυπολόγων [καὶ]καὶ [ἀκινδύ]ν̣ωνἀκινδύνων , καὶ ἐπιτελέσω τὰ τῶν
6-7 ἀ̣ρου∤ρ[ῶν]ἀρου∤ρῶν
7 [γ]ε̣ωργι̣κ̣ὰ̣γεωργικὰ ἔ̣[ρ]γ̣α̣ἔργα π̣ά̣νταπάντα ὅσ̣αὅσα [κ]α̣[θήκ]ε̣ικαθήκει ἐκ τοῦ ἰ̣δίουἰδίου τοῖ[ς]τοῖς δέουσι̣δέουσι καιρο̣[ῖς]καιροῖς [βλάβος]βλάβος [μηδὲν]μηδὲν [ποιῶν]ποιῶν καὶ τὰ ἐκφόρια ∼ἀποδωσι∽ἀποδώσω τοῖς
8 [περὶ]περὶ [τὸ]ν̣τὸν Οὐαλέρ̣[ι]ονΟὐαλέριον κατὰ τὸ ἥ̣μ̣ι̣[συ]ἥμισυ μ̣έροςμέρος κ̣αὶκαὶ τοῖς περὶ τὴν Ἡράκλεια[ν]Ἡράκλειαν [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [❨λοιπ(ὸν)❩]λοιπὸν [ἥμισυ]ἥμισυ [μ]έ̣ρ̣οςμέρος μηνὶ Παύνι ἐφʼ ἅλῳ
9 τ̣[ῆς]τῆς [Κε]ρκεσούχω̣νΚερκεσούχων μέτρῳ τετ̣ρα̣χο[ι]ν̣ίκῳτετραχοινίκῳ θησαυροῦ τῆς ❨κώμ(ης)❩κώμης , τῆς̣τῆς [μετρήσεως]μετρήσεως [γινομένης]γινομένης διά τιν̣οςτινος τῶν̣τῶν ὑ̣μ̣ῶνὑμῶν , π̣ρὸ̣[ς]πρὸς
10 [ἐμὲ]ἐμὲ [ὄντων]ὄντων τ̣ῶ̣ν̣τῶν κατʼ ἔτος φ[ορέ]τ̣[ρων]φορέτρων ἐπισπουδασ̣μοῦἐπισπουδασμοῦ καὶ [ὀ]ν̣η̣[λατικοῦ]ὀνηλατικοῦ [,], [τῆς]τῆς [δὲ]δὲ [παρα]γωγῆςπαραγωγῆς τῶν ἐ[κφ]ο̣ρ̣ίωνἐκφορίων π̣[ρὸς]πρὸς
11 [ὑμᾶς]ὑμᾶς [.]. S-4 κ̣αὶκαὶ μ̣ε̣[τὰ]μετὰ τὸν̣τὸν χρόν̣[ον]χρόνον [πα]ρ̣α̣δώσωπαραδώσω τὰς ἀρούρας ἀπὸ συν̣[κομιδῆς]συνκομιδῆς [πυροῦ]πυροῦ [,], [ἐὰν]ἐὰν [φαί]ν̣ηταιφαίνηται μισθῶσαι .
12 S-5 Πισάε̣ι̣ς̣Πισάεις ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λβ̣|num:32|λβ|num:32| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨δακτύλ(ῳ)❩δακτύλῳ μικ̣[ρ]ῷμικρῷ χειρὸς ❨ἀριστ(ερᾶς)❩ἀριστερᾶς . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Αὐρηλίου Κ̣[ομμόδου]Κομμόδου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Καίσ]α̣ροςΚαίσαρος τοῦ κυρίου Ἁ[θὺρ]Ἁθὺρ ι̣δ|num:14|ιδ|num:14| .
13 S-7 ❨ἀν̣τίγ[ρ](αφον)❩ἀντίγραφον κατʼ οἰκίαν ❨ἀπογρ(αφῆς)❩ἀπογραφῆς κ̣η|num:28|κη|num:28| ❨(ἔτους?)❩ἔτους ❨μη[τ]ροπόλ(εως)❩μητροπόλεως . S-8 Ἀμμ̣ω̣ν̣[ί]ῳἈμμωνίῳ ❨σ̣[τρ](ατηγῷ)❩στρατηγῷ [Ἀρσινοΐτου]Ἀρσινοΐτου ❨[Ἡρ]α̣κ̣(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μ̣ε̣ρ̣(ίδος)❩μερίδος κ̣[αὶ]καὶ [Ἁρποκρατί]ων[ι]Ἁρποκρατίωνι [τῷ]τῷ
14 καὶ̣καὶ Ἱέρακι ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ τῆς ❨μερίδο(ς)❩μερίδος κ[αὶ]καὶ Μ̣ύ̣[σ]θῃΜύσθῃ [κ]αὶκαὶ Ἥρ̣ωνιἭρωνι γεναμέν̣[οις]γεναμένοις [❨γρα(μματεῦσι)❩]γραμματεῦσι [❨μητροπόλ(εως)❩]μητροπόλεως [παρὰ]παρὰ [Οὐαλερίου]Οὐαλερίου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ
14-15 [Φιλαντινό]∤ουΦιλαντινό∤ου
15 καὶ Φιλαντι̣ν̣όουΦιλαντινόου τοῦ καὶ Ἡρώ̣δουἩρώδου [ἀμφοτέρ]ωνἀμφοτέρων Φιλαντινόου τοῦ κα̣[ὶ]καὶ [Νειλάμμωνος]Νειλάμμωνος [τοῦ]τοῦ [Ἡρακλείδου]Ἡρακλείδου [Ματιδίων]Ματιδίων [τῶν]τῶν [καὶ]καὶ
16 Καλλιτεκνίων . S-9 ὑ̣πάρχειὑπάρχει ἡμῖν κ[οινῶς]κοινῶς [καὶ]καὶ [ἐ]ξ̣ἐξ ἴσου πατρικὸν ἐπʼ ἀ̣[μφόδου]ἀμφόδου [Ταμείων]Ταμείων |gap:25| [ἐν]ἐν [ᾧ̣]
17 ἐστιν ❨ἥμ(ισυ)❩ἥμισυ μέρ̣ο̣ς̣μέρος ❨ο̣ἰ̣κία(ς)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ἅπερ [❨ἀπογραφ(όμεθα)❩]ἀπογραφόμεθα [εἰ]ςεἰς τὴν τοῦ διεληλυθότος̣διεληλυθότος [κη|num:28|]κη|num:28| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Κομμόδου]Κομμόδου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Καίσαρος]Καίσαρος
18 τοῦ κυ̣ρίο̣υ̣κυρίου κατʼ οἰκίαν ❨ἀπογρ(αφὴν)❩ἀπογραφὴν ἐφʼ οὗ κ̣[αὶ]καὶ [τῇ]τῇ [το]ῦτοῦ ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θεοῦ Αὐ̣ρηλίου̣Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [κατʼ]κατʼ [οἰκίαν]οἰκίαν [❨ἀπογρ(αφῇ)❩]ἀπογραφῇ [ἀπεγραψάμεθα]ἀπεγραψάμεθα .
19 S-10 ὑπάρ̣χειὑπάρχει δὲ καὶ [τῇ]τῇ [τ]οῦτοῦ Οὐαλερίου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Φιλ]αντινόουΦιλαντινόου ∼γυνεκὶ∽γυναικὶ Διδύ[μῃ]Διδύμῃ |gap:?| [Ἀντινοΐδι]Ἀντινοΐδι [τὸ]τὸ [ἕ̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣]ἕτερον
20 ἥμισυ μέρος τῆς ❨π̣[ρογεγ](ραμμένης)❩προγεγραμμένης ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ἐπ[ὶ]ἐπὶ [τοῦ]τοῦ [αὐτ]οῦαὐτοῦ ἀμφό̣[δο]υἀμφόδου Ταμ̣[είων]Ταμείων |gap:35|
21 |gap:1||gap:2|α̣λ̣|gap:3||gap:1|α̣ν̣τ̣ο̣ι̣|gap:5|τ̣αγ̣εισιν|gap:1||gap:2|αλ|gap:3||gap:1|αντοι|gap:5|ταγεισιν τ|gap:3||gap:3||gap:2| [διʼ]διʼ ∼[ἐπ]ιδίδωμε̣[ν]∽ἐπιδίδομεν |gap:40|
22 |gap:16||gap:3|(…)|gap:16||gap:3|… κατ̣εχ̣|gap:4|κ|gap:2|με|gap:2|τ(…)κατεχ|gap:4|κ|gap:2|με|gap:2|τ… μ̣η̣(…)μη… ❨βα̣σ̣ι̣λ̣(ικ…)❩βασιλικ… ❨γρ̣(αμματε…)❩γραμματε… |gap:40|
23 ❨ἀντί[γρ(αφον?)]❩ἀντίγραφον κ̣α̣τ̣ʼκατʼ [❨οἰκ(ίαν)❩]οἰκίαν [❨ἀπογρ(αφῆς)❩]ἀπογραφῆς |gap:2||gap:1|ε|gap:1|(…)|gap:2||gap:1|ε|gap:1|… |gap:3||gap:8|σα|gap:50|
24 |gap:9_lines|