Sematia

p.fam.tebt.42.xml

TM: 20969HGV: 20969Date: 180 – 180Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?| [νομάρχης]νομάρχης [τῆς]τῆς Ἀ̣ν̣τινόουἈντινόου |gap:?| [❨βασιλ(ικῷ)❩]βασιλικῷ [❨γρ(αμματεῖ)❩]γραμματεῖ Ἀ̣ρσι̣ν̣ο̣ΐτ̣ουἈρσινοΐτου
2 [νομοῦ]νομοῦ [Πολέμωνος]Πολέμωνος μ̣[ε]ρ̣ίδοςμερίδος τῷ [φιλτάτῳ]φιλτάτῳ [χαίρειν]χαίρειν .
3 S-2 |gap:?|ες̣|gap:?|ες τῇ Ἀντι[νόου]Ἀντινόου [κ]ε̣κ̣[ληρω]μ̣[έ]ν̣ωνκεκληρωμένων κα[ὶ]καὶ
3-4 παρα∤|gap:?|κ̣λήρωσινπαρα∤|gap:?|κλήρωσιν
4 λ̣|gap:?|ων̣λ|gap:?|ων [ἐπικε]φ̣α̣λίωνἐπικεφαλίων ἀτελεῖν
5 |gap:?|νοι ἐπὶ ἔτη δε̣κατέ̣[σ]σ̣αρα̣|num:14|δεκατέσσαρα|num:14| ητ̣|gap:1||gap:1|ητ|gap:1||gap:1| ἁπλ̣ᾶἁπλᾶ μόνα . S-3 |g:low-punctus|
6 |gap:?|ε̣σθαι|gap:?|εσθαι γυναῖ̣[κ]α̣ςγυναῖκας Ἀντινοΐδα̣[ς]Ἀντινοΐδας , τῆς διαγνώσεως
7 |gap:?| [γενο]μένηςγενομένης , Μάγ̣[ν]οςΜάγνος ἡ̣γεμον̣ε̣ύσαςἡγεμονεύσας διαλαβὼν
8 [τὸ?]τὸ [πρᾶγμα?]πρᾶγμα [ἐν?]ἐν [δια?]λογισμῷδιαλογισμῷ διʼ ὑπομνηματισμῶν ἐπὶ τῆς α̣|num:1|α|num:1|
8-9 Φαμε∤[νὼθ?]Φαμε∤νὼθ
9 [μετʼ?]μετʼ [ἄλλα?]ἄλλα [περ?]ὶπερὶ τῶν τοῦ ε[ἴ]δουςεἴδους ἔκρινεν οὕτως · S-4 Μάγνος
10 |gap:?|τ̣ω|gap:?|τω προσκ|gap:2||gap:1|κ̣οτιπροσκ|gap:2||gap:1|κοτι Αἰγύπτιοι̣Αἰγύπτιοι π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς ∼Ἀντινιδε̣ς∽Ἀντινοΐδες
10-11 ἀγα∤|gap:?|εα̣ἀγα∤|gap:?|εα
11 δε ἀπ̣ομέ̣ν̣οιενἀπομένοιεν ὅτι μὲ̣νμὲν Ἀ̣ν̣τινοέαςἈντινοέας ποιοῦσιν
12 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων ὅτι δ[ὲ]δὲ |gap:3|α̣υτοι|gap:3|αυτοι ἔ̣νοχο̣ί̣ἔνοχοί εἰσιν τοῖς̣τοῖς
12-13 ἐπικ̣[εφ]α̣λί∤[οις]ἐπικεφαλί∤οις
13 |gap:?|ολων ε|gap:1||gap:4|ρι τὸν ἐκείν̣ο[ι]ς̣ἐκείνοις |gap:1|τινο̣ιμεν̣αλ|gap:1|τινοιμεναλ
14 |gap:?||gap:3|πιοντες̣|gap:?||gap:3|πιοντες [ἁ]π̣λᾶἁπλᾶ φέρο̣[υ]σιφέρουσι τ̣[ὰ]τὰ ∼[ἐ]πικεφάλε̣ια∽ἐπικεφάλια ἐγὼ
15 δ̣[ὲ?]δὲ [αὐτοὺς?]αὐτοὺς [ὁ?]μ̣ο̣ίουςὁμοίους τοῖς ἄλ̣λοιςἄλλοις ὑπολαμβ̣ά̣ν̣ωὑπολαμβάνω |gap:2|δους
15-16 γείνεσ∤θ̣[αι]γείνεσ∤θαι
16 |gap:?|τως̣|gap:?|τως δέδωκεν [ἐ]πιτρέψαςἐπιτρέψας μένε̣ινμένειν ἐνθάδε οὗ
16-17 κα∤τ̣[αμένουσι]κα∤ταμένουσι
17 |gap:?|του ἐπικε̣φάλι[α]ἐπικεφάλια ἄ̣λλαἄλλα , ἁπλοῦν μ̣ὲνμὲν ἑνὸ̣ς|num:1|ἑνὸς|num:1| τοῦ̣τοῦ
18 ν̣|gap:?|λ̣ιωνν|gap:?|λιων τῆς νομ̣[α]ρ̣χίαςνομαρχίας ∼ἐγλογιστὴς∽ἐκλογιστὴς 〚κατα〛κατα εκ |gap:3|
19 τι|gap:?|ω̣ρμ̣ήσαντιτι|gap:?|ωρμήσαντι περὶ̣περὶ μὲν [τῶν]τῶν τοιού̣τ̣ωντοιούτων ἐξετάσεως̣ἐξετάσεως
20 κ|gap:1||gap:2||gap:4||gap:1||gap:2||gap:6| τὰ ἁπλᾶ ἐπικεφάλια , [ἐ]ξἐξ [ἐ]κ̣είνωνἐκείνων τῶν
21 νομ̣ῶννομῶν ἐνθ[ά]δ̣ε̣ἐνθάδε μ̣ε̣ταχθῆναιμεταχθῆναι πρὸς τὸ ∼αὐ[τ]ας∽αὐτὰ ἐπὶ τ̣ῆ̣ςτῆς
21-22 Ἀντι∤νόου
22 , ὅπου καὶ καταμ̣ένουσικαταμένουσι , τελεῖν [ἀ]κ̣ολούθω[ς]ἀκολούθως τ̣ο̣ῖςτοῖς κριθεῖσι ἐν
23 τῇ ἀ̣ν[αδ]οθείσῃἀναδοθείσῃ ὑ̣πὸὑπὸ τῶν πρὸς τῇ ∼ἐξετάσι∽ἐξετάσει τοῦ μέ̣ρ̣ο̣υςμέρους τούτ̣ο̣υτούτου
23-24 γρα∤φῇ̣γρα∤φῇ
24 , |gap:3||gap:1|ο̣[μ]έν̣ων|gap:3||gap:1|ομένων τῶν ὑπογεγραμ[μ]ένωνὑπογεγραμμένων ἀπὸ τοῦ ὑπὸ σοὶ
24-25 ∼νο∤μῶ∽νο∤μοῦ
25 , ἔχ̣[ει]ν̣ἔχειν ἐπι̣[γα]μ̣ί̣α̣ν̣ἐπιγαμίαν πρὸς Ἀντινοΐ̣δ̣α̣ςἈντινοΐδας καὶ δι[ὰ]διὰ β̣ι̣β̣[λι]δίωνβιβλιδίων ὧν
25-26 ἐπ̣έ̣∤δωκάνἐπέ∤δωκάν
26 μοι δη̣[λούν]τωνδηλούντων τετελεκ[έ]ναιτετελεκέναι παρὰ σ̣ο̣ὶσοὶ τ̣[ὰ]τὰ ἐπικεφάλια
27 μέχρι τοῦ καὶ καθ̣άκαθά φασιν ἔχειν σύμβολα , ἀξιωσάντων
27-28 γρα∤φῆναί
28 σοι εἰς τὸ κατὰ ⸢τὰ⸣τὰ κριθέντα κουφισθῆναι καὶ μεταχθῆναι
29 ἐνθάδε , γράφω̣γράφω σο̣ι̣σοι φίλ̣τ̣ατεφίλτατε ὅπως ἐξετάσαι εἰ τελοῦσι παρά σοι
29-30 ἐπικε∤φάλια
30 προνοήσ⸢η⸣ιςπρονοήσηις ταῦτα ἀκουλούθως τοῖς κριθεῖσι κουφίσαι εἰς τὸ
31 ἐν̣θάδεἐνθάδε αὐτούς , ὅπου κα̣ὶ̣καὶ ∼προσεφονήθησαν∽προσεφωνήθησαν
32 ∼κα[τ]αμένιν∽καταμένειν , τελεῖν , ἐμο[ὶ]ἐμοὶ δ̣ὲδὲ δηλώσῃς .
33 S-5 ἐρ[ρ]ῶσθαίἐρρῶσθαί σε εὔχομαι ∼φίλταται∽φίλτατε .
34 S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6| Μεσορὴ α|num:1| . S-7 ∼ἰσὶ∽εἰσὶ δέ ·
35 S-8 Δίδυμος Ποσιδωνίου τοῦ Χράτου ἀπὸ κώμης
36 Τεπ̣τύνεωςΤεπτύνεως τῆς Πολέμωνος μερίδος ,
37 Ὀρσενοῦφις Ὀρσενούφεως ἀπὸ τῆς αὐτῆς ∼Τεπτυεω∽Τεπτύνεως ,
38 Ἀκῆς Ὅρεως τοῦ Τρύφωνος μητρὸς Ἀρέεως
39 ἀπὸ Ναρμούθεως ,
40 Διόσκορος Εἰρηναίου τοῦ Διοσκόρου ἀπὸ τῆς
41 α̣ὐτῆςαὐτῆς Ναρμούθεως .