Sematia

p.fam.tebt.29.xml

TM: 10747HGV: 10747Date: 133 – 133Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:5|ρος καὶ Πωλλίων ἱερεὺς καὶ ἀρχιδικα̣σ̣τ̣ὴ̣ς̣ἀρχιδικαστὴς τῷ τῆς
2 [Πολέμ]ωνοςΠολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-2 τῆς ❨τελ(ειωθείσης)❩τελειωθείσης ❨ἐνεχ(υρασίας)❩ἐνεχυρασίας
3 [❨ἀντίγρα(φον)❩]ἀντίγραφον ❨ὑπόκ(ειται)❩ὑπόκειται . S-3 γ̣έ̣γρ̣α̣φαγέγραφα οὖν̣οὖν σο̣ισοι ἵν̣ʼἵνʼ ❨εἰδ(ῇς)❩εἰδῇς . S-4 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| ❨Αὐτοκ(ράτορος)❩Αὐτοκράτορος Καίσαρος
4 Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι ϛ|num:6| .
5 m2 S-6 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ιζ|num:17|]ιζ|num:17| Αὐτοκράτορος Καί[σα]ρ̣οςΚαίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
6 [Φαμ]ε̣ν̣ώθΦαμενώθ . S-7 χρηματισταὶ Τ[ί]τοιΤίτοι Φλάουιοι Ἀπολλόδωρος καὶ
6-7 Πο∤[πλιενὸ]ςΠο∤πλιενὸς
7 οἱ τὰς ἐ̣ντεύξεις̣ἐντεύξεις διαλέξαντες .
8 S-8 [ἀναγνω]σ̣θείσηςἀναγνωσθείσης ἐντεύξ[ε]ωςἐντεύξεως Ἡρακλείας τῆς Ἑρμοῦτος , τῆς
9 [δὲ]δὲ [διʼ]διʼ [αὐτ]ῆς̣αὐτῆς σημαινομένης̣σημαινομένης συνγραφῆς ὑπογεγραμμένης ἐκ̣ἐκ
10 [τῆς]τῆς [τοῦ]τοῦ [Ναν]αίου̣Ναναίου βιβλιοθήκης ἐπενηνεγμένης , καὶ τοῦ λεγομένου
11 [διαπεστ]άλθαιδιαπεστάλθαι ἀνδρὸς αὐτῆς Ἡρακλείδου τοῦ καὶ Οὐαλερίου τοῦ
11-12 Ἡρακλεί∤[δου]Ἡρακλεί∤δου
12 [ὑπογεγ]ρ̣[α]φ[ηκ]ό̣τοςὑπογεγραφηκότος · S-9 διαπέσταλμαι πρὸς τὴν τοῦ χρηματισμοῦ
13 [τελείωσ]ιντελείωσιν , ∼συνεκρείναμ[ε]ν∽συνεκρίναμεν γραφῆναι καὶ πεμφθῆναι τῆς
14 [ἐντεύξ]εωςἐντεύξεως ἀντίγρα̣φονἀντίγραφον [τῷ]τῷ τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ
14-15 Ἀρσινο∤[ίτου]Ἀρσινο∤ίτου
15 [στ]ρατηγῷστρατηγῷ καὶ τῷ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ [α]ὐ̣τοῦαὐτοῦ νομοῦ ξενικῶν πράκτορι
16 [ἵνʼ]ἵνʼ [,], [ἐὰν]ἐὰν [π]αροῦ[σα]παροῦσα ἐπʼ αὐτοὺς [Ἡρά]κ̣λειαἩράκλεια εὐδοκῇ τούτοις μετὰ κυρίου
17 [εὐδοκ]ῇ{εὐδοκῇ} τούτοις{τούτοις} καὶ προῆτ̣α̣ι̣προῆται τὴν καθήκουσαν χειρογραφίαν
18 [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ ἀληθῆ εἶναι τὰ δ[ιὰ]διὰ [τ]ῆςτῆς ἐντεύξεως δεδηλωμένα καὶ
19 [μηδὲν]μηδὲν ὑπεναντίον ᾠκον̣[ο]μῆσθαιᾠκονομῆσθαι μηδʼ ἔχειν τι ∼ἰς∽εἰς τὰ πρασσόμενα
20 [ἀπερίλ]υτονἀπερίλυτον δʼ εἶναι τὴν ὀφ̣[ει]λ̣ήνὀφειλήν , τὸ τηνικαῦτα μεταδοθέντος
21 [τῶν]τῶν [γ]ρ̣αμμάτωνγραμμάτων τούτων ἀντιγράφου τοῖς τῆς διὰ τῆς
21-22 ἐντεύ∤[ξεως]ἐντεύ∤ξεως
22 [ἐν]εχυραζομένηςἐνεχυραζομένης ὑπ[ο]χρέουὑποχρέου ∼λεγομεης∽λεγομένης ∼τετελευτηκόναι∽τετελευτηκέναι
23 [κληρο]νόμοιςκληρονόμοις τελείοις [ἐ]νωπίῳἐνωπίῳ , ἵνʼ εἰδῶσι , καὶ ∼κ̣ὰ̣ν∽ἐὰν μὴ |gap:2|
24 |gap:4||gap:1|ωσι ἐν ἡμέρα̣ι̣ς̣ἡμέραις δέ̣κα|num:10|δέκα|num:10| , μετὰ ταύτας συντελῶσι τὰ τῆς
24-25 π̣ρά∤[ξεως]πρά∤ξεως
25 ὃν τρόπον καθήκει [τοῖ]ςτοῖς προστεταγμένοις ἀκολούθως .
26 S-10 Φλαουίωι Τιτια̣νῶιΤιτιανῶι
27 [Ἡράκλε]ια̣Ἡράκλεια ∼Ἑρμους∽Ἑρμοῦτος τοῦ Διδ[ύ]μ̣ουΔιδύμου Ἀντινοῒς κάτοικος τῶν ἐν τῷ
28 [Ἀρσινοε]ίτῃἈρσινοείτῃ Ἑλληνίδων . S-11 ὀφειλομένων τῷ το̣ῦ̣τοῦ πατρός̣πατρός μου
29 [Ἑρμοῦ]τοςἙρμοῦτος ἀδελφῷ Λυσ[ι]μ̣[ά]χῳΛυσιμάχῳ κατὰ συνγραφὴν γεγονυῖαν διὰ
30 [τοῦ]τοῦ [ἐ]νἐν κώμῃ Τεπ̣[τύνει]Τεπτύνει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ
30-31 Ἀρσιν[ο]∤[είτου]Ἀρσινο∤είτου
31 νομοῦ ∼γ̣ραφίου∽γραφείου ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ [Ἰ]σιδώραςἸσιδώρας τῆς Λυσιμάχου τῷ
31-32 τετάρ∤[τῳ]τετάρ∤τῳ
32 [ἔτ]ειἔτει [θ]ε̣οῦθεοῦ Τρ̣αι̣α̣[ν]οῦΤραιανοῦ |gap:4||gap:1| πυροῦ ἀρταβῶν̣ἀρταβῶν εἴκοσι ἓξ|num:26|
32-33 μέ∤[τρῳ]μέ∤τρῳ
33 [τ]ε̣τ̣ραχοινίκῳτετραχοινίκῳ , ὧ[ν]ὧν [τ]ὴ̣ν̣τὴν ἀπόδοσιν ὡμολόγησεν
33-34 ποιή∤[σεσθ]α̣ι̣ποιή∤σεσθαι
34 ∼ἥως∽ἕως Παῦνι τ̣ο[ῦ]τοῦ [αὐτο]ῦ̣αὐτοῦ ἔτους ἐφʼ οἷς συνγραφὴ περι̣έ̣χειπεριέχει
35 [τῆς]τῆς [δὲ]δὲ ἀποδόσεως μ[ὴ]μὴ [γεγο]ν̣υίαςγεγονυίας , τετελευτηκότων δὲ
36 [τοῦ]τοῦ [μὲν]μὲν ∼δανίσαντος∽δανείσαντος Λυ̣[σιμά]χουΛυσιμάχου καὶ τῆς ὑποχρέου , καὶ τῶν μὲν
37 [τοῦ]τοῦ [Λ]υ̣σ̣ι̣μάχουΛυσιμάχου κα̣[ταχωρού]ν̣τωνκαταχωρούντων εἰς ∼μέ∽ἐμέ , τῶν δὲ τῆς
37-38 Ἰσι∤[δώρ]α̣ς̣Ἰσι∤δώρας
38 εἰς κληρονόμους ἄ̣λ̣λουςἄλλους , βούλομαι τὴν πρᾶξιν
38-39 συστή∤[σασθ]αισυστή∤σασθαι
39 καὶ δέομαι ἐπὶ τῆ̣ςτῆς διαλογῆς ∼συνκρεῖναι∽συνκρῖναι γραφῆναι
40 [τῶι]τῶι τῆς Πολέμωνος μ[ερ]ίδοςμερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου στρατηγῷ καὶ
41 [τ]ῶ̣ιτῶι τ̣ο̣ῦ̣τοῦ νομοῦ ξεν[ι]κ̣ῶνξενικῶν πράκτορι συντελεῖν μοι τὴν
42 [πρᾶξ]ινπρᾶξιν τῶν τ̣ο̣ῦτοῦ πυρ[οῦ]πυροῦ [ἀ]ρταβῶνἀρταβῶν εἴκοσι ἓξ|num:26| ἔκ τε ∼της∽τοῦ
42-43 ∼ὑπηλ∤[λαγμ]ε̣νης∽ὑπηλ∤λαγμένου
43 πρὸς τὸ δά[νειο]ν̣δάνειον διὰ τοῦ τῶν ἐνκτήσεων
43-44 βιβλιοφυ∤[λακείο]υβιβλιοφυ∤λακείου
44 ἐν τῇ Τεπτύ[νει]Τεπτύνει [μέ]ρουςμέρους διμοίρου οἰκίας διστέγου
45 [καὶ]καὶ [αἰθρ]ί̣ο̣υαἰθρίου καὶ αὐλῆς <καὶ>καὶ ἄ[λλ]ω̣νἄλλων χρηστηρίων καὶ ἐξ ὧν ἐὰν ἄλλων
46 [ἑ]λ̣εῖνἑλεῖν κ̣[ελ]εύωκελεύω τ̣ῆςτῆς ὑποχ[ρέ]ουὑποχρέου εἰς ἐνεχυρασίαν ἐπὶ τῶν τόπων
47 [ὑπα]ρ̣χ̣[όν]τωνὑπαρχόντων καὶ ἑτέρ̣[ω]ν̣ἑτέρων , ἀ̣π̣αραποδίστωςἀπαραποδίστως τοῖς ❨προγεγραμμένο(ις)❩προγεγραμμένοις
48 [ἀ]κ[ολού]θ̣ω̣ς̣ἀκολούθως , μὴ ἐλ[αττ]ουμένηςἐλαττουμένης μου περὶ τῆς τοῦ πυροῦ
48-49 ἡμιο∤[λίας]ἡμιο∤λίας
49 [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ ὧ̣ν̣ὧν ἄλλων ὀφ̣[εί]λειὀφείλει μο̣ι̣μοι καθʼ ἃς ἔχω ἀσφαλείας
50 [κεφαλαί]ωνκεφαλαίων καὶ τόκω̣ντόκων . S-12 ∼διαπμαι∽διαπέσταλμαι δὲ τὸν ἄνδρα μου
50-51 Ἡρα∤[κλείδη]ν̣Ἡρα∤κλείδην
51 [τὸ]ν̣τὸν καὶ Ο̣ὐ̣αλέριον̣Οὐαλέριον Ἡρακλείδου Ἀντινοέα ἄποικον τῶν
52 [ἐν]ἐν [Ἀ]ρ̣σινο̣είτ̣[ῃ]Ἀρσινοείτῃ ἀν̣[δρ]ῶνἀνδρῶν Ἑλλήνων .
53 m3 S-13 ❨σε̣σημ̣ε̣ί̣(ωμαι)❩σεσημείωμαι . m4 S-14 [❨(ἔτους)❩]ἔτους ιζ|num:17| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
54 Ἁδ̣ρ̣ια̣[νοῦ]Ἁδριανοῦ ❨Φαρμο(ῦθι)❩Φαρμοῦθι α|num:1|
55 ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι ❨Φαρμ(οῦθι)❩Φαρμοῦθι α|num:1| .