Sematia

p.fam.tebt.21.xml

TM: 10739HGV: 10739Date: 122 – 122Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτου[ς]ἔτους ἕκτου Αὐ̣[τ]ο̣κ̣[ρ]άτ̣οροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρίου νουμηνίᾳ
2 ἐν ∼Τεπτύνι∽Τεπτύνει τ[ῆ]ς̣τῆς Π[ο]λ̣έμωνοςΠολέμωνος μερίδος τ̣οῦτοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Διδυμάριον Ἡρακλείδου
3 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μη|num:48| ἄσημ̣ος̣ἄσημος μετὰ κυρίου τοῦ πρὸς μητρὸς ∼ἀνεψειοῦ∽ἀνεψιοῦ Κρονίου τοῦ Λυσανίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νβ|num:52|
4 οὐλὴ τραχήλῳ ∼ἐγ̣∽ἐκ ∼[δε]ξειῶν∽δεξιῶν τοῖς ἑαυτῆς ∼ὁμοπατριοι∽ὁμοπατρίοις καὶ ∼ὁμομητριοι∽ὁμομητρίοις ἀδελφοῖς Ἡρακλείδῃ
5 τῷ καὶ Οὐαλερίωι ὡ̣ςὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μδ|num:44| οὐλὴ γόνατι δεξιῷ καὶ Λυσιμάχῳ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λη|num:38| οὐλὴ ∼γόνασι∽γόνατι
6 ἀριστερῷ ἐπὶ παρούσης τῆς πάντων μητρὸς Διδύμης τῆς Λυσιμάχου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν οε|num:75| οὐλὴ
7 ∼ὀφρύει∽ὀφρύι ἀριστερᾷ , τα̣ύ̣τηςταύτης δὲ μετὰ κυρίου ἑνὸς τῶν υἱῶν Λυσιμάχου , |vac:?| τὴν Διδυμάριον
8 ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν π̣αρὰπαρὰ τῶν δύο|num:2| ἀδελφῶν διὰ χειρὸς ἀργυρίου δραχμὰς ἑξακοσίας|num:600| ὑπεσχ̣ημέναςὑπεσχημένας
9 ὑπὸ τοῦ πά̣ν̣τ̣ω̣ν̣πάντων [π]ατρ̣ὸςπατρὸς Ἡρακλείδου Μάρωνος , ∼ὣς∽ὃς τετε̣λεύτηκεντετελεύτηκεν , πρὸς οἷσι τῇ Διδυμαρίῳ
10 κατὰ συ̣νγραφὴνσυνγραφὴν γ̣[ά]μουγάμου τελειωθεῖσαν διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου τῷ ἐνάτῳ ∼ἔτι∽ἔτει θεοῦ Τραιανοῦ ,
11 μεθʼ ἃς προσήνεγκ̣ε̣νπροσήνεγκεν αὐτῇ κατὰ τὴν αὐτὴν συμβίωσιν φερνὴν ἀργυρίου δραχμὰς πεντακοσία⸢ς⸣|num:500|πεντακοσίας|num:500| ,
12 ἁπάσας δραχμὰς ∼χε[ιλ]ί̣ας∽χιλίας ἑκατὸν|num:1100| συναχθείσας , καὶ κατὰ συνχώρημα τοῦ πατρὸς ἐπὶ τοῦ
13 δεκάτου ἔτο̣υςἔτους θε̣[οῦ]θεοῦ Τραιανοῦ ἐπαγομένων ἕκτῃ διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου , ὑπὲρ ὧν
14 καὶ μὴ ∼ἐπελεύσα[σ]θαι∽ἐπελεύσεσθαι τὴν Διδυμάριον μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς ἐπὶ τοὺς δύο|num:2| ἀδελφοὺς
15 μηδὲ ἐφʼ ἑκάτ̣ερ̣ο̣[ν]ἑκάτερον αὐ̣τῶναὐτῶν μηδὲ ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτῶν ἀλλὰ μηδὲ περὶ ἑτέρου ἁπλῶς
16 ∼πραγατ[ο]ς∽πράγματος ἐνγρά[π]τ̣ου̣ἐνγράπτου μηδὲ ἀγράφου̣ἀγράφου μηδὲ̣μηδὲ ∼ὠφειλήματος∽ὀφειλήματος μηδὲ παντὸς τῷ καθόλου
17 συναλλά̣γ̣ματοςσυναλλάγματος ἀπὸ μηδενὸς ορμ|gap:1|υ μέχρι δικα̣ίουδικαίου ἀπὸ τῶν ἔνπροσθεν ∼χρόνον∽χρόνων μέχρι
18 τῆς ἐνεστώσης ἡμέρ̣αςἡμέρας ∼παρευρέσι∽παρευρέσει μη[δε]μίᾳμηδεμίᾳ , ∼την∽ δὲ ∼μητέραν∽μήτηρ ∼Διδύμην∽Διδύμη προσομολογεῖ αὐτόθεν
19 ἀποκεχαρίσθαι τῇ θ̣υ̣γατρὶθυγατρὶ ∼Διδυμαρῳ∽Διδυμαρίῳ ∼ἐνυδίων∽ἐνωτίων ∼χρυσιῶν∽χρυσῶν ∼ἀληθεινοπείνων∽ἀληθινοπίνων ζεῦγος
19-20 τεταρ∤τῶν
20 τεσσ̣άρων|num:4|τεσσάρων|num:4| [κ]α̣[ὶ]καὶ [σ]τ̣ολὴνστολὴν ∼πορφυρῆν∽πορφυρᾶν ∼μονοκιτονον̣∽μονοχίτωνα ἅ̣περἅπερ ἅπαντα ∼παριληφέναι∽παρειληφέναι [τ]ὴντὴν
20-21 Διδυ∤μάριον
21 κα̣[ὶ]καὶ ἐπ̣[άναγκ]ον̣ἐπάναγκον αὐτὴν Διδύμην αὐτόθεν φυ[λ]ά̣ξεινφυλάξειν τῇ θυγατρὶ Διδυμαρίῳ
21-22 ἀνε∤ξαλλοτρίωτον
22 [κ]α̣ὶ̣καὶ ἀκαταχρημάτιστον κατὰ πάντα τρόπον προσυνεχώρησεν αὐτῇ κατὰ
23 ∼την∽τὸ ∼πρ̣οσονομαζομενην∽προσονομαζόμενον ἐπὶ τοῦ δεκάτου ἔτους Τρ̣α̣ιανοῦΤραιανοῦ ἐπαγομένων ἕκτῃ
23-24 συνχώρη∤μα
24 ∼ἥμυσ̣ι̣∽ἥμισυ μ̣έ̣ρο[ς]μέρος ο̣ἰκίαςοἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν ∼Τεπ̣τύνι∽Τεπτύνει . S-3 Διδυμάρ[ιο]ν̣Διδυμάριον Ἡρακλείδου μετὰ κυρίου τ̣οῦτοῦ ἀ̣νεψιοῦἀνεψιοῦ
25 Κρονίου τ̣οῦτοῦ Λ[υσ]α̣νίουΛυσανίου ὁμολογῶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν παρὰ τῶν ἀδε̣λφῶνἀδελφῶν μ[ο]υμου Οὐαλερίου καὶ Λυσιμάχου
26 διὰ χειρὸς ἀ̣ργ̣υ̣ρ̣[ίου]ἀργυρίου δ̣ρ̣α̣χμὰ̣ς̣δραχμὰς ἑξακοσίας|num:600| ∼δηλωθε̣ντας∽δηλωθείσας διὰ τῆς συνγραφῆς πρὸς οἷσίν
27 μοι τὸν πατέρα ὑπὲρ ὧν καὶ οὐκ ἐπελεύσομαι ἀλλὰ οὔτε περὶ ἑτέρου ἁπλῶς
27-28 πρά∤γματος
28 μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρ̣αςἡμέρας καὶ παρ̣είληφα̣παρείληφα τὸ ∼ἐνυδιον∽ἐνώτιον καὶ τὴν στολὴν καθὼς
29 πρόκιται . S-4 Κρονί̣ωνΚρονίων ἔγραψα καὶ ὑπὲρ αὐτὴς μὴ ∼ἠδυης∽εἰδυίας γράμματα . S-5 Λυσίμαχος Ἡρακλείδου
30 καὶ μήτηρ Διδύμη Λυσιμάχου μετὰ κυρίου ἐμοῦ , γέγονε ἀποχὴ εἴς με Λυσίμαχον
31 κ̣αὶκαὶ Οὐαλέριον τῶν̣τῶν δραχμῶν ἑξακοσίων|num:600| , δὲ μήτηρ Διδύμη ∼ἀποκεχάρισθαι∽ἀποκεχάρισται τῇ
31-32 θυ∤γ̣ατρὶθυ∤γατρὶ
32 Διδυμαρίῳ τὸ ∼ἐνυδιον∽ἐνώτιον καὶ τὴν στολὴν ∼πορφυρῆν∽πορφυρᾶν καὶ ἐπάναγκον φυλάξειν
33 [α]ὐτῇαὐτῇ ἀνεξαλλοτρίωτον καὶ ἀκαταχρημάτιστον ∼ἡ∽ συνεχώρησε αὐτῇ ἥμισυ μέρος
34 [ο]ἰκ̣ίαςοἰκίας καὶ ∼ἀλλῆς∽αὐλῆς ἐν ∼Τ̣επτύνι∽Τεπτύνει . S-6 Λυσίμαχος ἔγραψα καὶ ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ∼ἠδύης∽εἰδυίας γράμματα .
35 S-7 [Ἡ]ρα̣κ̣λ̣είδηςἩρακλείδης καὶ Οὐαλέρ̣ιοςΟὐαλέριος , γέγονε εἴς με καὶ τὸν ἀδε̣λφόνἀδελφόν μου Λυσίμαχον ἀποχὴ
36 κ̣α̣θ̣ὼ̣ςκαθὼς πρόκειται . S-8 ἀνατέτακται̣ἀνατέτακται διὰ Λουρίου τοῦ καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ πρὸς τῷ γραφείῳ
37 κώμης Τεπτύνεως κ̣αὶκαὶ ∼Κερκεσούχον∽Κερκεσούχων ∼Ὠρους∽Ὄρους Πολέμονος μερίδος ἔτους ἕκτου
38 Α̣ὐτο̣κράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Μεσορὴ νουμηνίᾳ .