Sematia

p.fam.tebt.20.xml

TM: 10738HGV: 10738Date: 120 – 121Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἀντίγραφον .
2 S-2 Βουκόλωι τῶν ἠ[γ]ορανομηκ̣ό̣τωνἠγορανομηκότων γενομένωι ἱερεῖ Ἀλ[ε]ξάνδρουἈλεξάνδρου κτ̣ίστουκτίστου τῆς [πόλ]εωςπόλεως
3 κα[ὶ]καὶ τῶν ∼ἡ̣[λ]ε̣ικειῶν∽ἡλικιῶν ἱερεῖ ἀρχιδικαστῆι καὶ πρὸς τῇ̣τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρημ̣α̣τι[στ]ῶνχρηματιστῶν |g:filler|
4 καὶ τῶν ἄλλων ∼κριτηρε[ί]ων∽κριτηρίων δ̣ιὰ̣διὰ τοῦ υἱοῦ Σαραπίωνος καὶ αὐτοῦ γενομέ[νου]γενομένου
5 ∼ἱερέος∽ἱερέως Ἀ[λ]εξάνδρουἈλεξάνδρου κτίστου [τ]ῆςτῆς πόλεως̣πόλεως καὶ τῶν ∼ἡλεικειῶν∽ἡλικιῶν δ̣ιέπ̣ον[το]ςδιέποντος τὰ [κα]τὰκατὰ
6 τὴν ∼ἀρχιδικαστείαν∽ἀρχιδικαστίαν
7 παρ[ὰ]παρὰ Ἡρακλείας τῆς καὶ Ἰσιδώρας τῆς Μύσθου ἀπούσης , ὑπὲρ ἧς χρημα̣τίζε[ι]χρηματίζει κατὰ
8 τ̣ὴ̣ντὴν ∼τετελειομένην∽τετελειωμένην διὰ τοῦ ἐν Π̣τ̣ολεμαΐδ̣ιΠτολεμαΐδι Εὐε̣ρ̣γέτιδιΕὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοΐτου νομοῦ ∼γραφίου∽γραφείου
9 τῷ διεληλ̣υθότιδιεληλυθότι ∼ἔτι∽ἔτει μηνὶ Ἐπὶφ ὁμολογίαν ἀδε̣λφὸςἀδελφὸς α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς Πτολεμαῖος Μύ̣σθουΜύσθου
10 καὶ αὐτοῦ Πτολεμαίου καὶ Λ̣υσιμάχ[ο]υΛυσιμάχου το̣ῦτοῦ Διδύμου τοῦ Λυσιμάχου μητρὸς [Ἀ]πίαςἈπίας |g:filler|
11 κ̣[α]ὶκαὶ παρὰ Ἡρακλείδου τοῦ Σαραπίωνος τοῦ Ἡρακλείδου , πάντων ἀπὸ τῆς μητ[ρ]οπόλεωςμητροπόλεως
12 τοῦ Ἀρσινοΐτου νο̣μο̣ῦ̣νομοῦ . S-3 ∼[ἐ]πὶ∽ἐπεὶ Ἡρακλείδης συνε̣βίωσενσυνεβίωσεν ἀγ̣ρ̣άφωςἀγράφως τῇ [τ]ῆςτῆς ❨Ἡρακλεία(ς)❩Ἡρακλείας
13 τ[ῆς]τῆς καὶ Ἰσιδώρας καὶ τοῦ γ̣[ε]νομένουγενομένου αὐτῆς ἀνδρός , τοῦ δὲ Λυσιμάχ̣ουΛυσιμάχου ἀδελφο[ῦ]ἀδελφοῦ ❨Κ̣ρο̣νίωνο(ς)❩Κρονίωνος
14 ∼[θυ]γατρεὶ∽θυγατρὶ Ἀπίᾳ τῇ καὶ Ἡρακ̣λ̣είᾳἩρακλείᾳ καὶ ἐν τῷ τῆς συνβιώ[σ]εωςσυνβιώσεως χρόνωι ἐνκύ[μ]ο̣νοςἐνκύμονος
15 [αὐ]τῆςαὐτῆς ἐξ αὐτοῦ [γ]ε̣νομέν[η]ςγενομένης κ̣αὶκαὶ ἀποκυησάσης τὸ βρ[έ]φοςβρέφος οὐκ |gap:8| [,], [ἔ]τ[ι]ἔτι δ̣ὲδὲ
16 κ̣αὶκαὶ συνβά̣ντοςσυνβάντος τ̣ε̣λευτῆσαιτελευτῆσαι τὴν Ἀπίαν τὴν κα[ὶ]καὶ Ἡρ̣άκλειανἩράκλειαν , [ἐγέν]ετ̣[ο]ἐγένετο κ̣[α]τά̣στασιςκατάστασις
17 τῆς Ἡρακλείας τῆς καὶ Ἰσιδώρας καὶ τοῦ προγεγραμμέ[ν]ουπρογεγραμμένου αὐτ̣ῆςαὐτῆς [ἀδελ]φοῦἀδελφοῦ Π[το]λ̣εμαίουΠτολεμαίου
18 καὶ τοῦ Λυσιμάχου κ̣αὶκαὶ τοῦ Ἡ̣ρακλείδουἩρακλείδου ἐπὶ τοῦ τῆς Ἡρακ̣λείδουἩρακλείδου μ[ερ]ίδοςμερίδος τοῦ Ἀ[ρσι]νοΐτουἈρσινοΐτου
19 στρατηγοῦ Εὐδήμου , π[ρ]οφερομέ̣νωνπροφερομένων τῶν μὲν πε̣ρὶπερὶ τὴν Ἡ̣ρά̣κλειανἩράκλειαν <τὴν>τὴν καὶ [Ἰσ]ιδώρανἸσιδώραν
20 τὸ ἀποκυηθὲν ὑπὸ τῆς Ἀπίας τ̣ῆςτῆς καὶ Ἡρακλ̣είαςἩρακλείας παιδ̣[ί]ονπαιδίον τ̣[ε]τ̣[ελε]υτηκέν[α]ι̣τετελευτηκέναι καὶ τὸν
21 Ἡρακλείδην ἕτερον ∼ἀνιρῆσθαι∽ἀνῃρῆσθαι , τοῦ δὲ Ἡρακλείδου [κα]ὶκαὶ αὐτ̣οῦ̣αὐτοῦ π̣[ρο]φερομέ̣ν̣[ο]υπροφερομένου τὸ
21-22 ἀνα∤κομισθὲν
22 ὑπὸ αὐτοῦ πα[ιδ]ίονπαιδίον αὐ̣[τ]ὸαὐτὸ εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς Ἀ̣[π]ίαςἈπίας τ̣[ῆ]ς̣τῆς κ̣[αὶ]καὶ Ἡ̣ρακλεία[ς]Ἡρακλείας [ἀ]ποκυηθέ[ν]ἀποκυηθέν [,],
23 [ὡ]ς̣ὡς οἱ γενάμενοι ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ , καθὼς ∼προφέροντ̣ε∽προφέρονται , ἐπὶ το[ῦ]τοῦ [τ]ετάρτο[υ]τετάρτου [ἔ]τ̣ουςἔτους
24 Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου Ἐπὶφ ὑπομν̣ηματισμοὶὑπομνηματισμοὶ περι[έχ]ουσ̣ιπεριέχουσι , διʼ ὧ[νπ]ερὧνπερ πράγμ̣[ατ]ο̣ς̣πράγματος |g:filler|
25 ὑπερτεθέντος εἰς τὴν ∼μ̣ίζονα∽μείζονα [ἐ]ξουσίανἐξουσίαν ∼συνεβ[η]ι̣∽συνέβη , καθὼς [ἅπ]αντεςἅπαντες [π]ροφέ̣ρο̣ντ[αι]προφέρονται [,],
26 καὶ αὐτὸ τὸ παιδίον , εἴτε ἦ̣νἦν τῆς Ἀπ[ί]αςἈπίας τῆς καὶ Ἡρακλείας εἴτε ἀλλό̣τριονἀλλότριον , τε[λε]υτῆσαιτελευτῆσαι ,
27 τὰ νῦν εἰς διάλυσιν ∼ἀγίωχαν∽ἀγείοχαν πάν̣ταπάντα τὰ κατὰ τὴν ἀμ̣φισβή̣τησ̣ι̣νἀμφισβήτησιν καὶ συνχ̣ωροῦσι[ν]συνχωροῦσιν
28 μὲν Ἡράκλεια καὶ Ἰσιδώρα κα̣ὶκαὶ Πτολεμαῖος καὶ Λυσίμαχος μ̣ὴμὴ ἐπελεύσ̣ε̣σθαιἐπελεύσεσθαι
29 ἐπὶ τὸν Ἡρακλείδην μηδ̣ὲμηδὲ περὶ ὧν̣ὧν μετήρχον̣τομετήρχοντο α[ὐτ]ὸναὐτὸν διὰ τῶν τοῦ στρ[ατ]ηγοῦστρατηγοῦ |g:filler|
30 ὑπομνηματισμῶν μηδὲ περὶ [ἄ]λ̣λουἄλλου μηδενὸς ἁπ[λ]ῶ̣ςἁπλῶς ἐνγρά[π]τουἐνγράπτου ἀγρά̣φουἀγράφου
31 π[ρ]ά̣γματοςπράγματος [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν ἔνπροσθε[ν]ἔνπροσθεν [χρόνων]χρόνων [μέχρι]μέχρι
32 τ[ῆ]ςτῆς ἐνεστώ̣ση[ς]ἐνεστώσης [ἡμέρ]αςἡμέρας , δὲ ἀ[ντίδικος]ἀντίδικος [Ἡρακλείδης]Ἡρακλείδης
33 μ̣ηδὲμηδὲ αὐτὸς ∼ἐ[πελεύσ]ασθαι∽ἐπελεύσεσθαι ἐπ̣ὶἐπὶ [τὴν]τὴν [Ἡράκλειαν]Ἡράκλειαν [τὴν]τὴν
34 κ̣αὶκαὶ Ἰσιδώραν [τ]ὸντὸν [Π]τολεμαῖονΠτολεμαῖον [ἢ] [τὸν]τὸν [Λυσίμαχον]Λυσίμαχον
35 [ἀ]λ̣λὰἀλλὰ μηδὲ ἐπὶ μ̣[ηδὲ]νμηδὲν τῶν ὑπὸ [Ἀπίας]Ἀπίας [τῆς]τῆς [καὶ]καὶ
36 Ἡ̣ρ̣ακλείαςἩρακλείας ἀπολ̣[ελειμ]μένωνἀπολελειμμένων , μ[ηδὲ]μηδὲ [διὰ]διὰ [τῶν]τῶν
37 [ὑ]πομνηματισμῶνὑπομνηματισμῶν μηδὲ ἀπο|gap:11|
38 [ἁπ]λῶςἁπλῶς |gap:2||gap:1|δ̣ι|gap:1|αις|gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:2||gap:9||gap:2||gap:1|δι|gap:1|αις|gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:2||gap:9|
39 [κ]ατὰκατὰ μηδεμίαν̣μηδεμίαν παρε̣ύρεσιν̣παρεύρεσιν |gap:5| [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ
40 ∼[π]αριληφέναι∽παρειληφέναι ἑαυτ̣ὸ̣ν̣ἑαυτὸν |gap:1|η̣|gap:3|λ|gap:2||gap:9||gap:1|η|gap:3|λ|gap:2||gap:9|
41 Ἡ̣ρακλείδηςἩρακλείδης τῆς τ̣ε̣τ̣ε[λ]ευτηκυ[ίας]τετελευτηκυίας [Ἀπίας]Ἀπίας [τῆς]τῆς
42 [κα]ὶκαὶ Ἡρακλείας μέχρι τ̣[ῆ]ςτῆς κρίσεω̣ςκρίσεως |gap:9|
43 |gap:1|τ̣ίαν|gap:1|τίαν , μὴ ἐλα̣ττο̣υμένωνἐλαττουμένων [τῆς]τῆς [Ἡρακλείας]Ἡρακλείας
44 τ̣ῆςτῆς καὶ Ἰσιδώρας καὶ τοῦ [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ
45 [Λ]υ̣σιμάχουΛυσιμάχου [π]ε̣ρὶ̣περὶ [ἄ]λλο[υ]ἄλλου [μηδενὸς]μηδενὸς [ἁπλῶς]ἁπλῶς
46 [εἴ]τʼεἴτʼ ἐνγρά̣[πτου]ἐνγράπτου [εἴτε]εἴτε [ἀγράφου]ἀγράφου [ὀφειλήματος]ὀφειλήματος [.]. S-4 [❨ἀξι(οῦμεν)❩]ἀξιοῦμεν [.].
47 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους πέμπ̣[του]πέμπτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ
47-48 [Ἁ]∤δριανοῦἉ∤δριανοῦ
48 Σεβ̣[αστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|