Sematia

p.fam.tebt.13.xml

TM: 10730HGV: 10730Date: 113 – 114Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον π̣ε̣[ριλύσεως]περιλύσεως |vac:?|
2 [ἔτους]ἔτους [ἑπ]τακαι[δεκάτου]ἑπτακαιδεκάτου [Αὐτοκ]ρ̣άτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρο̣[ς]Καίσαρος
3 [Νέρουα]Νέρουα [Τραια]νοῦΤραιανοῦ Σεβ̣[αστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανι]κ̣οῦΓερμανικοῦ Δακ[ι]κο̣ῦ̣Δακικοῦ μηνὸς̣μηνὸς
4 |gap:11| ἐν Μ|gap:1||gap:1||gap:2| [τῆς]τῆς [Πολέμω]νοςΠολέμωνος μερίδος τοῦ ❨Ἀρ̣σε̣ι(νοΐτου)❩Ἀρσεινοΐτου
5 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολο]γοῦσινὁμολογοῦσιν ἀ[λλήλοις]ἀλλήλοις [Κρον]οῦςΚρονοῦς καὶ Φιλουμένη
6 [Κάστορος]Κάστορος [❨(ὡς)❩]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν κ|num:20| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντ̣[ικνη(μίῳ)]❩ἀντικνημίῳ [δεξι]ῷδεξιῷ μετὰ κυρίου τοῦ
6-7 ἑαυ∤τ[ῆς]ἑαυ∤τῆς
7 [πατρὸς]πατρὸς [Κά]στοροςΚάστορος [Πυρίωνος]Πυρίωνος [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν μ̣δ|num:44|μδ|num:44| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ μετώπῳ ἐκ
8 δ[ε]ξ̣[ιῶν]δεξιῶν |gap:4|ν|gap:1|α̣ς|gap:4|ν|gap:1|ας κα[ὶ]καὶ [Λυσίμαχος]Λυσίμαχος [ὁ] [γενό]μ̣ε̣νοςγενόμενος τῆς Κρονοῦτο̣⸢ς⸣Κρονοῦτος
9 τῆς καὶ [Φιλου]μένηςΦιλουμένης ἀνὴ̣[ρ]ἀνὴρ [υἱὸς]υἱὸς [Ἡρακ]λείδουἩρακλείδου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨γόνατ(ι)❩γόνατι
10 ἀριστ̣ε̣ρ̣[ῷ]ἀριστερῷ |gap:3|ο̣νους̣|gap:3|ονους μ̣ε̣|gap:8|με|gap:8| [σ]υ̣νῆρσ̣θ[αι]συνῆρσθαι τ̣ὴντὴν
10-11 πρ∤ος
11 ἀλ̣λή[λους]ἀλλήλους συνβίω[σιν]συνβίωσιν [ἥτις]ἥτις [αὐτοῖς]αὐτοῖς ∼συν̣ηστ̣ήκι∽συνειστήκει ἀπὸ
12 σ̣υνγ̣ρα[φῆς]συνγραφῆς ∼[ὁ]μολογεί[ας]∽ὁμολογίας [τετελειω]μένηςτετελειωμένης διὰ τοῦ ἐν
12-13 ∼Τε∤π̣τύνι∽Τε∤πτύνει
13 γ[ραφείο]υγραφείου ἐν τοῖ̣[ς]τοῖς [ἔμπροσθεν]ἔμπροσθεν [χ]ρόνοιςχρόνοις , καὶ ἐξ̣εῖναιἐξεῖναι
13-14 ἑ∤[κ]ατέρῳἑ∤κατέρῳ
14 [αὐτῶ]ναὐτῶν τὰ καθ̣ʼκαθʼ [ἑαυτὸν]ἑαυτὸν ∼[οἰκον]ομῖν∽οἰκονομεῖν ὡς ἐὰν ∼α̣ἱ̣ρῆτε∽αἱρῆται ,
15 [τ]ῇτῇ δὲ̣δὲ Κ̣[ρονοῦ]τιΚρονοῦτι καὶ ἐπ̣[ισυναρμόσασθ]α̣ιἐπισυναρμόσασθαι ἐὰν βούληται
15-16 ἀν∤δ̣ρίἀν∤δρί
16 α|gap:1||gap:5|ε̣τ|gap:1|τ̣ων̣|gap:3|α|gap:1||gap:5|ετ|gap:1|των|gap:3| [τοῦ]τοῦ [Λυσιμ]άχουΛυσιμάχου . S-3 Κάστωρ δὲ ὁ̣
16-17 πρ∤ογεγραμ[μέν]ο̣ςπρ∤ογεγραμμένος
17 π̣[α]ρα̣χ̣[ρῆμα]παραχρῆμα [ὁμολογε]ῖ̣ὁμολογεῖ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν παρὰ τοῦ
18 Λ̣υ̣σιμ[ά]χ̣[ου]Λυσιμάχου [ἀνδ]ρὸ[ς]ἀνδρὸς [τῆς]τῆς [ἑαυτοῦ]ἑαυτοῦ ∼[θυγα]τρι∽θυγατρὸς ∼Κρονοῦτι∽Κρονοῦτος διὰ
18-19 τ̣∤[ο]ῦ̣τ∤οῦ
19 ἐν [Τεπβύ]νε̣[ι]Τεπβύνει [γραφείου]γραφείου [<φερνὴν>]φερνὴν [χρυσικὴν]χρυσικὴν [καὶ]καὶ ∼ἀρυρικ[ὴ]ν̣∽ἀργυρικὴν καὶ εν
20 |gap:1|δ̣ημ|gap:8|ω̣ν̣ο̣ς̣|gap:1||gap:13|τα̣|gap:1|δημ|gap:8|ωνος|gap:1||gap:13|τα ἅ[π]α̣ν̣ταςἅπαντας
21 δὲ τοὺς π̣[ρογεγ]ραμμένου[ς]προγεγραμμένους [μηδὲ]μηδὲ ∼[ἐ]π̣ε̣λ̣[ε]ύ̣σ̣ασθαι∽ἐπελεύσεσθαι ἑκάτερον
22 ἐπʼ ἀλ̣λή̣[λους]ἀλλήλους [π]ε̣ρὶπερὶ μηδενὸς [τῶν]τῶν [εἰ]ςεἰς τὴν συνβίωσιν
22-23 ∼ἀνη∤[κ]ω̣των̣∽ἀνη∤κόντων
23 [μηδὲ]μηδὲ περὶ ἑτέρου̣ἑτέρου ἁπ̣[λῶς]ἁπλῶς [πρά]γ̣μ̣[α]τ̣οςπράγματος ∼ἐγράπτ̣ου∽ἐγγράπτου
23-24 μη∤δὲ
24 ἀγρά̣[φου]ἀγράφου [μ]ηδὲμηδὲ ∼ὀφιλήμ[ατος]∽ὀφειλήματος μ̣ηδὲ̣μηδὲ παντὸς τ̣ῷτῷ
24-25 καθό∤λ̣ουκαθό∤λου
25 συνα̣[λλάγ]ματοςσυναλλάγματος ἀπὸ τῶ̣[ν]τῶν [ἔμ]προσθενἔμπροσθεν χρόνων μέχρι
26 τῆς ἐνε[στώση]ςἐνεστώσης ἡμέρας τ̣ρ̣[όπῳ]τρόπῳ μηδενί . S-4 γέγονε δὲ αὐτοῖ̣ς̣αὐτοῖς
27 Λυσιμάχῳ̣Λυσιμάχῳ [καὶ]καὶ Κρονοῦτι ἐξ ἀ̣λ̣[λ]ήλωνἀλλήλων υ̣ἱὸςυἱὸς Ἡρακλείδης καὶ
28 Οὐαλέρ[ι]ςΟὐαλέρις , [ἀκύρ]ω̣νἀκύρων ὄντων ὧν ἔχουσι οἱ δύο|num:2| Λυσίμαχος
29 καὶ Κάστ[ωρ]Κάστωρ [ἀλ]λήλωνἀλλήλων ∼χιρογράφων∽χειρογράφων . S-5 ὑπογραφεὺς τῆς
30 Κρονοῦ̣τ̣[ος]Κρονοῦτος [τ]ῆςτῆς καὶ Φιλο̣υ̣μ̣έ̣ν̣ηςΦιλουμένης [π]ρογεγραμμένοςπρογεγραμμένος αὐτῆς
31 πατὴρ Κά[στωρ]Κάστωρ Πυρίωνος καὶ ∼ἐπι̣γ̣ραφὶς∽ἐπιγραφεὶς αὐτῆς κύριος .
32 S-6 περίλ̣[υ]σ̣ι̣[ς]περίλυσις [ἥδ]ε̣ἥδε κυρία ἔστω ∼παταχῇ∽πανταχῇ ∼ἐπιφερωμένη∽ἐπιφερομένη
33 |gap:2|τ̣ο̣σ̣|gap:1||gap:1||gap:4|τ̣ρ|gap:3||gap:1||gap:2|τοσ|gap:1||gap:1||gap:4|τρ|gap:3||gap:1| Κρονοῦς καὶ Φιλουμένη μετὰ
33-34 κυ∤[ρίο]υκυ∤ρίου
34 τοῦ̣τοῦ [πατρὸς]πατρὸς [Κ]ά[σ]τοροςΚάστορος [τ]οῦτοῦ Πυρίωνος καὶ ε|gap:4| Κά[σ]τωρ̣Κάστωρ
35 [ὁ] π̣ροκ̣[είμενος]προκείμενος ∼[ὁμο]λοῦμεν∽ὁμολογοῦμεν σ̣υ̣νῆρσθαισυνῆρσθαι τὴν πρὸ[ς]πρὸς ❨Λ̣υσίμαχ̣(ον)❩Λυσίμαχον
36 συνβίω[σιν]συνβίωσιν [ἥτις]ἥτις [αὐ]τοῖ̣ςαὐτοῖς ∼συνηστ̣ήκι∽συνειστήκει ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ συ̣νγρ̣α̣φ̣ῆ̣ςσυνγραφῆς
36-37 ∼ὁμο∤λογεία[ς]∽ὁμο∤λογίας
37 [τῆς]τῆς ∼[τελειω]θεισα∽τελειωθείσης [δι]ὰδιὰ τοῦ ἐν Τεπτύν[ει]Τεπτύνει ∼γρ[α]φίου∽γραφείου
38 ἐν το̣ῖςτοῖς [ἔμπροσθε]νἔμπροσθεν χρόν̣οιςχρόνοις . S-7 Κάστωρ δὲ ἀπέχω τὴν
39 δ̣ιʼδιʼ α[ὐτ]ῆς̣αὐτῆς συνγραφικ̣[ὴν]συνγραφικὴν φερνὴν
39-40 χρυσ[ι]∤κή̣[ν]χρυσι∤κήν
40 τ̣ετε καὶ ἀργυρικὴν καὶ παράφερνα
41 παντοῖα , καὶ ∼ἐξῖνε∽ἐξεῖναι ∼ἑτ̣έρῳ∽ἑκατέρῳ ἡμῶν ∼τ∽τὰ
41-42 κα∤θʼ
42 ἑαυτὸν ∼οἰκονομῖν∽οἰκονομεῖν ὡς ἐὰν αἱρώμεθα
43 καὶ μὴ ∼ἐπελεύσασθε∽ἐπελεύσεσθαι ἑκάτερος ἑαυτῶ⸢ν⸣ἑαυτῶν
44 ἐπʼ ἀλλήλιος περὶ μηδενὸς ἁπλῶς τῷ
45 καθόλου ∼ἐγράπτου∽ἐγγράπτου μηδὲ ἀγράφου μέχρ[ι]μέχρι
46 τῆς ἐ[ν]εστώσηςἐνεστώσης ἡμέρας . S-8 γέγονε δ̣ὲδὲ ἡμῖν
47 ∼τῆς∽τῇ δὲ ∼Κοονουτος∽Κρονοῦτι καὶ ∼Λυσιμάχου∽Λυσιμάχῳ ἐξ
47-48 ἀλ∤λήλων
48 υἱὸς Ἡρακλείδης καὶ Οὐα̣λ̣έριςΟὐαλέρις ,
49 ἀκύρων ὄντων ὧν ἔχομεν πρὸς
49-50 ἀλ∤λήλους
50 ∼χιρογράφων∽χειρογράφων . S-9 Κάστωρ ἔγραψα
51 καὶ ὑπὲρ τῆς θυγατρός μου μὴ ∼εἰδυειης∽εἰδυίας
52 γράμματα . S-10 Λυσίμαχος Ἡρακλείδο[υ]Ἡρακλείδου
53 ὁμολογῶ συνῆρσθαι [τ]ὴ̣ντὴν πρὸς Κρονο̣[ῦν]Κρονοῦν
54 σ̣υν̣[βί]ω̣σινσυνβίωσιν καὶ ∼ἐξῖνα̣[ι]∽ἐξεῖναι [ἑ]κατέρῳἑκατέρῳ ἡμῶν
55 τὰ καθʼ ἑαυτὸν ∼οἰκονομε͂ν∽οἰκονομεῖν , τῇ δὲ
55-56 ∼Κρο∤νοῦτει∽καὶΚρο∤νοῦτικαὶ
56 ἑτέρῳ ἀνδρὶ
56-57 ∼ἐπισυναρμόσασ∤θε∽ἐπισυναρμόσασ∤θαι
57 , καὶ οὐκ ἐπελεύσομαι περὶ μηδενὸς
58 ἁπλῶς ∼τρώπῳ∽τρόπῳ μηδενί . S-11 γέγονε δὲ ἡμῖ⸢ν⸣ἡμῖν
59 Λυσιμάχῳ καὶ
59-56 ∼Κρο∤νοῦτει∽Κρονοῦτι
56 ἐξ ἀλλήλων
60 υἱὸς Ἡρακλείδης καὶ Οὐαλέρι̣ς̣Οὐαλέρις , ἀκ̣ύ̣ρω⸢ν⸣ἀκύρων
61 ὄντων ὧν ἔχομεν πρὸς ἀλλή̣λου̣ςἀλλήλους
62 ∼χιρογράφων∽χειρογράφων καθὼς̣καθὼς πρόκει̣ταιπρόκειται .