Sematia

p.fam.tebt.10.xml

TM: 10727HGV: 10727Date: 108 – 108Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔ]τουςἔτους ἑνδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
2 [Γερμα]νικοῦΓερμανικοῦ Δακικοῦ Φαμενὼθ β|num:2| ἐν ∼Τεβτύνι∽Τεβτύνει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ
2-3 Ἀρσι∤[νοΐ]τουἈρσι∤νοΐτου
3 . S-2 ὁμολογεῖ Κάστωρ Κρονίωνος τοῦ Κάστωρος ὡς ἐτῶν
4 [εἴκο]σ̣ι̣εἴκοσι δ̣ύ̣[ο][|num:22|]δύο|num:22| [,], [ο]ὐλὴοὐλὴ τραχήλωι ἐξ ἀριστερῶν τῶι τῆς τ̣ε̣τ̣ελευτηκυίαςτετελευτηκυίας
5 [αὐτ]ο̣ῦαὐτοῦ μ[η]τ̣ρὸςμητρὸς Ἀπολλωναρίου τῆς Λυσιμάχου ὁμομητρίωι ἀδελφῶι
6 [Ἡρ]α̣κλείδ[ῃ]Ἡρακλείδῃ Μάρωνος ὡς ἐτῶν ἑ̣ξ̣ήκονταἑξήκοντα ὀκτὼ|num:68| οὐλὴ ∼ὀφρύει∽ὀφρύι
6-7 ἀριστε̣∤[ρ]ᾷἀριστε∤ρᾷ
7 ἀπέχειν παρʼ αὐτοῦ Ἡ[ρ]ακ̣λείδουἩρακλείδου διὰ [χ]ειρὸςχειρὸς ἐξ ο[ἴ]κουοἴκου ἀρ̣γ̣υρίουἀργυρίου
8 [δραχ]μ[ὰ]ς̣δραχμὰς τ̣ετρακοσία̣ς̣τετρακοσίας μίαν̣|num:401|μίαν|num:401| [ὀ]β̣ο̣λοὺςὀβολοὺς δύο|num:2| , αἵ ε̣[ἰσιν]εἰσιν τὸ λοιπὸν τὸ
9 [ἐπι]βάλλο[ν]ἐπιβάλλον αὐτῶι [Κά]στω[ρ]ι̣Κάστωρι τ̣ρ̣ίτοντρίτον μ̣[έ]ρ̣οςμέρος τῶ̣ν̣τῶν [γ]εγον̣ό̣τ̣ωνγεγονότων
10 [πα]ρ̣ὰπαρὰ τῶι Ἡρακλείδῃ ἀργυρίου δραχμῶν ∼χειλείων∽χιλίων διακο[σίω]νδιακοσίων
10-11 τεσσά∤[ρω]ν|num:1204|τεσσά∤ρων|num:1204|
11 οὐσῶν ἀπὸ τῶν συνκεχωρημένων ὑπὸ τῆς α[ὐτο]ῦαὐτοῦ ❨Ἡρακλείδ̣(ου)❩Ἡρακλείδου
12 [μ]η̣τρὸ[ς]μητρὸς Θαυβαρίου τῆς Μύσ̣θ̣ο̣υ̣Μύσθου , τετελεύτ̣η̣κ̣ε̣ν̣τετελεύτηκεν , τ̣ῇτῇ τοῦ Κάστωρος
13 [μ]ητρὶμητρὶ Ἀ[πο]λ̣λωναρίωιἈπολλωναρίωι Λυσιμά̣[χ]ουΛυσιμάχου καθʼ ὁμολογ[ί]ανὁμολογίαν
13-14 σ̣υνγραφο̣διαθ̣ή̣∤[κης]συνγραφοδιαθή∤κης
14 [ἀ]ν̣[αγραφ]ομένηςἀναγραφομένης διὰ τοῦ τῆς μητροπόλεως γραφείου̣γραφείου ἔ̣τε̣ι̣ἔτει ἕκτωι
15 [Δομιτια]νοῦΔομιτιανοῦ μηνὶ Καισαρ̣[εί]ωι̣Καισαρείωι ἐ̣π̣αγομένωνἐπαγομένων ἕ̣κ̣τ̣ῃἕκτῃ παρʼ αὐτ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς .
16 S-3 |gap:4| [ἀργυρ]ί[ο]υἀργυρίου δραχμῶν ∼δ̣[ισχι]λείω̣ν∽|num:2000|δισχιλίων|num:2000| , ἀκολούθως καὶ τῶι
16-17 γ̣ε̣γο̣∤[νότι]γεγο∤νότι
17 [ὑπό]ὑπό [τ]ετε τοῦ Ἡρακλείδ[ου]Ἡρακλείδου [κ]αὶκαὶ τῶν τούτου [ὁμο]μητρίωνὁμομητρίων
18 [ἀδελφῶν]ἀδελφῶν Ἀ̣πολλωνίουἈπολλωνίου καὶ Λυσιμάχου τοῦ καὶ Γαίων̣ο̣ς̣Γαίωνος ἀμφοτέρων
19 [Λυσιμάχου]Λυσιμάχου [εἰ]ςεἰς τὸν τοῦ Κάστωρος καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ Διοσκ̣ό̣ρο̣υ̣Διοσκόρου
20 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Κάστ]ωροςΚάστωρος καὶ Λυσιμ̣άχο̣[υ]Λυσιμάχου [π]ατέραπατέρα Κρονίωνα̣Κρονίωνα Κάστωρος τῶ[ι]τῶι
21 [δε]κάτωιδεκάτωι [ἔτ]ε̣ιἔτει Δομιτιανοῦ μηνὶ Τῦβι δευτέρᾳ χ[ει]ρογράφωιχειρογράφωι περὶ ὧ̣[ν]ὧν
22 [ὀφείλο]υ̣σ̣ι̣ὀφείλουσι [δρ]αχμῶνδραχμῶν ∼δισχειλε̣ίων̣∽|num:2000|δισχιλίων|num:2000| , ∼ἄκοιρον∽ἄκυρον δʼ εἶναι τὴν πε̣ρ̣ὶπερὶ μόνω[ν]μόνων
23 [τῶ]ν̣τῶν γεγ̣ο̣ν̣ότωνγεγονότων παρὰ τῶι Ἡρακλείδῃ διὰ τ̣οῦτοῦ σημ̣α̣ινομένουσημαινομένου ∼χιρογράφου∽χειρογράφου
24 ἀρ̣γυρίουἀργυρίου δραχμῶν ∼χειλείων∽χιλίων διακοσίων τεσσάρων|num:1204| ∼διασ̣τ̣ολ̣η∽διαστολὴν διὰ τὸ
25 τὸν Ἡρακλείδην ἀποδεδωκέναι καὶ̣καὶ το̣ῖ̣ςτοῖς τοῦ Κάστωρος ἀδ̣ελφοῖ̣ςἀδελφοῖς Δ̣ιοσκόρωιΔιοσκόρωι
26 τῶι καὶ Κάστωρι καὶ Λυσιμάχωι τὰ καὶ αὐτοῖς ἐπιβάλλο[ντα]ἐπιβάλλοντα μέρη τῶν αὐτῶ̣ν̣αὐτῶν
27 δραχμῶν ∼χειλείων∽χιλίων διακοσίων τεσσάρων|num:1204| ἀκολούθως αἷς ἔχει αὐτ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν
28 ὁ̣ Ἡρακλείδης ἀπ̣[ο]χα̣ῖ̣ςἀποχαῖς , ἃς καὶ ∼μέν̣ιν̣∽μένειν κυρίας , καὶ μήτε αὐτὸν Κάστωρα μηδὲ
29 [τ]οὺς̣τοὺς π̣αρʼπαρʼ αὐ̣τοῦαὐτοῦ ∼ἐ̣πελευ̣σεθαι∽ἐπελεύσεσθαι ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὸ̣ν̣τὸν Ἡρακλείδην μηδὲ̣μηδὲ ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τοὺς παρ̣ʼπαρʼ αὐτ̣οῦαὐτοῦ
30 μ̣ή̣τ̣ε̣μήτε περ̣ὶ̣περὶ ὧν ἀπέσχηκεν καθότι πρόκιται μηδὲ περὶ τόκων τούτων
30-31 μη∤[δ]ὲ̣μη∤δὲ
31 π[ε]ρ̣ὶπερὶ ὧν ἀπ̣έσχηκ[ε]ν̣ἀπέσχηκεν τούτου πατὴρ Κρονίων Κάστωρος [τό]κωντόκων ἔτι
31-32 ἐναφ∤[ήλι]κ̣οςἐναφ∤ήλικος
32 τοῦ Κάστωρος ὄντος ἀπὸ τῶν ἔνπ̣ροσ[θ]ε̣ν̣ἔνπροσθεν χρό̣ν̣ωνχρόνων [μ]έχριμέχρι τῆ̣ςτῆς
32-33 ἐνεστώ∤[σης]ἐνεστώ∤σης
33 [ἡμέρ]α̣ς̣ἡμέρας . m2 S-4 Κ̣άστωρΚάστωρ Κρονίω̣ν̣οςΚρονίωνος ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ ἀπέχ̣[ει]νἀπέχειν παρὰ ∼το∽τοῦ
33-34 Ἡρακλεί∤[δου]Ἡρακλεί∤δου
34 [Μάρ]ων̣[ος]Μάρωνος [ἀ]ρ̣γυρίουἀργυρίου δρ[α]χ̣μ̣ὰςδραχμὰς τ̣ετρακο̣[σ]ί̣[α]ςτετρακοσίας μίαν̣|num:401|μίαν|num:401| δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| ὀβ̣[ο]λού̣ςὀβολούς , αἵ εἰσιν
35 [τὸ]τὸ ἐ̣π̣ι̣[βάλ]λονἐπιβάλλον μοι τ̣ρ̣ί̣τ[ο]ντρίτον μέ̣[ρο]ςμέρος τῶ[ν]τῶν πα[ρ]άπαρά ∼συ∽σοι ∼γεγω̣κνωτων̣∽γεγονότων δ̣ραχμῶν̣δραχμῶν
36 [χιλί]ω[ν]χιλίων [δ]ι̣ακοσίωνδιακοσίων τ̣εσσά̣ρω̣[ν]|num:1204|τεσσάρων|num:1204| καὶ μὴ̣μὴ ἐ̣[πε]λεύσεσθα[ι]ἐπελεύσεσθαι καὶ αι|gap:3|τ̣ο̣κωι̣αι|gap:3|τοκωι
37 [καθὼ]ς̣καθὼς ∼π̣[ρό]κιτε∽πρόκειται μήτε περ̣ὶ̣περὶ ὧν ἀπέσ̣[χηκ]ε̣ν̣ἀπέσχηκεν πατήρ μου τ̣[όκων]τόκων [.].
38 m3 S-5 [Ἡρακλείδη]ςἩρακλείδης γέγ̣[ο]ν̣εγέγονε ε̣ἴ̣ς̣εἴς ∼μαι∽με ἀπο̣[χὴ]ἀποχὴ κ̣α̣θὼςκαθὼς π̣ρ̣[όκει]ταιπρόκειται ❨δραχμὰ(ς)❩δραχμὰς
39 [τετρακοσίας]τετρακοσίας [μ]ί̣α̣ν|num:401|μίαν|num:401| [ὀβολοὺς]ὀβολοὺς [δύ]ο̣|num:2|δύο|num:2| . m4 S-6 ἔ̣[τ]ουςἔτους [ἑνδεκάτ]ουἑνδεκάτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
40 [Νέρουα]Νέρουα [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ |gap:?| [.]. S-7 [ἀνεγράφη]ἀνεγράφη [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [ἐν]ἐν [Τεβτύνει]Τεβτύνει [γραφείου]γραφείου [.].