Sematia

p.erl.76.xml

TM: 33365HGV: 33365Date: 301 – 400Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Αὐρηλία |gap:5||gap:1|τ̣οις|gap:5||gap:1|τοις Πα|gap:1|α|gap:1||gap:?|
2 ἀπʼ Ὀξ̣υ̣ρυγχιτῶνὈξυρυγχιτῶν πόλεως |gap:2||gap:?| [χωρὶς]χωρὶς [κυρίου]κυρίου
3 χ̣ρ̣η̣μ̣α̣τ̣ι̣ζ̣ο̣ύ̣σῃχρηματιζούσῃ τέκ[νων]τέκνων [δικαίῳ]δικαίῳ |gap:?|
4 Ἀσκληπιάδῃ ἀμφοτ̣έ̣[ρο]ι̣ς̣ἀμφοτέροις |gap:?|
5 |gap:?|
6 |gap:?|
7 του|gap:2|ει|gap:4||gap:4|
8 πεπ̣ραχ̣[έναι]πεπραχέναι |gap:4||gap:1|οι ἐξ⋰ι⋱κ̣|gap:?|ἐξικ|gap:?|
9 τὴν ὑπηλλα̣χ̣έ̣ν̣αιὑπηλλαχέναι μοι ἀ|gap:?| [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς
10 [τ]ῶντῶν ἐνκτήσε[ω]νἐνκτήσεων βιβλιοθ̣ή̣κ[ης]βιβλιοθήκης |gap:?|
10-11 [κυ]∤ριευθε̣ίῃ̣κυ∤ριευθείῃ
11 ὑπʼ ἐμοῦ ἀπ̣ʼἀπʼ ὀ̣ν̣ό̣[ματος]ὀνόματος [τῆς]τῆς
11-12 [γενο]∤μένηςγενο∤μένης
12 [μη]τ̣ρὸςμητρὸς τοῦ γ̣ε̣νομ[ένου]γενομένου |gap:?|
13 |gap:1||gap:1|γ̣ε̣ν̣|gap:5||gap:1||gap:1|γεν|gap:5| Χα[ι]ριστρά[του]Χαιριστράτου |gap:?|
13-14 [Θεσμο]∤φορείουΘεσμο∤φορείου
14 Ἀρσινοέως ἐν τῇ Ὀξυρυγχ[ιτῶν]Ὀξυρυγχιτῶν [πόλει]πόλει [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀμφόδου]ἀμφόδου
14-15 [πλα]∤τείαςπλα∤τείας
15 οἰκ[ία]ν̣οἰκίαν ὑφʼ ἣν κατάγειον καὶ τ|gap:?| [σὺν]σὺν [ταῖς]ταῖς
16 εἰσόδοις κ[αὶ]καὶ [ἐξ]όδοιςἐξόδοις , ἧς γείτονες ν̣[ότου]νότου |gap:?|
17 ψίωνος γυ[μν]ασιαρχήσαντοςγυμνασιαρχήσαντος ε̣|gap:1||gap:?|ε|gap:1||gap:?|
18 |gap:2|ιος , λιβ[ὸς]λιβὸς [πλ]α̣τ̣είαπλατεία |gap:3|δ̣α̣ι̣|gap:?||gap:3|δαι|gap:?|
19 [τι]μῆςτιμῆς τῆ[ς]τῆς [ὅλ]η̣ςὅλης ο̣ἰ̣κία[ς]οἰκίας |gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ λ̣|gap:?|λ|gap:?|
20 |gap:14| [ἐ]ξόδωνἐξόδων μ̣η̣|gap:?|μη|gap:?|
21 |gap:?| [δραχμὰς]δραχμὰς ∼[τ]ρισχειλίας∽|num:3000|τρισχιλίας|num:3000| |gap:?|
22 |gap:?| [Ἀ]σκληπιά̣δ̣|gap:?|Ἀσκληπιάδ|gap:?|