Sematia

p.erasm.2.49.xml

TM: 5083HGV: 5083Date: -149 – -149Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ἔτους λβ|num:32| Π̣α̣[χὼ]ν̣Παχὼν δ̣|num:4|δ|num:4| |gap:4||gap:1||gap:3|
2 |vac:?| ἔ̣τουςἔτους λβ|num:32| Παχὼ̣ν̣Παχὼν δ|num:4| . S-2 ὁ̣μ̣ο̣λογ̣εῖ̣ὁμολογεῖ
3 Δ̣[ω]ρ̣ί̣[ω]ν̣Δωρίων ναύκληρος τ̣ῆ̣ς̣τῆς |gap:4||gap:3|
4 ❨πρ(οσαγωγίδος)❩προσαγωγίδος ❨ἀγ(ωγῆς)❩ἀγωγῆς Βϡ|num:2900| ἐμ̣β̣ε̣β̣λ̣ῆ̣σ̣θ̣αιἐμβεβλῆσθαι ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
5 κ̣α̣τὰκατὰ τὴ̣ν̣τὴν Κ̣α̣ι̣ν̣ὴ̣ν̣Καινὴν ὅ̣ρ̣μ̣ο̣υ̣ὅρμου
6 ὥστʼ εἰς Ἀ̣[λε]ξ̣ά̣ν̣δ̣ρ̣εια̣ν̣Ἀλεξάνδρειαν ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ὸ̣τὸ
7 βα̣σι̣λικ̣ὸν̣βασιλικὸν [ἀπὸ]ἀπὸ τ̣ῶ̣[ν]τῶν
7-8 [γενη]∤[μά]τ̣[ων]γενη∤μάτων
8 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [λβ|num:32|]λβ|num:32| [ἔτους]ἔτους [παρὰ]παρὰ
9 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
10 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
11 |gap:?_lines|