Sematia

p.dura.26.xml

TM: 17223HGV: 17223Date: 227 – 227Place: Sachare (in der Nähe von Dura - Europos)

1 m1 S-1 ἐπρίατο ❨[Ἰ]ούλ(ιος)❩Ἰούλιος Δημήτριος , πάλαι ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨σπείρ(ης)❩σπείρης γ|num:3| ❨Σεβ(αστῆς)❩Σεβαστῆς , ❨οἰκ(ῶν)❩οἰκῶν ἐν Ῥακουκαίθα , ❨πα(ρὰ)❩παρὰ Ὀταρναίου Ἀβαδάβου ❨κώμ(ης)❩κώμης
1-2 Σαχαρη∤δα|g:hyphen|α̣ο̣υ̣α̣ρ̣ά̣ηΣαχαρη∤δα|g:hyphen|αουαράη
2 τὴν ❨ὑπάρ(χουσαν)❩ὑπάρχουσαν αὐτῷ χώραν ❨κειμέν(ην)❩κειμένην ἐν ὁρίοις τῆς αὐτῆς ❨κώμ(ης)❩κώμης , ἣν ἐώνηται ❨πα(ρὰ)❩παρὰ Ἁββειβᾶ ❨συνκωμ(ήτου)❩συνκωμήτου αὐτοῦ
3 ἐ̣[ν]ἐν τ̣[όπ]ῳτόπῳ ❨ἐπικαλου(μένῳ)❩ἐπικαλουμένῳ Ζαιρα|g:hyphen|δα|g:hyphen|σαχαράη , ὅσου ἐστὶν μέτρου , ❨ἐπικαλουμέ(νην)❩ἐπικαλουμένην Καρκαφά , ❨(δηναρίων)❩δηναρίων ροε̣|num:175|ροε|num:175| .
4 S-2 ἐπ̣ὶἐπὶ ὑπάτων Νουμμίου Ἀλβείνου καὶ Λαιλίου Μαξίμου , πρὸ ἑπτὰ|num:7| ❨Καλ̣(ανδῶν)❩Καλανδῶν Ἰ̣ουνίωνἸουνίων ,
5 ἐπὶ τῶν ἐπιβεβλημένων καὶ ∼ἐ̣σ̣φραγισμένων∽ἐσφραγισμένων ἀνδρῶν ἐν̣ἐν Σαχάρῃ πα̣ραχειμασίᾳπαραχειμασίᾳ
6 ❨[σ]πείρ(ης)❩σπείρης γ|num:3| ❨Σεβ(αστῆς)❩Σεβαστῆς Θρᾳκῶν . S-3 ἐπρίατ̣οἐπρίατο Ἰο̣ύλιοςἸούλιος Δημήτριος πάλαι στ̣[ρ]α̣τ̣ιώτηςστρατιώτης σ̣π̣είρης̣σπείρης
7 τ̣ῆ̣[ς]τῆς [❨προγεγρ(αμμένης)❩]προγεγραμμένης , ο̣ἰ̣κῶνοἰκῶν ἐν Ῥακουκαίθα , παρὰ Ὀταρναίου Ἀβδά̣β̣ουἈβδάβου κώμης
7-8 Σαχ[α]∤ρ̣η|g:hyphen|δα|g:hyphen|αουαράηΣαχα∤ρη|g:hyphen|δα|g:hyphen|αουαράη
8 τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ χώραν ❨κειμέν(ην)❩κειμένην ἐν ὁρίοις τῆς αὐτῆς
9 κώμης , ὅσου ἐστὶν μέτρου , ἣν ∼ἐνωται∽ἐώνηται παρὰ Ἁβ̣β̣ε̣ι̣βᾶἉββειβᾶ Βωζάνου
9-10 συνκωμή∤τ̣[ο]υ̣συνκωμή∤του
10 αὐτοῦ , ἐν Ζαιρα|g:hyphen|δα|g:hyphen|σαχαράη ἐν τόπῳ ἐπικαλουμένῳ Καρκ̣α̣φθάΚαρκαφθά , σὺν εἰσό̣δ[ῳ]εἰσόδῳ
11 καὶ ἐξόδῳ καὶ τοῖς ἐνοῦσι δένδ̣ρ̣ο̣[ι]ς̣δένδροις καρποφόροις τε καὶ ἀκάρποι[ς]ἀκάρποις καὶ παντὶ δικαίῳ τῆ[ς]τῆς
12 αὐ̣[τ]ῆ̣ς̣αὐτῆς χ̣[ώ]ρ̣αςχώρας , ∼τειμῆς∽τιμῆς ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υἀργυρίου δηναρίων ἑκατὸν ἑβδομήκο̣ντ[α]ἑβδομήκοντα
13 π̣έ̣ν̣τ̣ε|num:175|πέντε|num:175| , ἣν ∼τειμὴν∽τιμὴν ἀπέσχεν πεπρακὼς παρὰ τοῦ ἐω̣ν̣ημένουἐωνημένου καὶ τὴν̣τὴν
14 χ̣ώρανχώραν αὐτῷ ἔδωκεν εἰς τὸ ἔχειν αὐτὸν κυρίως καὶ βεβαίως εἰς τὸν ἅπαντα
14-15 χρό∤νο̣νχρό∤νον
15 κτᾶσθαι χρᾶσθαι πωλεῖν δι[οι]κεῖνδιοικεῖν τρόπῳ ἂν αἱρῆ̣ταιαἱρῆται , γείτονες τῆς αὐτῆς
16 χώ̣ραςχώρας ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν κα̣νάλινκανάλιν ὕδατος καὶ Ἁβο̣ύ̣ραἉβούρα ποταμός , δ̣υσμῶ̣ν̣δυσμῶν
16-17 ἄμ̣∤π̣ελοςἄμ∤πελος
17 τοῦ ἠγορακότος , ν̣ό̣τ̣ο̣υνότου Ἀβδελάθ , βορρᾶ αὐτοῦ ἐστι τοῦ ἠγορα[κ]ό̣τ̣[ος]ἠγορακότος
18 κα̣[ὶ]καὶ [Ἀβδελά]θ̣Ἀβδελάθ , εἰ δέ τις λήθη ἤ̣ ἐ̣σ̣τ̣ι̣νἐστιν ἐγένετο ἐν ταῖς γειτνίαις , οὐκ ἔσ[τ]α̣ι̣ἔσται
18-19 ἀ̣ν̣τ̣ί̣[ρ]∤ρ̣ημαἀντίρ∤ρημα
19 , ἦν δὲ πρὸ τούτου ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ στελέχη ἀμπέλων ἑξακόσια|num:600| ·
20 S-4 τοῦ πεπρακότος παρεχομένου τῷ ἠγορακότι τὸ αὐτὸ ἀγόρ̣ασμαἀγόρασμα ἀνέπαφον
21 κ̣[α]ὶ̣καὶ ἀνεπιδ̣ά̣νειστονἀνεπιδάνειστον καὶ ἀναμφι̣σβήτητονἀναμφισβήτητον πάσης̣πάσης ἀμφισβητήσεω̣[ς]ἀμφισβητήσεως κ̣[αὶ]καὶ
21-22 κ̣[α]∤θαρὸνκα∤θαρὸν
22 ἀπὸ παντὸς ἀντιπο̣ι̣ο̣[υ]μένουἀντιποιουμένου , ἐὰν δὲ μὴ̣μὴ παράσχητ̣α̣ι̣παράσχηται ἀκ̣[ολούθως]ἀκολούθως [,],
23 ἐνποιηθεὶς δέ τις ∼ἐγνεικῆ̣τ̣α̣ι̣∽ἐκνικῆται τ̣ὸ̣τὸ αὐτὸ ἀγόρασμα μέ̣ρ̣[ο]ς̣μέρος αὐτ[οῦ]αὐτοῦ [,], [ὁ]
23-24 [πεπρα]∤κ̣[ὼ]ς̣πεπρα∤κὼς
24 δ[ι]α̣δ[ι]κήσειδιαδικήσει καὶ καθ̣α̣ρ̣[ο]π̣ο̣ι̣ή̣σεικαθαροποιήσει τῷ ἐωνημένῳ , εἰ δʼ ο̣ὐ̣οὐ , ἐκτείσε̣ι̣ἐκτείσει α̣[ὐτῷ]αὐτῷ [τὴν]τὴν
25 τ̣[ι]μ̣ὴντιμὴν διπλῆν καὶ τὸ βλάβος ὁμοίως · S-5 τοῦ ἠγορακότος ∼δειδοῦντος∽διδοῦντος πᾶν [τὸ]τὸ
26 ἐπιβάλ̣λ̣[ο]ν̣ἐπιβάλλον τῇ αὐτῇ χώρᾳ εἰς λόγ[ο]ν̣λόγον κυ̣ρ̣ι̣α̣κ[ο]ῦκυριακοῦ καὶ κωμητι̣κῆςκωμητικῆς ὑπηρεσίας ·
27 S-6 κυ̣ρίαςκυρίας οὔσης τῆσδε τῆς ὠν̣ῆ̣ςὠνῆς π̣α̣ν̣ταχοῦπανταχοῦ προφερομένης̣προφερομένης . S-7 πίστει ἐπ̣ηρώ̣τησ̣[εν]ἐπηρώτησεν
28 ὁ̣ ἠ̣γ̣ο̣ρ̣α̣κ̣ὼ[ς]ἠγορακὼς κ̣α̣[ὶ]καὶ πίστει ὡμολόγησεν Ὀταρναῖος π̣ε̣πρ[α]κ̣ώ̣ςπεπρακώς .
29 S-8 |vac:?| m2 Αὐρῆλι̣ς̣Αὐρῆλις Σαλμάμες , ο̣ὐ̣ε̣τ[ρ]α̣ν̣ό̣ς̣οὐετρανός , ∼ἐ̣ρωτηθὶς∽ἐρωτηθεὶς ἔ̣γ̣ρ̣α̣ψ̣[α]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [Ὀταρναίου]Ὀταρναίου
29-30 [Ἀβα]∤δάβουἈβα∤δάβου
30 ∼ἀγ̣ρ̣α̣μάτ̣ο̣υ̣∽ἀγραμμάτου , ὁμολ[ογουμένου]ὁμολογουμένου [ἀποδόσθαι]ἀποδόσθαι [τὴ]ν̣τὴν ὑ[π]ά̣ρ̣χ̣[ουσαν]ὑπάρχουσαν [αὐτῷ]αὐτῷ
30-31 [χώ]∤ρανχώ∤ραν
31 καὶ ∼ἀ̣π̣ε̣σ̣κεκένε∽ἀπεσχηκέναι δ̣η̣[νάρια]δηνάρια [ἑκα]τ̣[ὸν]ἑκατὸν [ἑβδομ]ή̣κο̣ν̣ταἑβδομήκοντα πέ̣ν̣[τ]ε̣|num:175|πέντε|num:175| [καὶ]καὶ
31-32 [εὐδο]∤κ̣ε̣ῖ̣ν̣εὐδο∤κεῖν
32 κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ τ̣ὰ̣τὰ ∼προγεγρομένα∽προγεγραμμένα . S-9 |vac:?|
1 m3 ⊰FlaṿisFlavis Serap̣eioSerapeio nuntius .
2 S-10 sig̣[n]ạvi⊱signavi
3 m4 ∼Ἰύλιος∽Ἰούλιος Δειογένης ❨κορ(νικουλάριος)❩κορνικουλάριος
4 ❨μ(α)ρ(τυρῶ)❩μαρτυρῶ
5 m5 ⊰ClaudiusClaudius Theodorus ❨op(tio)❩optio
6 signavi
7 m6 ❨Iul(ius)❩Iulius Monimus ❨tesṣ(erarius)❩tesserarius
8 m7 signavi
9 m8 Vepo Flavianus ❨t[u]b(icen)❩tubicen
10 ṣịg̣navi⊱signavi