Sematia

p.dura.20.xml

TM: 17218HGV: 17218Date: 121 – 121Place: Paliga (Iardas in der Nähe von Dura - Europos)

1 m1 S-1 βασιλεύοντος βασιλέ̣ω̣ςβασιλέως βασιλέων Ἀρσάκου εὐεργέτου , δικαίου , ἐπιφανοῦς καὶ φιλέλληνος , ἔτους ηξτ|num:368_tick| ὡς βασιλεὺς βασιλ̣[έων]βασιλέων
2 ἄγει , ὡς δὲ πρότερο̣ν̣πρότερον β̣λ̣[υ]|num:432_tick|βλυ|num:432_tick| , μ̣ηνὸςμηνὸς Δαισίου ἕκτηι ἐπʼ εἰκάδι , ἐν Παλίγαι κώμηι τῆς περὶ Ἰάρδαν ὑπαρχείας , ἐπὶ Μητολβαίσσα Μην|gap:1||gap:1|
3 τοσδε̣|gap:1|ουτοσδε|gap:1|ου τοῦ Μηναρναίου , φρ̣[ουρά]ρ̣χουφρουράρχου καὶ τῶν πρώτων καὶ προτιμωμένων φίλων καὶ τῶν σωματοφυλάκων , καὶ τ̣[ῶν]τῶν
4 ὑπογε̣[γρ]α̣μμένων̣ὑπογεγραμμένων μ̣α̣[ρτύρ]ωνμαρτύρων . S-2 ἐ̣[δάν]ε̣ισενἐδάνεισεν Φραάτης εὐνοῦχος , ἀρκαπάτης , τῶν παρὰ Μανήσου τοῦ Φραάτου τῶν βάτησα καὶ τ̣[ῶν]τῶν
5 ἐλευθέ̣|gap:2|ρωνἐλευθέ|gap:2|ρων , παρ̣α̣[λ]ή̣π̣τ̣ο̣υ̣παραλήπτου καὶ στρατηγοῦ Μεσοποταμίας καὶ Παραποταμίας καὶ Ἀραβάρχου , Βαρλάαι Θαθαίου τοῦ Ἀβλαίου , τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ
6 [τῆς]τῆς |gap:1||gap:1||gap:1|η̣ρακ̣ω̣ν̣|gap:1||gap:1||gap:1|ηρακων κώμη[ς]κώμης |gap:7||gap:1||gap:2|χ̣α̣ρ̣αισι|gap:7||gap:1||gap:2|χαραισι , ἀργυρίου καλοῦ Τυρίου κόμματος δραχμὰς τετρακοσίας|num:400| ἐπὶ ὑποθήκηι τ̣οῖς̣τοῖς
7 [ὑπάρχο]υσινὑπάρχουσιν αὐτῶι π̣[ᾶσιν]πᾶσιν |gap:14|ε̣υ̣|gap:1||gap:14|ευ|gap:1| [ἃ?] [καὶ?]καὶ ἔσται παρὰ τῶι κυρίωι . S-3 ἀντὶ δὲ τῶν τόκων τοῦ αὐτοῦ ἀργυρίου
7-8 συνπαρ̣[α]∤[μένων]συνπαρα∤μένων
8 Βαρλάας τῶ[ι]τῶι [Φραάτει]Φραάτει [μέχρι]μέχρι [τοῦ]τοῦ [τῆς]τῆς [ἀποδόσεως]ἀποδόσεως χρό̣ν̣ουχρόνου παρέξεται αὐτῶι δουλικὰς χρείας , ποιῶν τὰ προστασσόμεν[α]προστασσόμενα
9 [αὐτῶι]αὐτῶι [πά]ν̣τ̣απάντα , οὐ̣οὐ γ̣[ιγνόμενος]γιγνόμενος [ἀφήμερος]ἀφήμερος [οὔτε]οὔτε [ἀπόκοιτος]ἀπόκοιτος [ἄνευ]ἄνευ [τ]ῆςτῆς τοῦ Φραάτου γνώμης · S-4 ἐὰν δὲ ἀφημερ̣ε̣ύ̣σ̣ῃἀφημερεύσῃ ἀποκοιτή̣σ̣[ῃ]ἀποκοιτήσῃ [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [Φραάτου]Φραάτου ,
10 [ἐκ]τ̣ε̣ί̣σ̣ε̣ι̣ἐκτείσει ἑκ̣[άστης]ἑκάστης [ἡμέρας]ἡμέρας [δραχμὴν]δραχμὴν [μίαν][|num:1|]μίαν|num:1| |gap:10| [ἐὰ]ν̣ἐὰν δὲ ἀσθενήσῃ πλεῖον ἡμερῶν ἑπτ̣[ά][|num:7|]ἑπτά|num:7| [,], [ἐκ]τ̣είσ̣ειἐκτείσει ὁ̣ Β̣α̣ρ̣[λάας]Βαρλάας [ἑκάστης]ἑκάστης [ἡμέρας]ἡμέρας [ἧς]ἧς
11 [ἂν]ἂν [ἀ]ρ̣γ̣ήσῃἀργήσῃ δρ̣α̣χ[μὴν]δραχμὴν μ̣ί̣α̣[ν][|num:1|]μίαν|num:1| · S-5 ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν δ̣ὲ̣δὲ [εἰς]εἰς [ἱερόν]ἱερόν [τι]τι [κατα]φύ̣[γ]ῃκαταφύγῃ , βλ̣ηθήσεταιβληθήσεται ἐκ τοῦ ἱεροῦ καὶ χρήσεται αὐ[τῶι]αὐτῶι Φ̣ρ̣α[άτη]ς̣Φραάτης |gap:14|
12 |gap:1||gap:3|οις , χ̣ορη̣[γή]σ̣ειχορηγήσει μέντοι γε αὐτῶι Φρ[αάτης]Φραάτης [τὴν]τὴν κ̣α̣θ̣ʼκαθʼ ἡμέραν̣ἡμέραν τ̣ροφὴντροφὴν καὶ ἀμφιεσμόν · S-6 δρασμοῦ δὲ̣δὲ κ̣αὶκαὶ θαν̣ά̣[το]υ̣θανάτου κ̣α̣ὶκαὶ β̣λ̣[άβους]βλάβους [καὶ]καὶ
13 ἑτέρων κιν[δ]ύ̣νωνκινδύνων οὐ μετέσ̣τ̣αιμετέσται τῶι δα[νειστῆι]δανειστῆι [.]. S-7 [τὸ]τὸ δ̣ὲ̣δὲ π̣ρ̣ογεγραμμένονπρογεγραμμένον ἀργύριον καὶ ἐάν τι ἄλλο προσσυναχθῇ ἀπὸ τῶν ἀργιῶν
13-14 ἀπ[ο]∤δώσειἀπο∤δώσει
14 Βα[ρλ]ά̣αςΒαρλάας τῶι Φραάτει ἐν μηνὶ Δαισ̣[ί]ω̣ι̣Δαισίωι τ̣ῶιτῶι ἐν τῶι ὡς τὸ πρότερον γλυ|num:433_tick| ἔτει · S-8 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῷ ἐν τῶι ὡρισμένωι
15 χ̣ρ̣[όνω]ι̣χρόνωι , ἔσ[ται]ἔσται [καὶ]καὶ [οὕτ]ωςοὕτως παρεχόμενος Β̣α̣ρ̣λ̣ά̣αςΒαρλάας τῶι Φραάτει τὰς αὐτὰς χρείας ἐπὶ ταῖς προκειμέναις διαστολαῖς μέχρι τῆς τοῦ
15-16 ἀρ∤[γυρίο]υ̣ἀρ∤γυρίου
16 ἀ̣π̣ο̣δ̣ό̣[σε]ω̣[ς]ἀποδόσεως · S-9 ἐὰν μέντοι γε τ̣ο̣ῦ̣τοῦ χ̣ρ̣ό̣ν̣ο̣υ̣χρόνου [π]α̣[ρ]ε̣λ̣η̣[λυ]θ̣ό̣τ̣οςπαρεληλυθότος βούλη̣τ̣α̣ι̣βούληται [ὁ] Φραάτης ἐ[κ]κομ̣ίζεσ̣θαι̣ἐκκομίζεσθαι τ̣ὸ̣τὸ ἀργύριον , ἀπαιτηθεὶς δὲ Βαρλάας
17 |gap:4||gap:4||gap:1||gap:5| τ̣ὸ̣τὸ ἀργύριον ἀπ̣ο̣δ̣ο̣ῦνα̣ι̣ἀποδοῦναι , ἡ̣ [πρ]ᾶ̣ξ̣[ι]ς̣πρᾶξις ἔστα̣[ι]ἔσται τῶι Φραάτει καὶ παν[τὶ]παντὶ τῶι τὴν̣τὴν σ̣υ̣ν̣[γρα]φ̣ὴ̣νσυνγραφὴν ταύτη̣νταύτην ἐπιφέροντι παρά τε
18 [τοῦ]τοῦ [Βα]ρλάο̣[υ]Βαρλάου [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν ὑποκειμέν̣ω̣ν̣ὑποκειμένων ὑπα̣ρ̣χ̣ό̣ν̣τωνὑπαρχόντων αὐ̣τῶ̣ιαὐτῶι καὶ ὧν ἂν ἐπικτή[σ]η̣[τ]α̣ι̣ἐπικτήσηται [ἄ]λ̣[λ]ω̣[ν]ἄλλων [,], [ἐκπ]ρ̣[άσ]σοντιἐκπράσσοντι κυρίως τὸ πᾶν πλὴ̣ν̣πλὴν
19 |gap:3| [σὺ]νσὺν τῶ[ι]τῶι |gap:5|ω̣ι|gap:5|ωι . S-10 ἐτά̣ξ̣ατοἐτάξατο δ̣[ὲ]δὲ [ὁ] Β̣αρλάαςΒαρλάας ἀνανεώσεσθαι τ̣ὴντὴν συνγραφὴν ταύτην διὰ τοῦ ἐν Εὐρωπῶι χρηματιστηρίου ὅταν
19-20 παρ∤α̣γ̣[γε]λ̣ῇπαρ∤αγγελῇ
20 αὐτῶι [ὑπὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ Φ̣ραάτουΦραάτου ἐν ἄλλαις ἡμέραις πέντε̣|num:5|πέντε|num:5| · S-11 [ἐ]ὰ̣ν̣ἐὰν [δὲ]δὲ [μ]ὴ̣μὴ ἀ[ν]ανεώσηταιἀνανεώσηται , ἐκτείσειν τῶι Φραάτει ἐπίτιμον ἀργυρίου
20-21 δραχ∤[μὰς]δραχ∤μὰς
21 [τ]ε̣τ̣ρακο̣σ̣ί̣[ας][|num:400|]τετρακοσίας|num:400| [,], [εἰ]ςεἰς δὲ τὸ βασιλικὸν τὰς ἴσα̣[ς]ἴσας , κ̣α̣ὶ̣καὶ τὴν συν[γρ]α̣φ[ὴν]συνγραφὴν τ̣α̣ύ̣[τ]η̣νταύτην εἶναι καὶ οὕτως κυρίαν . S-12 μάρτυρες · S-13 Νικάνωρ Ὀμαιάνου ,
21-22 Φρανι∤|gap:5|
22 Φα|gap:2||gap:5| [Δ]ιογένης̣Διογένης |gap:1|αλη|gap:2|ωτ|gap:1||gap:?| |vac:?|