Sematia

p.dura.19.xml

TM: 17217HGV: 17217Date: 88 – 89Place: Dura - Europos

1 m1 S-1 βασιλεύοντος βασιλέως βασιλέων Ἀρσάκ[ου]Ἀρσάκου [εὐερ]γέτουεὐεργέτου , δικαί̣ο̣υδικαίου , ἐπιφαν[οῦς]ἐπιφανοῦς [κ]αὶκαὶ φιλέλληνος , ἔτους ϛλτ|num:336_tick| ὡς βασιλεὺς [βασιλέων]βασιλέων [ἄγει]ἄγει [,], [ὡς]ὡς [δὲ]δὲ [πρότερον]πρότερον [υ'|num:400|]υ'|num:400| [,], [μηνὸς]μηνὸς |gap:?| [ἐν]ἐν [Εὐρωπῶι]Εὐρωπῶι
2 τῆι ἐν τῆι Παραποταμίαι . S-2 διείλοντο ἑκόντως [πρὸς]πρὸς ἑ̣[αυτο]ὺ̣[ς]ἑαυτοὺς [Δημ]ήτριοςΔημήτριος ἐπικαλούμενος Ναβουσαμάος , Σέλευκο[ς]Σέλευκος [ὁ] ἐπ̣[ικαλούμενος]ἐπικαλούμενος |gap:?|
3 ἐπικ̣αλούμενοςἐπικαλούμενος Ζαβδ̣ο̣ύαςΖαβδούας , οἱ Πολεμ̣[οκράτους]Πολεμοκράτους [Δημητρ]ίουΔημητρίου τοῦ Πολεμοκρ[ά]τουςΠολεμοκράτους υ̣ἱοίυἱοί , Εὐρωπαῖοι , τὰς ὑπαρχο[ύσας?]ὑπαρχούσας [αὐτοῖς?]αὐτοῖς [οἰκίας?]οἰκίας [ἐν?]ἐν |gap:?| [ὧν]ὧν [ἔφασαν]ἔφασαν [τὴν]τὴν [μὲν]μὲν [μίαν][|num:1|]μίαν|num:1|
3-4 [λελα]∤χέναιλελα∤χέναι
4 Πολεμοκράτη̣ν̣Πολεμοκράτην [τ]ὸ̣ντὸν δηλού̣[μενον]δηλούμενον [αὐτῶν]αὐτῶν [πατέρα]πατέρα [κατὰ]κατὰ [τὴ]ν̣τὴν γενομένην αὐτῶι πρὸς Ἀπολλ̣ο̣φ̣ά̣νηνἈπολλοφάνην τὸν ἀδελφὸ̣ν̣ἀδελφὸν αὐτο̣[ῦ]αὐτοῦ [διαίρεσιν]διαίρεσιν [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [αὐτόθι]αὐτόθι [δικαστηρίου]δικαστηρίου [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι [ὡς]ὡς [τὸ]τὸ
4-5 [πρότε]∤ρονπρότε∤ρον
5 δξτ|num:364_tick| ἔτει , μ[ηνὸ]ς̣μηνὸς Αὐδιν̣[αίου]Αὐδιναίου |gap:8| [,], [τὴν]τὴν [δὲ]δὲ [ἑτέραν]ἑτέραν [ἠγ]ο̣ρακέναιἠγορακέναι αὐτὸν παρὰ Νικάνορος τοῦ Ἀλεξάνδρου Μνη̣σ̣ί̣ππ̣[ου]Μνησίππου |gap:?| [κατὰ]κατὰ [χρηματισμὸν]χρηματισμὸν [γενόμενον]γενόμενον
6 διὰ τοῦ αὐτοῦ δι̣[καστ]η̣ρ̣ί̣ο̣υ̣δικαστηρίου ἐ̣[ν]ἐν [τῶι]τῶι [ὡς]ὡς [τὸ]τὸ [πρότερον]πρότερον |gap:3| [ἔτει]ἔτει [,], [μηνὸ]ςμηνὸς Δύστρου δευτέραι , καὶ ἔλαχον ∼ἐγ∽ἐκ διακληρώσεως |vac:?| Δημήτρ[ιος]Δημήτριος [μὲν]μὲν [τὸν]τὸν [ἀνδρῶνα]ἀνδρῶνα |gap:?| [Νικάνωρ]Νικάνωρ [δὲ]δὲ |gap:?| [τὸ]τὸ
7 ταμιεῖον τὸ ἐν τ|gap:4||gap:1||gap:3| [Ἀντίοχος]Ἀντίοχος [δὲ]δὲ [τὸν]τὸν [οἶκον]οἶκον [ἐν]ἐν [τ̣ο̣ῖ̣ς̣]τοῖς |gap:4||gap:1|οις κ̣α̣[ὶ]καὶ [τ]ὰτὰ ἐπὶ τούτου καὶ τῆς κοινῆς εἰσόδου καὶ ἐξόδου̣ἐξόδου ὑπερῶια̣ὑπερῶια |gap:?| [Σέλευκος]Σέλευκος [δὲ]δὲ [τὸν]τὸν [οἶκον]οἶκον [τὸν]τὸν [πρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν
8 ἄρκτον καὶ τὸ ἐπὶ τούτου ὑπ̣[ερῶιον]ὑπερῶιον [καὶ]καὶ [ἕτερον]ἕτερον [οἶ]κ̣ονοἶκον συνπεπτωκότα ἀπὸ μέρους 〚|gap:?|〛|gap:?| 〚|gap:?|〛|gap:?| [ἔσονται]ἔσονται [δὲ]δὲ
9 αὐτοῖς ἐν κοινῶι τε αὐτ[ὴ]αὐτὴ [αὐλ]ὴ̣αὐλὴ [καὶ]καὶ [εἴσοδος]εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ἴκρια , οἷς χρήσονται κοινῆι · S-3 ἐμφράξει δὲ Νικάνωρ τὴν θ̣ύ̣ρ̣[αν]θύραν [τοῦ]τοῦ [οἴκου]οἴκου [το]ῦ̣τοῦ ἐπιβα[λόντος]ἐπιβαλόντος [αὐτῶι]αὐτῶι [τὴν]τὴν [ἀναδεδειγμένην]ἀναδεδειγμένην [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν
9-10 [ἐπι]∤βαλόνταἐπι∤βαλόντα
10 τῶι Δημητρίωι ἀν̣[δρ]ῶ̣ναἀνδρῶνα [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ τούτου θυρώματα καὶ πλινθεῖον λήμψεται εἰς ἑαυτὸν καὶ ἀναδείξει ἑαυτῶι ἀπὸ τοῦ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ [τα]μιείουταμιείου ἑτέ[ρ]ανἑτέραν θύρα[ν]θύραν [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [ἐπιβαλόντα]ἐπιβαλόντα [αὐτῶι]αὐτῶι [οἶκον]οἶκον ,
11 ἐ[μ]π̣λ̣ά̣σειἐμπλάσει δὲ καὶ Ἀντίοχο[ς]Ἀντίοχος [τ]ὴντὴν θύραν τοῦ ὑπερώιου αὐτοῦ τὴν ἀ̣ν̣α̣δεδειγμένηνἀναδεδειγμένην εἰς τὸ τοῦ Νικάνορος ὑπερῶιον καὶ ἀναδεί[ξε]ιἀναδείξει ἑαυτῶι ἑτέραν θύραν ε[ἰς]εἰς [τὰ]τὰ [ἴκρια]ἴκρια [⊰] [,⊱], [ἀναδείξει]ἀναδείξει [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [ὁ]
12 Σέλευκος ἀ̣[π]ὸ̣ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ θύραν εἰς τὴν κοινὴν αὐλὴν , ἀν̣[οικο]δομήσουσινἀνοικοδομήσουσιν δὲ οἱ πάντες ἐκ καινῆς τὸ μεταξὺ τῆς τε αὐτῆς αὐλῆς καὶ ἑτέρας αὐλῆ[ς]αὐλῆς [μεσοτοίχιον]μεσοτοίχιον |gap:?|
13 ὑποστήσοντα[ι]ὑποστήσονται [δ]ὲδὲ ἑαυτοῖς πρόσβασιν πρὸς τῶι α̣ὐ̣τῶιαὐτῶι μεσοτοιχίω̣[ι]μεσοτοιχίωι [καὶ]καὶ [π]ρὸςπρὸς τῶι̣τῶι τοί̣χ̣ω̣ιτοίχωι τοῦ ἐπιβαλόντος τῶι Σελεύκωι οἴκου , ἐπιθέντες ἐπὶ τοῦ μ[εσ]ο̣τ̣ο̣[ιχίου?]μεσοτοιχίου [κλίμακα?]κλίμακα |gap:?|
14 [τ]ῆςτῆς στοᾶς διʼ ἧς [χρ]ήσονταιχρήσονται ἀναβάσει ἐκ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ος̣|gap:3||gap:1|ος|gap:3||gap:1| αὐτοῦ |gap:3| [προ]σδώ[σει]προσδώσει [δὲ]δὲ [ὁ] [Δη]μήτριοςΔημήτριος τῶι Σελεύκωι εἰς τὴν ἀφίσωσιν τῶν μερῶν ἀργυρ̣[ίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:?| [σὺν]σὺν [π̣λ̣ι̣ν̣θ̣ε̣ί̣ω̣ι̣]πλινθείωι
15 [κ]αὶκαὶ θυρώμασι κα[ὶ]καὶ [ἑτέρ]οιςἑτέροις τοῖς συνκύρουσι καὶ καθήκουσι πᾶσι , τῆς δὲ ἐνδομή̣[σεως]ἐνδομήσεως [κρατήσ]ε̣ικρατήσει ἕκαστος αὐτῶν τὸ ἴδιον μέρος · S-4 καὶ ἐτάξαντο πάντε[ς]πάντες |gap:?| [μηδʼ]μηδʼ
15-16 [ἐν]∤[κα]λεῖνἐν∤καλεῖν
16 μηδʼ ἐνκα[λέσ]εινἐνκαλέσειν ἀλλήλοις μήτε περὶ τῆς αὐτῆς διαιρέσεως μηδὲ πε̣ρ̣ὶπερὶ ὧ̣νὧν ἕκαστος αὐτῶν ἰδίαι ἐκτήσατο ἐπικτήσηται μηδὲ πε̣[ρὶ]περὶ |gap:?| [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ
17 [τις]τις [μὴ]μὴ [ἐ]μ̣μείνῃἐμμείνῃ ἀλλʼ ἐν̣[κα]λ̣έσῃἐνκαλέσῃ , ἐκτείσειν τοῖς ἐμμείνασι ἄνευ λόγου καὶ κρί̣σ̣εωςκρίσεως ἐπίτιμο̣νἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς χιλίας|num:1000| , εἰς δὲ τὸ βασιλικὸν τὰς ἴσας , κα̣[ὶ]καὶ [ἡ] [διαίρεσις]διαίρεσις [αὕτη]αὕτη [ἔσται]ἔσται [καὶ]καὶ [οὕτως]οὕτως
17-18 [κυ]∤[ρία]κυ∤ρία
18 [·]· S-5 [ἔχει]ἔχει δὲ καὶ ἀντισύνγραφ̣[ον]ἀντισύνγραφον [.]. S-6 μ̣άρτυρεςμάρτυρες · S-7 Σέλευκος , Ἀδαῖος , δ{δ} Δάνυμος βασιλικοὶ δι̣[κ]α̣σ̣τ̣αὶ̣δικασταὶ [καὶ]καὶ τ̣ῶντῶν πρώτων καὶ προτιμωμένων φίλων καὶ τῶν σωματ[οφυλάκων]σωματοφυλάκων [,], [Παυσανίας]Παυσανίας [εἰσαγωγεὺς]εἰσαγωγεὺς
19 [καὶ]καὶ [πράκτ]ω̣ρπράκτωρ καὶ τῶν σωμα[τοφυ]λ̣άκωνσωματοφυλάκων , Δα[μό]ν̣ικοςΔαμόνικος Μαρίου , Δημοκράτης Δαμονίκ̣[ου]Δαμονίκου [,], [Ἀ]π̣ο̣λλογένηςἈπολλογένης Πτολεμαίου . S-8 |vac:?|