Sematia

p.dura.18.xml

TM: 17216HGV: 17216Date: 87 – 87Place: Dura - Europos

1 m1 S-1 [βασιλεύοντος]βασιλεύοντος [βασιλέως]βασιλέως [βασιλέων]βασιλέων [Ἀρσάκου]Ἀρσάκου , εὐεργέτου̣εὐεργέτου , [δ]ικαίουδικαίου , επιφανοῦς καὶ φιλέλληνος , ἔτους δλτ|num:334_tick| ὡς βασιλεὺς βασιλέων ἄγει , ὡς δὲ πρότερον τϙη|num:398_tick| , μην[ὸς]μηνὸς [Πανήμ]ουΠανήμου τρε[ισκα]ιδεκάτητρεισκαιδεκάτη , ἐν Εὐρωπῶι τῆ[ι]τῆι
2 [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι [Παραποταμίαι]Παραποταμίαι [.]. S-2 [Νικάνωρ]Νικάνωρ [Ξενοκράτου]ςΞενοκράτους τοῦ Ἀδδαίου , Εὐρωπαῖος , φάμενος Τιμώνασσαν Σελεύκου τοῦ Λυσίου , Εὐρωπαίαν , ἐκστῆναι εἰς αὐτ̣[ὸ]ναὐτὸν κατὰ χ̣ρ̣ηματ̣ι̣[σ]μὸνχρηματισμὸν γε̣[ν]ό̣μενο̣ν̣γενόμενον διὰ τοῦ αὐτόθι βασιλικ[οῦ]βασιλικοῦ
3 [δικαστηρίου]δικαστηρίου [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι [ἐνεστῶτι]ἐνεστῶτι [ἔτει]ἔτει [,], [μηνὸς]μηνὸς Δ̣ίουΔίου δεκάτηι , ἀντὶ δανείου οὗ δεδανεικέναι αὐτὸ̣ναὐτὸν Διοκλεῖ Δανύμο̣υΔανύμου τοῦ Ἀπολλωνίου , Εὐρωπαίωι , τῶι [γε]νομένωιγενομένωι τῆς Τιμωνά[σσ]η̣ςΤιμωνάσσης ἀ̣ν̣[δρὶ]ἀνδρὶ κ̣α̣ὶκαὶ αὐτῆι τῆι
3-4 Τιμω∤[νάσσηι]Τιμω∤νάσσηι
4 |gap:12| [κατὰ]κατὰ [συγγραφὴν]συγγραφὴν [ἅμα]ἅμα [τῶι]τῶι τ̣ῆςτῆς ἐκστάσεως χρη[μ]α̣[τ]ι̣σ̣μ̣[ῶ]ι̣χρηματισμῶι ἀνανεωθεῖσαν , τῶν τοῦ Διοκλέους καὶ τῆ[ς]τῆς [Τιμων]ά̣σ̣σ̣ηςΤιμωνάσσης ὑπαρχόντων , ὑ̣π̣[ο]κ̣ε̣[ιμέ]ν̣ωνὑποκειμένων δὲ̣δὲ [κα]τ̣ὰ̣κατὰ [τὴν]τὴν [αὐτὴν]αὐτὴν [τοῦ]τοῦ [δανείου]δανείου [συγγ]ρ̣αφὴνσυγγραφὴν ἐπὶ τ̣α̣[ῖς]ταῖς
5 [κατὰ]κατὰ [τὸν]τὸν [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [ὑποθηκῶν]ὑποθηκῶν |gap:12| [νό]μ̣ον̣νόμον [κε]ιμέναιςκειμέναις διαστολαῖς , ἐ̣ξ̣ωμολογ̣[ήσ]ατοἐξωμολογήσατο Νικάνω̣[ρ]Νικάνωρ αὐτὸς̣αὐτὸς διδόν[αι]διδόναι |gap:7| κ̣ατὰκατὰ τὰ περὶ τῶν δ̣[όσεων]δόσεων [δεδο]γματισ̣[μέ]ν̣αδεδογματισμένα [Τιμωνάσσηι]Τιμωνάσσηι [τῆ]ι̣τῆι α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ι̣αὐτῆι , οὔσηι αὐτοῦ
5-6 πε∤[νθερᾶι]πε∤νθερᾶι
6 [,], [ἀνθʼ]ἀνθʼ [ὧν]ὧν [ἔφη]ἔφη [εὐχρηστηθῆναι]εὐχρηστηθῆναι [αὐτὸ]ν̣αὐτὸν ὑπʼ αὐτῆς ∼ἐμ∽ἐν πλείοσ[ιν]πλείοσιν [,], [τ]ὰ̣τὰ δ̣η̣λ̣ούμεναδηλούμενα αὐτῆς καὶ τοῦ Διοκλέους ὑπάρχοντα πάντα χωρὶς σωμάτων δου̣[λ]ικῶνδουλικῶν τῶν ὄντων ἐκ τ̣[ῶ]ν̣τῶν αὐτ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν ὑπαρχόν[τ]ω̣νὑπαρχόντων οἷς
7 [ὀνόματα]ὀνόματα [·]· S-3 [Ναβουβάρακος]Ναβουβάρακος [,], [Θηκανναία]Θηκανναία [καὶ]καὶ Ν̣αβουιάαβοςΝαβουιάαβος , ἐπικαλούμενος δὲ Βαισᾶς , ὄντων δὲ πρὸς αὐτὸν Νικάν̣[ο]ραΝικάνορα ἐφʼ ὧι διαμενεῖ τὰ δεδομένα κυρίω[ς]κυρίως εἰς ἅπα̣ν̣ταἅπαντα τὸν χρόνο̣ν̣χρόνον Τ̣ιμωνάσσῃΤιμωνάσσῃ τε καὶ ἐ̣γ̣γόνο̣ι̣[ς]ἐγγόνοις
8 [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [μεταληψομένοις]μεταληψομένοις [παρʼ]παρʼ [αὐτῶν]αὐτῶν [καὶ]καὶ [ο]ὐκοὐκ ἀθετήσ̣ειἀθετήσει Νικάνωρ τὴν δόσιν ταύτην κατʼ οὐδένα τρόπον , ἐὰ̣ν̣ἐὰν δὲ ἀθετήσῃ αὐτὸς ἕτερος ἐκ̣ἐκ τοῦ̣τοῦ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ λ̣ό̣γ̣ο̣υ̣λόγου , μ[ὲν]μὲν [ἀθέτησις]ἀθέτησις ἔ̣σ̣ταιἔσται ἄ[κυρος]ἄκυρος [,], [ὁ] [δ]ὲ̣δὲ Νικάνω̣ρΝικάνωρ παρὰ τ̣[αῦτα]ταῦτα
9 [ἀγηγοχὼς]ἀγηγοχὼς |gap:7| [ἔνοχος]ἔνοχος [ἔσται]ἔσται [τοῖς]τοῖς [διηγορευμέ]ν̣ο̣ι̣ς̣διηγορευμένοις ἐ̣π̣ι̣[τίμοι]ςἐπιτίμοις κατὰ τῶν τὰς δόσεις ἀνασκευαζόντων κα̣ὶ̣καὶ [ἡ] [δόσι]ς̣δόσις ∼αὑτηι∽αὕτη ἔσ̣τ̣αιἔσται καὶ οὕτω[ς]οὕτως [κυρία]κυρία [·]· S-4 [ἔχει]ἔχει [δὲ]δὲ [κ]α̣ὶκαὶ ἀντ̣[ισύγγρ]α̣φ̣ονἀντισύγγραφον . S-5 μ[άρτυρες]μάρτυρες ·
10 m2 S-6 [Σέλευκος]Σέλευκος [,], [Ἀδαῖος]Ἀδαῖος [,], [τῶν]τῶν [βασιλικῶν]βασιλικῶν [δικαστῶν]δικαστῶν [καὶ]καὶ [τ]ῶ̣ντῶν πρώ̣τ̣[ων]πρώτων καὶ π[ροτι]μωμ̣έ̣ν̣ωνπροτιμωμένων φίλω̣ν̣φίλων καὶ τῶν σ̣ω̣μ̣[ατοφυλά]κ̣ωνσωματοφυλάκων , Παυ[σανίας]Παυσανίας [ε]ἰ̣σ̣α̣[γ]ω̣[γεὺς]εἰσαγωγεὺς [καὶ]καὶ [πράκτωρ]πράκτωρ [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [σωμα]τ̣ο̣[φυλάκων]σωματοφυλάκων ,
11 [Δαμόνικος]Δαμόνικος [Μαρίου]Μαρίου [,], [Δημοκράτης]Δημοκράτης [Δαμονίκο]υΔαμονίκου , Ἀπολλογένης [Πτο]λ̣ε̣μαίουΠτολεμαίου .
12 S-7 |vac:?| [βασιλεύοντος]βασιλεύοντος [βασ]ι̣λ̣ε̣[ὺς]βασιλεὺς [βασιλέων]βασιλέων [Ἀρσάκου]Ἀρσάκου [,], [εὐεργέτου]εὐεργέτου [,], [δικαίου]δικαίου [,], [ἐπιφανοῦς]ἐπιφανοῦς [καὶ]καὶ [φιλέλλη]ν̣ο̣ς̣φιλέλληνος ,
13 [ἔτους]ἔτους δ̣λ̣τ|num:334_tick|δλτ|num:334_tick| ὡ̣[ς]ὡς [ὁ] [βα]σ̣ι̣λ̣[εὺς]βασιλεὺς β̣[α]σ̣[ι]λ̣έ̣ω̣ν̣βασιλέων ἄ̣[γ]ε̣[ι]ἄγει , ὡ̣[ς]ὡς [δὲ]δὲ [π]ρ̣[ό]τ̣ε̣[ρον]πρότερον [ηϙτ|num:398_tick|]ηϙτ|num:398_tick| [,], [μην]ὸςμηνὸς Π̣[α]ν̣ή̣μ̣[ου]Πανήμου
13-14 [τ]ρ̣[ε]ι̣σ̣∤[καιδεκάτη]τρεισ∤καιδεκάτη
14 , ἐ̣ν̣ἐν [Εὐρωπῶι]Εὐρωπῶι [τ]ῆ̣ι̣τῆι ἐ̣ν̣ἐν Π̣α̣[ρ]α̣ποτα̣μ̣ί̣α̣ι̣Παραποταμίαι . S-8 [Ν]ι̣κ̣[άνωρ]Νικάνωρ [Ξε]ν̣ο̣κ[ρά]του[ς]Ξενοκράτους τ̣ο̣ῦτοῦ Ἀδδαίου ,
14-15 Εὐρω̣∤[παῖος]Εὐρω∤παῖος
15 [,], [φάμενος]φάμενος [Τι]μ̣ώ̣ν̣[ασσ]α̣ν̣Τιμώνασσαν [Σ]ε̣[λεύκ]ο̣υ̣Σελεύκου τ̣ο̣[ῦ]τοῦ Λυσίου , Εὐρ̣ω̣[παίαν]Εὐρωπαίαν [ἐ]κ̣σ̣τ̣ῆ̣ν̣αιἐκστῆναι ε̣ἰ̣ς̣εἰς αὐ̣τὸναὐτὸν κατὰ
15-16 χρημα̣∤[τ]ισ[μὸν]χρημα∤τισμὸν
16 [γεν]ό̣μ̣ε̣ν̣ο̣ν̣γενόμενον δ̣ι̣ὰ̣διὰ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ α̣ὐ̣τ̣ό̣θ̣ι̣αὐτόθι β̣α̣σ̣ι̣λ̣ι̣κ̣οῦβασιλικοῦ δι̣κ̣αστηρίου̣δικαστηρίου [ἐν]ἐν τ̣[ῶι]τῶι [ἐ]ν̣ε̣σ̣τ̣ῶτιἐνεστῶτι ἔτει , μην̣ὸςμηνὸς Δίου
17 δεκά[τηι]δεκάτηι [,], [ἀντὶ]ἀντὶ δ̣α̣ν̣ε̣ί̣ο̣υ̣δανείου [οὗ]οὗ δ̣ε̣δ̣α̣ν̣εικέ̣ν̣α̣ι̣δεδανεικέναι α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν Διοκλεῖ Δ̣αν̣ύ̣[μου]Δανύμου τοῦ Ἀπ̣ολλ̣ωνί̣ο̣υἈπολλωνίου , Εὐρω̣π̣α̣ίωι̣Εὐρωπαίωι , τ̣ῶ̣ι̣τῶι
18 γενομ[ένωι]γενομένωι [τῆ]ςτῆς Τιμ̣ων̣ά̣[σση]ς̣Τιμωνάσσης ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ί̣ἀνδρί , κ̣[α]ὶ̣καὶ α̣ὐ̣τῆιαὐτῆι τῆι Τιμων̣ά̣σ̣[σ]η̣[ι]Τιμωνάσσηι |gap:7|η̣ι̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:7|ηι|gap:1||gap:1||gap:1||gap:2| [κατὰ]κατὰ σ̣υ̣γ̣[γραφ]ὴ̣νσυγγραφὴν
19 ἅ̣[μα]ἅμα [τ]ῶ̣[ι]τῶι [τῆς]τῆς [ἐκσ]τ̣άσ̣εω[ς]ἐκστάσεως [χ]ρ̣η̣μ̣ατισ̣μῶ̣ι̣χρηματισμῶι ἀ̣ν̣α̣νεωθε[ῖσ]α̣νἀνανεωθεῖσαν , τῶν [τοῦ]τοῦ [Διοκλέου]ς̣Διοκλέους καὶ τῆς
19-20 Τι̣μ̣[ωνάσ]∤[σης]Τιμωνάσ∤σης
20 [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων [,], [ὑποκ]ε̣[ιμ]έ̣[ν]ω̣ν̣ὑποκειμένων δ̣ὲ̣δὲ κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ τὴν αὐτὴν το̣ῦ̣τοῦ δα̣νείουδανείου συγ[γραφὴν]συγγραφὴν [ἐπὶ]ἐπὶ τ̣α̣ῖ̣ς̣ταῖς κ̣α[τὰ]κατὰ [τὸν]τὸν
21 [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [ὑποθηκῶν]ὑποθηκῶν |gap:12| [νόμ]ο̣ννόμον κειμέν[αι]ς̣κειμέναις διαστολα̣[ῖς]διαστολαῖς , ἐξω[μ]ο̣λ̣ο̣γ̣ή̣σ̣α̣[το]ἐξωμολογήσατο Ν̣[ι]κ̣[αν]ω̣[ρ]Νικανωρ ὁ̣ α̣[ὐ]τ̣ὸ̣[ς]αὐτὸς
22 [διδόναι]διδόναι |gap:3|ι̣σε̣ι̣ν̣|gap:3|ισειν κ̣α̣τ̣[ὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [π]ε̣ρ̣ὶπερὶ τ[ῶ]ντῶν δό̣σ̣εωνδόσεων δεδ[ο]γ̣ματ̣ι̣σ̣μέ̣[ν]αδεδογματισμένα [Τι]μων̣ά̣σσηιΤιμωνάσσηι τ̣[ῆι]τῆι [αὐτῆι]αὐτῆι [,], [οὔ]ση̣ι̣οὔσηι
23 αὐτοῦ [πεν]θ̣ερ̣ᾶιπενθερᾶι , ἀνθʼ ὧν ἔφη [εὐχρ]ηστηθῆναιεὐχρηστηθῆναι αὐ[τ]ὸ̣ν̣αὐτὸν ὑπʼ α[ὐτῆς]αὐτῆς [ἐν]ἐν πλ̣είοσιν̣πλείοσιν , τ̣ὰτὰ δη̣λο̣ύ[μ]ε̣ν̣α̣δηλούμενα ἀ̣[ὐτ]ῆ̣[ς]ἀὐτῆς
24 καὶ τοῦ Διοκλέους ὑπάρχοντα πάντα χ̣ωρ̣ὶ̣ς̣χωρὶς [σωμ]ά̣τ̣ωνσωμάτων [δουλι]κ̣ῶ̣ν̣δουλικῶν τ̣[ῶν]τῶν ὄ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ὄντων ἐκ̣ἐκ [τῶ]ν̣τῶν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣[ν]αὐτῶν
25 ὑπαρχ̣ό̣ντωνὑπαρχόντων , οἷς ὀνόματα · S-9 Ναβουβάρακ̣ο̣ς̣Ναβουβάρακος , Θ̣ηχανναίαΘηχανναία κ̣[αὶ]καὶ Ν̣αβουιάαβ̣ο̣ςΝαβουιάαβος , ἐ̣π̣ικαλ[ού]μ̣[ε]ν̣ο̣ς̣ἐπικαλούμενος δὲ Β̣α̣ι̣σ̣ᾶ̣ς̣Βαισᾶς ,
26 ὄντω̣[ν]ὄντων δ̣ὲδὲ πρὸς αὐτὸν Νικάνορα , ἐφʼ ὧι διαμενε̣ῖ̣διαμενεῖ τὰ δεδο̣μ̣έναδεδομένα κυρίως εἰς ἅπ̣α̣νταἅπαντα τὸ̣[ν]τὸν [χ]ρ̣ό̣ν̣ο̣ν̣χρόνον
27 Τιμ̣[ω]ν̣ά̣[σ]σηιΤιμωνάσσηι τε καὶ ἐγγόνοις καὶ τοῖς μεταληψομένοις παρʼ αὐ̣τῶναὐτῶν καὶ οὐκ ἀθ̣[ετ]ή̣σ̣ε̣[ι]ἀθετήσει [ὁ] [Νικάν]ω̣ρΝικάνωρ τὴ̣[ν]τὴν
28 δόσιν τ[α]ύ̣τηνταύτην κατʼ οὐδένα τρόπον , ἐὰν δὲ ἀθετήσῃ α̣[ὐτὸς]αὐτὸς ἢ̣ ἕτερο̣[ς]ἕτερος ἐ̣κἐκ αὐτ̣οῦαὐτοῦ λόγ̣ο̣υ̣λόγου , ἡ̣ μ̣[ὲ]ν̣μὲν ἀθέτησις ἔστ̣[αι]ἔσται
29 ἄκ̣υροςἄκυρος , ὁ̣ δὲ Νικάνωρ παρὰ ταῦτʼ ἀ̣γ̣ηγοχὼ̣[ς]ἀγηγοχὼς |gap:7| [ἔνο]χ̣[ο]ς̣ἔνοχος ἔσ̣τ̣[αι]ἔσται [τοῖ]ς̣τοῖς δ̣ι̣η̣γ̣ο̣ρ̣ευμένοις̣διηγορευμένοις ἐπιτίμοις
30 κατ̣ὰ̣κατὰ [τῶ]ντῶν τὰς δόσεις ἀνασκευαζόντ[ω]ν̣ἀνασκευαζόντων καὶ ἡ̣ δό[σις]δόσις [ἔστα]ι̣ἔσται κα̣ὶ̣καὶ ο̣ὕ̣[τω]ς̣οὕτως [κυρία]κυρία [·]· S-10 [ἔχ]ε̣[ι]ἔχει δ̣ὲ̣δὲ καὶ
30-31 ἀντισύγ̣∤γρα̣[φον]ἀντισύγ∤γραφον
31 . S-11 μάρτυρες · S-12 Σέλευκος , Ἀδαῖος , τῶν βασιλικῶν δ̣[ι]κ̣α̣σ̣τῶ̣νδικαστῶν κ̣[αὶ]καὶ [τ]ῶ̣[ν]τῶν [π]ρ̣[ώτω]ν̣πρώτων [καὶ]καὶ [π]ρ̣[οτιμωμ]έ̣[ν]ω̣ν̣προτιμωμένων
32 φίλ[ων]φίλων [κ]α̣ὶ̣καὶ τ̣ῶντῶν σωματοφυλάκων , Παυ̣σανίαςΠαυσανίας , εἰσαγωγεὺς καὶ πρ̣[ά]κ̣τωρπράκτωρ καὶ τῶν σωματοφυλάκων , Δαμ̣[όν]ι̣κ̣[ος]Δαμόνικος
33 Μαρ[ίο]υΜαρίου , Δημοκράτης Δαμονίκου , Ἀπολλογένης Πτολεμαίου . S-13 |vac:?|
34 m3 |g:monogram| ἐσφράγισμαι . m4 S-14 |g:monogram| ἐπεβαλόμ̣η̣ν̣ἐπεβαλόμην .
35 m5 S-15 Νι̣κ̣ά̣νωρΝικάνωρ ἐ[π]ά̣νωἐπάνω ἐχρημάτισ̣αἐχρημάτισα .
1 m6 S-16 ηϙτ|num:398_tick| Π̣[α]νή̣μο[υ]Πανήμου [ιγ|num:13_tick|]ιγ|num:13_tick| [.]. S-17 [δ]ό̣σ̣ιςδόσις
2 ὑ̣π̣[α]ρ̣χ̣όν[τ]ω̣νὑπαρχόντων ὑπ̣ὸὑπὸ Ν̣[ικ]άνοροςΝικάνορος
3 [τ]ο̣ῦτοῦ Ξ̣εν[ο]κράτο̣υ̣ς̣Ξενοκράτους τοῦ Ἀ̣[δ]δ̣α̣ίουἈδδαίου
4 [Τ]ιμω̣[νάσσ]η̣ι̣Τιμωνάσσηι τ̣[ῆι]τῆι Σ̣ε̣[λεύκ]ο̣υ̣Σελεύκου
5 [τοῦ]τοῦ [Λυσίο]υ̣Λυσίου .