Sematia

p.dubl.33.xml

TM: 41095HGV: 41095Date: 513 – 513Place: Arsinoiton Polis

1 m2 S-1 |g:stauros| μετὰ τὴν ∼⋰ὑ⋱πατίαν∽ὑπατείαν Φλαου⋰ί⋱ωνΦλαουίων Παύλου καὶ Μοσχιανοῦ τῶν ❨λαμπρ(οτάτων)❩λαμπροτάτων , Ἐπὶφ ιε|num:15||g:dipunct| , ❨ἀρχ(ῇ)❩ἀρχῇ ἑβδόμης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐν ❨Ἀρσιν(όῃ)❩Ἀρσινόῃ ❨ἐπαρχ(ίας)❩ἐπαρχίας Ἀρκαδίας .
2 m1 S-2 ὁμολογεῖ Εὐλόγιος ὀρθόδοξος μοναστηρίου Μικροῦ Ψυῶν προαστίων τῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως , ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Ἰωσὴ̣φἸωσὴφ μητρὸς Τλεσίδος ἑκουσίᾳ καὶ αὐθαιρέτῳ καὶ ἀμετανοήτῳ γνώμῃ πεπρακέναι καὶ
2-3 κατα∤γεγραφηκέναι
3 πρὸς πᾶσαν ∼δεσποτίαν∽δεσποτείαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον Παπνουθίῳ ⋰υ⋱ἱῷυἱῷ Ἰσὰκ καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ ⋰υ⋱ἱῷυἱῷ Ἀρανθίου , ἀμφοτέροις Μελιτιανοῖς μονάζουσιν μοναστηρίου καλουμένου Λάβλα προαστίων τῆς αὐτῆς
4 Ἀρσινοειτῶν πόλεως , τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον αὐτῷ τῷ πωλοῦντι Εὐλογίῳ καὶ περιελθὸν εἰς αὐτόν , καθὼς διεβεβαιώσατο καὶ ἐνεγράψατο τῷ ἰδίῳ ἑαυτοῦ κινδύ̣νῳκινδύνῳ καὶ τιμήματι , ἀπὸ δικαίων καὶ νομίμων τίτλων , ἀκολούθως
5 τοῖς προσοῦσιν αὐτῷ δικαίοις καὶ τῇ περὶ αὐτὸν ἀστασιάστῳ νομῇ καὶ ∼δεσποτίᾳ∽δεσποτείᾳ , ἐν τῷ εἰρημένῳ μοναστηρίῳ Λάβλα μοναστήριον ἐξ ὁλοκλήρου ἀνεῳγμένο̣[ν]ἀνεῳγμένον εἰς ἀπηλιώτην , ὅσων δʼ ἄν ἐστιν μενημάτων , μετὰ παντὸς
6 τοῦ ἀνήκοντος αὐτῷ δικαίου ἀπʼ ἐδάφους μέχρι παντὸς ⋰ὕ⋱ψουςὕψους , εἰς τὸ μηδὲν αὐτῷ τῷ πωλοῦντι Εὐλογίῳ ἐκεῖσε ὑπολελεῖφθαί τι ἄπρατον τὸ σύνολον , οὗ καί εἰσιν ∼γίτονες∽γείτονες , καθὼς ἐκ συμφώνου ὑπηγόρευσαν|g:apostrophe| , νότου
7 ἔρημον μοναστήριον , βορρᾶ μοναστήριον Νααραοῦ πρεσβυτέρου , ἀπηλιώτου ὄρος καὶ τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου εἴσοδος καὶ ἔξοδος , λιβὸς ὁδὸς δημοσία μεθʼ ἣν μοναστήριον Πέτρου διακόνου . S-3 καὶ προσομολογεῖ αὐτὸς
8 πεπρακὼς Εὐλόγιος μονάζων ἀπεσχηκέναι καὶ πεπληρῶσθαι ἐντεῦθεν ἤδη παρὰ τῶν πριαμένων Παπνουθίου καὶ ∼⋰Ἰ⋱ουλίω∽Ἰουλίου τὴν συμπεφωνημένην πρὸς ἀλλήλους καὶ συναρέσασαν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ καὶ πεπραμένου
9 αὐτοῖς παρʼ αὐτοῦ ἐξ ⋰ἴ⋱σουἴσου μέρους ἡμίσεως καὶ προγεγραμμένου μοναστηρίου ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ παντὸς δικαίου αὐτοῦ ἀπʼ ἐδάφους μέχρι παντὸς ὕψους τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους χρυσίου νομισμάτια δεσποτικὰ
10 δόκιμα δέκα πλήρης , ❨χρ(υσίου)❩χρυσίου ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια ι|num:10| ❨πλήρ(ης)❩πλήρης , δοθέντα αὐτῷ παρʼ αὐτῶν ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρας ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν ἑξῆς ὑπογραφόντω̣νὑπογραφόντων μαρτύρων , πρὸς ∼τω∽τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν τοὺς πριαμένους Παπνούθιον καὶ Ἰούλιον κρατεῖν καὶ
11 κυριεύειν ἐξ ⋰ἴ⋱σουἴσου μέρους ἡμίσεως τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐώνηνται μοναστηρίου ἐξ ὁλοκλήρου , ὅσων δʼ ἄν ἐστιν μενημάτων , καὶ παντὶ δικαίῳ αὐτοῦ ἀπʼ ἐδάφους μέχρι παντὸς ⋰ὕ⋱ψουςὕψους , ὡς προγέγραπται , καὶ ἐξουσίαν ἔχειν
12 διοικεῖν , οἰκονο̣μεῖνοἰκονομεῖν , ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ , βελτιοῦν , φιλοκαλεῖν , καθελεῖν , ἀνοικοδομεῖν , μετασχηματίζειν , ἐν οἵᾳ βούλονται ὄψει καὶ διαθέσει , εἰς κληρονόμους καὶ διαδόχους παραπέμπειν , ἑτέροις ἐκποιεῖν
13 καὶ ἀποχαρίζε̣σ̣θαιἀποχαρίζεσθαι καθʼ ὃν βούλονται τρόπον , ἀνεπικωλύτως . S-4 καὶ τὸν ἐπελευσόμενον ἀντιποιησόμενον τούτου ἕνεκεν μέρους χάριν παραχρῆμα|g:apostrophe| ἀποστήσειν αὐτόν τε τὸν πεπρακότα Εὐλόγιον κ̣αὶκαὶ τοὺς αὐτοῦ
14 κληρονόμους̣κληρονόμους καὶ διαδόχους ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις αὐτῶν ἀναλώμασιν καὶ δαπανήμασιν , καὶ τὴν|g:apostrophe| νομὴν ∼καθαροποιησαι∽καθαροποιήσειν τοῖς τε πριαμένοις Παπνουθίῳ καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ καὶ τοῖς αὐτῶν κληρονόμοις καὶ διαδόχοις . S-5 εἰ δὲ μὴ τοῦτο
15 ∼ποιήσωσειν∽ποιήσουσιν , ∼π[ρ]οσεκτισωσειν∽προσεκτείσειν ἥνπερ εἴληφεν πεπρακὼς Εὐλόγιος καὶ ἐγ|g:apostrophe|γεγραμμένην τιμὴν διπλῆν καὶ πάντα τὰ|g:apostrophe| ἀναλώματα καὶ δαπανήματα τὰ φανησόμενα ∼γεγεν|g:apostrophe|νημένα∽γεγενημένα εἰς τὴν τούτου ∼φιλοκαλείαν∽φιλοκαλίαν
16 καὶ ∼ἀνοικοδο̣μείαν∽ἀνοικοδομίαν καὶ προφάσει αὐτοῦ ζημιώματα ἐν δίκῃ ἐκτὸς δίκης , καὶ αὐτὰ πάντα διπλᾶ . S-6 πρᾶσις κυρία|g:apostrophe| ἁπλῆ γραφεῖσα . S-7 καὶ ὑ|g:apostrophe|πέθετο πεπρακὼς Εὐλόγιος τοῖς πριαμένοις Παπνουθίῳ καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ
17 εἰς τὴν ∼βεβαίωσειν∽βεβαίωσιν καὶ ∼καθαροποίησειν∽καθαροποίησιν τῆσδε τῆς πράσεως πάντα|g:apostrophe| αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα καὶ ὑπάρξοντα ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς καὶ γενικῶς ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ , καθάπερ ἐκ δίκης . S-8 καὶ ἐπὶ τούτοις ἐπερωτηθεὶς
18 παρʼ αὐτῶν κατὰ πρόσωπον αὐτοῖς ὡμολό̣γησενὡμολόγησεν . S-9 |g:stauros| m3 ∼Εὐλόγιως∽Εὐλόγιος ∼ὀρθώδοξως∽ὀρθόδοξος ∼μωνάδων∽μονάζων , ∼υἱὼς∽υἱὸς Ἰωσὴφ ∼μητρὼς∽μητρὸς Τλεσίδος , ∼προγεγραμένος∽προγεγραμμένος πέ̣πρακαπέπρακα ἑκουσίᾳ ∼γνωῃ∽γνώμῃ ὑμῖν Παπνουθίῳ υἱῷ Ἰσὰκ καὶ Ἰουλίῳ ∼υἱοῦ∽υἱῷ Ἀρανθίου , ∼Μελητιανοῖς∽Μελιτιανοῖς ∼μωνάδουσιν∽μονάζουσιν , ∼τω∽τὸ ∼ὑπάρχων∽μοιὑπάρχονμοι ἀπὸ
18-19 ∼δι∤κέων∽δι∤καίων
19 καὶ νομίμων τίτλων ἐν τῷ ∼ἰρημένῳ∽εἰρημένῳ μοναστηρίῳ Λάβλα ∼μοναστήριων∽μοναστήριον ∼ἐκς∽ἐξ ∼ὡλωκλήρου∽ὁλοκλήρου ∼ἀνεοͅγμένον∽ἀνεῳγμένον εἰς ἀπηλιώτην , ὅσων δέ ἐστιν μενημάτων , μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ ∼δικέου∽δικαίου ἀπʼ ∼ἐδαφου∽ἐδάφους μέχρι παντὸς ∼ὑψου∽ὕψους , καὶ οὐδέ μοι ∼ἐκῖσε∽ἐκεῖσε ∼ὑπωλέλιπτε∽ὑπολέλειπται <τι>τι ∼ἄπρατων∽ἄπρατον
20 ∼τω∽τὸ ∼συνηωλων∽σύνολον καὶ ∼ἐπληρόθην∽ἐπληρώθην παρʼ ∼ὑ̣μο͂ν∽ὑμῶν διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς τὴν τούτου τιμὴν χρυσίου νομισμάτια δέκα|num:10| πλήρης , ∼δωθέντα∽δοθέντα μοι ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν ἑξῆς ∼ὑπογραφώντων∽ὑπογραφόντων μαρτύρων , καὶ ∼συμφονῖ∽συμφωνεῖ μοι πάντα τὰ ∼προγεγραμένα∽προγεγραμμένα , ∼κὲ∽καὶ ∼ἐπεροτιθὶς∽ἐπερωτηθεὶς ∼ὁμωλόγησα∽ὡμολόγησα καὶ ἀπέλυ̣σ̣αἀπέλυσα .
21 S-10 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος ∼Τιμόθεως∽Τιμόθεος ∼υἱὼς∽υἱὸς Ἀβρα̣α̣μίουἈβρααμίου βουλε̣[υ]τὴςβουλευτὴς ∼κωντούκτωρ∽κονδούκτωρ τῆς ∼Ἀρσενοειτῶν∽Ἀρσινοιτῶν πόλεως ∼ἀξιοθὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ παρόντος ∼ἀγραμάτου∽ἀγραμμάτου ὄντος . m4 S-11 Αὐρήλιος Ἰούλιος υἱὸς Φοιβάμμωνος ∼κεφαλεοτὴς∽κεφαλαιωτὴς ∼πλινθουργο͂ν∽πλινθουργῶν ἀπὸ τῆς ∼Ἀρσινοειτον∽Ἀρσινοιτῶν ∼πό̣λεος∽πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῇ ∼δό̣σ̣ι̣∽δόσει
22 τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς ∼νομισματίον∽νομισματίων δέκα|num:10| , ∼ὁς∽ὡς πρόκιται . m5 S-12 Αὐρήλιος Ἀνδρέα̣ςἈνδρέας υἱὸς ἄπα Ὃλ ❨τραπεζ(ίτης)❩τραπεζίτης ἀπὸ τῆς ∼Ἀρσινοειτον∽Ἀρσινοιτῶν πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῷ ∼δώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς ∼νομισματίον∽νομισματίων δέκα|num:10| , ∼ὁς∽ὡς πρόκειται . m6 S-13 ∼Αὐρηλιου̣∽Αὐρήλιος Παλατῖνος ∼ιὃς∽υἱὸς Ἄπα Ὃλ ἀπὸ τῆς
23 Ἀρσινοειτῶν ∼πόλεος∽πόλεως ∼μαρτυρο∽μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῇ ∼δώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς ∼νομισματίον∽νομισματίων δέκα|num:10| , ∼ὁς∽ὡς πρόκιται . m7 S-14 Αὐρήλιος Ποῦσις υἱὸς Ἰωσὴφ ∼οἰνωπράτης∽οἰνοπράτης ∼ἀπω∽ἀπὸ τῆς ∼Ἀρσινωειτῶν∽Ἀρσινοιτῶν ∼πόλεος∽πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει κα̣ὶ̣καὶ τῇ ∼ζώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου
24 τῆς τιμῆς ∼νωμειματίων∽νομισματίων δέκα|num:10| ὡς ∼πρώκειτε∽πρόκειται .
25 S-15 |g:stauros| ⊰didi emu Eulogiu ❨eprach(the)❩eprachthe .⊱. S-16 |g:monogram| διʼ ἐμοῦ Εὐλογίου .
26 S-17 |g:unintelligible|