Sematia

p.dubl.32.xml

TM: 41094HGV: 41094Date: 512 – 512Place: Arsinoiton Polis

1 m1 S-1 |g:stauros| ∼⋰ὑ⋱πατίᾳ∽ὑπατείᾳ Φλαου⋰ί⋱ωνΦλαουίων ∼Πα⋰υ⋱λουυ∽Παύλου καὶ Μοσχιανοῦ τῶν λαμπροτάτων , Θὼθ|g:dipunct| δεκάτῃ ἕ̣κτηςἕκτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν ❨Ἀρσιν(όῃ)❩Ἀρσινόῃ ❨ἐπαρχ̣(ίας)❩ἐπαρχίας Ἀρκαδία̣ςἈρκαδίας .
2 S-2 ὁμολογεῖ Εὐλόγιος μονάζων ποτὲ μὲν Μελιτιανός , νῦν δὲ ὀ̣ρθόδοξοςὀρθόδοξος , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς ⋰Ἰ⋱ωσήφἸωσήφ , πρώην μὲν ο⋰ἰ⋱κῶνοἰκῶν ἐν τῷ ὄρει τῷ καλουμένῳ Λάβλα τῆς Ἀρσινοειτικῆς ἐν[ο]ρίαςἐνορίας , τὸ̣τὸ ν̣ῦννῦν δὲ τὴν οἴκησιν ποιούμεν[ος]ποιούμενος ἐν τῷ μοναστηρίῳ καλο⸢υ⸣μένῳκαλουμένῳ Μικρ̣ο̣ῦΜικροῦ Ψυῶν
3 προαστίων τῆς αὐτῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως , ἑκουσίᾳ καὶ αὐθαιρέτῳ καὶ ἀμετανοήτῳ γνώμῃ πεπρακέναι καὶ καταγεγραφηκέναι πρὸς πᾶσαν ∼δεσποτίαν∽δεσποτείαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον Ποῦσι πρεσβυτέρῳ Μελιτιανῷ υἱῷ Α|gap:3| ο̣ἰ̣κ̣ο̣ῦ̣ντιοἰκοῦντι
4 ἐν τῷ εἰρημένῳ ὄρει τῷ καλουμένῳ Λάβλα τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον αὐτῷ τῷ πωλοῦντι Εὐλογίῳ καὶ περιελθὸν εἰς αὐτόν , καθὼς διεβεβαιώσατο καὶ ἐνεγράψατο , τῷ ⋰ἰ⋱δίῳἰδίῳ ἑαυτοῦ κινδύνῳ καὶ τιμήματι , ἀπὸ δικαίων καὶ εὐλόγων αἰτιῶν , ἀκολούθως τοῖς π̣ρ̣ο̣σοῦσ[ιν]προσοῦσιν α̣ὐτῷαὐτῷ
5 δικαίοις καὶ τῇ περὶ αὐτὸν ἀστασιάστῳ νομῇ καὶ ∼δεσποτίᾳ∽δεσποτείᾳ , ἐν τῷ εἰρημένῳ ὄρει τῷ καλουμένῳ Λάβλα , μοναστήριον ἐξ ὁλοκλήρου , ὅσων δʼ ἄν ἐστιν κελλίων , ἀνεῳγμένον εἰς ἀπηλιώτην , μετὰ τοῦ ἐν αὐτῷ ἁπλώματος ὄντος ἔμπροσθεν τῶν κελλίων ,
6 καὶ παντὸς δικαίου αὐτοῦ ἀπʼ ἐδάφους ∼μέχρει∽μέχρι παντὸς ⋰ὕ⋱ψουςὕψους , εἰς τὸ μηδὲν αὐτῷ τῷ πωλοῦντι Εὐλογίῳ ἐκεῖσε ⋰ὑ⋱πολελεῖφθαίὑπολελεῖφθαί τι ἄπρατον τὸ σύνολον , οὗ|g:apostrophe| καί εἰσιν ∼γίτονες∽γείτονες , νότου τὸ ὄρος καὶ μοναστήριον τοῦ μακαρίου Ἀνδρέα πρεσβυτέρου , βορρᾶ μοναστήριον Νααραοῦ
7 πρεσβυτέρου , ἀπηλιώτου τὸ ὄρος , λιβὸς ὁδὸς δημοσία , μεθʼ ἣν μοναστήριον Πέτρου διακόνου , καὶ ἀπέχειν αὐτὸν τὸν πεπρακότα Εὐλόγιον παρὰ τοῦ πριαμένου Ποῦσι τὴν συμπεφωνημένην πρὸς ἀλλήλους καὶ συναρέσασαν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ καὶ πεπραμένου
8 αὐτῷ παρʼ αὐτοῦ μοναστηρίου ἐξ ὁλοκλήρου τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους χρυσίο̣υ̣χρυσίου νομισμάτια δεσποτικὰ δόκιμα ὀκτὼ πλήρης καὶ ἀργυρίου μεγάλου μυριάδας χιλίας διακοσίας , ❨χρ(υσίου)❩χρυσίου ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια η|num:8| ❨πλή(ρης)❩πλήρης ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δηναριων)❩δηναριων ❨(μυριάδες)❩μυριάδες Ασ|num:1200||num:12000000| , δοθέντας αὐτῷ παρʼ αὐτοῦ ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρας ἐπὶ παρο⸢υ⸣σίᾳπαρουσίᾳ
9 τῶν ἑξῆς ὑπογραφόντων μαρτύρων , πρὸς ∼τω∽τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν τὸν πριάμενον Ποῦσιν κρατεῖν καὶ κυριεύειν τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐώνηται μοναστηρίου ἐξ ὁλοκλήρου , ὅσων δʼ ἄν ἐστιν κελλίων , καὶ τοῦ ἔμπροσθεν αὐτῶν τῶν κελλίων ἁπλώματος , καὶ παντὶ δικαίῳ αὐτοῦ
10 ἀπʼ ἐδάφους μέχρι παντὸς ⋰ὕ⋱ψουςὕψους , ὡς προγέγραπται , καὶ ἐξουσίαν ἔχειν διοικεῖν , οἰκονομεῖν , ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ , βελτιοῦν , φιλοκαλεῖν , καθελεῖν , ἀνοικοδομεῖν , μετασχηματίζειν , ἐν οἵᾳ βούλεται ὄψει καὶ διαθέσει , εἰς κληρονόμους καὶ διαδόχους παραπέμπειν ,
11 ἐκποιεῖν ἑτέροις καὶ ἀποχαρίζεσθαι καθʼ ὃν βούλεται τρόπον , ἀνεπικωλύτως . S-3 καὶ τὸν ἐπελευσόμενον ἀντιποιησόμενον τούτου ἕνεκεν μέρους χάριν παραχρῆμα ∼ἀποστήσιν∽ἀποστήσειν τὸν πεπρακότα Εὐλόγιον καὶ τοὺς αὐτοῦ κληρονόμους καὶ δια̣δό̣χου̣ςδιαδόχους ἰδίο̣ιςἰδίοις αὐτῶν
12 ἀναλώμασιν καὶ δαπανήμασιν , καὶ τὴν νομὴν ∼καθαροποιησαι∽καθαροποιήσειν τῷ τε πριαμένῳ Ποῦσι καὶ τοῖς αὐτοῦ κληρονόμοις καὶ διαδόχοις . S-4 εἰ δὲ μὴ τοῦτο ∼ποίησωσιν∽ποίησουσιν , ∼προσεκτισωσιν∽προσεκτείσειν ἥνπερ εἴληφεν πεπρακὼς Εὐλόγιος καὶ ἐγγεγραμμένην τιμὴν διπλῆν
13 καὶ πάντα τὰ ἀναλώματα καὶ δαπανήματα τὰ φανησόμενα γεγενημένα εἰς τὴν τούτου φιλοκαλίαν καὶ ἀνοικοδομίαν καὶ προφάσει αὐτοῦ ζημιώματα ἐν δικαστηρίῳ ἐκτὸς δικαστηρίου , καὶ αὐτὰ πάντα διπλᾶ . S-5 πρᾶσις κυρία ἁπλῆ γραφεῖσα . S-6 καὶ
14 ⋰ὑ⋱πέθετοὑπέθετο πεπρακὼς Εὐλόγιος τῷ πριαμένῳ Ποῦσι εἰς τὴν βεβαίωσιν καὶ καθαρο̣ποίησινκαθαροποίησιν τῆσδε τῆς πράσεως πάντα αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα καὶ ὑπάρξοντα ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς καὶ γενικῶς ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ , καθάπερ ἐκ δίκης . S-7 καὶ ἐπὶ τούτοις
15 ἐπερωτηθεὶς παρʼ αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ὡμολόγησεν . S-8 |g:stauros| m2 Εὐλόγιος ∼μονάδον∽μονάζων ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Ἰωσὴπ ∼πρωγεγραμμένος∽προγεγραμμένος πέπρακα ἑκουσίᾳ γνώμῃ σοι Ποῦσι πρεσβυτέρῳ ∼Μελειτιανῷ∽Μελιτιανῷ ∼τω∽τὸ ὑπάρχον μοι ἀπὸ ∼δικαίον∽δικαίων καὶ εὐλόγων ∼ἐτιο͂ν∽αἰτιῶν ἐν τῷ εἰρημένῳ ∼ὄρι∽τῷὄρειτῷ καλουμένῳ Λάβλα τῆς
15-16 ∼Ἀρσινω∤ειτηκῆς∽Ἀρσινο∤ιτικῆς
16 ∼ἐνωρίας∽ἐνορίας ∼μωναστηριν∽μοναστήριον ἐξ ∼ὡλωκλήρου∽ὁλοκλήρου ∼ἀνεογμενω∽ἀνεῳγμένον εἰς ∼ἀπιλιώτην∽ἀπηλιώτην , ∼ὥσον∽ὅσων δʼ ἄν ἐστιν ∼κελ|g:apostrophe|λείον∽κελλίων , μετὰ τοῦ ἔμπροσθεν ∼αὐτο͂ν∽αὐτῶν ∼ἁφλώματος∽ἁπλώματος καὶ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου ἀπʼ ἐδάφους μέχρι παντὸς ⋰ὕ⋱ψουςὕψους , καὶ ἐπληρώθην πα σοῦ διὰ χειρὸς τὴν τούτου ∼τημὴν∽τιμὴν χρυσίου νομισμάτια ∼ὠκτὼ∽|num:8|ὀκτὼ|num:8|
17 πλήρης καὶ ἀργυρίου μεγάλου μυριάδας χιλίας ∼διακωσίας∽|num:12000000|διακοσίας|num:12000000| , δοθέντα ∼μου∽μοι ἐπὶ ∼παρουσιαν̣∽παρουσίᾳ ∼τον∽τῶν ἑξῆς ὑπογραφόντων ∼μαρτύρον∽μαρτύρων , καὶ ∼συμφονῖ∽συμφωνεῖ μοι πάντα , ∼ὁς∽ὡς ∼πρόκιτε∽πρόκειται , καὶ ἀπέλυσα . S-9 Αὐρήλιος Φοιβάμμων υἱὸς Κυρίλ|g:apostrophe|λου ἀπὸ τῆς ∼Ἀρσινοειτο͂ν∽Ἀρσινοειτῶν ∼πόλεος∽πόλεως ∼ἀξιοθὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐ̣τοῦαὐτοῦ ∼παρώντος∽παρόντος ἀγραμμάτου ὄντος .
18 m3 S-10 Αὐρήλιος Παῦλος υἱὸς Δα̣υ̣εῖτΔαυεῖτ ∼ο̣ἰνωπράτης∽οἰνοπράτης ∼ἀπω∽ἀπὸ τῆς Ἀρσινοιτῶν ∼πωλες∽πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πρασιος∽πράσει καὶ τῇ ∼δώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς τῶν ∼νωμισματίων∽νομισματίων ∼ὀκ〚τὼ〛∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| καὶ τῶν <τοῦ>τοῦ κέρ⸢μ⸣ατοςκέρματος μυριάδ̣ωνμυριάδων χιλίων ∼διακωσίων∽|num:12000000|διακοσίων|num:12000000| , ∼ὁς∽ὡς ∼πρώκιται∽πρόκειται . m4 S-11 Α̣ὐ̣ρήλιοςΑὐρήλιος
19 Εὐλόγιος τοῦ Εὐφραντίου ἀπὸ τῆς Ἀ̣ρ̣σινοειτῶνἈρσινοειτῶν πόλεως μα̣ρτυρῶμαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῇ ∼δόσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς τῶν νομισματίων ὀκτὼ|num:8| καὶ τῶν τοῦ κέρματος τῶν{τῶν} μυριάδων χιλίων διακοσίων|num:12000000| , ὡς πρόκει⋰τ⋱αιπρόκειται . m5 S-12 Αὐρήλιος Νεῖλος ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Φοιβάμμωνος γεωμέτρης ἀπὸ τῆς ∼Ἀρσινωειτο͂ν∽Ἀρσινοιτῶν πόλεως
20 μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῇ ∼δώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς ∼τον∽τῶν ∼νομισματίον∽νομισματίων ∼ὠκτὼ∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| καὶ ∼τον∽τῶν τοῦ κέρματος ∼μυριάδον∽μυριάδων ∼χιλίον∽χιλίων ∼διακωσίον∽|num:12000000|διακοσίων|num:12000000| , ∼ὁς∽ὡς πρόκειται . m6 S-13 |g:stauros| ∼Ὀ̣ρήλιος∽Αὐρήλιος Ἄπα Ὃλ υἱὸς Ἑλλᾶ̣Ἑλλᾶ ἀπὸ τῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῇ ∼δώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς
21 τῶν νομισματίων ὀκτὼ|num:8| καὶ τῶν τοῦ ∼κέρματως∽κέρματος μυριάδων ∼χιλίον∽χιλίων ∼δ̣ιακοσίον∽|num:12000000|διακοσίων|num:12000000| , ∼ὁς∽ὡς πρόκιται . m7 S-14 Αὐρήλιος Εὐλόγιος υἱὸς Νειλαμμώνου̣Νειλαμμώνου οἰνοπράτης ἀπὸ τῆς Ἀρσινοειτῶ̣νἈρσινοειτῶν πόλεως μαρτυρῶ τῇδε τῇ ∼πράσι∽πράσει καὶ τῷ ∼δώσι∽δόσει τοῦ χρυσίου τῆς τιμῆς ∼τον∽τῶν νομισματίων ὀκτὼ|num:8| καὶ ∼τον∽τῶν τοῦ κέρματος ∼μυριάδον∽μυριάδων χιλίων διακοσίων|num:12000000| , ὡς πρόκιται .
22 S-15 |g:chirho| ⊰didi emu Eulogiu ❨eprach(the)❩eprachthe .⊱. S-16 |g:monogram| διʼ ἐμοῦ Εὐλογίου .
23 S-17 |g:unintelligible|