Sematia

p.dryton.1.4.xml

TM: 258HGV: 258Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ἔτους]Ἔτους [μδ|num:44|]μδ|num:44| [Παῦνι]Παῦνι [θ|num:9|]θ|num:9| [ἐν]ἐν [Παθύρει]Παθύρει [ἐ]π̣ʼἐπʼ Ἀσκληπιάδου ἀγορανόμου . S-2 ∼Τάτε∽Τάδε διέθετο ὑγιαίνων νοῶν φρονῶν Δρύτων Παμφίλου Κρὴς τῶν διαδόχων καὶ
2 [τοῦ]τοῦ [ἐπιτάγματος]ἐπιτάγματος [ἱππάρχη]ςἱππάρχης ἐπʼ ἀνδρῶν · S-3 ∼εἴ̣ηι∽εἴη μέμ μοι ὑγιαίνοντι τῶν ἐμαυτοῦ κύριον εἶναι · S-4 ἐὰν δέ τι ἀνθρώπινον πάθω , καταλείπω καὶ
3 [δίδωμι]δίδωμι [τὰ]τὰ [ὑπάρχοντά]ὑπάρχοντά [μοι]μοι [ἔγγα]ι̣άἔγγαιά τε καὶ ἔπιπλα καὶ κτήνη καὶ ὅσα ἂν προσεπικτήσωμαι , τὸν μὲν ἱππον ἐφʼ οὗ στρατεύομαι καὶ τὰ ὅπλα
4 [πάντα]πάντα [Ἐσθλάδαι]Ἐσθλάδαι [τῶι]τῶι [ἐξ]ἐξ [ἐμ]οῦἐμοῦ ἐξ Σαραπιάδος τῆς Ἐσθλάδου τοῦ Θεωνος ἀστῆς ἧι συνήμην γυναικὶ κατὰ νόμους καὶ κατὰ διαθήκην
5 [τὴν]τὴν [κεχρηματισμένην]κεχρηματισμένην δ̣ιὰδιὰ τοῦ ἐν Διὸς ❨πό(λει)❩πόλει τῆι ❨μι(κρᾶι)❩μικρᾶι ἀρχείου ἐπὶ Διονυσίου ἀγορανόμου ἐν τῶι ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ τοῦ Φιλομήτορος , διασαφεῖ τά τε ἄλλα
6 [καὶ]καὶ [ἐπίτροπον]ἐπίτροπον [Ἑρμ]|gap:1|[φιλο]νἙρμ|gap:1|φιλον ὄντα ∼συγγενηι∽συγγενῆ κατέστησεν καὶ ἀπὸ τῶν οἰκετικῶν σωμάτων δ|num:4| ὧν ὀνόματα Μυρσίνην καὶ ταύτης
7 |gap:12| [τὰ]τὰ [δὲ]δὲ λοιπὰ θη̣[λ]υκὰθηλυκὰ β|num:2| αἷς ὄνομα Εἰρήνην καὶ Ἀμπέλιον Ἀπολλωνίαι καὶ ταῖς ❨ἀδ(ελφαῖς)❩ἀδελφαῖς ∼οὐσι∽οὔσαις ε|num:5| καὶ ∼τον∽τὸ ∼υπαρχοντα∽ὕπαρχον μοι ἐπὶ τοῦ
8 [Κόχλακος]Κόχλακος [τῆς]τῆς [Ἀραβία]ςἈραβίας τοῦ ❨Πα̣[θυ]ρ̣(ίτου)❩Παθυρίτου ❨ἔδα(φος)❩ἔδαφος ❨ἀμπελῶ(νος)❩ἀμπελῶνος καὶ τὰ ἐν τούτωι φρέατα ἐξ ὀπτῆς ❨πλί(νθου)❩πλίνθου καὶ τἆλλα συνκύροντα καὶ τὴν ἅμαξαν σὺν τῆι
9 [ἐπισκευῆι]ἐπισκευῆι [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [περιστ]ερῶναπεριστερῶνα κ[α]ὶ̣καὶ τὸν ἄλλον ἡ̣μιτέλεστονἡμιτέλεστον καὶ αὐλὴν ὧν γείτονες ❨νό(του)❩νότου ψιλοὶ <τόποι>τόποι τοῦ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ Ἐσθλάδου ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ οἶκος κεκαμαρωμένος ❨Ἀπολλω(νίας)❩Ἀπολλωνίας τῆς ❨νεω(τέρας)❩νεωτέρας
10 ❨[ἀπη]λ̣ι(ώτου)❩ἀπηλιώτου τόπο̣[ς]τόπος |gap:6|ς Πετρας|gap:2||gap:1| τοῦ Ἐσθλάδ̣[ο]υ̣Ἐσθλάδου ❨λι(βὸς)❩λιβὸς ψιλὸς τόπος Ἐσθλάδου ἕως τῆς ἀνεῳγμένης ❨θύ(ρας)❩θύρας ἐπὶ λίβα · S-5 τοὺς δὲ ❨λο(ιποὺς)❩λοιποὺς οἴκους καὶ χρηστῆρας
11 [καὶ]καὶ [π]α̣λ̣α̣ιὰνπαλαιὰν |gap:5| καὶ ψιλὸν τόπον εἰς [π]εριστερῶναπεριστερῶνα ἀποδεδειγμένον ὑποκάτω τῆς ❨Ἐσθλά(δου)❩Ἐσθλάδου ❨θύ(ρας)❩θύρας καὶ ἀπὸ ❨λι(βὸς)❩λιβὸς τῆς καμάρας δίδωμι
12 [Ἀπολ]λωνίαιἈπολλωνίαι καὶ Ἀριστοῖ καὶ Ἀφροδισίαι καὶ Νι[κα]ρίωιΝικαρίωι καὶ Ἀπολλωνίαι νεωτέραι ∼οὐσι∽οὔσαις ε|num:5| ταῖς ἐξ ἐμοῦ καὶ ἐξ Ἀπολλωνίας τῆς καὶ Σεμμώνθιος
13 [ἧι]ἧι [σύ]νειμισύνειμι ❨γυ(ναικὶ)❩γυναικὶ κατὰ ❨νό(μους)❩νόμους καὶ τὰ θη[λ]υκὰθηλυκὰ β|num:2| σώμα[τ]ασώματα καὶ τὴν βοῦν ἐξ ἴσου κυριευέτωσαν ταῖς οἰκίαις καθʼ ὃν πεποίημαι μερισμόν ·
14 S-6 [δότ]ωδότω δὲ Ἐσθλάδας ἀπὸ τοῦ δεδομένου ❨αὐ(τῶι)❩αὐτῶι ψιλο[ῦ]ψιλοῦ [τ]όπουτόπου ἀπέναντι τῆς ❨θύ(ρας)❩θύρας ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ ἐπὶ λίβ[α]λίβα ❨πή(χεις)❩πήχεις ἐμβαδοὺς δ|num:4| εἰς κλιβάνου τόπον · S-7 τὰ δὲ ❨λο(ιπὰ)❩λοιπὰ οἰκόπεδα
15 [καὶ]καὶ ∼[ψι]λ̣οι∽ψιλοὺς ∼τοποι∽τόπους ἐν ❨Δι(ος)❩Διος ❨πό(λει)❩πόλει τῆι ❨μεγά(ληι)❩μεγάληι ἐν τῶι ❨Ἀμμω(νιείωι)❩Ἀμμωνιείωι [κ]αὶκαὶ ἐν τοῖς Κεραμείοις ἐχέτω Ἐσθλάδας κατὰ τὸ ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ❨Ἀπολλω(νία)❩Ἀπολλωνία δὲ καὶ ἀδελφαὶ κατὰ τὸ ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ καὶ
16 [τἆλλα]τἆλλα [ὑ]πάρχοντάὑπάρχοντά μοι πάντα ❨σύμβο(λά)❩σύμβολά τα σιτικὰ [κ]αὶκαὶ ❨ἀργυ(ρικὰ)❩ἀργυρικὰ καὶ ἔπιπλα πάντα κατὰ τὸ ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ · S-8 δότω δὲ ❨Ἐσθλά(δας)❩Ἐσθλάδας καὶ αἱ περὶ Ἀπολλωνίαν κατὰ κοινὸν
17 [εἰς]εἰς [οἰκ]οδομὴνοἰκοδομὴν περιστερῶνος ἀνηλώματα ε[ἰς]εἰς τὸν ἀποδεδειγμένον περιστερῶνα ἕως ἂν ἐπιτελέσωσι καὶ Ἀπολλωνίαι τῆι καὶ Σεμμώνθει
18 [τῆι]τῆι [ἐ]μῆιἐμῆι ❨γυ(ναικὶ)❩γυναικὶ ἐτῶν δ|num:4| ἐὰν παραμείνηι ἐ[ν]ἐν [τῶι]τῶι οἴκωι ἀνέγκλητος οὖσα εἰς τροφὴν ❨αὐ(τῆς)❩αὐτῆς καὶ ταῖς β|num:2| θυγατράσιν ❨ἑκάσ(του)❩ἑκάστου ❨μη(νὸς)❩μηνὸς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ θ|num:9| ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ❨κροτῶ(νος)❩κροτῶνος 𐅵|num:1/2| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ σ|num:200|
19 [καὶ]καὶ μ̣ετὰμετὰ δ|num:4| ἔτη τὰ αὐτὰ μετρήματα [δότ]ωσανδότωσαν ταῖς β|num:2| νεωτέραι<ς>νεωτέραις ἐκ κοινοῦ ἕως ἐτῶν ια|num:11| · S-9 δότωσαν δὲ Ταχράτει εἰς φερνὴν
20 [χαλκο]ῦχαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιβ|num:12| ἐκ τῶν κοινῶν · S-10 Ὃσα δʼ ἄν φαίνη[ται]φαίνηται ❨[ἐ]π̣ίκτη(τα)❩ἐπίκτητα ἔχουσα Σεμμῶνθις ὄντα αὐτῆι συνοῦσα Δρύτωνι κυριευέτω αὐτῶν ·
21 S-11 [οἱ]οἱ [δʼ]δʼ [ἐπ]ελεύσοντεςἐπελεύσοντες ἐπʼ αὐτὴν περὶ τού[των]τούτων |gap:4|
22 [❨(Ἔτους)❩]Ἔτους μ̣δ|num:44|μδ|num:44| Παῦνι θ|num:9| .