Sematia

p.diosk.6.xml

TM: 44722HGV: 44722Date: -146 – -146Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 Διοσκ[ουρίδει]Διοσκουρίδει ἡγεμόνι καὶ φρουράρχωι
2 παρὰ Ἀρ̣[τεμιδώρ]ουἈρτεμιδώρου καὶ Πρωτάρχου τῶν Ἀρτεμιδώρου Δωριέων
3 οὗ ἐπ̣ι̣δ̣[εδώκ]α̣μ̣ε̣νἐπιδεδώκαμεν ὑπομν̣ή̣μ̣α̣τοςὑπομνήματος Τήρηι τῶν φίλων καὶ
3-4 στρα∤τηγῶι
4 ὑπ[όκε]ι̣ταιὑπόκειται τὸ ἀντίγραφον . S-2 ἀξ̣ι̣οῦμενἀξιοῦμεν οὖν καὶ σὲ ∼προνοιηθῆναι∽προνοηθῆναι
5 περὶ τῶν ἐν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ιαὐτῶι ∼δεδηλομένων∽δεδηλωμένων · S-3 τούτου γὰρ γενομένου
6 τευξόμεθ̣α̣τευξόμεθα φιλανθρωπίας . S-4 εὐτύχει .
7 S-5 Τήρηι τῶν φίλων καὶ στρατηγῶι
8 παρὰ Ἀρτεμιδώρου καὶ Πρωτάρχου τῶν Ἀρτεμιδώρου Δωριέων .
9 S-6 τῆι ϛ|num:6| Φαῶφι τοῦ λϛ|num:36| ❨(ἔτους)❩ἔτους διαπορευομένων ἡμῶν τὴν
9-10 ἀ∤φʼ
10 Ἡρακλέους̣Ἡρακλέους ∼πολιν∽πόλεως ἐπὶ τὸν̣τὸν ∼ὁρμου∽ὅρμον ὁδὸν σὺν ἄλλοις ὁπην̣ί̣κ̣αὁπηνίκα
11 ἐγενόμεθα κατὰ τὴν πύλην τὴν ∼φιρουσαν∽φέρουσαν ἀπὸ τοῦ φρουρίου
12 εἰς τὴν Ἡρακλέους , ἐπικαθήμενός τ̣ι̣ς̣τις πορείωι οὗ τὸ ὄνομα
13 ἀγνο<οῦ>μενἀγνοοῦμεν ἐνέσεισεν τῶι ἑν̣ὶ̣ἑνὶ [ἡ]μ̣ῶνἡμῶν Ἀρτεμιδώρωι ἐπίτηδες ,
14 ὡς ἔστιν ἐκ τῶν εὐλόγων ∼θεορ̣ῆ̣σαι∽θεωρῆσαι , τοῦ γὰρ Ἀρτεμιδώρου
14-15 ἐπι∤τιμήσαντος
15 αὐτῶι καὶ γενηθέντων ἡμῶν ἐντὸς τῆς πύλης
16 τοῦ ὀ̣χυρώματοςὀχυρώματος Κόσων τις καὶ Θυμολέων καὶ ἄλλοι ὧν τὰ ὀνόματα
17 ἀγνοοῦ<με>νἀγνοοῦμεν ἐπιθέμενοι ἡμῖν καὶ τῶι συνακολουθοῦντι ἡμῖν
18 Ἀνδρονίκωι μεθύοντε̣ςμεθύοντες ∼ἐ̣μασ̣τ̣ίουν∽ἐμαστίγουν . S-7 ἔν<ι>οιἔνιοι μὲν ἐνσείοντες
19 ∼πλείνθους∽πλίνθους καὶ χάλικας , ἕτεροι δὲ ταῖς ἑαυτῶν ∼χερσεὶ∽χερσὶ κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς
19-20 σ̣κ̣έ∤λεσινσκέ∤λεσιν
20 , ἄλλοι δὲ ἔδακν̣ονἔδακνον . S-8 ἐγ δὲ τοῦ το̣ι̣ούτ̣ο̣υ̣τοιούτου κινδυνευόντων
21 ἡμῶν καὶ ἐπικαλουμένων βοηθοὺς καί τινων διὰ τὸν θόρυβον
22 ἐπιπαραγενηθέντων καὶ βοηθησάντων τῆς τε τοῦ Κόσωνος
23 καὶ Θυμολέ<ον>τοςΘυμολέοντος ἀγωγῆς ἐπὶ τὸν φρούραρχον γενομένης
24 ἐ̣π̣ε̣κ̣π̣ηδή̣σ̣α̣σ̣α̣ἐπεκπηδήσασα Ἀμμωνία τίς τινα μὲν ὧν περιεβεβλήμεθα
25 ἱματίων ∼κατᾳκίσατο∽κατῃκίσατο , ἐν δὲ τῶι θορύβωι καὶ τὸ τοῦ Ἀνδρονίκου
26 ἱμάτιον ἀπηλ̣λ̣ά̣γηἀπηλλάγη ἔχουσα . S-9 οἱ δὲ σὺν τοῖς περὶ τὸν Κόσωνα ὄντες
27 εἰς φυγὴν ∼ὅρμησα̣ν∽ὥρμησαν . S-10 μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τοὺς διασαφουμένους
28 Ἐπιμάχωι τῶι παρὰ τοῦ φρουράρχου ἐπιπαραγενηθέντες
29 Νικόδημός τι̣ς̣τις καὶ Ἀσκληπιάδης καὶ ἄλλοι πλείονες ὡσαύτως
30 μεθύοντες κα̣ὶ̣καὶ ἀ̣κούσα̣ν̣τες̣ἀκούσαντες ἔνδον εἶναι ἡμᾶς εἰσιδε̣βιά̣ζ̣ο̣ντοεἰσ{ιδ}εβιάζοντο
31 ἀ̣λ̣ο̣γ̣ῆσ̣α̣ι̣ἀλογῆσαι ἡ̣μ̣ᾶ̣ς̣ἡμᾶς β̣ουλ̣ό̣μενο̣ι̣βουλόμενοι , τῶν δὲ δι<ὰ>διὰ τὸν θόρυβον
31-32 ἐπισυναχθέν∤των
32 ἐπιτιμησάντων αὐτοῖς καὶ καταστησάντων ἡμᾶς εἰς οἶκον
33 οὕτως ἀπηλλάγησαν . S-11 αὐτοὶ δὲ τῶι ζῆν κεκινδυνευκότες
34 καὶ καθυπονοοῦντες τὰ τῆς ἐπιθέσεως εἰς ἡμᾶς
34-35 συντετε∤λέσθαι
35 ὑπὸ Ἀπολλωνίου τοῦ Ἡρακλείδου Ἀμμωνιέως χάριν
36 τῆς ἐνεστώσης τῶι ἑνὶ ἡμῶν Πρωτάρχωι ἐπὶ Νικάνορος
37 καὶ Ἀρχιάνακτος πρ̣ὸ̣ςπρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Χρυσοῦν καὶ τὸν
38 μεμοιχευκ̣[ό]τ̣α̣μεμοιχευκότα α̣ὐ̣τ̣ὴ̣ν̣αὐτὴν Ἀ̣πολλώ⸢νι⸣ονἈπολλώνιον τὸν προγεγραμμένον
39 ∼ἐπισκεψιν∽ἐπισκέψεως κοὐ δυνάμενοι ἐπὶ τῶν
40 τόπων τὸν πρὸς αὐτοὺς λόγον
40-41 συν∤σ̣τήσ̣εσθαισυν∤στήσεσθαι
41 διὰ τὴν προε̣ι̣ρημένηνπροειρημένην
42 αἰτίαν ἀξιοῦμεν ἐὰ̣ν̣ἐὰν ∼φαίνηναι∽φαίνηται
42-43 προνο∤ηθῆναι
43 ὡς οἱ μὲν διασαφούμενοι καὶ
44 Ἀμμωνία ἀσφαλισθήσοντ̣αιἀσφαλισθήσονται , τὸ δὲ
45 ὑπόμνημα ἀναπεμφθῆ̣ν̣α̣ι̣ἀναπεμφθῆναι ἐπὶ Νικάνορα
46 καὶ Ἀρχεάνακτα ὅπως ⸢καὶ⸣καὶ ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ τούτου
46-47 ὁρμηθέν∤τες
47 ∼ποιησομεθα∽ποιήσονται τὸν προσήκοντα λόγον .
48 S-12 τούτου γὰρ γενομένου τευξόμεθα
49 ἀντιλήψεως .
50 S-13 εὐτυχεῖτε .