Sematia

p.diosk.18.xml

TM: 44733HGV: 44733Date: -145 – -145Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 [βασιλευ]όντω̣ν̣βασιλευόντων Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣Πτολεμαίου κα̣ὶ̣καὶ [Κλεο]π̣ά̣τραςΚλεοπάτρας τῶν̣τῶν Π̣τ̣ολεμαίουΠτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶ̣ν̣θεῶν
1-2 Ἐπι∤[φανῶ]ν̣Ἐπι∤φανῶν
2 ἔ̣τ̣ους̣ἔτους ἕκτου κ̣α̣ὶ̣καὶ εἰκοστοῦ ἐφʼ ἱερέω̣ς̣ἱερέως Ἀπολλοφάνου τοῦ Ἀπολλοφάνου Ἀλ̣εξ̣ά̣ν̣δ̣ρ̣ο̣υἈλεξάνδρου
3 καὶ θεῶν Σωτήρ̣ω̣ν̣Σωτήρων καὶ θεῶν Ἀδελ̣φ̣ῶνἈδελφῶν κα̣ὶ̣καὶ θεῶν Εὐεργετ̣ῶ̣νΕὐεργετῶν καὶ θεῶν̣θεῶν
3-4 Φ̣[ι]λ̣ο̣π̣α̣∤τόρωνΦιλοπα∤τόρων
4 καὶ θεῶ̣ν̣θεῶν Ἐ̣π̣[ιφ]α̣[ν]ῶ̣[ν]Ἐπιφανῶν κ̣[αὶ]καὶ θ̣ε̣ο̣ῦ̣θεοῦ Ε̣ὐ̣π̣ά̣τ̣ο̣ρος̣Εὐπάτορος κ̣αὶκαὶ θεοῦ Φιλομ̣ήτ̣[ο]ρο̣ςΦιλομήτορος κ̣αὶκαὶ θε̣ῶ̣[ν]θεῶν Ε̣ὐ̣ε̣ρ̣γ̣ε̣τ̣ῶ̣νΕὐεργετῶν
5 ἐ̣νἐν Ἡρακλέους πόλει̣πόλει τ̣[ῇ]τῇ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ Μ̣έ̣μ̣φ̣ι̣ν̣Μέμφιν · S-2 ἐ̣μ̣ί̣σ̣θ̣ω̣σ̣ε̣ν̣ἐμίσθωσεν [Κ]α̣σσάνδ̣ραΚασσάνδρα Δημοκ̣ρ̣άτουΔημοκράτου ἀ̣σ̣τ̣ὴ̣ἀστὴ μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣κυρίου
6 τοῦ ἑαυ̣τ̣ῆ̣ς̣ἑαυτῆς ἀδελ̣φ̣οῦἀδελφοῦ [Διο]σ̣κ̣ο̣υ̣ρ̣ί̣δ̣ουΔιοσκουρίδου ἡγεμόνος ἐπʼ ἀνδ̣ρ̣ῶ̣ν̣ἀνδρῶν καὶ φρουράρχου Ὥ̣ρ̣ω̣`Ὥρω` Ὥ̣ρ̣ουὭρου κ̣η̣π̣ο̣υ̣[ρῷ]κηπουρῷ
7 τῶν ἐκ Τεντ̣ήρ̣εω̣ς̣Τεντήρεως τ̣ὸ̣ν̣τὸν ὑπάρχοντα α̣ὐτ̣ῇαὐτῇ π̣αρ̣άδ̣εισονπαράδεισον π̣ερ̣ὶπερὶ τὴ̣ντὴν αὐτὴν Τι̣ντῆρινΤιντῆριν
8 εἰς ∼ἔτηι∽ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ εἰς τὸ ἕκτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος φόρου κατʼ ἔτος χολκοῦ
8-9 νομίσ∤ματος
9 δ̣ρ̣αχμ̣ῶ̣νδραχμῶν τ̣ρισχιλίων|num:3000|τρισχιλίων|num:3000| καὶ κατʼ ἔτο̣ςἔτος Συρίου φοίνικος ἑνὸς καὶ ἄλλου Αἰ̣γ̣υ̣π̣τίουΑἰγυπτίου ἑνός .
10 S-3 βεβαιούτω̣βεβαιούτω Κασσάνδρα Ὥ̣ρῳὭρῳ καὶ τ̣ο̣ῖςτοῖς παρʼ αὐτοῦ τὴν μίσθωσιν τοῦ παρα̣δείσουπαραδείσου ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ὸ̣ν̣τὸν ∼συ̣ν̣γεγραμέν[ον]∽συνγεγραμμένον
11 χρόνον π̣άσῃπάσῃ βεβα̣ι̣ώ̣σειβεβαιώσει κ̣α[ὶ]καὶ ἀ̣φ̣ιστάσθωἀφιστάσθω Ὧ̣ρ̣ο̣ς̣Ὧρος τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἐ̣νἐν τῷ παρα̣δείσῳπαραδείσῳ πάντων̣πάντων [ἀ]π̣ὸ̣ἀπὸ το̣ῦτοῦ β̣ε̣λ̣τ̣[ίστο]υ̣βελτίστου .
12 S-4 βεβαιου[μ]έ̣νηςβεβαιουμένης δὲ αὐτῷ τῆς μισθώσεως τ̣ὸ̣ν̣τὸν κα̣τʼκατʼ ἐνιαυτὸν φόρον ἀπο̣δότωἀποδότω Ὧρος Κασ̣σ̣ά̣ν̣δ̣[ρᾳ]Κασσάνδρᾳ
13 ἢ̣ τ̣οῖς̣τοῖς π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐτῆςαὐτῆς ∼ἐ̣α̣ὶ∽ἀεὶ κα̣θ̣ʼκαθʼ ἕκαστον ἔτος .
14 S-5 βασιλευόντων Πτολεμ̣α̣ίουΠτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας τῶν̣τῶν Πτολεμα̣ί̣ο̣[υ]Πτολεμαίου κ̣α̣ὶ̣καὶ Κ̣λ̣εο̣π̣ά̣τ̣ρ̣α̣ς̣Κλεοπάτρας
15 θεῶν Ἐπιφανῶν ἔτους ἕκτου καὶ εἰκοστοῦ ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ἱε̣ρ̣έω̣ςἱερέως Ἀπολλο̣φ̣ά̣ν̣ο̣υἈπολλοφάνου <τοῦ>τοῦ
16 Ἀπολλοφάνου Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρων καὶ θεῶν Ἀδε̣λφῶνἈδελφῶν καὶ θε̣[ῶν]θεῶν
17 Εὐεργετῶν καὶ <θεῶν>θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπ̣ι̣φανῶ̣νἘπιφανῶν κ̣αὶκαὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεοῦ
18 Φιλομήτορος κα̣ὶκαὶ θεῶν Εὐεργετῶν , ἀ̣θλοφόρουἀθλοφόρου Βερενίκης̣Βερενίκης Ε̣ὐεργ̣έ̣τιδο̣ςΕὐεργέτιδος
18-19 Ἡλι∤οδώ̣ρ̣[α]ς̣Ἡλι∤οδώρας
19 [τῆς]τῆς Δ̣[η]μ̣ητρίουΔημητρίου , κ̣α̣ν̣η̣φό̣ρ̣ο̣υ̣κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[όης]Ἀρσινόης [Φιλαδέλ]φ̣ο̣υ̣Φιλαδέλφου |gap:5||gap:3||gap:3| τ̣ῆ̣ς̣τῆς
20 Ἀπολλω[νίου]Ἀπολλωνίου [,], [ἱερεί]α̣ςἱερείας Ἀρσιν̣ό̣η̣ςἈρσινόης Φιλοπάτορο̣ς̣Φιλοπάτορος Ἀ̣ρ̣[τ]ε̣μ̣ο̣ῦ̣ς̣Ἀρτεμοῦς τῆς Σελεύκου μη̣νὸςμηνὸς
21 Ξανδικο̣ῦ̣Ξανδικοῦ Φ̣α̣[ῶ]φ̣ι̣Φαῶφι ὀ̣κ̣τ̣ω̣κ̣α̣ι̣[δ]εκάτηιὀκτωκαιδεκάτηι ἐν Ἡρακλέου[ς]Ἡρακλέους πόλει τῇ ὑπὲρ Μέμ̣φ̣ι̣ν̣Μέμφιν .
22 S-6 ἐμ̣[ίσθωσεν]ἐμίσθωσεν [Κασ]σ̣ά̣ν̣δραΚασσάνδρα Δ̣η̣μ̣οκρ̣ά̣τ̣ουΔημοκράτου ἀ̣σ̣τὴἀστὴ μετ̣ὰ̣μετὰ κ̣υ̣ρ̣ί̣ουκυρίου τοῦ ἑαυ̣τ̣ῆς̣ἑαυτῆς ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ο̣ῦ̣ἀδελφοῦ
23 Διοσκουρίδ[ο]υ̣Διοσκουρίδου [ἡγεμ]όνο[ς]ἡγεμόνος ἐπʼ ἀνδρῶ̣ν̣ἀνδρῶν κ̣[α]ὶ̣καὶ φρουρ̣[ά]ρ̣χ[ο]υ̣φρουράρχου Ὥρου κηπο̣υρῶ̣ι̣κηπουρῶι
24 τῶν ἐκ Τεν̣τ̣ή̣ρ̣ε̣ω̣ς̣Τεντήρεως τ̣ὸ̣ν̣τὸν ὑ̣πάρ̣χονταὑπάρχοντα αὐτῇ παρ̣ά̣δεισονπαράδεισον π̣ε̣ρὶπερὶ τὴν α̣ὐτὴ̣ναὐτὴν
25 Τιντῆρ̣ι̣ν̣Τιντῆριν ε̣[ἰ]ς̣εἰς ∼ἔ̣τ̣η̣ι̣∽ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ὸ̣τὸ ἕκτ̣ονἕκτον κ̣α̣ὶ̣καὶ εἰκοσ̣τὸνεἰκοστὸν ἔ̣τ̣ο̣ς̣ἔτος φόρ̣ουφόρου
26 κατʼ ἔτος̣ἔτος χ̣α̣λ̣κοῦχαλκοῦ νομίσ̣μ̣ατοςνομίσματος δ̣ρα̣χ̣μῶνδραχμῶν τ̣ρ̣ισχιλ̣ί̣ω̣ν̣|num:3000|τρισχιλίων|num:3000| κ̣αὶ̣καὶ κ̣α̣τ̣ʼἔ̣τοςκατʼἔτος
27 Σ̣υ̣ρ̣ίουΣυρίου φ[ο]ί̣ν̣ι̣κ̣ο̣ς̣φοίνικος [ἑνὸ]ς̣ἑνὸς κ̣α̣ὶκαὶ ἄ̣λ̣λουἄλλου Α̣ἰ̣γ̣υ̣π̣τίο̣υΑἰγυπτίου ἑ̣ν̣ό̣ς̣ἑνός . S-7 β̣ε̣β̣α̣ι̣ούτ̣ω̣βεβαιούτω δὲ̣δὲ Κ̣α̣σ̣σ̣ά̣ν̣δ̣ρ̣αΚασσάνδρα
28 Ὥ̣ρ̣ω̣`Ὥρω` κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐ̣τ̣οῦ̣αὐτοῦ [τ]ὴ̣ν̣τὴν μ̣ι̣σ̣θ̣[ω]σ̣ι̣ν̣μισθωσιν τ̣ο̣ῦ̣τοῦ π̣α̣ρ̣αδ̣είσουπαραδείσου ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ὸ̣ν̣τὸν
29 συνγ̣ε̣[γρ]α̣μ̣[μέν]ο̣ν̣συνγεγραμμένον χ̣ρ̣ό̣ν̣[ο]ν̣χρόνον π̣ά̣[σῃ]πάσῃ β̣ε̣β̣[αιώ]σειβεβαιώσει [κ]α̣ὶ̣καὶ [ἀ]φ̣ι̣στ̣ά[σθω]ἀφιστάσθω Ὧ[ρο]ς̣Ὧρος
30 τῶν ἐν τῷ παραδε̣ί[σῳ]παραδείσῳ π̣άν̣τ̣ω̣νπάντων ἀπ[ὸ]ἀπὸ τ̣[ο]ῦ̣τοῦ β̣ε̣λ̣τ̣ί̣σ̣τουβελτίστου . S-8 β̣ε̣[βα]ι̣ο̣υ̣μ̣έ̣νη̣ς̣βεβαιουμένης δ̣ὲδὲ
31 αὐτῷ τ̣ῆ̣ςτῆς μισθώσ̣εω̣[ς]μισθώσεως [τ]ὸ̣ν̣τὸν [κ]α̣τʼκατʼ ἐνι̣αυ̣τ̣[ὸ]ν̣ἐνιαυτὸν φόρον ἀπ̣ο̣δ̣ό̣τ̣ω̣ἀποδότω Ὧρος
32 Κασσάνδρ̣α̣`Κασσάνδρα` ἢ̣ το̣ῖς̣τοῖς π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ α̣[ὐτ]ῆ̣ς̣αὐτῆς ἀε̣ὶ̣ἀεὶ κ̣α̣θ̣ʼκαθʼ ἕ̣καστονἕκαστον ἔτος [μ]ά̣λ̣ισ̣τ̣α̣μάλιστα ἐ̣ν̣ἐν
33 Μεσ[ο]ρ̣ὴ̣ι̣Μεσορὴι μη̣ν̣ί̣μηνί , ἧς δʼ ἀ̣νἀν μ̣ὴ̣μὴ ἀποδῷ ἀπ̣[ομ]ο̣ί̣ραςἀπομοίρας ἀποτεισάτω ἡμιόλιον .
34 S-9 τὰ δὲ κατʼ ἐνιαυτὸν ἐ̣ξ̣α̣ί̣ρ̣ε̣τ̣α̣ἐξαίρετα ∼ἀποδώτω∽ἀποδότω Ὧρος Κασσάνδ̣ρᾳΚασσάνδρᾳ ἢ̣ το̣ῖςτοῖς παρʼ αὐ̣τῆ̣[ς]αὐτῆς
35 ἐν τῷ καθήκοντι̣καθήκοντι καιρ̣[ῶι]καιρῶι [,], [ἐὰν]ἐὰν [δ]ὲδὲ μὴ ἀποδῷ , ἀποτεισάτω χαλκο̣ῦ̣χαλκοῦ
36 δραχμὰς τρισχι<λί>ας|num:3000|τρισχιλίας|num:3000| . S-10 διελ̣θ̣ό̣ν̣τ̣[ο]ς̣διελθόντος δὲ τοῦ χρ̣ό̣ν̣ουχρόνου τ̣ῆ̣ς̣τῆς μισ̣θώσ̣εωςμισθώσεως
37 παραδότω Ὧρος τ̣ὸ̣ντὸν πα̣ρ̣ά̣δε̣ι̣σ̣ο̣ν̣παράδεισον κα̣[θα]ρ̣ὸ̣ν̣καθαρὸν ἀ̣π̣[ό]ἀπό τ̣ε̣τε ∼θροίου∽θρύου κ̣α̣λ̣άμουκαλάμου κἀπ̣ὸ̣κἀπὸ
38 πάση̣ς̣πάσης ἀ̣κ̣αθ̣α̣ρ̣σ̣ί̣α̣ς̣ἀκαθαρσίας , ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν δ̣ὲ̣δὲ μ̣ὴ̣μὴ π̣α̣ρ̣α̣δ̣ῷ̣παραδῷ , ἀ̣π̣οτεισά̣τ̣ω̣ἀποτεισάτω χαλκοῦ
39 τάλαντον ἕν . S-11 ἐὰν δὲ̣δὲ μ̣ὴ̣μὴ β̣ε̣[βαιώσ]η̣`βεβαιώση` [καθότι]καθότι π̣ρ̣ογέ[γραπτ]α̣ι̣προγέγραπται
40 ἀποτεισάτω ἐπίτ[ι]μ̣ο̣ν̣ἐπίτιμον τ̣α̣λα̣[ντ]|gap:10||gap:2|χ̣|gap:2|ε̣|gap:1||gap:2|ταλαντ|gap:10||gap:2|χ|gap:2|ε|gap:1||gap:2| ἡ̣ [δὲ]δὲ
40-41 [π]ρ̣ᾶ̣∤ξιαπρᾶ∤ξια
41 ἔστω Κασσάνδρᾳ ἔκ̣ἔκ τε τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ὥρ̣ο̣υ̣Ὥρου κ̣α̣[ὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ὑπ]α̣ρ̣χόντ̣ων̣ὑπαρχόντων α̣ὐ̣τῶ̣ιαὐτῶι
42 πάντων . S-12 μάρτυρες Ἡρακλείδ̣η̣[σ]|gap:4|α̣|gap:2|ε̣ι̣δ̣ο̣υ̣Ἡρακλείδησ|gap:4|α|gap:2|ειδου Μα̣κ̣ε̣[δ]ὼ̣ν̣Μακεδὼν
43 τάγματος τῶν ἀπὸ τοῦ ὅρμ[ο]υ̣ὅρμου φ̣ρουρῶνφρουρῶν Ἀπολλώνιος Δαβρέ̣α̣ς̣Δαβρέας Ἡρώ̣`δη̣ς̣Ἡρώ`δης
44 Ἀμμώνιος Θέων οἱ πέντ̣ε̣πέντε ∼[Μα]κέδονος∽Μακέδονες τῶν Πτολεμαίο̣υ̣Πτολεμαίου π̣εζῶ̣ν̣πεζῶν ,
45 συγγραφοφύλαξ Ἡρακλείδ̣η̣ς̣Ἡρακλείδης .
46 S-13 Ὧρ̣οςὯρος ∼Ὥρου∽Ὥρου μεμίσθωμ̣α̣[ι]μεμίσθωμαι [τὸ]ντὸν ∼παράδισο̣ν̣∽παράδεισον ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ὰ̣τὰ δ̣ύο̣δύο ∼ἔτηι∽ἔτη
47 φόρου κατʼ ἐνιαυτὸν ∼δραχμάς∽δραχμῶν τρισχιλίων|num:3000| καὶ δέδωκα Ἡρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ί̣δ̣η̣ι̣Ἡρακλείδηι
48 ∼κυρα̣ν̣∽κυρίαν . S-14 Κλ̣έω̣νΚλέων Ἀ̣ριστόφωτοςἈριστόφωτος γέγραφα ὑπὲ<ρ>ὑπὲρ αὐ̣τοῦαὐτοῦ
48-49 ἀξιώσαν∤τος
49 αὐτοῦ διὰ τὸ ∼φακ̣ι̣ν̣∽φάσκειν αὐτ̣ὸναὐτὸν μὴ ∼ἐ̣πισταθα∽ἐπίστασθαι αὐτὸν ∼γράματα∽γράμματα .
50 S-15 ❨μί(σθωσις)❩μίσθωσις πα̣ρ̣α̣δ̣ε̣ί̣σ̣ο̣υ̣παραδείσου Κ̣α̣[σσάνδρας]Κασσάνδρας
51 πρὸς Ὧ̣ρ̣ο̣ν̣Ὧρον
52 Κασσάν̣δ̣ρ̣α̣ς̣Κασσάνδρας |gap:?| Ἡρ̣ῴ̣δ̣ο̣υ̣Ἡρῴδου
53 Διο̣σκο̣υρίδο̣υ̣Διοσκουρίδου
54 Ὥρου |gap:?| [Δ]αβ̣ρ̣έ̣ο̣υ̣Δαβρέου