Sematia

p.diosk.16.xml

TM: 44731HGV: 44731Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἡρακλείδης Διοσκουρίδει χαίρειν . S-2 εἰ ἔρρωσαι σ̣ύσύ τε καὶ τὰ τέκνα σου καὶ οἱ παρὰ σοῦ ∼πάντας∽πάντες τἆλλʼ ἐστί σοι ∼ἅπανται∽ἅπαντα
2 κατὰ τρό̣π̣οντρόπον , εἴη ἄν ὡς βούλομαι , κ̣ἀγ̣ὼ̣κἀγὼ δὲ ὑγίαινον . S-3 τ̣[ῇ]τῇ ιϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| τ̣ο̣ῦτοῦ ὑ̣π̣[ο]κ̣ειμ̣έ̣ν̣[ο]υ̣ὑποκειμένου [μ]ηνὸςμηνὸς συνπεσόντος μου Φιλώται
3 τῶι ἀποδιδόντι σοι̣σοι τ[ὴ]ντὴν ἐπιστολὴν̣ἐπιστολὴν ἐν τῶι ∼Δημητ̣ρ̣[ί]ω̣ι∽Δημητρείωι βο̣υλομένω̣ιβουλομένωι ἐπιδο̣ῦ̣ν̣αιἐπιδοῦναι κατὰ σοῦ ὅσα σοι συνιστόρηκεν ἐν τῶι
4 παν̣τὶπαντὶ βίωι τῶι βασιλε[ῖ]βασιλεῖ καὶ ἐμπλεκε̣ὶςἐμπλεκεὶς αὐτῶι μεθʼ ἑτέ̣ρων̣ἑτέρων κατη̣ξ̣ί̣ωσα̣κατηξίωσα μὲν κ̣α̣[ὶ]καὶ ἀ̣νεδεξάμηνἀνεδεξάμην αὐτὸν ἕκαστα τοῦ μὴ
5 ἀδικηθῆναι ἀυτὸν , ἀλλ̣ὰἀλλὰ πᾶν τὸ δέον αὐτῶι ἔσται . S-4 ∼οὕτωι∽οὕτω σ̣υ̣ν̣επ̣ε̣ί̣σ[θ]η̣συνεπείσθη καὶ μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ π̣ο̣λ̣[λ]οῦπολλοῦ ἱδρῶτος ἀπεσπάσαμεν · S-5 ὅθεν καὶ
6 π̣ροη̣νέγκατ̣οπροηνέγκατο ἠ̣δ̣[ι]κῆ̣σ̣θ̣α̣ιἠδικῆσθαι ὑπὸ σοῦ πολλά τιν̣ατινα κ̣αὶκαὶ ἀ̣π̣ο̣σ̣τ̣[ε]ρ̣ε̣[ῖ]σ̣θαίἀποστερεῖσθαί τινων φ̣ιλ̣ανθ̣ρ̣ώ̣πωνφιλανθρώπων ὧν ἑστάκεις αὐτῶι καὶ ∼πλειονάκ̣ι̣[ς]∽πλεονάκις
7 π̣ρο̣σ̣απεσταλκ̣έ̣ν̣α̣ι̣προσαπεσταλκέναι σο̣ι̣σοι μηδὲ κατʼ ἀνθ̣ρώπου̣ἀνθρώπου αὐτοῦ σχεῖ[ν]σχεῖν , ἀ̣λ̣λ̣ὰἀλλὰ ἀπειλ̣ὰ̣ς̣ἀπειλὰς π̣ρ̣ο̣σαπ̣[έστ]ελλεςπροσαπέστελλες · S-6 διὸ καὶ εἰς τοῦτο ∼προηχθηι∽προήχθη το̣ῦ̣τοῦ
8 κατ̣ὰκατὰ σ̣οῦ̣σοῦ γ̣ενέσθαιγενέσθαι . S-7 ἐγὼ̣ἐγὼ οὖν τ̣εθαύ̣μακατεθαύμακα , εἰ̣εἰ σὺ συνα̣υ̣ψω̣|gap:1||gap:1|αντωνσυναυψω|gap:1||gap:1|αντων κα|gap:5|ς τ̣[ὸν]τὸν ἐνεστῶτα καιρὸν ∼ἤασας∽εἴασας αὐτὸν
8-9 κατα∤πλ̣εῦσαικατα∤πλεῦσαι
9 ουλ̣υσ̣α̣σ̣ταπ̣|gap:3|σ̣ε̣κ̣|gap:1|αυη̣|gap:1|ρ̣|gap:1|οντ̣|gap:1||gap:1|ο̣ι̣|gap:1|ιλοιουλυσασταπ|gap:3|σεκ|gap:1|αυη|gap:1|ρ|gap:1|οντ|gap:1||gap:1|οι|gap:1|ιλοι και μ̣|gap:1||gap:3||gap:1|α̣|gap:3|θ̣ρ|gap:5||gap:3||gap:1|ερανμ|gap:1||gap:3||gap:1|α|gap:3|θρ|gap:5||gap:3||gap:1|εραν ὅμως γοῦν καὶ ἀδελφοὶ μάχοντ[αι]μάχονται [·]·
10 S-8 ἔτι καὶ νῦν καλῶς ποιήσεις καθότι̣καθότι κ̣αὶκαὶ α̣ν̣α̣δ̣|gap:1||gap:10||gap:1|ο̣|gap:1||gap:3|π̣|gap:3|λ̣|gap:1||gap:1|ο̣|gap:1|ε̣ι̣|gap:8|τ̣ωιαναδ|gap:1||gap:10||gap:1|ο|gap:1||gap:3|π|gap:3|λ|gap:1||gap:1|ο|gap:1|ει|gap:8|τωι εἰς λόγον μάλιστα μὲν κατὰ μόνας
11 καὶ τὰ παρʼ αὐτοῦ μεταλαβὼν ἀ̣ὐτοῦἀὐτοῦ μεταλαβὼν ἀ̣ποπει̣σ̣θήτω|gap:10||gap:1|α̣ν̣|gap:12||gap:5||gap:1||gap:1|ἀποπεισθήτω|gap:10||gap:1|αν|gap:12||gap:5||gap:1||gap:1| ⸢περὶ⸣περὶ ⸢τῶν⸣τῶν ⸢αὐτῶν⸣αὐτῶν ⸢καλὰ⸣καλὰ ⸢ἀλλήλ̣ο̣υς⸣ἀλλήλους ⸢ἀσπάσ̣α̣σθε⸣ἀσπάσασθε νομίσας ὅτι ἐγώ σοι προσελήλυθα
12 καὶ̣καὶ συμ̣β̣έβ̣λησαίσυμβέβλησαί τί μοι . S-9 καὶ γὰρ περὶ τῶν αὐτῶν ι̣|gap:8||gap:1|η̣φενηφ̣|gap:8||gap:1||gap:2||gap:2||gap:1|σ̣οιι|gap:8||gap:1|ηφενηφ|gap:8||gap:1||gap:2||gap:2||gap:1|σοι . S-10 ἐν δὲ τοῖς μάλιστα χαριεῖ τοῦ σώματο[ς]σώματος
13 ἐπ̣ιμελόμενοςἐπιμελόμενος , ἵνʼ ὑγιαίνοντά σε ἀσπάζωμαι τὴν ταχίστην . S-11 ἔρρωσο ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Τῦβι ιη|num:18|
14 ❨ἡγε(μόνι)❩ἡγεμόνι ἐπʼ ❨ἀνδ(ρῶν)❩ἀνδρῶν
15 καὶ ❨φρου(ράρχωι)❩φρουράρχωι Διοσκουρίδ̣ε̣ι̣Διοσκουρίδει