Sematia

p.dion.9.xml

TM: 3092HGV: 3092Date: -139 – -139Place: Hermopolites

1 m1 S-1 β̣ασιλεῖβασιλεῖ Πτ̣ολεμαίωιΠτολεμαίωι κ̣α̣ὶκαὶ β̣α̣σ̣ιλίσσηιβασιλίσσηι Κ̣λεοπάτ̣[ρ]αιΚλεοπάτραι τῆι ἀδελφῇ καὶ βασιλίσση̣ιβασιλίσσηι
2 Κ̣λεοπάτραιΚλεοπάτραι τῆι γυναικ̣ὶ̣γυναικὶ θ̣ε̣[οῖ]ς̣θεοῖς Εὐερ̣γέταιςΕὐεργέταις [χα]ί̣[ρ]εινχαίρειν .
3 S-2 Κέφαλος Διονυσίου τῶν ἐν τῶι Ἑρμοπο̣λίτηιἙρμοπολίτηι μισθοφό̣ρ̣ωνμισθοφόρων κατ̣α̣γινομένω̣ν̣καταγινομένων δʼ ἐν τῆι Ἀκώρεω̣[ς]Ἀκώρεως
4 καθʼ ὑ̣περβολ̣ὴ̣νὑπερβολὴν ἠδικημένο[ς]ἠδικημένος καὶ κινδυνεύ̣ωνκινδυνεύων ἀντʼ ἐλευ̣θ̣έρουἐλευθέρου δοῦλος̣δοῦλος γ̣ενέσθαιγενέσθαι χ̣άρινχάριν τῶν̣τῶν
4-5 δ̣ιαπε∤πραγμέν̣ωνδιαπε∤πραγμένων
5 εἴς με ὑπὸ Λυ̣σ̣ι̣κρά̣τουΛυσικράτου τοῦ Χαρίνου , ἱ̣π̣πάρ̣χουἱππάρχου <τῶν>τῶν τοῦ αὐτοῦ ν̣[ο]μοῦνομοῦ κατ̣ο̣ίκωνκατοίκων
6 ἱππέ̣ωνἱππέων , ἠν̣άγ̣κασμαιἠνάγκασμαι τ̣ὴ̣ν̣τὴν ἐφʼ ὑμᾶς καταφυγὴ̣νκαταφυγὴν π[οι]ήσασθαιποιήσασθαι ἵνα τ̣ύχωτύχω βοηθείας .
7 S-3 τοῦ γὰρ 〚ζ̣ι̣〛ζι κη|num:28| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὠνησαμέ̣νουὠνησαμένου μου παρὰ τοῦ ἐγκ̣α̣λ̣[ο]υ̣μ̣ένουἐγκαλουμένου οἴνου ❨χο(ῦς)❩χοῦς τ|num:300| , τῆς δὲ
7-8 τού∤τ̣ωντού∤των
8 συναγομ̣ένωνσυναγομένων τιμῆς ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων κδ|num:24| προεμένο̣υπροεμένου μο̣υμου αὐτῶι χειρό̣γ̣ρ̣αφονχειρόγραφον , διασαφε̣ῖδιασαφεῖ
9 τ̣ὴντὴν καταβολὴ̣νκαταβολὴν αὐτῶι πο̣ι̣ή̣σασθαιποιήσασθαι ἐπὶ τὴν ἐπὶ τῶν τόπων Σωτ̣[ί]ωνοςΣωτίωνος τράπεζαν̣τράπεζαν
10 ἐ̣νἐν τῶι σημανθέντι χρόνωι , διὸ καὶ ἐν τῶι Πα[χ]ὼνΠαχὼν μηνὶ τοῦ αὐτ̣οῦαὐτοῦ ἔτους διαγράψαντός
11 [μο]υ̣μου ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ὴ̣ντὴν π̣ροειρημέν̣η̣νπροειρημένην τοῦ Σωτίωνος τράπ̣εζαντράπεζαν ἀπὸ τοῦ προ̣διεσταμένουπροδιεσταμένου
12 [κεφαλαίου]κεφαλαίου [❨χα(λκοῦ)❩]χαλκοῦ ❨(τάλαντα?)❩τάλαντα ιγ|num:13| ἀκολούθ̣ω̣ςἀκολούθως καὶ ∼ὁ͂ς∽οἷς συνηλάκχειν , παρʼ οὗ κ̣αὶκαὶ λαβόντος μου̣μου τὸ τῆς
13 [ἀποχῆς]ἀποχῆς [σύ]μ̣βολονσύμβολον · S-4 μετὰ̣μετὰ δὲ ταῦτα ἀποδόντος μου ∼τ∽τῶι ∼Υσικράτει∽Λυσικράτει τὰ λοιπὰ τῆς τιμῆς τοῦ
14 [οἴνου]οἴνου [❨χα(λκοῦ)❩]χαλκοῦ [❨(τάλαντα)❩]τάλαντα [ι]α̣|num:11|ια|num:11| καὶ προσεδρεύοντος τῆι τοῦ χειρογράφου ∼ἀγχτήσει∽ἀνακτήσει ∼ὑποσχομενος∽ὑποσχομένου τε
15 ∼ο∽τοῦ ∼[ἐγκαλουμενο]ς̣∽ἐγκαλουμένου ἡσυχίας̣ἡσυχίας ε̣ἶχονεἶχον τῶι μη̣δεμίανμηδεμίαν ἔννοιαν κ̣ακίαςκακίας ἔχειν · S-5 χρόνου δὲ
15-16 δια∤[γενομένου]δια∤γενομένου
16 [καὶ]καὶ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ ἐγκαλουμ̣έ̣νουἐγκαλουμένου ἐπιβολὴν σχόντος εἰς τὸ διασεῖσαί με ἐντυχόντος
17 [κατʼ]κατʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ |gap:6||gap:2|ωι τῶ̣ιτῶι ἐπὶ τῶν τόπ̣ωντόπων σ̣τρατηγῶιστρατηγῶι , πε̣ριέσπαπεριέσπα μ̣εμε ἐπʼ αὐτὸν ὡς μὴ
18 [ἀποδόντος]ἀποδόντος [ἐμ]οῦἐμοῦ ∼αὐτου∽αὐτῶι τὰ̣τὰ διάφορα , ἐμπλεκείς τέ μοι οὐκ ἀ̣π̣έστηιἀπέστηι εἰ μὴ ⸢ἠ⸣νάγκασεἠνάγκασε
19 σ̣ε̣σ̣η̣μ̣ε̣[ιῶσθαι]σεσημειῶσθαι ὑ̣π̣ὲρὑπὲρ ἐμοῦ συ̣γγραφὴνσυγγραφὴν αἰγυπτίαν τόν τε ἀδελφόν μου Πετεαρποχράτην
20 [κα]ὶκαὶ Τοθοῆν κα̣ὶκαὶ Π̣ετενοῦφι̣ν̣Πετενοῦφιν κ̣αὶκαὶ τὴν μητέρα μου̣μου Σ̣ε̣ν̣οβάστι̣νΣενοβάστιν ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ι|num:10| , διασταλέντος ἐν τῶι
21 [σ]υ̣μβολαίωισυμβολαίωι τὴν ἀπόδοσιν̣ἀπόδοσιν [α]ὐ̣τῶιαὐτῶι ποιή̣σασθαιποιήσασθαι ἐν ❨(ἔτεσι)❩ἔτεσι γ|num:3| ἀπὸ̣ἀπὸ τ̣οῦτοῦ ∼θκ∽κθ|num:29| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ὃς καὶ παραχρῆμα
22 ἐ̣μεσιδίωσενἐμεσιδίωσεν τ̣ὸτὸ προειρημέ̣ν̣ονπροειρημένον χειρόγραφον Πετεχῶντί τινι τῶ̣ντῶν ἐκ τῆς Ἀκώρ̣ε̣ωςἈκώρεως ,
23 ὧι καὶ συνέταξ̣ενσυνέταξεν μὴ πρ[ο]έ̣σθαιπροέσθαι ∼με∽μοι αὐτ̣όαὐτό , ἐὰν μὴ [πρό]τερονπρότερον κ̣ομίσαικομίσαι α[ὐτὸ]ναὐτὸν τὰ προκείμενα ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ι|num:10| ,
24 ὑ̣π̣ολαμβάνων̣ὑπολαμβάνων τ̣ῶιτῶι τοιούτ̣ω̣[ι]τοιούτωι τρόπωι δὶς τὰ ∼ταυτὰ∽αὐτὰ π̣[ρά]ξεινπράξειν με · S-6 διό , μέγι̣σ̣τ̣εμέγιστε βασιλεῦ κα̣ὶκαὶ
24-25 β̣[α]σί∤λι̣σσαιβασί∤λισσαι
25 , συνέβη αὐ̣τῶιαὐτῶι εἰς ⸢ἕ⸣κ̣ασ̣ταἕκαστα βουλόμενος αὐτ̣[ὸ]ν̣αὐτὸν ὁμόλογον κατα[σ]τ̣ῆσαικαταστῆσαι . S-7 δέομαι οὖν
26 ὑ̣μῶνὑμῶν τῶν μεγίστων θε̣ῶ̣νθεῶν μή με ὑπεριδ[εῖ]ν̣ὑπεριδεῖν ἐνεδρευόμεν̣ο̣νἐνεδρευόμενον ὑπὸ ἀνθρώπου
27 [ἀγ]νώμονοςἀγνώμονος , ἀντ̣[ι]λ̣αβομένους̣ἀντιλαβομένους ⸢δ̣ʼ⸣δʼ ἐὰν φαίνηται προσ̣[τ]ά̣ξαιπροστάξαι χρηματίσα̣ι̣χρηματίσαι μου τὴν ἔντευ̣ξινἔντευξιν
28 |gap:2|τ̣α|gap:2|τα Ἀπολλόδωρ̣ονἈπολλόδωρον τῶν πρώ̣τωνπρώτων φίλων καὶ ἐπι[στ]άτηνἐπιστάτην κ̣αὶκαὶ γραμμ̣ατέαγραμματέα τῶν κατοίκων
29 ἱ̣π̣πέωνἱππέων , ὅπως̣ὅπως μ̣εταπεμ̣ψ̣ά̣μενοςμεταπεμψάμενος τὸν Λυσικρ̣[άτ]η̣νΛυσικράτην ∼διὸ∽διὰ Ἡρ̣αστράτο̣υἩραστράτου τοῦ πρ̣ὸ̣ςπρὸς ταῖς
29-30 συντά∤ξ̣εσινσυντά∤ξεσιν
30 τῆς τε τ̣ῶντῶν πραγμ̣ά̣τωνπραγμάτων ∼ἀλεθείας∽ἀληθείας ἐξε[τ]α̣σθείσηςἐξετασθείσης , ἐὰν <ᾖ> ο[ἷα]οἷα προφέρομαι , κρίνῃ
31 μηδεμίαν εἶν[α]ι̣εἶναι αὐτῶι παρʼ ἐμοῦ πρᾶξι[ν]πρᾶξιν κατὰ ∼μην̣α∽μηδένα τρόπον , ἄκυρον δὲ ∼κατασσταθῆναι∽κατασταθῆναι
32 καὶ τὴν ση̣μ̣αι[νο]μένηνσημαινομένην τῶν ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ι|num:10| συγγρ̣α̣φήνσυγγραφήν , ὁμοίω̣ςὁμοίως δὲ καὶ τὸ μεμεσιδιωμένον ❨χειρόγρα(φον)❩χειρόγραφον ,
33 μ̣έχριμέχρι δὲ τούτο̣υ̣τούτου μὴ ἐξῇ αὐτῶι κομισα̣μένῳκομισαμένῳ τὸ ἀ̣ντίγραφ̣[ο]ν̣ἀντίγραφον τῆς ἐντεύξ[ε]ω̣ςἐντεύξεως ταύτης
34 μ̣η̣δ̣ε̣μίανμηδεμίαν οἰκον̣[ο]μ̣ί̣ανοἰκονομίαν κατʼ ἐμοῦ ποιεῖσθαι μ̣ηδὲμηδὲ περισ̣πᾶνπερισπᾶν με μηδὲ τοὺς προγεγραμμένους
35 ἐ[γγ]ύουςἐγγύους , διεγγυ̣[άτ]ωδιεγγυάτω δὲ τοῦ καθήκοντος π̣ρ̣οστίμουπροστίμου [τ]ῶιτῶι ἐπὶ τῶ̣ντῶν τόπων ξενικῶι πράκτορι ·
36 S-8 τ̣[ο]ύ̣τουτούτου δὲ γενομ[ένο]υγενομένου τεύξομαι ἀ̣ν̣τιλήμψ[ε]ωςἀντιλήμψεως .
37 S-9 εὐτυχεῖτε .