Sematia

p.dion.18.xml

TM: 3101HGV: 3101Date: -107 – -107Place: Akoris (Hermopolites)

1 m1 S-1 β̣[α]σ̣ι̣λ̣[ευ]ό̣ν̣τ̣ω̣νβασιλευόντων Κ̣λ̣εοπάτ̣ρ̣α̣ςΚλεοπάτρας καὶ Πτολ̣[εμαίου]Πτολεμαίου τ̣οῦτοῦ υἱοῦ
2 ἐπ̣ι̣[κ]α̣λ̣ο̣[υ]μ̣έν̣ουἐπικαλουμένου Ἀλ̣ε̣ξ̣άν̣δρουἈλεξάνδρου ἔτ̣[ους]ἔτους [ὀγδό]ο̣υὀγδόου <ἐπὶ>ἐπὶ <τῶν>τῶν κοινῶν
3 τ[ῶν]τῶν ὄν[τ]ω̣ν̣ὄντων ἐν Ἀλε̣ξ̣αν̣δ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ι̣Ἀλεξανδρείαι , μη̣[νὸς]μηνὸς [Ἀπε]λ̣λαίουἈπελλαίου
4 [δωδεκάτηι]δωδεκάτηι [,], Φ̣αῶφιΦαῶφι δ̣ω̣δ̣ε̣κάτ̣η̣[ι]δωδεκάτηι [,], [ἐν]ἐν [κώμηι]κώμηι [Τ]ή̣νε̣ι̣Τήνει [τῆι]τῆι
5 κ̣[α]ὶ̣καὶ Ἀ̣κ̣ώ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣Ἀκώριος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Μ̣ω̣χ̣ί̣τ̣ο̣υ̣Μωχίτου , ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣νομοῦ δʼ Ἑ̣ρ̣[μοπολίτου]Ἑρμοπολίτου .
6 S-2 ἐδάνει̣[σ]ε̣νἐδάνεισεν Διονύσιος Ἀ̣σκ̣λ̣ηπιά[δου]Ἀσκληπιάδου [τῶν]τῶν [Τρύφωνος]Τρύφωνος
7 κ̣αὶκαὶ Ἀπο̣[λ]λ̣ωνίουἈπολλωνίου κατοί̣κ̣ω̣ν̣κατοίκων ἱ̣ππ[έων]ἱππέων [Διονυσίωι]Διονυσίωι
8 Κ̣ε̣φ̣α̣λ̣[ᾶ]τ̣οςΚεφαλᾶτος Π̣έ̣ρ̣σ̣η̣ι̣Πέρσηι τ̣[ῆς]τῆς ἐ̣πι̣γον̣[ῆς]ἐπιγονῆς [πυροῦ]πυροῦ
9 [σ]τ̣ε̣[ρεοῦ]στερεοῦ ἀ̣ρ̣τάβα̣ς̣ἀρτάβας ἑξ̣ή̣[κο]νταἑξήκοντα ἓξ̣ἓξ [δίμοι]ρ̣ο̣ν̣|num:66|⧼|num:2/3|δίμοιρον|num:66|⧼|num:2/3| , ἃς
9-10 ἐ[κτ]ε̣∤ταμίε̣υ̣ταιἐκτε∤ταμίευται
10 παρʼ αὐτοῦ , τ̣ό̣κ̣ωντόκων ἡ[μιολίω]νἡμιολίων , πυροῦ̣πυροῦ
11 ἀρτάβαις τριάκ̣οντατριάκοντα ∼τρ̣εις̣∽τρισὶ τρίτο[ν][|num:33|⧼|num:1/3|]τρίτον|num:33|⧼|num:1/3| [·]· S-3 [τὸν]τὸν δ̣ὲδὲ πυρὸν
12 καὶ τὸν̣τὸν τ̣ό̣κ̣[ον]τόκον [,], τ̣ὰςτὰς π̣άσαςπάσας πυρ̣[ο]ῦ̣πυροῦ ἀ̣[ρτάβ]αςἀρτάβας ἑκατόν|num:100| ,
13 ἀ̣π̣[οδότω]ἀποδότω [Δι]ο̣ν̣ύ̣σιος̣Διονύσιος Δ̣ι̣ο̣ν̣υσ̣[ίωι]Διονυσίωι [ἢ] [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [αὐ]τ̣[ο]ῦ̣αὐτοῦ ,
14 ∼ἐμ̣∽ἐν μηνὶ̣μηνὶ Λ̣ωίωιΛωίωι ὅς ἐστιν Π̣[αῦνι]Παῦνι [τοῦ]τοῦ [ὀγδόου]ὀγδόου [ἔτους]ἔτους [,],
15 πυρὸν νέον καθαρὸν ἄδολ̣ονἄδολον , μ̣[έτρωι]μέτρωι [τῶι]τῶι [πρὸς]πρὸς
16 τὸ χαλκοῦν καὶ κατασ̣τησά̣[τω]καταστησάτω [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [κατὰ]κατὰ
17 τὴν̣τὴν Ἀ̣κ̣ώρ̣ιο̣ςἈκώριος ⸢ὅρμον⸣ὅρμον τοῖς ἰδίοις ἀν̣[ηλώμασι]ἀνηλώμασι [·]· S-4 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ
18 ἀποδ̣ῷἀποδῷ καθʼ γέγρα̣π̣ταιγέγραπται , ἀποτ̣[εισάτω]ἀποτεισάτω [Διονύσιος]Διονύσιος
19 Διονυσίωι τοῖς̣τοῖς π̣αρʼπαρʼ αὐτοῦ [τιμὴν]τιμὴν [ἑκάστης]ἑκάστης
20 ἀρτάβ̣η̣ςἀρτάβης χαλκοῦ δ̣ραχμὰςδραχμὰς τ̣[ρισχιλίας][|num:3000|]τρισχιλίας|num:3000| [·]·
21 S-5 ἡ̣ π̣ρ̣ᾶ̣ξ̣ι̣ς̣πρᾶξις ἔ̣σ̣τ̣ω̣ἔστω Δ̣ι̣ονυσίω[ι]Διονυσίωι [τοῦ]τοῦ [πυροῦ]πυροῦ [καὶ]καὶ
22 τ̣ῶν̣τῶν κατὰ τ̣ὴντὴν σ̣υγ̣γ̣ρ̣αφὴ̣ν̣συγγραφὴν π̣[άντων]πάντων [ἔκ]ἔκ [τε]τε [αὐτοῦ]αὐτοῦ
23 Δι̣[ο]νυσίουΔιονυσίου καὶ ἐκ τῶν ὑπ̣[αρχόντων]ὑπαρχόντων [αὐτῶι]αὐτῶι
24 πά̣ν̣τ̣ωνπάντων καθʼ ἅπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκ̣ης̣δίκης · S-6 [ἡ] [συγγραφὴ]συγγραφὴ
25 ἥδ̣εἥδε κ̣υρίακυρία ἔ̣στωἔστω πανταχ[ῆι]πανταχῆι [ἐπιφερομένη]ἐπιφερομένη .
26 S-7 μ̣άρ̣τ̣υ̣ρ̣εςμάρτυρες · S-8 Ἀπολλώνιος Π̣[ολυκράτου]Πολυκράτου [,],
27 Ε[ὐ]μ̣[ένης]Εὐμένης [Πολ]υ̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣υ̣Πολυκράτου , Ἄνδρων Π̣[τολεμαίου]Πτολεμαίου [,],
28 Μέν[ιππ]ο̣ςΜένιππος Ἀ̣[μμ]ων̣ί̣ο̣υ̣Ἀμμωνίου , Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣[ώνιος]Ἀπολλώνιος [Σατύρου]Σατύρου [οἱ]οἱ [τρεῖς]τρεῖς
29 τῶν κατοίκων ἱππέων , [Διονύσιος]Διονύσιος [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου
30 Μα̣κε̣δὼνΜακεδὼν ὑπηρέτης τάγμα̣τοςτάγματος [τῶν]τῶν [φερομένων]φερομένων [ἐν]ἐν
31 Κ̣λ̣ε̣[οπά]τ̣ρ̣α̣ι̣Κλεοπάτραι κ̣λ̣η̣[ρ]ο̣ύ̣χω̣νκληρούχων . S-9 ❨συ̣γ̣[γ]ρ̣(αφοφύλαξ)❩συγγραφοφύλαξ · S-10 [Ἀπολλώνιος]Ἀπολλώνιος .
32 m2 S-11 [Δι]ονύ̣σιοςΔιονύσιος Κεφαλᾶτος Πέρσης τῆς ἐπιγ̣[ονῆς]ἐπιγονῆς [ἀπέχω]ἀπέχω [τὰς]τὰς
33 [ἑ]κατὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100| ἀρτάβας τοῦ στερεοῦ̣στερεοῦ πυροῦ κ[αὶ]καὶ [πάντα]πάντα [ποιήσω]ποιήσω
34 κ̣[αθʼ]καθʼ [ὅ]τιὅτι πρόκειται καὶ δέδωκα κ̣[υρίαν]κυρίαν [Ἀπολλωνίωι]Ἀπολλωνίωι .
35 m3 S-12 [Ἀπολλώ]ν̣ιο̣ς̣Ἀπολλώνιος ἔ̣χ̣ω̣ἔχω κυρ̣[ί]α̣νκυρίαν .
36 m6 S-13 [ἔτο]υ̣ςἔτους η|num:8| Φαῶφι ιε|num:15| ἐν ❨κώ(μηι)❩κώμηι Τ̣ήνειΤήνει τ̣[οῦ]τοῦ [❨Μωχί(του)❩]Μωχίτου [·]· S-14 [❨ἀναγέγρ(απται)❩]ἀναγέγραπται
37 [διὰ]διὰ [Θ]έ̣ω[ν]ο̣ςΘέωνος
38 m4 [❨βασιλ(ευόντων)❩]βασιλευόντων ❨[Κ]λ̣ε̣ο̣πά(τρας)❩Κλεοπάτρας καὶ ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου τοῦ υἱοῦ ❨ἐπ[ι]κα(λουμένου)❩ἐπικαλουμένου Ἀλεξ̣ά̣ν̣δρουἈλεξάνδρου ἔτους ὀγδόου μ̣η̣ν̣ὸς̣μηνὸς
39 [Ἀπ]ε̣λ̣λ̣αίουἈπελλαίου ιβ|num:12| , Φαῶφι ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| , ἐν ❨κ̣ώ̣(μηι)❩κώμηι Τ̣ή̣ν̣ε̣ι̣Τήνει τ̣ῆ̣ι̣τῆι κ̣α̣ὶ̣καὶ Ἀ̣κ̣ώ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣Ἀκώριος το̣ῦ̣τοῦ Μ̣ω̣χ̣ί̣τ̣ο̣υ̣Μωχίτου ,
40 [νομ]οῦ̣νομοῦ [δʼ]δʼ ❨Ἑρμ[ο]πο(λίτου)❩Ἑρμοπολίτου · S-15 ❨ἐδ̣ά̣ν̣ε̣ι̣(σεν)❩ἐδάνεισεν ❨Διονύ(σιος)❩Διονύσιος ❨Ἀσκλη(πιάδου)❩Ἀσκληπιάδου τῶν ❨Τρύ(φωνος)❩Τρύφωνος καὶ ❨Ἀπ̣[ο]λ̣λ̣ω(νίου)❩Ἀπολλωνίου ❨κα(τοίκων)❩κατοίκων ❨ἱ̣π̣(πέων)❩ἱππέων ❨Δ[ιον]υ(σίωι)❩Διονυσίωι ❨Κεφ[α(λᾶτος)]❩Κεφαλᾶτος
41 [Πέρ]σηιΠέρσηι τῆς ❨ἐπ̣ιγον(ῆς)❩ἐπιγονῆς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨στε(ρεοῦ)❩στερεοῦ ❨(ἀρτάβας?)❩ἀρτάβας [ξ]ϛ|num:66|ξϛ|num:66| 𐅷|num:2/3| , ἃς ❨ἐκτετα(μίευται)❩ἐκτεταμίευται παρʼ αὐτοῦ , τ̣ό̣κ̣ω̣ντόκων ❨ἡ̣μιολίω̣(ν)❩ἡμιολίων
42 ❨(ἀρτάβαις)❩ἀρτάβαις λγ|num:33| γ|num:1/3_tick| · S-16 τὸν δὲ ❨(πυρὸν)❩πυρὸν καὶ τὸν ❨τόκ̣(ον)❩τόκον , [τ]ὰ̣ςτὰς πάσ̣αςπάσας ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ρ|num:100| ἀποδότω ❨Δ̣ιονύ(σιος)❩Διονύσιος ❨Διονυ(σίωι)❩Διονυσίωι
43 ἢ̣ τοῖς παρʼ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ ∼ἐμ∽ἐν ❨μη(νὶ)❩μηνὶ Λωίωι ὅ̣ς̣ὅς ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ἐστιν Π̣α̣ῦ[νι]Παῦνι [τοῦ]τοῦ α[ὐ]τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ ❨(ἔτους)❩ἔτους , πυρὸν ν̣έ̣ο̣ν̣νέον ❨κ̣α̣θα(ρὸν)❩καθαρὸν
44 [ἄδο]λ̣ο̣ν̣ἄδολον μ̣έτρῳμέτρῳ τῶι ❨πρ(ὸς)❩πρὸς τὸ ❨χα(λκοῦν)❩χαλκοῦν καὶ κατασ̣τ̣η̣σ̣ά̣τ̣ω̣καταστησάτω ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τὸ̣ντὸν κ̣α̣τὰκατὰ τὴν ❨Ἀκώ(ριος)❩Ἀκώριος ὅ̣ρ̣μ̣ο̣ν̣ὅρμον τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς
45 [ἰ]δ̣ίοιςἰδίοις ❨ἀνηλώ(μασι)❩ἀνηλώμασι · S-17 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδ⸢ῷ⸣ἀποδῷ καθʼ ❨γ̣έ(γραπται)❩γέγραπται , ἀ̣π̣ο̣τ̣ε̣ι̣σ̣ά̣[τω]ἀποτεισάτω ❨τ̣(ιμὴν)❩τιμὴν ἑκάστης ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| ·
46 S-18 [ἡ] δ̣ὲδὲ ❨πρᾶ(ξις)❩πρᾶξις ἔ[σ]τωἔστω ❨Διονυ(σίωι)❩Διονυσίωι ἢ̣ τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ τῶν κατὰ τὴν ❨σ[υ]γ̣γ̣ρ̣α̣(φὴν)❩συγγραφὴν ἔκ τε τοῦ Διονυσίου
47 [καὶ]καὶ [ἐ]κ̣ἐκ [τῶ]ντῶν ❨ὑπα[ρ]χ̣(όντων)❩ὑπαρχόντων αὐτῶι πάντων καθʼ ἅπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης · S-19 ❨συγγρα(φὴ)❩συγγραφὴ ἥδε [κυρία]κυρία [ἔ]σ̣τ̣ωἔστω ·
48 S-20 σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣[αφο]φ̣ύ̣λαξσυγγραφοφύλαξ · S-21 Ἀπολλώνιος .
49 m5 S-22 [Διονυ]σίουΔιονυσίου [Ἀπολλωνίου]Ἀπολλωνίου [Μενίππου]Μενίππου Δ̣ι̣ο̣ν̣υσ̣ίουΔιονυσίου
50 [Διον]υ̣σίουΔιονυσίου [Ἄνδ]ρωνοςἌνδρωνος [Ε]ὐ̣μ̣[ένου]Εὐμένου [Ἀ]π̣ολλωνίουἈπολλωνίου