Sematia

p.diog.9.xml

TM: 10717HGV: 10717Date: 186 – 210Place: Philadelphia (?) (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨ἀ̣ντί[γρ(αφον)]❩ἀντίγραφον διαθή̣κ̣[η]ς̣διαθήκης Ῥ̣[ω]μ̣αι̣κῆςῬωμαικῆς ἑρμηνευθείσης κα̣τὰκατὰ τὸ̣τὸ [δυνατόν]δυνατόν [.]. S-2 [Μᾶρκος]Μᾶρκος [Λουκρήτιος]Λουκρήτιος
2 Μίνωρ̣Μίνωρ Ἁ̣δριάν̣ε̣ι̣ο̣ς̣Ἁδριάνειος [ὁ] κ̣α̣ὶ̣καὶ Ὀ̣λ̣ύ̣μ̣πιος̣Ὀλύμπιος Ἀντινοεὺς διαθήκην ἔ̣[θετο]ἔθετο [.]. S-3 [Μᾶρκος]Μᾶρκος [Λουκρήτιος]Λουκρήτιος |gap:5|
3 καὶ̣καὶ Μᾶρκος Λο̣[υ]κ̣ρή̣[τ]ι̣ο̣ς̣Λουκρήτιος Δι̣ο̣γέ̣ν̣ηςΔιογένης κ̣α̣ὶκαὶ Λ̣ο̣υ̣κρητίαΛουκρητία Ὀκταυί[α]Ὀκταυία [καὶ]καὶ [Λουκρητία]Λουκρητία |gap:5| [τὰ]τὰ
3-4 [γλυ]∤κύτατα̣γλυ∤κύτατα
4 παι̣[δ]ί̣α̣παιδία μ̣ο̣υ̣μου τῶν̣τῶν ὑπαρ̣χόντωνὑπαρχόντων μο̣ι̣μοι |gap:2|ο|gap:3||gap:1| |gap:12| [μετὰ]μετὰ
5 τ̣ὴ̣ν̣τὴν τ̣ελευ̣τή̣ν̣τελευτήν μ̣[ου]μου ἐ̣ξἐξ ἴ̣σ̣ο̣υ̣ἴσου μέ̣ρο̣υ̣ς̣μέρους ἐ̣μο̣ῦ̣ἐμοῦ κ̣ληρονόμ̣οικληρονόμοι
6 [ἔστωσαν]ἔστωσαν [·]· S-4 [οἱ]οἱ [δὲ]δὲ [λοιποὶ]λοιποὶ [πάντες]πάντες
7 ἀποκληρονό̣μ̣[οι]ἀποκληρονόμοι [μου]μου ἔ̣στω̣σ̣α̣νἔστωσαν · S-5 προσερ̣χέσθωσανπροσερχέσθωσαν [δὲ]δὲ [ἕκαστος]ἕκαστος [τῇ]τῇ [κληρονομίᾳ]κληρονομίᾳ [μου]μου [ἐν]ἐν
8 [ἡ]μέραιςἡμέραις ἑκα̣τ̣[ὸ]ν̣|num:100|ἑκατὸν|num:100| [ταῖς]ταῖς ∼ἔνγι̣σ̣τ̣α∽ἔγγιστα ἐν αἷς δυνήσον̣τ̣αι̣δυνήσονται [μαρτύρεσθαι]μαρτύρεσθαι [ἑαυτοὺς]ἑαυτοὺς [εἶναί]εἶναί [μου]μου
9 κ̣λ̣ηρονόμ̣ο̣υ̣ς̣κληρονόμους · S-6 ὃ̣ς̣ὃς ἐά̣ν̣ἐάν μ̣ου̣μου κ̣λ̣ηρονόμος̣κληρονόμος γ̣έ̣ν̣η̣τ̣α̣[ι]γένηται |gap:17|
10 [ὑ]πεύθυνος̣ὑπεύθυνος ἔ̣[σ]τ̣ω̣ἔστω διδό̣ν̣α̣ι̣διδόναι π̣ο̣ι̣εῖνποιεῖν παρέχε̣σ̣θα̣ι̣παρέχεσθαι |gap:6| [ταῦτα]ταῦτα [πάντα]πάντα [ἃ] [ἐν]ἐν
11 τ̣αύτῃταύτῃ μοῦ τ̣ῇτῇ δ̣[ι]α̣θ̣ή̣κ̣ῃδιαθήκῃ γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ν̣α̣γεγραμμένα ε̣ἴ̣η̣εἴη |gap:20| [τῇ]τῇ
11-12 [συμβί]∤ῳσυμβί∤ῳ
12 μου , ἥπε̣ρ̣ἥπερ |gap:2||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1| , δίδ̣ω̣μ̣ι̣δίδωμι κ̣[αταλείπω]καταλείπω |gap:5| [τὴν]τὴν
12-13 [ἐνδομε]∤νείαν̣ἐνδομε∤νείαν
13 πᾶσα̣[ν]πᾶσαν |gap:2||gap:4||gap:4||gap:4|ων|gap:3|ον|gap:1||gap:16| [εἰ]εἰ
14 μάλα τοί γε τ[ρέφῃ]τρέφῃ κ̣α̣ὶ̣καὶ ἱ̣μ̣α̣τίζῃἱματίζῃ τοὺς κληρονόμου̣ς̣κληρονόμους μ̣[ου]μου |gap:15|
15 κ̣αὶκαὶ εἰ ἄγα[μος]ἄγαμος π̣α̣ραμείνῃπαραμείνῃ . S-7 ἐὰν δὲ σύμβιός μ̣ο̣[υ]μου |gap:18|
16 |gap:1||gap:1|η , κωλύ̣ω̣κωλύω α̣ὐ̣τ̣ὴναὐτὴν μηδὲν ἐκ τῶν ὑπαρχόν[των]ὑπαρχόντων [μοι]μοι [λαμβάνειν]λαμβάνειν [χωρὶς]χωρὶς [τοῦ]τοῦ
17 ἀποδοθῆ̣[ναι]ἀποδοθῆναι [α]ὐ̣τῇαὐτῇ τὴν πᾶσαν προῖκα̣προῖκα η̣σ̣α̣|gap:18|ησα|gap:18|
17-18 [ἀκολού]∤θωςἀκολού∤θως
18 τοῖς̣τοῖς δι̣[και]ώ̣μ̣α̣σιδικαιώμασι τ̣ο̣ῦ̣τοῦ γάμου συ̣ντιμ̣ηθ̣ε̣[ῖσαν]συντιμηθεῖσαν |gap:18|
19 συνγ̣εν̣[εῖ]συνγενεῖ [μ]ο̣υ̣μου δίδωμι κ̣α̣ταλεί̣π̣ωκαταλείπω ∼τειμὴν̣∽τιμὴν |gap:12| [δραχμῶν]δραχμῶν
20 ∼τρισ̣χειλ[ίων]∽|num:3000|τρισχιλίων|num:3000| . S-8 δ̣|gap:3|δ|gap:3| θ̣υγατρὶθυγατρὶ γαιων̣|gap:4||gap:1||gap:9|γαιων|gap:4||gap:1||gap:9| [δίδωμι]δίδωμι
21 κατ̣αλε̣[ίπω]καταλείπω |gap:3| χ̣άρ̣ι̣νχάριν Σεβαστοῦ̣Σεβαστοῦ δ̣ε̣ξαμ̣ε̣ν̣|gap:4||gap:19|δεξαμεν|gap:4||gap:19|
22 δε|gap:4||gap:1|μ̣|gap:2|ε|gap:3|δε|gap:4||gap:1|μ|gap:2|ε|gap:3| δεκαετεῖ χρ̣όν̣ῳ̣χρόνῳ |gap:2||gap:16|
23 ληναι|gap:1||gap:1||gap:4||gap:1| βούλομαι ∼Ἑλλινικῶν̣∽Ἑλληνικῶν |gap:1||gap:17|
24 μου|gap:2||gap:2||gap:1|α̣μου|gap:2||gap:2||gap:1|α τ̣αύτ̣ῃταύτῃ τ̣ῇ̣τῇ δ̣ι̣αθήκῃδιαθήκῃ δόλ̣ο̣ς̣δόλος [πονηρὸς]πονηρὸς [ἀπέστω]ἀπέστω [·]· S-9 [οἰκετείαν]οἰκετείαν
25 χρήμα̣τ̣ά̣χρήματά [τε]τε [τ]ῆ̣ςτῆς δια̣θήκ̣η̣ςδιαθήκης γ̣εινομέ̣ν̣ηςγεινομένης ἐπρ̣ί̣α̣τ̣ο̣ἐπρίατο |gap:16|