Sematia

p.diog.24.xml

TM: 10696HGV: 10696Date: 138 – 161Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:1| [ἔτους]ἔτους |gap:36| [Αὐ]τ̣οκ̣ράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτ̣ο̣υ̣Τίτου Αἰ̣λ̣ί̣ο̣υ̣Αἰλίου Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣ανοῦ̣Ἁδριανοῦ
2 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς |gap:?| [ἐν]ἐν [Φιλαδελφείᾳ]Φιλαδελφείᾳ [τ]ῆ̣ςτῆς Ἡρακλείδου μερίδ̣ο̣ς̣μερίδος [τοῦ]τοῦ Ἀ̣ρ̣[σι]ν̣ο̣ε̣ί̣τ̣ο̣[υ]Ἀρσινοείτου
3 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ [Πλουτίων]Πλουτίων |gap:19| [ὡς]ὡς [ἐ]τῶνἐτῶν ε̣ἴ̣κοσιεἴκοσι ὀκτώ|num:28| , ο̣ὐ̣λ̣ηοὐλη μεσ[ο]φ̣ρύῳμεσοφρύῳ , [πεπρακέναι]πεπρακέναι
4 [Θεναπύγχει]Θεναπύγχει |gap:27| [ἀπὸ]ἀπὸ [ἀμ]φ̣ό̣δ̣ο̣υἀμφόδου ⋰Ἰ⋱σίουἸσίου Δρ̣όμουΔρόμου μετὰ κ̣υρί̣ο̣υ̣κυρίου |gap:4||gap:6|
5 |gap:46||gap:2| ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣οῦν̣τ̣αὁμολογοῦντα Πλουτίωνα κ̣ατὰ̣κατὰ |gap:7|
6 |gap:45|μη̣ς̣|gap:45|μης καὶ ἐληλυθό̣τ̣α̣ἐληλυθότα εἰς ∼αὐτο̣ς∽αὐτὸν ἀπὸ κληρ[ονομίας]κληρονομίας
7 [τῆς]τῆς [μητρὸς]μητρὸς |gap:22| [τετελευτηκυία]ς̣τετελευτηκυίας ἐπʼ αὐτῷ μόνῳ κ̣λ̣η̣ρ̣ονόμῳκληρονόμῳ ψ̣ι̣λ̣ὸ̣ν̣ψιλὸν τ̣[όπον]τόπον
8 [περιτετειχισμένον]περιτετειχισμένον [ἐν]ἐν [ᾧ] [οἶκοι]οἶκοι |gap:18| [ἐν]ἐν [τ]ῇ̣τῇ προ̣κειμένῃπροκειμένῃ κώμ̣ῃ̣κώμῃ Φιλαδ̣ε̣λ̣φ̣ε̣ίᾳ̣Φιλαδελφείᾳ [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες [,],
9 [καθὼς]καθὼς [αὐτοὶ]αὐτοὶ [ὑπηγόρευσαν]ὑπηγόρευσαν [,], [νότου]νότου |gap:18||gap:2|σιαν̣ου|gap:18||gap:2|σιανου ∼ψ̣ε̣ιλὸ̣ς̣∽ψιλὸς τ̣ό̣π̣ο̣ς̣τόπος , βορρᾶ ῥύ̣μ̣η̣ῥύμη [δημοσία]δημοσία [,],
10 [λιβὸς]λιβὸς [πρότερον]πρότερον |gap:23| [,], [ἀπηλιώ]τ̣ο̣υ̣ἀπηλιώτου [π]ρ̣ό̣τερονπρότερον Λικιννί̣α̣ς̣Λικιννίας Δη̣μητροῦ̣τος̣Δημητροῦτος κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣π̣ί̣ἐπί τ̣ι̣τι μ̣έρο̣[ς]μέρος |gap:1|
11 |gap:28| [στρατιώτου]στρατιώτου [οἰ]κ̣ό̣π̣ε̣δ̣α̣οἰκόπεδα καὶ ἀπέχειν̣ἀπέχειν τὸ̣ν̣τὸν ὁ̣μολο̣γοῦντα̣ὁμολογοῦντα Π̣λ̣[ο]υ̣[τ]ί̣ω̣ν̣αΠλουτίωνα
12 [παρὰ]παρὰ [τῆς]τῆς [προκειμένης]προκειμένης [Θεναπύγχεως]Θεναπύγχεως [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [τόπου]τόπου [κ]α̣ὶ̣καὶ τ̣ῶ̣ντῶν οἴκων συνπεφ̣ω̣νη̣μένηνσυνπεφωνημένην τιμ̣ὴ̣ν̣τιμὴν π̣ᾶ̣σ̣α̣ν̣πᾶσαν
13 [ἐκ]ἐκ [πλήρους]πλήρους [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:1| [καὶ]καὶ [βεβαιώσε]ι̣ν̣βεβαιώσειν τὸν̣τὸν α̣ὐ̣τὸ̣ν̣αὐτὸν ὁ̣μ̣[ο]λ̣ογ̣οῦνταὁμολογοῦντα καὶ τοὺς πα̣ρʼπαρʼ α̣ὐτ̣ο̣ῦαὐτοῦ
14 [τὴν]τὴν [πρᾶσιν]πρᾶσιν [τῇ]τῇ [προκειμένῃ]προκειμένῃ [Θεναπύγχει]Θεναπύγχει [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [αὐτῆς]αὐτῆς π̣ά̣σ̣ῃ̣πάσῃ ∼β̣ε̣βα̣ι̣ώ̣σ̣ι̣∽βεβαιώσει ἃ̣ π̣αρέξεταιπαρέξεται ἀν̣έ̣π̣α̣φ̣α̣ἀνέπαφα κ̣α̣ὶ̣καὶ
14-15 ἀ̣ν̣ε̣ν̣ε̣∤[χύραστα]ἀνενε∤χύραστα
15 |gap:34|μμεν̣|gap:34|μμεν ἑτέροις μ̣ηδὲμηδὲ μέρους αὐτῶ̣ν̣αὐτῶν τρ̣[ό]πῳτρόπῳ μ̣[ηδενὶ]μηδενὶ
16 |gap:14| [καθαρὰ]καθαρὰ [ἀπὸ]ἀπὸ [ὀφειλήματος]ὀφειλήματος [δημοσίου]δημοσίου [καὶ]καὶ [ἰδιω]τ̣ικοῦἰδιωτικοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ πάσης ἐμ̣π̣ο̣ι̣ήσεωςἐμποιήσεως διὰ παντὸς κ̣α̣ὶ̣καὶ μ̣η̣δ̣[ένα]μηδένα
17 [κωλύοντα]κωλύοντα [τὴν]τὴν [Θεναπύγχιν]Θεναπύγχιν |gap:21|ων πεπ̣ραμένων̣πεπραμένων αὐτῇ ἀλλὰ καὶ εἰς |gap:2|ε̣|gap:2|α̣ς̣|gap:2|ε|gap:2|ας κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1|
18 |gap:41||gap:4||gap:1|ε|gap:2|χ̣εα̣|gap:1||gap:41||gap:4||gap:1|ε|gap:2|χεα|gap:1| β̣εβαι̣ῶ̣βεβαιῶ κ̣α̣θʼκαθʼ γέγ̣ρ̣α̣π̣[ται]γέγραπται α̣|gap:1||gap:?|α|gap:1||gap:?|
19 |gap:32||gap:4|ελ|gap:4||gap:1|μ̣μα|gap:1||gap:32||gap:4|ελ|gap:4||gap:1|μμα|gap:1| διπλ̣ᾶ̣διπλᾶ |gap:2|σ|gap:2|εσ|gap:2|πα|gap:2|σαρ̣|gap:3||gap:2|σ|gap:2|εσ|gap:2|πα|gap:2|σαρ|gap:3|
20 |gap:28||gap:1| καὶ μηδὲν ἧσσον καὶ ὁπότε ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν β̣ούλ̣η̣ταιβούληται Θε̣ν̣α̣π̣ύ̣γ̣χ̣[ις]Θεναπύγχις
21 |gap:27||gap:2|ς̣|gap:27||gap:2|ς ἀπὸ ἀντιγράφου τῆσδε τ̣ῆςτῆς πρ̣ά̣σεως̣πράσεως . S-3 ❨ὑπογρ(αφὴ)❩ὑπογραφὴ τοῦ ὁμο̣λ̣ο̣γ̣[οῦντος]ὁμολογοῦντος [·]·
22 m2 S-4 [Πλουτίων]Πλουτίων |gap:17||gap:1| ἀ̣π̣ὸἀπὸ κώμης Ἀ̣τ̣τ̣ι̣ν̣ο̣ῦἈττινοῦ Ἰσίου ὁ̣μ̣ο̣λογ̣ῶὁμολογῶ πε̣π̣ρ̣α̣κ̣έ̣ναιπεπρακέναι τῇ Θενα̣π̣ύ̣γ̣[χει]Θεναπύγχει
23 |gap:23| ἐ̣ληλυθό̣[τα]ἐληλυθότα ε̣ἰ̣[ς]εἰς [ἐμ]ὲ̣ἐμὲ ἀ̣πὸἀπὸ κληρονο̣μ̣ί̣α̣ς̣κληρονομίας τῆς̣τῆς μ̣η̣τρόςμητρός μο̣υμου Θ|gap:4|
24 |gap:13| [τετελευτηκυίας]τετελευτηκυίας [ἐπʼ]ἐπʼ [ἐμ]ο̣ὶἐμοὶ μόνῳ κληρονόμῳ ∼ψειλὸν∽ψιλὸν τόπο̣ν̣τόπον περ̣ι̣τ̣ετειχισμ̣έ̣ν̣ο̣ν̣περιτετειχισμένον ἐ̣ν̣ἐν
25 [ᾧ] [οἶκοι]οἶκοι |gap:14| [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [πρ]ο̣κιμένῃπροκιμένῃ κ̣ώ̣μ̣ῃκώμῃ Φιλαδελφείᾳ ὧν γ̣ε̣ί̣τ̣ο̣ν̣ε̣ς̣γείτονες , κ̣αθὼς̣καθὼς α̣ὐ̣το̣ὶ̣αὐτοὶ
25-26 ὑπη̣γ̣ο̣ρ̣ε̣ύ̣∤[σαμεν]ὑπηγορεύ∤σαμεν
26 [,], [νότου]νότου |gap:13|ι̣α̣ν̣ο̣υ̣|gap:13|ιανου ∼ψ[ε]ι̣λὸ̣ς̣∽ψιλὸς τ̣ό̣ποςτόπος , βορρᾶ ῥύμ̣[η]ῥύμη δημ̣ο̣σί̣αδημοσία , λιβ̣ὸ̣ς̣λιβὸς π̣ρ̣ό̣τ̣ε̣ρ̣ο̣[ν]πρότερον
27 |gap:15| [,], [ἀπηλιώ]τ̣ο̣υ̣ἀπηλιώτου π̣ρότερονπρότερον Λ̣ι̣κιννίαςΛικιννίας Δημητροῦτος κ̣αὶκαὶ ἐπί τι μέ[ρος]μέρος θ|gap:1|β
28 |gap:19||gap:1|υ στρατιώτου οἰκόπεδα καὶ ἀπέ̣χω̣ἀπέχω τὴν συν̣πεφων̣ημέν̣ηνσυνπεφωνημένην ∼τει[μὴν]∽τιμὴν
29 |gap:15| [βε]βαι̣ώ̣σωβεβαιώσω πάσῃ ∼βεβαώσι∽βεβαιώσει καὶ καθαρὰ ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ π̣άντο̣ς̣πάντος ὀφειλήμ̣ατο̣ς̣ὀφειλήματος
29-30 δημ̣[ο]∤[σίου]δημο∤σίου
30 [καὶ]καὶ [ἰδιωτικοῦ]ἰδιωτικοῦ |gap:1||gap:3|π̣ρ̣|gap:4||gap:1|τ̣ρ̣|gap:1|μ|gap:4||gap:1|ος|gap:1||gap:3|πρ|gap:4||gap:1|τρ|gap:1|μ|gap:4||gap:1|ος ∼ἔκραψα∽ἔγραψα ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ αὐτῶ̣ν̣αὐτῶν ἀ̣γ̣ραμμάτω̣ν̣ἀγραμμάτων |gap:1|να
31 |gap:17||gap:1|ο̣υ̣ς̣|gap:17||gap:1|ους μετὰ κυρίου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ὁ̣μοπατρίουὁμοπατρίου κα̣ὶ̣καὶ ὁμομ̣η̣τ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ὁμομητρίου ἀ̣δ̣ε̣λ̣φο̣ῦ̣ἀδελφοῦ Δη|gap:2|
32 |gap:17| [Ἁρ]ποκ̣ρατίωνἉρποκρατίων Ἁρποκρατίωνος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ̣ῶναὐτῶν ∼ἀγραμ̣άτων∽ἀγραμμάτων .
1 m1 S-5 |gap:?||gap:3||gap:?|
2 |gap:?||gap:4||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ς̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|ς|gap:2||gap:?|
4 |gap:?|ο̣υν|gap:?||gap:?|ουν|gap:?|