Sematia

p.diog.16.xml

TM: 10692HGV: 10692Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:4|
2 |gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1| ὁ̣μολογεῖὁμολογεῖ Διοσκοροῦς ⋰Ἱ⋱έρακοςἹέρακος ἀστὴ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| οὐ̣λὴοὐλὴ ὀφρύ⋰ϊ⋱ὀφρύϊ δεξιᾷ μετὰ κυρίου οὗ ἑκουσίως αἱροῦμαι διὰ Ἀ̣μμ̣ωνίουἈμμωνίου
3 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ Σ̣ωτη[ρί]χουΣωτηρίχου ⋰ἱ⋱ερέωςἱερέως ἐξηγητοῦ κα̣τὰκατὰ τὸν ἐπισταλέντα ὑπ̣ὸ̣ὑπὸ αὐτοῦ χρηματισμὸ̣νχρηματισμὸν οὗ ἀντίγραφον ∼ὑ̣π̣ό̣κ̣ιτε∽ὑπόκειται Σαραπίωνο̣ςΣαραπίωνος Ἡρᾶ
4 τ̣ο̣ῦτοῦ Ἁρποκρατ̣[ί]ω̣νοςἉρποκρατίωνος Νεοκοσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λθ|num:39| οὐλὴ μήλῳ ἀριστερῷ Μάρκῳ Λουκρητίῳ ∼Διογένι∽Διογένει κ̣α̣ὶ̣καὶ ὡς ❨χρ̣η(ματίζει)❩χρηματίζει
5 ὡς ἐτ[ῶ]ν̣ἐτῶν ε̣ἴ̣κ̣[ο]σ̣ιεἴκοσι τριῶν|num:23| οὐλὴ ὀφρύ⋰ϊ⋱ὀφρύϊ ἀριστερᾷ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν παρʼ αὐτοῦ τὴν ὁμολογοῦσαν Διοσκοροῦν διὰ χειρὸς ἀργυρίου
6 κε̣φαλ̣αίου̣κεφαλαίου δρα̣χ̣μὰςδραχμὰς ἑξακοσίας πεντήκοντα ∼τέσσαρες∽|num:654|τέσσαρας|num:654| οὔσας ἴσας ὧν ∼ἐδανίσατο∽ἐδανείσατο παρʼ αὐτῆς κατὰ δημόσιον
6-7 χρημα∤τισμὸν
7 ∼τ̣η̣[λι]οθέντα∽τελειωθέντα διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου τῷ διεληλυθότι ∼ἔτι∽ΦαῶφιἔτειΦαῶφι ἐπὶ τῷ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων
7-8 ∼δραχμει∤αίων∽δραχμι∤αίων
8 καὶ τ̣ρ[ο]φῶντροφῶν καὶ ⋰ἱ⋱ματισμοῦἱματισμοῦ ∼ἔχιν∽ἔχειν αὐτὴν πρὸς ὑπηρεσίαν δούλην αὐτοῦ Πασιστίλλαν τὴν καὶ Κουνε⋰ῖ⋱νινΚουνεῖνιν
9 καὶ μὴ̣μὴ ∼[ἐ]π̣ε̣λ[εύ]σασθαι∽ἐπελεύσεσθαι τὴν Διοσκοροῦν μ̣ηδὲμηδὲ τ̣ο̣ὺςτοὺς παρʼ αὐτῆς ἐπὶ τὸν Λουκρήτιον Διο̣γένηνΔιογένην μηδὲ ἐπὶ τοὺ̣ςτοὺς
10 παρʼ α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῦ]αὐτοῦ [μή]τεμήτε περὶ ὧν ἀπεῖχεν τοῦ κεφαλαίο[υ]κεφαλαίου ἀργυρίου δραχμῶν ἑξακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων|num:654|
11 μηδὲ̣μηδὲ τ̣ῆ[ς]τῆς ∼δηλουμενην∽δηλουμένης ∼ὑπη̣ρεσιαν∽ὑπηρεσίας ἀλλὰ μηδὲ πε̣ρὶπερὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς πρά̣γματοςπράγματος ἐνγράπτου ἀγράφου
12 ἀπὸ̣ἀπὸ τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἔ̣[μπ]ροσθενἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώση̣ςἐνεστώσης ἡμέρας τρόπῳ μηδενί . S-2 ἔστι δὲ τοῦ χρηματισμοῦ
13 τὸ ἀντίγ̣ρ̣[αφο]νἀντίγραφον · S-3 Ἀμμώνιος καὶ Σωτήριχος ⋰ἱ⋱ερεὺςἱερεὺς ἐ̣ξηγητὴςἐξηγητὴς καὶ ἀρχιπρύτανις βουλευτὴς τοῖς τὰ ∼ἀρχῖα∽ἀρχεῖα
13-14 πρα∤γ̣ματευ[ομέ]ν̣οιςπρα∤γματευομένοις
14 ∼χαίριν∽χαίρειν . S-4 βιβλιδίων δο̣θέντωνδοθέντων μ[ο]ιμοι ἐξ ὀνόματος Διοσκοροῦτος ⋰Ἱ⋱έρακοςἹέρακος ἀστῆς ἀστῆς{ἀστῆς} τὸ ἴσον
15 ∼ἐ̣π̣ι̣στέ̣[λλετ]ε∽ἐπιστέλλεται ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν διὰ Ἁρπάλου ὑπηρέτου τῆς ἀρχῆς ἵνʼ ∼ἰ∽εἰ μ̣η̣δὲνμηδὲν ἁπλῶς ἐναντιοῦται συνχρηματίσητε
16 αὐτῇ̣αὐτῇ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῇ]τῇ [ὑπο]κειμένῃ̣ὑποκειμένῃ ο̣ἰ̣κονομίᾳοἰκονομίᾳ , κυρίου αὐτῆς ἐπιγραφομέ[ν]ο̣υ̣ἐπιγραφομένου ὡς ἠξίωσεν Σαραπίωνος Ἡρᾶ τοῦ Σαραπίωνος .
17 S-5 ἐπιμέ[λου]ἐπιμέλου [τού]τουτούτου ὡς ∼κ̣α̣θ[ή]κι∽καθήκει . S-6 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιϛ|num:16| Λουκίου Σεπτιμίου [Σ]εου[ή]ρουΣεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος καὶ Μάρκο̣υΜάρκου Αὐρηλίου
18 Ἀντων[ίνου]Ἀντωνίνου [Ε]ὐσεβοῦςΕὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ̣αὶκαὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρ[ο]ςΚαίσαρος Σεβαστοῦ , Ἁθὺρ λ|num:30| . S-8 Ἀμμωνίῳ τῷ καὶ Σωτηρίχῳ
19 ∼ἱ̣ερῖ∽ἱερεῖ ἐξηγ̣[ητῇ]ἐξηγητῇ παρὰ Διο̣σκοροῦτ[ο]ς̣Διοσκοροῦτος ⋰Ἱ⋱έρακοςἹέρακος ἀστῆς μετὰ κυρίου οὗ ἑκουσίως αἱροῦμαι διὰ σοῦ Σαραπίωνος Ἡρᾶ τοῦ
19-20 Σαρα∤πίωνος
20 [Νεοκοσ]μίουΝεοκοσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαι[έ]ωςἈλθαιέως . S-9 ἀπολαμβάνουσ[α]ἀπολαμβάνουσα π̣αρὰπαρὰ Μάρκου Λουκρητίου Διογένους καὶ ὡς ∼χρηματίζι∽χρηματίζει ἀργυρίου
21 δραχμ[ὰς]δραχμὰς [ἑξα]κ̣ο̣σίαςἑξακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας|num:654| ∼ὀφιληθείσας∽ὀφειληθείσας μοι κατὰ δημόσιον χρηματισμὸν ∼τελιωθέντα∽τελειωθέντα διὰ τοῦ ἐνθάδε
22 γραφείου̣γραφείου [τῷ]τῷ [δι]εληλυθότιδιεληλυθότι ιε|num:15| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐπὶ τῷ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων ∼ὑπηρετήσιν∽ὑπηρετήσειν δούλην αὐτοῦ Πασιστίλλαν τὴν καὶ
23 Κουν[εῖνιν]Κουνεῖνιν [,], [κ]α̣ὶκαὶ ἀποχὴν ἐκδιδομένη , ἐνποδίζομαι μὴ ἔχουσα τὸν ἀπὸ τῶν νόμων ἐπιγραφησόμενόν μου κύριον
24 τῷ ἄ[νανδρόν]ἄνανδρόν με εἶναι καὶ μὴ ∼πα̣ρῖναί∽παρεῖναί μοι πατέρα μηδὲ πατρὸς π̣[α]τ̣έραπατέρα μηδὲ ∼ἔχιν∽ἔχειν με ἀδελφὸν ⋰υ⋱ἱόνυἱόν · S-10 ὅθεν αἱρουμένη
25 διὰ σοῦ [τὸν]τὸν [προ]δεδηλωμένονπροδεδηλωμένον Σαραπίωνα ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ ἐπι̣σταλῆναιἐπισταλῆναι τοῖς τὰ ∼ἀρχῖα∽ἀρχεῖα πραγματευομένοις
25-26 συν∤χρη[ματίζει]ν̣συν∤χρηματίζειν
26 μοι ποιουμ̣έ̣νῃποιουμένῃ τὴν ἀπ[ο]χ̣ὴνἀποχὴν τῶν προκιμένων δ[ρ]αχμῶνδραχμῶν μετὰ κυρ̣ίουκυρίου τοῦ Σαραπίωνος ∼ἀνενποδίστως∽ἀνεμποδίστως .
27 S-11 ἀνέγν[ων]ἀνέγνων [.]. S-12 [Ἅρ]π̣αλοςἍρπαλος πρυτανικὸς καὶ ❨ἐξ[η]γ̣(ητικὸς)❩ἐξηγητικὸς ❨ὑπηρέτ(ης)❩ὑπηρέτης μετενήνοχα . S-13 χρόνος αὐτός .