Sematia

p.coll.youtie.2.92.xml

TM: 20901HGV: 20901Date: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [βασιλε]ί̣[ας]βασιλείας κ̣α̣ὶ̣καὶ [ὑ]π̣α̣τ̣ε̣ία̣[ς]ὑπατείας [τοῦ]τοῦ θ̣ε̣ι̣ο̣τ̣[ά]τ̣ουθειοτάτου ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ἡμῶν δ̣ε̣σ̣[πότο]υ̣δεσπότου
2 Φ̣λα[υ⋰ί⋱]ο̣υΦλαυίου ⋰Ἰ⋱ουσ̣τίνο̣υ̣Ἰουστίνου τοῦ̣τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐ̣τοκράτοροςΑὐτοκράτορος ἔ̣τ̣[ου]ς̣ἔτους
3 [τ]ε̣τάρτουτετάρτου Παχὼν εἰκὰς ἀρχῆς τρίτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν ❨Ἀντι(ν)ό(ου)❩Ἀντινόου ❨πόλε(ι)❩πόλει τῇ̣τῇ ❨λ̣α̣μ̣π̣[ρ]ο(τάτῃ)❩λαμπροτάτῃ
4 Φ̣λαυ̣⋰ί⋱ῳΦλαυίῳ Ἑλλαδίῳ τῷ λαμπροτάτῳ σκρινιαρίῳ τῆς κα̣τ̣ὰ̣κατὰ
5 [Θ]ηβα⋰ί⋱δαΘηβαίδα λαμπρᾶς δουκι̣κῆςδουκικῆς τάξ̣ε̣ωςτάξεως , υ⋰ἱ⋱ῳυἱῳ τοῦ τῆς ἀρίστ̣ης̣ἀρίστης
6 [μ]ν̣ήμηςμνήμης |vac:?| ὁρμωμένῳ ἀπ̣ὸἀπὸ τῆς Π̣α̣ν̣ο̣πολιτ̣ῶ̣ν̣Πανοπολιτῶν
7 [κ]αλ̣[λ]ι̣πόλεωςκαλλιπόλεως , παρʼ ἐμοῦ παρούσης Μάρθας , θυγατρὸς Μηνᾶ̣Μηνᾶ
8 [ἐ]κἐκ μητρὸς Θέκλας , τ̣αριχο̣π̣ρατίσ̣σηςταριχοπρατίσσης , ὁρμωμένης καὶ αὐτ̣ῆ̣[ς]αὐτῆς
9 [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ τῆς ❨Ἀν̣τι̣ν̣ό(ου)❩Ἀντινόου πόλεω̣ςπόλεως , χω̣ρ̣ὶςχωρὶς κυ̣ρ̣ί̣ο̣υκυρίου ἀνδρὸς χ[ρ]ηματιζο̣ύ̣σηςχρηματιζούσης , πα̣ρ̣ε̣χ̣ο̣ύ̣[σης]παρεχούσης
10 [δὲ]δὲ [ὑ]πογ̣ραφέαὑπογραφέα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἑ̣α̣υτῆςἑαυτῆς καὶ μά̣ρτυραςμάρτυρας τ̣[ο]ὺςτοὺς ἑ̣ξ̣ῆ̣ς̣ἑξῆς ⋰ὑ̣⋱πογρ̣άφοντ̣[ας]ὑπογράφοντας
11 [τῇ]τῇ ∼π̣α̣ρ̣ούσᾳ∽παρούσῃ ⋰ὑ⋱ποθηκι̣μαίᾳὑποθηκιμαίᾳ συγγραφῇ ἐπ̣ὶἐπὶ τοῖς ἐφε̣ξ̣ῆςἐφεξῆς δ̣ηλ[ο]υ̣[μένοις]δηλουμένοις
12 [συ]μ̣φ̣ώνο̣ιςσυμφώνοις ἐφʼ αἷς περιέχ̣ειπεριέχει διασ̣τολαῖςδιαστολαῖς ἁπάσα̣ιςἁπάσαις , ❨χ̣αίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐ̣μο̣ῦἐμοῦ πα̣τ̣ρ̣[ὸς]πατρὸς
13 τ̣ῇ̣τῇ ἐ̣σ̣χ̣ά̣τῃἐσχάτῃ περι̣πε̣πτωκότ̣ο̣ς̣περιπεπτωκότος π̣ε̣ν̣ί̣ᾳ̣πενίᾳ , κα̣ὶκαὶ ε̣ὐ̣πό̣ρ̣η̣σ̣ε̣|gap:4|υ|gap:4||gap:1|ε̣|gap:?|εὐπόρησε|gap:4|υ|gap:4||gap:1|ε|gap:?|
14 τ̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:3|τ̣αυτ〚ο̣〛⸢η̣⸣τ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:3|ταυτοη πάλαι ὄντος πρ̣ὸπρὸ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ τὸν ἑαυτοῦ̣ἑαυτοῦ βί̣ονβίον ἀπολειτο̣υ̣ρ̣γ̣ῆσ̣α̣ι̣ἀπολειτουργῆσαι ,
15 Μηνᾶ ὀνόματι ἐπιλεγομένο[υ]ἐπιλεγομένου Περ̣ιχύτουΠεριχύτου , καὶ ἐξ̣ἐξ ἀ̣ν[ά]γ̣κη̣ςἀνάγκης ⋰ὑ⋱ποτεθε̣ι̣κ̣[ό]τ̣[ος]ὑποτεθεικότος
16 τότε τὴν ⋰ὑ⋱ποδεεστέρα̣ν̣ὑποδεεστέραν μου ὀρφανικὴν ἀδελφὴν ❨καλο̣υ̣μ(ένην)❩καλουμένην Πρόκλαν τῷ
17 ❨λαμπρ̣ο(τάτῳ)❩λαμπροτάτῳ κυρίῳ Νόν[ν]ῳΝόννῳ εἰς χρυ̣σ̣οῦχρυσοῦ νο̣μισμ̣άτιο̣ννομισμάτιον ἓν|num:1| ἀ̣κολο̣ύ̣θ̣ωςἀκολούθως τῷ̣τῷ
18 ∼❨γεναμ(ένῳ)❩∽γενομένῳ π̣α̣ρʼπαρʼ αὐτοῦ τηνι̣καῦτατηνικαῦτα τῷ ❨λαμπρο(τάτῳ)❩λαμπροτάτῳ ἀνδ̣ρ̣ὶἀνδρὶ ⋰ὑ⋱ποθηκιμαίῳὑποθηκιμαίῳ ∼γραμματί̣ῳ̣∽γραμματείῳ ,
19 καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀποβ̣ίωσινἀποβίωσιν ἐν ταύταις πε̣[ρ]ιποιήσασαπεριποιήσασα τέως ἐκ τοῦ ἐμοῦ
20 ἐργοχείρου τὸ ἥμισυ|num:1/2| τοῦ προειρημένου ἑνὸς|num:1| ❨ν̣ο̣μισμ(ατίου)❩νομισματίου ἀ̣ν̣αδέδωκαἀναδέδωκα τῷ
21 ❨εἰρημ(ένῳ)❩εἰρημένῳ ἀνδ̣ρ̣ίἀνδρί , βουλομέ̣νηβουλομένη ἀναλυτρώσασθαι τ̣ὴ̣ντὴν ἐμὴν κ̣αταπονουμέ̣νην̣καταπονουμένην
22 ἀδελφήν , ἐγὼ ❨προγεγραμμ(ένη)❩προγεγραμμένη Μάρθα , καὶ μὴ εὐπορήσασα τῆς τούτου
23 συ̣μ̣π̣λ̣[ηρώ]σεωςσυμπληρώσεως , εὐτυχήσασα δὲ τὴν σὴν̣σὴν ❨λαμπρό(τητα)❩λαμπρότητα τῇ εἰς ❨Θ(εὸ)ν❩Θεὸν ἀγάπῃ̣ἀγάπῃ
24 κεκιν̣[ημέ]ν̣ην̣κεκινημένην , π̣α̣ρ̣α̣κλήσειςπαρακλήσεις α̣ὐτῇαὐτῇ προ̣σ̣ήγαγο̣ν̣προσήγαγον τὴν λοι̣π̣ά̣[δα]λοιπάδα
25 ταύτην ∼ἐκδανίσασθαι∽ἐκδανείσασθαι εἰς ἀναλύτρωσιν τῆς̣τῆς αὐτῆς ❨ὀρφανικ(ῆς)❩ὀρφανικῆς ἀδ̣ελφῆς̣ἀδελφῆς ,
26 κατὰ τοῦτο̣τοῦτο ὁ̣μολογῶὁμολογῶ ἐγῶ αὐτὴ Μάρθα διὰ ∼χ̣ιρὸς∽χειρὸς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν εἰς ∼χῖ̣ρ̣ά̣ς∽χεῖράς μου̣μου
27 ἀνειληφέναι καὶ ∼δεδαν[ῖ]σθαι∽δεδανεῖσθαι παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἅμα τὰ ❨γενόμε(να)❩γενόμενα τῇ ἀσφα̣λείᾳἀσφαλείᾳ
28 χρυ̣σ̣οῦχρυσοῦ κεράτια ἐννέα ❨ζ(υγ)ῷ❩ζυγῷ ❨δημο(σίῳ)❩δημοσίῳ ❨Ἀντι(ν)ό(ου)❩Ἀντινόου , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨κερ(άτια)❩κεράτια θ|num:9| ❨ζ̣(υγ)❩ῷ̣ζυγῷ ❨δ̣η̣(μοσίῳ)❩δημοσίῳ ❨Ἀν̣τ̣ι(νόου)❩Ἀντινόου , κα̣ὶ̣καὶ τ̣ῇτῇ θέ̣σ̣ε[ι]θέσει
29 τῆς πίστεως καὶ ἀσφαλε̣ίαςἀσφαλείας κα̣ὶ̣καὶ ἀ̣ποδόσεως̣ἀποδόσεως καθαρᾶς καὶ ἀποκ̣ρ̣ό̣του̣ἀποκρότου
30 ⋰ὑ⋱ποτίθημιὑποτίθημι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἐντεῦθεν ἤδη καὶ ⋰ὑ⋱πεθέμηνὑπεθέμην ἐνεχύρου λόγῳ κ̣α̣ὶ̣καὶ ⋰ὑ̣⋱π̣ο̣θ̣ήκη̣ς̣ὑποθήκης
31 δικαίῳ τὴν ❨εἰρημέ(νην)❩εἰρημένην μου ἀδελφὴν Πρόκλαν , ἐτῶν δεκαπέντε|num:15| οὖσαν πλέον̣πλέον
32 ἔλαττον , ἐπὶ τῷ ταύτην εἶναι ἐν τῷ ⋰ὑ⋱μετέρῳὑμετέρῳ οἴκῳ ἐξ̣υ̣πηρετοῦσανἐξυπηρετοῦσαν πάσαις
33 δουλικαῖς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ⋰ὑ⋱πηρεσίαιςὑπηρεσίαις τε καὶ χρείαις ∼ἀναποστήτως∽ἀναποστάτως ἐλευθ̣[ερ]ι̣κῶςἐλευθερικῶς κα̣ὶ̣καὶ
34 ⋰ὑ⋱πο̣τακ̣τ̣ικῶςὑποτακτικῶς καὶ ὑπηκόως , ἀδόλως πάντα πράττουσαν δίχα π[ά]σ̣η̣ςπάσης
35 ἀποφυγῆς καὶ κλοπῆς καὶ οἱασδήποτε ∼ῥᾳδηουργίας∽ῥᾳδιουργίας , κινδύνῳ ἐμῷ καὶ πό̣ρ̣ῳ̣πόρῳ
36 ε̣ἰ̣ςεἰς ταῦτα πάντα μέχρι ἐπίλυσεως τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου χ̣ρέουςχρέους τ̣ῶντῶν ἐννέα|num:9| κερατίων χρυ̣σο̣ῦ̣χρυσοῦ ,
37 τρεφομένην μέντοι καὶ ἀμφιαζομένην , γενέσθαι ταύτην παρ̣ʼπαρʼ ∼⋰ὑ̣⋱μ̣ε̣ῖ̣ν∽ὑμῖν
38 ἀκαταφρονήτως ἄχρι τῆ̣ςτῆς τουτῶν ἀπ̣οδόσεωςἀποδόσεως , καὶ εἰς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨ἀσφάλ(ειαν)❩ἀσφάλειαν π̣ε̣π̣οίημαιπεποίημαι
39 τοῦτο τὸ φιλικ̣ὸνφιλικὸν ∼❨γραμμάτι(ον)❩∽γραμμάτειον ἐπὶ πᾶσι τοῖς ❨ἐ̣γγεγραμμέ(νοις)❩ἐγγεγραμμένοις , καὶ ἐξεδόμην , καὶ ❨ἐπε̣ρ̣[ωτηθ(εῖσα)]❩ἐπερωτηθεῖσα ❨ὡ̣μ̣ο̣λ̣(όγησα)❩ὡμολόγησα .
40 m2 S-3 |g:stauros| Αὐρηλία Μάρθα θυ̣[γάτ]ηρ̣θυγάτηρ Μηνᾶ τοῦ Πε̣ρ̣ιχύτουΠεριχύτου ❨προγεγρ̣[α]μ̣μέ(νη)❩προγεγραμμένη ἐθέμην ταύτην τὴν ⋰ὑ⋱ποθ̣ή̣κ̣ηνὑποθήκην Πρόκλας τῆς̣τῆς ἐμ̣ῆ̣ς̣ἐμῆς
41 ἀδελφῆς ἀντὶ τῶν ἐννέα|num:9| κερατίων χρυ̣σοῦχρυσοῦ , καὶ ἀποδώ̣σωἀποδώσω [ὡς]ὡς ❨π̣ρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-4 ∼Αὐρηλις̣∽Αὐρήλιος Β̣[ί]κ̣τ̣ω̣ρ̣Βίκτωρ Ἰωάνν[ου]Ἰωάννου ἀ̣πὸἀπὸ Ἀντινό̣[ου]Ἀντινόου π̣ό̣λ̣ε̣ωςπόλεως ἔ̣γ̣ρ̣[αψα]ἔγραψα
42 ⋰ὑ̣⋱π̣ὲ̣ρὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ ❨ῥᾳδί(ως)❩ῥᾳδίως εἰδυ⋰ί⋱ηςεἰδυίης m3 |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Κολλοῦθος Κ̣α̣λλινίκουΚαλλινίκου σύν ❨Θ(εῷ)❩Θεῷ ❨νοτάρ(ιος)❩νοτάριος ❨μαρτ̣υ̣ρ(ῶ)❩μαρτυρῶ τῇ ❨⋰ὑ⋱π̣ο̣θ̣ή̣κ̣(ῃ)❩ὑποθήκῃ ἀ̣κ̣ο̣ύ̣σ̣αςἀκούσας
43 παρὰ τῆς θεμένης . S-5 |g:stauros|