Sematia

p.coll.youtie.2.89.xml

TM: 47259HGV: 47259Date: 485 – 485Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |g:rho-cross| τοῖς μετὰ τὴν ❨ὑπατ(είαν)❩ὑπατείαν Φ̣[λαυί]ουΦλαυίου Θεοδωρίχ[ου]Θεοδωρίχου τοῦ ❨λαμπρο(τάτου)❩λαμπροτάτου Ἐπεὶφ δ|num:4|
2 [θ|num:9|]θ|num:9| ἰνδικτίονος
3 ❨Φλ(αυίῳ)❩Φλαυίῳ Ἰωάννῃ Ταυρίνου αἰδεσίμῳ ἀπὸ [π]ριμι[κ]ηρίωνπριμικηρίων ἀριθμοῦ
4 Μαύρων τῶν ἐπὶ τῆς Ἑρμουπολιτῶν κα[θ]ιδρυμένωνκαθιδρυμένων
5 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Ἰ̣σακίουἸσακίου Παπνουθίου μητ̣[ρ]ὸςμητρὸς Σ[ο]φίαςΣοφίας ἀπὸ
5-6 ∼ἐποι∤κείου∽ἐποι∤κίου
6 καλουμένου Σενταπαω πε̣[ρὶ]περὶ πρα̣[κ]τορίανπρακτορίαν κώμης
7 Πτεμενκύρκεως Ποιμένων το̣[ῦ]τοῦ Ἑρ[μο]υ̣πολ̣[ί]τουἙρμουπολίτου νομοῦ .
8 S-2 ὁ̣μολογ[ῶ]ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθ̣αιρέτ[ω]ς̣αὐθαιρέτως με̣[μ]ισθῶ̣σθαιμεμισθῶσθαι
9 πα[ρὰ]παρὰ τ̣ῆς̣τῆς σῆς θαυμασιότητος ἐπ[ὶ]ἐπὶ τριετ[ῆ]τριετῆ χρόνον
10 [τὸ]τὸ [ὑπά]ρ̣χονὑπάρχον τῇ σῇ θ̣α̣υ̣μασιότητ̣[ι]θαυμασιότητι χ̣[ωρ]ί̣ο̣νχωρίον ἀμπελικὸν
11 ἀρ[ο]υ̣ρ[ῶν]ἀρουρῶν ὅ̣σων̣ὅσων ἐστὶν ἐν ∼συστάσι∽συστάσει [σὺ]νσὺν φυτοῖς π̣[ᾶ]σιπᾶσι [ἀπὸ]ἀπὸ [καρ]πῶνκαρπῶν [τ]ῆςτῆς εὐτυχοῦς
12 δ̣ε̣κ̣ά̣τηςδεκάτης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος δι̣[α]κ̣εί[μ]ενονδιακείμενον π̣ερὶπερὶ πρακ[το]ρίανπρακτορίαν τῆ[ς]τῆς [α]ὐ̣τ[ῆς]αὐτῆς [κ]ώμη̣ςκώμης πρὸς
13 χερ̣[ικ]ὴνχερικὴν ἀμπε[λ]ουργ̣ικὴνἀμπελουργικὴν ἐργασίαν καὶ πᾶσ̣α̣ν̣πᾶσαν ἐ̣[πι]μέ[λειαν]ἐπιμέλειαν καὶ καλι-εργίαν
14 κ̣α̣ὶ̣καὶ φ̣ιλοκαλί[α]ν̣φιλοκαλίαν καὶ θρυοκοπίαν καὶ ∼βαταν̣ολογί[α]ν̣∽βοτανολογίαν καὶ ∼περίσκαψειν∽περίσκαψιν
14-15 ἄμεμ∤π̣[τον]ἄμεμ∤πτον
15 ἐ̣φʼἐφʼ ᾧτέ σε τὸν γεοῦ[χ]ονγεοῦχον λα̣[β]εῖνλαβεῖν τὸ ἥμισ̣υἥμισυ τέτα̣[ρτ]οντέταρτον μ[έρ]ο̣ςμέρος πα̣ν̣τὸςπαντὸς τοῦ
15-16 ἐκ∤βησο̣μένουἐκ∤βησομένου
16 οἴνου κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πίθου οἴνου κνίδ̣ιακνίδια ἑκα̣[τό]ν|num:100|ἑκατόν|num:100| , καί μοι τῷ
16-17 μισ∤θ[ωτ]ῇμισ∤θωτῇ
17 ἤτοι ἀμπελ̣ου̣ργ̣ῷ̣ἀμπελουργῷ ἀν̣ήκοντιἀνήκοντι τὸ̣τὸ ἄλλο τέ̣[τ]αρτ[ον]τέταρτον [μ]έρ̣οςμέρος ἀνθ̣ʼἀνθʼ ὧν ∼[πο]εοῦμαι∽ποιοῦμαι
17-18 καμά∤τ̣[ω]ν̣καμά∤των
18 · S-3 σκάψω [δ]ὲδὲ τὸ [α]ὐτὸαὐτὸ χωρ[ί]ο̣νχωρίον τέταρτον|num:1/4| κατʼ ἔ̣[τος]ἔτος , π̣αρέ̣ξωπαρέξω [δ]ὲδὲ ἐν τ[ῷ]τῷ [κα]ιρ̣ῷ̣καιρῷ [τῆς]τῆς τρύγης
18-19 δελφά∤κ̣ι[ον]δελφά∤κιον
19 [ἄξ]ι̣ο̣ν̣ἄξιον ἀ̣ργυρίουἀργυρίου ταλάντων ∼ὀ̣κ̣τακισχειλίων∽|num:8000|ὀκτακισχιλίων|num:8000| καὶ π̣ινάκιονπινάκιον ἄ̣[ξιο]νἄξιον ἀργυρίου ταλάντων
20 ∼τε[τ]ρ̣[α]κ̣ι̣σ̣χειλίων∽|num:4000|τετρακισχιλίων|num:4000| · S-4 παρέξω [δ]ὲδὲ κατʼ ἔτος ὑπὲρ φόρου τῶν ἐκ̣ε̣[ῖ]σ̣εἐκεῖσε περ[σ]ι̣κῶνπερσικῶν [χ]ρυσοῦχρυσοῦ
20-21 νομισ∤ματι|gap:6|
21 εἴτε ἐν οἴνῳ οἴνο̣υοἴνου κν[ί]διακνίδια ἐνενήκοντ̣α̣|num:90|ἐνενήκοντα|num:90| ἀν[υ]π̣ερθέτ̣[ω]ςἀνυπερθέτως . S-5 μ̣ί̣σ̣θωσιςμίσθωσις κυρία
22 καὶ β̣ε[βαία]βεβαία [,], [καὶ]καὶ ❨ἐ̣[πε]ρ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡ̣μολ(όγησα)❩ὡμολόγησα . S-6 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ἴσακος Παπνουθίου ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος , μεμ̣ίσ[θ]ω̣μαιμεμίσθωμαι ὡς̣ὡς ❨[π]ρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-7 ❨Α[ὐρ-(ήλιος)]❩Αὐρ-ήλιος Φοιβάμμων
23 Ταυρίν[ου]Ταυρίνου [ἀπὸ]ἀπὸ [❨Ἑρ(μουπόλεως)❩]Ἑρμουπόλεως [ἀξιω]θεὶςἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα [μὴ]μὴ εἰδότος |g:rho-cross|
24 |g:rho-cross| ❨Αὐ̣ρ̣(ήλιος)❩Αὐρήλιος [Θ]εόδωροςΘεόδωρος Λ|gap:4||gap:1|ο̣υΛ|gap:4||gap:1|ου μ[α]ρ̣τυρ[ῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ μισ̣θώ[σ]ε̣[ι]μισθώσει [αἰτηθ]εὶ̣[ς]αἰτηθεὶς [πα]ρ̣ὰπαρὰ τοῦ μισθωσαμένου .
25 S-8 |g:rho-cross| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Δ̣ο|gap:2||gap:3|ο|gap:2|τη|gap:2|αρ|gap:2|Δο|gap:2||gap:3|ο|gap:2|τη|gap:2|αρ|gap:2| ἀπὸ ❨Ἑ̣ρ̣(μουπόλεως)❩Ἑρμουπόλεως μ̣α̣ρτυ̣[ρ]ῶμαρτυρῶ τῇ μ̣[ισθώσει]μισθώσει [αἰτηθ]ε̣ὶ̣[ς]αἰτηθεὶς παρὰ τοῦ μισθωσαμένου .
26 S-9 |g:rho-cross| ❨Αὐ[ρ(ήλιος)]❩Αὐρήλιος |gap:3||gap:3|ς Θεοδώρου [ἀπὸ]ἀπὸ ❨Ἑ̣[ρ(μουπόλεως)]❩Ἑρμουπόλεως μ̣α̣ρτυ̣[ρ]ῶμαρτυρῶ τῇ μ̣[ισθώσει]μισθώσει [ἀ]κ̣ού̣[σας]ἀκούσας [πα]ρ̣ὰπαρὰ τοῦ θεμένου .
27 S-10 |g:rho-cross| δι̣ʼδιʼ ἐμοῦ |gap:1||gap:6||gap:4||gap:2| [ἐγρά]φ̣η̣ἐγράφη |g:rho-cross|?|g:rho-cross|
28 ❨μί(σθωσις)❩μίσθωσις Ἰ̣σ̣ά̣κουἸσάκου Παπνο̣υ̣θί̣ο̣υ̣Παπνουθίου ἀπὸ |gap:3|