Sematia

p.coll.youtie.2.67.xml

TM: 20886HGV: 20886Date: 260 – 261Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Αὐρ̣η̣λίαΑὐρηλία Διοσκου̣[ρ]ί̣αιν̣[α]Διοσκουρίαινα θ̣υ̣[γά]τ̣η̣ρθυγάτηρ [Διοσ]κ̣ουρίδουΔιοσκουρίδου γ̣ενομένουγενομένου
2 ε̣[ὐ]θ̣ηνιάρχουεὐθηνιάρχου βουλευτ̣[οῦ]βουλευτοῦ [τ]ῆςτῆς λαμπρ̣[ο]τάτηςλαμπροτάτης πόλεως τῶν
2-3 Ἀ∤λεξα̣νδρέωνἈ∤λεξανδρέων
3 , χ̣ω̣[ρὶς]χωρὶς [κυρί]ουκυρίου χρηματίζουσα κατὰ τὰ Ῥ̣[ωμα]ί̣ω̣[ν]Ῥωμαίων
4 ἔθη τέκνων δι[καίῳ]δικαίῳ [,], [Αὐρ]η̣λίῳΑὐρηλίῳ Μ̣έ̣ν̣ω̣ν̣ι̣Μένωνι Θέωνος μ̣[η]τρὸςμητρὸς
4-5 Κλαυ∤δίας
5 ἀπʼ Ὀξυ̣ρ̣ύγχω̣[ν]Ὀξυρύγχων [πόλ]εωςπόλεως τῶν ἐξ ἐφηβείας ∼ἱερ[ο]ν̣εικῶν∽ἱερονικῶν ,
6 ἐπιτρό[π]ῳἐπιτρόπῳ τοῦ̣τοῦ ἀφ[ήλικός]ἀφήλικός μου θυγατριδοῦ Αὐρηλίου Ἐπιμάχο[υ]Ἐπιμάχου
7 γυμνασ[ιάρχου]γυμνασιάρχου [τῆς]τῆς αὐτῆς π̣[ό]λ̣[ε]ωςπόλεως υἱοῦ Ἐπι̣[μά]χουἘπιμάχου καὶ ὡς
8 [ἐ]χρ̣η̣[μάτιζε]ἐχρημάτιζε [μετὰ]μετὰ ἐπ̣[α]κ̣ολουθη[το]ῦἐπακολουθητοῦ τοῦ πρὸς πατρὸς τοῦ
9 αὐτοῦ ἀφ[ήλικος]ἀφήλικος [θεί]ο̣υ̣θείου Α̣[ὐ]ρ̣η̣λ̣ίουΑὐρηλίου [Σε]ου[ή]ρουΣεουήρου γυμνασιάρχου
10 βουλευτ̣[οῦ]βουλευτοῦ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς πόλ[εως]πόλεως χ̣αίρεινχαίρειν . S-2 ὁμολογῶ
10-11 ἀπεσ∤χηκέναι̣ἀπεσ∤χηκέναι
11 [καὶ]καὶ [παρειλ]η̣φ̣έναιπαρειληφέναι παρὰ σοῦ τὰ προσενεχθέντα
12 ὑπὸ τοῦ̣τοῦ [ἀνδρός]ἀνδρός [μου]μου Αὐρηλίου Σπαρτιάτου τοῦ κ̣αὶκαὶ Χα̣ιρήμονοςΧαιρήμονος
13 γυμνασ̣ι̣αρ̣χή̣σα̣ντ̣οςγυμνασιαρχήσαντος βουλευτοῦ τῆς αὐτῆς πόλ̣εωςπόλεως ἐπὶ τῇ
14 κοι[νῇ]κοινῇ [ἡμ]ῶ̣νἡμῶν θυγατρὶ Α̣ὐρηλίᾳΑὐρηλίᾳ Ἀπ̣[ο]λλω̣ναρί̣ῳἈπολλωναρίῳ
14-15 γαμουμέ∤νῃ
15 τῷ μετηλλαχότι τοῦ ἀφήλικος πατρὶ ἀκολούθως τῇ
16 τοῦ γάμου αὐτῶν συνγραφῇ εἴδη πάν̣ταπάντα σταθμῷ καὶ
16-17 συν∤τ̣ι̣μ̣[ήσ]ε̣ι̣συν∤τιμήσει
17 πλήρη ἅπερ̣ἅπερ ἐ̣σ̣τ̣ὶνἐστὶν χρυσίου μὲ̣νμὲν ἐν εἴδεσι ἐπὶ τὸ αὐτὸ
18 στ̣[αθμ]ῷ̣σταθμῷ [Ὀ]ξ̣[υρυγχιτικῷ]Ὀξυρυγχιτικῷ μνα[ια]ῖ[α]μναιαῖα [δέ]κ̣α̣δέκα ἑ̣[π]τ̣ὰ|num:17|ἑπτὰ|num:17| [π]αρὰπαρὰ
18-19 τε∤τά[ρτη]ν̣τε∤τάρτην
19 μίαν|num:1/4| κ̣α̣ὶκαὶ περι̣τραχήλιον̣περιτραχήλιον καὶ [ἐ]νώτιονἐνώτιον ὄν̣ταὄντα ἐν
20 συ̣[ντι]μ̣ή̣σ̣ε̣ι̣συντιμήσει δραχμῶν ∼χειλίω[ν]∽χιλίων π[ε]ντ̣ακοσίων|num:1500|πεντακοσίων|num:1500| |gap:2||gap:2|μ̣ο̣υ|gap:2||gap:2|μου
21 |gap:1||gap:9||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1|[σ]υν̣|gap:1||gap:9||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1|συν πλη|gap:1|ματι καὶ κόλλῃ ὁλκῆς
22 |gap:2|ο|gap:1|τ̣ατ̣η̣ρ̣ι̣α̣|gap:1||gap:2|ο|gap:1|τατηρια|gap:1| ε̣ἴκοσ̣ι̣εἴκοσι τέσσ̣αρας|num:24|τέσσαρας|num:24| ∼λεί[τ]ρας∽λίτρας εἴκοσι ἑπτὰ|num:27| , κ̣[αὶ]καὶ τὰ
23 ἱ[μ]άτ̣ι̣αἱμάτια πάντ[α]πάντα [ὄν]ταὄντα ἐν ∼συν̣τειμ[ήσ]ε̣ι∽δραχμῶνσυντιμήσειδραχμῶν
23-24 ∼πεντα∤κ[ι]σχειλίων∽|num:5000|πεντα∤κισχιλίων|num:5000|
24 , ἔτι δὲ καὶ ἀ[πὸ]ἀπὸ [τ]ῶ̣ντῶν προ̣σενεχθέντωνπροσενεχθέντων εἰς
24-25 συν∤ωνὴν
25 ἑτέρω̣νἑτέρων προικι̣μ̣αίωνπροικιμαίων εἰδῶν ἀργυρίου
25-26 τ̣[α]λ̣ά̣ν̣∤τωνταλάν∤των
26 τεσσ[ά]ρ̣ω[ν][|num:4|]τεσσάρων|num:4| [κ]α̣ὶκαὶ δραχμῶν ∼δισχειλίων̣∽|num:2000|δισχιλίων|num:2000| [ἐπ]ὶἐπὶ λόγου
26-27 δρα∤χμὰ̣ς̣δρα∤χμὰς
27 ∼πεντακισχειλίας̣∽|num:5000|πεντακισχιλίας|num:5000| , καὶ τὰ προσενεχθέντα
27-28 παράφερ∤να
28 πάντα μετὰ χρυσῶ[ν]χρυσῶν κ̣ό̣[σ]μων̣κόσμων καὶ ἱματίοις καὶ
28-29 ὀθονί∤[οις]ὀθονί∤οις
29 [καὶ]καὶ χαλ[κώμασι]χαλκώμασι καὶ [λίθο]ι̣ς̣λίθοις εἴδεσι πλήρη , καὶ ἀπὸ τοῦ
29-30 προσ∤ενε[χ]θέντοςπροσ∤ενεχθέντος
30 εἰς συνωνὴ̣νσυνωνὴν δούλων σωμάτων ἀργυρίου
31 ταλάντου ἑνὸς|num:1| ἐπὶ λόγου δραχμὰς ∼τρισχειλίας∽|num:3000|τρισχιλίας|num:3000| , καὶ τὰ
31-32 προσ∤ενε̣χ̣[θ]έ̣ν̣τ̣[α]προσ∤ενεχθέντα
32 ὑ̣[πʼ]ὑπʼ ἐμοῦ τῆς̣τῆς Δ̣ι̣ο̣σ̣κουριαίνηςΔιοσκουριαίνης δούλω<ν>δούλων
32-33 σώμα∤τα
33 δύο̣|num:2|δύο|num:2| · S-3 ἅπερ πάντα τῇ αὐτῇ θυγατρί μου ἑτέρῳ ἀνδρὶ
34 γαμουμένῃ προσφέρεσθαι μέλλει . S-4 καὶ παρέξω τὸν αὐτὸν
35 ἄνδρα μου π̣[α]ρ̣αγενό[με]νονπαραγενόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ Ἑρμοπολίτου
36 σ̣τ̣ρ̣ατηγίαςστρατηγίας ἥν ἐνκ̣ε̣[χε]ί̣ρισταιἐνκεχείρισται , τῇδε̣τῇδε τῇ ἀποχῇ
36-37 εὐδο∤κοῦντ̣α̣εὐδο∤κοῦντα
37 ἑτέραν σοι ἐκδιδόντα , ἐμοῦ
37-38 ἀνακομιζομέ∤νης
38 ταύ̣τηνταύτην . S-5 εἰ δὲ μ̣ὴμὴ ὁπότερον τούτων ἐκεῖνος ποιοίη ,
39 ἔχειν σε ἐπʼ ἐμὲ περὶ τούτων τὰς ἀγωγάς , μενόντων
39-40 ὁ∤ποτέρῳ
40 _ τοῦτʼ ἐ[σ]τινἐστιν τῷ ἀνδρί μου καὶ τῷ ἀφήλικι _ περὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
41 ἐλλείμ̣ματοςἐλλείμματος καὶ περὶ ὧν πάν[των]πάντων [αὐ]τὸςαὐτὸς ἔχῃ κατὰ τὴν
41-42 συν∤γρα[φὴν]συν∤γραφὴν
42 [δι]καίω̣νδικαίων . S-6 κύρια τ̣ὰτὰ γράμματα̣γράμματα [τρ]ι̣σσ̣ὰ̣τρισσὰ γραφέντα ἅπερ
43 ὁ̣π̣[ηνίκ]α̣ὁπηνίκα ἐ̣[ὰ]νἐὰν αἱρ̣ῆ̣ι̣αἱρῆι δημοσιώσεις διὰ τοῦ καταλογείου , εἰ
43-44 ἀ∤[ν]ὴρἀ∤νὴρ
44 ἐμοῦ μὴ εὐδοκησείην ἑτέραν ἀποχὴν μὴ ἐκδῶ ,
45 οὐ προ̣[σ]δεόμενοςπροσδεόμενος μεταλήμψ[ε]ώςμεταλήμψεώς μου διὰ τὸ ἐντεῦθεν
46 εὐδο̣κ̣ε̣ῖ̣ν̣εὐδοκεῖν μ̣ο̣ι̣μοι τῇ ἐσομένῃ ὑπὸ σοῦ δημοσιώσει .
46-47 S-7 ἐπε∤ρωτ[ηθεῖσα]ἐπε∤ρωτηθεῖσα
47 ὑπὸ σοῦ ὡμολόγ[ησ]αὡμολόγησα . S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1| Αὐτοκρατόρ̣ω̣ν̣Αὐτοκρατόρων
48 Κα̣ισά̣ρ[ων]Καισάρων [Τίτου]Τίτου Φ̣ουλ̣[ου]ί̣ο̣υ̣Φουλουίου Ἰουν̣ί̣[ου]Ἰουνίου Μακ̣ρια[νο]ῦΜακριανοῦ καὶ Τίτου
49 [Φουλουίου]Φουλουίου [Ἰουνίου]Ἰουνίου [Κυήτ]ο̣υ̣Κυήτου Ε̣ὐ̣[σεβῶν]Εὐσεβῶν Εὐτ̣υ̣[χῶ]ν̣Εὐτυχῶν Σ̣ε̣β̣ασ̣τῶνΣεβαστῶν .