Sematia

p.coll.youtie.1.19.xml

TM: 10566HGV: 10566Date: 44 – 44Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [π]α̣ρ̣[αχ]ω̣ρ̣ήσεωςπαραχωρήσεως . S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμ̣α̣[νικοῦ]Γερμανικοῦ [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [,], [μηνὸς]μηνὸς [Μεχεὶρ]Μεχεὶρ [ιδ|num:14|]ιδ|num:14| [,],
2 [ἐν]ἐν [Πτολεμαί]διΠτολεμαίδι Εὐεργέ̣τιδιΕὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-3 ὁμολογεῖ Φιλόξενα η̣|gap:3|αφαβ̣|gap:2||gap:?|η|gap:3|αφαβ|gap:2||gap:?|
3 [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [εἴκο]σ̣ιν|num:20|εἴκοσιν|num:20| ὑποκεχυμένη τὰς ὄψεις καὶ φακὸς ῥώθωνι ∼ἐγ∽ἐκ δεξιῶν καὶ ∼οὐληι∽οὐλὴ ὀφ[ρύι]ὀφρύι |gap:?|
4 [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου [τ]ο̣ῦτοῦ αὐτῆς ἀδελφοῦ Μάρωνος ὃς τετελεύτηκεν υἱοῦ α|gap:4|ο̣νουα|gap:4|ονου τοῦ |gap:?| [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?|
5 |gap:?| [εὐ]θύρινοςεὐθύρινος ∼οὐληι∽οὐλὴ πήχει ἀριστερῶι ὑπτίωι , τῆι ἑαυτῆς Φιλοξένας [ἀδελφῆι?]ἀδελφῆι
5-6 [Εὐδαι]∤[μονίδι]Εὐδαι∤μονίδι
6 [ὡς]ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:22| μέσηι μελίχρωι μακροπροσώπωι εὐθύρινι λευκὸν ὀφθαλμοῦ δε̣[ξιοῦ]δεξιοῦ |gap:?| [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου
7 |gap:?| [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:?| ∼οὐληι∽οὐλὴ μετώπωι ∼ἐγ∽ἐκ δεξιῶν , παρακεχωρηκέναι τὴν
8 Φι̣λόξ[εναν]Φιλόξεναν [τῆι]τῆι [Εὐδαιμονίδι]Εὐδαιμονίδι |gap:?| [εἰς]εἰς
8-9 [μετε]∤[πιγραφὴν]μετε∤πιγραφὴν
9 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [προγε]γραμμένηςπρογεγραμμένης ἡμ̣έραςἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸν ὑπάρχοντ[α?]ὑπάρχοντα [αὐτῆι?]αὐτῆι [περὶ?]περὶ [κώμην?]κώμην |gap:?|
10 |gap:?| κλῆρον κατοικικὸν ❨ἀρο(υρῶν)❩ἀρουρῶν μ|num:40| ὅσων ἐὰν ἦι καὶ τὰ συνκύ[ροντα]συνκύροντα [πάντα]πάντα [σὺν]σὺν [τοῖς]τοῖς [τοῦ]τοῦ [δ|num:4|]δ|num:4| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Τιβερίου]Τιβερίου
11 [Κλαυδίου]Κλαυδίου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστο]ῦΣεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος ἐκφορίοις , πρὸς αἷς ἐστιν ἐ̣[πιβολῆς]ἐπιβολῆς [κώμης]κώμης [❨ἄρο(υρα)❩]ἄρουρα [α|num:1|]α|num:1| [δ|num:1/4_tick|]δ|num:1/4_tick| [,], [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες
12 [νότου?]νότου [ὁ] |gap:?| [κλ]ῆροςκλῆρος καὶ ἐπί τι μέρος ❨(πρότερον)❩πρότερον Μαικηνοῦ καὶ Πωλλ[ίωνος]Πωλλίωνος [,], [ν]υ̣[νὶ]νυνὶ [δὲ]δὲ |gap:?| [βορρᾶ]βορρᾶ |gap:?|
13 |gap:?| [λιβὸς]λιβὸς [ὁ] [τ]ῶντῶν τέκνων Εὐάνδρου ἐλαιὼ[ν]ἐλαιὼν ἀνὰ μέσον ο[ὔ]σηςοὔσης τῆς δ̣[ιώρυγος]διώρυγος [διʼ]διʼ [ἧς]ἧς [ποτίζεται]ποτίζεται [καὶ]καὶ [ἐκχεῖται]ἐκχεῖται [ὁ] [κλῆρος]κλῆρος [,],
14 [ἀπηλιώτου?]ἀπηλιώτου [ὁ] [❨(πρότερον)❩]πρότερον |gap:1|οττιου κ̣λ̣ῆροςκλῆρος , ∼νυνεὶ∽νυνὶ δὲ Ἀλκίμου̣Ἀλκίμου τ̣οῦτοῦ Ἀλκίμου ἐλαιών , καὶ ἐπιτετ[ελεκέναι]ἐπιτετελεκέναι [τὴν]τὴν [αὐτὴν]αὐτὴν [Φιλόξεναν]Φιλόξεναν [τὰς]τὰς
15 [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [κατοικικοῦ]κατοικικοῦ [λο]γιστηρίουλογιστηρίου καθ̣η̣κ̣ούσαςκαθηκούσας οἰκονομίας , καὶ ἀπέχειν τὴν Φιλόξε̣νανΦιλόξεναν [παρὰ]παρὰ [τῆς]τῆς [Εὐδαιμονίδος]Εὐδαιμονίδος [τὸ]τὸ [ἀργυρικὸν]ἀργυρικὸν
16 [παραχωρητικὸν]παραχωρητικὸν [πᾶ]ν̣πᾶν κεφάλαιον ἐκ πλήρους διά τε χειρὸς καὶ διὰ τῆς πρὸς τῶι Βουβασ̣τ̣ε̣ί̣ωι̣Βουβαστείωι |gap:?| [τραπέζης]τραπέζης [,], [καὶ]καὶ [βεβαιώσειν]βεβαιώσειν
17 α̣ὐτὴναὐτὴν [Φιλόξεναν]Φιλόξεναν κ̣α̣ὶ̣καὶ τοὺς παρʼ αὐ̣τῆςαὐτῆς τῆι Εὐδαιμον[ίδ]ι̣Εὐδαιμονίδι καὶ τοῖς παρʼ αὐτῆς [τὸν]τὸν [αὐτὸν]αὐτὸν [κλῆρον]κλῆρον [πάσηι]πάσηι [βεβαιώσει]βεβαιώσει [ἀπὸ]ἀπὸ [μὲν]μὲν
17-18 [δημο]∤σ̣ίωνδημο∤σίων
18 τε̣[λεσμάτων]τελεσμάτων πάντω[ν]πάντων σ̣ι̣τ̣ικῶνσιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν καὶ ἐπιγραφῶν πασ[ῶν]πασῶν [καὶ]καὶ [παντὸς]παντὸς [εἴδους]εἴδους [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ἔμπροσθεν]ἔμπροσθεν [χρόνων]χρόνων
19 [μ]έχριμέχρι το[ῦ]τοῦ [γ|num:3|]γ|num:3| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [καὶ]καὶ [αὐ]τοῦαὐτοῦ τοῦ γ̣|num:3|γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικ[οῦ]Γερμανικοῦ [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [ἀπὸ]ἀπὸ [δὲ]δὲ [ἰδιωτικῶν]ἰδιωτικῶν [καὶ]καὶ [πάσης]πάσης
19-20 [ἐμ]∤[ποι]ή̣σεωςἐμ∤ποιήσεως
20 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαν]ταἅπαντα χρόν[ον]χρόνον , τὴν δὲ Εὐδαιμονίδα μετρήσειν εἰς τὸ δημόσι[ον]δημόσιον |gap:?| [τὰ]τὰ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῆς]τῆς [ἐπιβολῆς]ἐπιβολῆς [κώμης]κώμης
21 ❨[ἀ]ρο(ύρης)❩ἀρούρης α|num:1| δ|num:1/4_tick| καθήκο̣ν̣τακαθήκοντα , καὶ παρέ̣ξ̣[εσθαι]παρέξεσθαι [τ]ὴντὴν Φιλόξεναν τὸν κατοικικὸν κλῆρον διὰ̣διὰ π̣α̣[ντὸς]παντὸς |gap:?|
22 [κ]αὶκαὶ μηδένα ἐμποιούμενον [αὐτ]οῦαὐτοῦ μηδὲ μέρους μηδὲ τῶ̣ντῶν ἐ̣ξἐξ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ ἐσ̣ομ̣έ̣ν̣ωνἐσομένων [καὶ]καὶ [μηδένα]μηδένα
23 [κωλ]ύ̣οντακωλύοντα Εὐδαιμονί[δ]αΕὐδαιμονίδα μη[δὲ]μηδὲ τ̣οὺςτοὺς παρʼ αὐτῆς κυριεύοντας τ̣ῶ̣ντῶν παρα̣κ̣ε̣χ̣ω̣ρ̣η̣μ̣έ̣ν̣ω̣[ν]παρακεχωρημένων [❨ἀρο(υρῶν)❩]ἀρουρῶν [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ποτισμοῖς]ποτισμοῖς [καὶ]καὶ [ταῖς]ταῖς
24 [ἐκ]χύσεσιἐκχύσεσι χρωμ̣έ̣ν̣ο̣υςχρωμένους ὡς [ἔ]τιἔτι ἄνωθεν εἴθισται , καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἐσόμεν̣[α]ἐσόμενα ἀ̣π̣ο̣φ̣ε̣ρ̣[ομένους]ἀποφερομένους [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἴδιον]ἴδιον [καὶ]καὶ |gap:?|
25 [ὡς]ὡς βούλονται ἀ̣παραπ̣οδίστω[ς]ἀπαραποδίστως [,], [διοικ]οῦνταςδιοικοῦντας ὑποτιθομένους παραχ̣ω̣ρ̣ο̣ῦ̣ν̣τ̣αςπαραχωροῦντας [ἑτέροις]ἑτέροις |gap:?| [περὶ]περὶ [αὐτῶν]αὐτῶν [ὡς]ὡς
26 [ἐὰ]νἐὰν αἱρῶνται ἀνεμποδίσ[τως]ἀνεμποδίστως [.]. S-4 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ ∼μὴι∽μὴ βεβαιοῖ Φιλόξενα μὴ̣μὴ πα̣ρ̣[έ]χ̣[ηται]παρέχηται [,], [ἣν]ἣν [ἐὰν]ἐὰν [ποιήσηται]ποιήσηται [Φιλόξενα]Φιλόξενα [ἢ] [ἄλλος]ἄλλος [ὑπὲρ]ὑπὲρ
26-27 [αὐ]∤[τῆ]ςαὐ∤τῆς
27 περὶ τούτων ἔφοδον ἔνκλησιν ἐμποίησιν κώλυσιν δ̣ι̣α̣μ̣φι̣σ̣β̣ή̣τησινδιαμφισβήτησιν κ̣[ακοτέχνησιν]κακοτέχνησιν [ἄκυρον]ἄκυρον [εἶναι]εἶναι [καὶ]καὶ
27-28 [προσαποτί]∤[σειν]προσαποτί∤σειν
28 τὴν Φιλόξεναν τ̣ῆιτῆι Εὐδαιμονίδι παραχρῆμα τά τε ∼βλαβηι∽βλάβη καὶ δαπ̣α̣ν̣ή̣μ̣αταδαπανήματα δ̣[ιπλᾶ]διπλᾶ [καὶ]καὶ |gap:?| [μεθʼ]μεθʼ [ἡμιολίας]ἡμιολίας
29 [καὶ]καὶ ∼ἐ̣π̣ί̣τ̣ε̣ιμον∽ἐπίτιμον ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας , καὶ μηδὲν ἧσσον συνγρα[φὴ]συνγραφὴ [κυρία]κυρία [ἔστω]ἔστω [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα [χρόνον]χρόνον [.].
30 S-5 [ἀντί]γραφονἀντίγραφον χαραγμοῦ̣χαραγμοῦ , Ἡρακλείδης Ἡρακλείδου κεχρημάτικα ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Τιβερ[ίου]Τιβερίου [Κλαυδίου]Κλαυδίου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ
31 [Αὐ]τοκράτοροςΑὐτοκράτορος , Μεχεὶρ ιδ|num:14|