Sematia

p.col.7.188.xml

TM: 10543HGV: 10543Date: – Place:

1 m1 S-1 ὑπατείας τῶν δεσπ̣[οτ]ῶνδεσποτῶν [ἡμ]ῶ̣ν̣ἡμῶν [Κωνσ]τ̣αν̣τίνουΚωνσταντίνου Σεβαστοῦ τὸ ϛ|num:6| κ̣α̣ὶ̣καὶ Κ̣ων̣στ̣αν̣τίνουΚωνσταντίνου τοῦ ἐπ̣ιφαν̣ε̣σ̣τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ἐπιφανεστάτου Κ̣α̣ί̣σ̣[αρος]Καίσαρος [τὸ]τὸ [α|num:1|]α|num:1| Φαμεν̣ὼ̣θ̣Φαμενὼθ ιη|num:18| . S-2 Οὐαλέριος Ἀειῶν ἑκ̣α̣τ̣ό̣νταρχοςἑκατόνταρχος οὐιξιλατίωνος ἱππέων
2 προ̣μώτωνπρομώτων λεγίω̣ν̣[ος]λεγίωνος β|num:2| Τραια̣ν̣ῆ̣ς̣Τραιανῆς τ̣ῶ̣ν̣τῶν ὑπὸ Δηκέντιο̣ν̣Δηκέντιον π̣[ραι]π̣ό̣σιτονπραιπόσιτον διακε̣ι̣[μέ]ν̣ων̣διακειμένων ὑπὸ ἐ̣νἐν κ̣ώ̣μ̣ῃ̣κώμῃ Ἀ̣[σ]φ̣[ύνει]Ἀσφύνει [τοῦ]τοῦ [Λ]α̣τ̣ο̣πολείτουΛατοπολείτου νομοῦ Αὐρηλίοις Ἡρᾶτι καὶ Ἀβουθίῳ καὶ Ἁτρῆτι καὶ Θαῆσι καὶ
2-3 ∼Ἑρώ∤⋰ι⋱τ̣ι∽Ἡρω∤ίτι
3 τοῖς πέντε|num:5| ἀδ[ελ]φ̣ο̣ῖ̣ς̣ἀδελφοῖς μ̣ο̣υ̣μου τ̣[ῶν]τῶν αὐτῶν γονέων ἐκ πατ̣ρὸςπατρὸς Ἀτ̣|g:apostrophe|τιτίουἈτ|g:apostrophe|τιτίου μ̣ητρ̣ὸςμητρὸς Τιμαρέ̣τ̣[ης]Τιμαρέτης [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης |gap:3||gap:2|ικου τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ ὑπὲρ μερῶν πέντε|num:5| καὶ ∼Αὐρηλιος∽Αὐρηλίαις Σεν̣πα̣χ̣ούμειΣενπαχούμει
4 Βήκ̣ιοςΒήκιος Λαμηειος πρεσ̣βυ̣τ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣πρεσβυτέρου μ̣η̣τ̣ρ̣ὸς̣μητρὸς Τᾶ νεωτέ̣ρ̣αςνεωτέρας γ[υ]ναι̣κ̣ίγυναικί μου κα[ὶ]καὶ |gap:3|α̣ῆρ̣ι|gap:3|αῆρι θυγατρί [μου]μου μ̣η̣τ̣ρὸςμητρὸς τ̣ῆς̣τῆς π̣ρ̣οκειμένηςπροκειμένης Σενπαχούμιος ταῖς δυσὶ ὑπὲρ μερῶν δύο|num:2| ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς α̣ὐ̣τ̣ῆς̣αὐτῆς κ̣α̣ὶ̣καὶ
4-5 προκει∤μένης
5 κώμης Ἀσφύνε̣ωςἈσφύνεως τ̣οῦτοῦ α̣ὐ[τοῦ]αὐτοῦ Λ̣ατοπολ̣[εί]τ̣ουΛατοπολείτου νομοῦ εἰσσυ̣ν̣πιπροκ|gap:8|ς̣εἰσσυνπιπροκ|gap:8|ς ἑ̣πτὰ|num:7|ἑπτὰ|num:7| νο̣[ῶ]ν̣νοῶν κ̣[αὶ]καὶ φρονῶν καὶ ἐπακολουθούντων οἷς ∼λεγων∽λέγω δὴ καὶ φ|gap:1|ασων |gap:2|ειμι ζῆν
6 καὶ ὑ[γ]ιαίνεινὑγιαίνειν ἔχω̣ἔχω τ̣ὴ[ν]τὴν δεσ̣[ποτείαν]δεσποτείαν [τῶν]τῶν ὑ̣[π]ο̣γεγραμμένωνὑπογεγραμμένων μου πρα[γμάτων]πραγμάτων [,], [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [ἀν]θ̣ρώπινον̣ἀνθρώπινον τ̣ί̣τί μ̣ο̣ι̣μοι συνβαίη ἐν τῇ καταλαβούσῃ με ∼δινοτάτῃ∽δεινοτάτῃ νόσῳ ὑμᾶς̣ὑμᾶς τοὺς προκ̣ε̣ι̣μ̣έ̣ν̣ο̣υςπροκειμένους
7 ἑπτ̣ὰ̣|num:7|ἑπτὰ|num:7| κληρονόμους κληρονομ̣εῖ[ν]κληρονομεῖν π̣ά̣ν̣τ̣α̣πάντα [τ]ὰτὰ ∼καταλιφθη̣σόμ[ε]ν̣α∽καταλειφθησόμενα ὑπʼ ἐμο[ῦ]ἐμοῦ |gap:10| εἴδη ἐνδομ[ενι]κάἐνδομενικά . S-3 ἔστι δὲ τὸ κατʼ εἶδος · S-4 ἐν μὲν χρυσῷ · S-5 χρυσοῦ ∼ὁλοκο̣τ|g:apostrophe|τ̣[ι]ν̣ο̣υ̣ς̣∽ὁλόκοττινοι ∼τ̣ο̣υ̣ς̣∽οἱ μὲν ἐν
7-8 ἀπο∤θέτῳ
8 δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| καὶ παρὰ Σκεύακι δ[ι]ὰ̣διὰ χ[ειρογρ]ά̣φουχειρογράφου δύο|num:2| κ̣α̣ὶ̣καὶ παρὰ Κεφάλωνι ὁ[μ]οίω̣[ς]ὁμοίως [διὰ]διὰ ❨[χε]ιρογρά(φου)❩χειρογράφου δύο|num:2| καὶ π̣α̣ρ̣ὰπαρὰ Ἀμμωνίῳ βιάρχῳ ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| καὶ παρὰ Πμουεῖτι Ἱέρακος ἁλιε̣ῦτιἁλιεῦτι δ[ι]ὰδιὰ ❨χειρογρά(φου)❩χειρογράφου ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1|
9 γίνονται ∼τους∽οἱ ∼προκ[ι]μενο̣υ̣ς̣∽προκείμενοι ∼ὁ̣λ̣[ο]κ̣[οττ]ιν̣ο̣υ̣[ς]∽ὁλοκόττινοι η̣|num:8|η|num:8| κ|gap:1||gap:1||gap:4||gap:4||gap:2||gap:2| νενων|gap:7| |gap:2|ο|gap:1|ν α|num:1| κ̣οβα̣θρ̣[ο]ν̣κοβαθρον ἡμουλίτριν̣ονἡμουλίτρινον α|num:1| ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐ̣ν̣ν̣έ̣α̣ἐννέα ἥμισυ|num:199|⧼|num:1/2|
10 ἐν ἀποθ̣έτῳἀποθέτῳ |gap:2| π̣α̣ρὰ̣παρὰ Σ̣κ̣[εύ]α̣κ̣ι̣Σκεύακι τ̣[άλαντα]τάλαντα [τέ]σ̣σερα|num:4|τέσσερα|num:4| |gap:45| [κ]αὶκαὶ π̣[α]ρ̣ὰ̣παρὰ Ἰσιδώρῳ ∼Τιθοης∽Τιθοῆτος διὰ ❨χειρογρά(φου)❩χειρογράφου κεφαλαίου τάλαντα τέσσερα|num:4| καὶ παρὰ
11 Π̣α̣χ̣ο̣ῦ̣μ̣ιΠαχοῦμι Ἀρσάκου ὁ̣μ̣οί[ως]ὁμοίως [δι]ὰ̣διὰ ❨[χειρο]γρά(φου)❩χειρογράφου [κεφα]λ̣α̣[ίου]κεφαλαίου [τάλαντα]τάλαντα |gap:15| |gap:2|α̣ι̣ως|gap:2|αιως ὁμοίως διὰ ❨χε̣ι̣ρ̣ογρά(φου)❩χειρογράφου κεφαλαίου τάλαντα δεκαοκτὼ|num:18| καὶ παρ̣ὰπαρὰ Πλῆνι ποιμένει ἀ̣π̣ὸἀπὸ Λ̣εμαίωςΛεμαίως
12 δ[ι]ὰ̣διὰ ❨χειρ̣ογρά(φου)❩χειρογράφου κεφαλαίου τάλ[α]ντα̣τάλαντα |gap:12| [ἑπτ]ὰἑπτὰ ἥμ[ισυ][|num:7|⧼|num:1/2|]ἥμισυ|num:7|⧼|num:1/2| |gap:10| [καὶ]καὶ π̣α̣ρὰπαρὰ Πετ̣ε̣ροτμ[ο]ύθῃΠετεροτμούθῃ ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ Λ̣εμαίωςΛεμαίως διὰ ❨χειρογρά(φου)❩χειρογράφου κεφαλαίου τάλαντα ἑπτὰ ἥμ[ι]συ|num:7|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:7|⧼|num:1/2| κ̣αὶκαὶ παρὰ τῷ αὐτῷ
13 Π̣[ετε]ρ̣ο̣τ̣μ̣[ού]θ̣ῃΠετεροτμούθῃ κεφ̣[αλαίου]κεφαλαίου [τά]λ̣α̣ν̣[τα]τάλαντα |gap:45|φίου [ἀ]ργυρίο[υ]ἀργυρίου κεφ̣α̣λ̣α̣ίουκεφαλαίου τάλαντα πέντε|num:5| καὶ παρὰ Παντβεῦτι ∼Ἠλιας∽Ἠλία ❨(ἑκατοντάρ)χ(ῳ)❩ἑκατοντάρχῳ |gap:2| δ̣ι̣ὰ̣διὰ ❨χ̣ειρογρά(φου)❩χειρογράφου
14 ἀ̣[ρ]γυ̣ρ̣ίουἀργυρίου τάλαντα τέσ̣[σερα][|num:4|]τέσσερα|num:4| |gap:25| ς̣ς διὰ ❨χ̣[ειρ]ογρά(φου)❩χειρογράφου κεφαλ̣αίουκεφαλαίου τάλαντα δύο|num:2| καὶ παρὰ Πεειαῦνε Παοῦτος διὰ ❨χειρογρά(φου)❩χειρογράφου ἀπὸ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων γ|num:3| ἀφʼ ὧν̣ὧν ἔ̣σ̣χ̣ο̣ν̣ἔσχον παρʼ αὐτοῦ
15 τ̣[ά]λ̣α̣ν̣τοντάλαντον ἓν|num:1| λοιπὰ τ[άλαντα]τάλαντα [δύο][|num:2|]δύο|num:2| |gap:30| [ἀργ]υρίουἀργυρίου κ̣ε̣φ[α]λ̣[αίου]κεφαλαίου τάλαντα τρία|num:3| τῆς ἀπ[ο]δ̣[ό]σ̣εωςἀποδόσεως ἐν φοινικίων π|num:80| ❨γ̣(ίνονται)❩γίνονται ἀργυρίο[υ]ἀργυρίου τ̣ὰ̣τὰ π̣[ροκ]ε̣ί̣μεναπροκείμενα
16 τάλα̣ντατάλαντα ∼ϙθ|num:99|∽ρϙθ|num:199| 𐅵|num:1/2| ἱππ̣ο̣|gap:45|ἱππο|gap:45| γ̣|num:3|γ|num:3| μοσχί̣ονμοσχίον π̣υ|gap:1||gap:2||gap:1|ν̣πυ|gap:1||gap:2||gap:1|ν α|num:1| ὅπ̣λ̣ονὅπλον α|num:1| κοντὸς [α|num:1|]α|num:1| ἀλαβαντ̣ικὸνἀλαβαντικὸν α|num:1| θωράκ̣ι̣ονθωράκιον α|num:1| πελύ̣κ̣ι̣ο̣ν̣πελύκιον α|num:1|
16-17 ἱμάτι∤[ο]νἱμάτι∤ον
17 α|num:1| ❨ἄ̣λλ(ο)❩ἄλλο πέλυ̣κ̣[ιον]πέλυκιον |gap:50| α̣|num:1|α|num:1| ∼σ̣[α]κ̣κ̣ου̣ς∽σάκκοι ∼τριχινους∽τριχίνοι β|num:2| ∼θα̣λ̣ίον∽θαλλίον ὁμοίως τρίχινον α|num:1| δ̣ισάκκιονδισάκκιον μικὸν τρί̣[χι]ν̣οντρίχινον α|num:1|
18 δ̣[ι]σά̣[κκ]ι[ον]δισάκκιον [δ]ε̣ρ̣μα̣[τικὸν]δερματικὸν |gap:60| β̣|num:2|β|num:2| βάλτιον ὁμοίως α|num:1| ❨τρ̣άπεζ(α)❩τράπεζα ❨χαλκ(ῆ)❩χαλκῆ α|num:1| ματ̣ίδιονματίδιον ὁμοίως χαλ̣κ̣ο̣ῦνχαλκοῦν α|num:1|
19 |gap:60| α̣|num:1|α|num:1| κ̣α̣[ὶ]καὶ αρ|gap:3||gap:3| γ̣ε̣ν̣ομέναιςγενομέναις |gap:1|α β|num:2| καὶ [πα]ρ̣ὰπαρὰ τῷ αὐτῷ Ἁτρῆτι ἀπὸ Τάν̣ε̣ω̣ςΤάνεως διὰ ❨χει̣ρ̣ο̣γ̣ρ̣ά̣(φου)❩χειρογράφου κ̣ε̣φ̣[α]λ̣αίουκεφαλαίου
20 |gap:4||gap:1| ἀρτάβας ὀ̣κ̣τ̣ὼ̣ὀκτὼ ἥμ̣[ισυ][|num:8|⧼|num:1/2|]ἥμισυ|num:8|⧼|num:1/2| |gap:50| [παρὰ]παρὰ Ἀ̣πίω̣ν̣ι̣Ἀπίωνι ἀργυρίου τάλαντα̣τάλαντα ζ̣|num:7|ζ|num:7| καὶ εἰς τὴν αν|gap:1|ην μου̣μου ❨ἀ̣[ρ]γυ(ρίου)❩ἀργυρίου τάλαντα |gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣α̣[ρὰ]παρὰ [τῷ]τῷ [αὐ]τῷαὐτῷ
21 Ἀπίωνι̣Ἀπίωνι ❨(ἑκατοντάρ)χ(ῳ)❩ἑκατοντάρχῳ ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου τάλ̣α̣ν̣τ̣α̣τάλαντα |gap:50| [εἰς]εἰς [τὰς]τὰς [ἑκ]ατοστ̣ά̣ς̣ἑκατοστάς μου ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου τάλαν[τα]τάλαντα δ̣εκαπέντε|num:15|δεκαπέντε|num:15| , τῶν δὲ ὑπαρχ[ό]ντωνὑπαρχόντων μ̣οι̣μοι εν̣|gap:1|εν|gap:1| π̣α̣ρ̣|gap:1|π̣απαρ|gap:1|πα
22 |gap:1||gap:3| ἀπ̣ό̣κληρος̣ἀπόκληρος νομι̣|gap:45|νομι|gap:45| κ̣αὶκαὶ τὰ̣τὰ [π]ροκεί[με]ν̣απροκείμενα εἴδη εἶναι παρὰ τ̣ῷτῷ πρ[ο]κειμένῳπροκειμένῳ Ἀπίωνι ❨(ἑκατοντάρ)χ(ῳ)❩ἑκατοντάρχῳ κ̣αὶκαὶ [ἐ]ξο̣υσίαν̣ἐξουσίαν ἔχει̣ν̣ἔχειν |gap:1||gap:2||gap:1|ω̣ν|gap:1||gap:2||gap:1|ων
23 ∼διαιρήσ̣ασθαι∽διαιρήσεσθαι εἰς τ̣ο̣[ὺς?]τοὺς [κληρονόμους?]κληρονόμους [μου?]μου κα[ὶ]καὶ [μὴ]μὴ [ἐξεῖναι]ἐξεῖναι [αὐτοὺς]αὐτοὺς [μηδὲ]μηδὲ [μη]δ̣[έ]ν̣αμηδένα ἄλ̣λ̣ονἄλλον μετὰ θάνατ̣[ο]ν̣θάνατον μου ἐνκ[α]λεῖνἐνκαλεῖν ∼μητὲ∽μηδὲ ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν μηδὲ ἐ̣πελε̣ύσε̣σ̣θ̣αιἐπελεύσεσθαι ἐν μ̣ηδενὶμηδενὶ
24 κ̣αιρῷκαιρῷ καθʼ ὁνδηπο̣[τοῦν]ὁνδηποτοῦν [τρόπον]τρόπον π̣ε̣ρὶπερὶ τῶν ἐνγεγραμ[μένων]ἐνγεγραμμένων |gap:45| ο|gap:2| καὶ ἐπὶ τοῖς δηλουμένοις πᾶσι ∼πεπῖσθαι∽πεπεῖσθαι καὶ συντεθεῖσθαι ὡς πρόκειται .
25 S-6 τ[ὸ]τὸ δὲ βούλημα τοῦτο ἁ̣π̣λ̣[ῶς]ἁπλῶς [γραφὲ]ν̣γραφὲν ἔσ[τ]ωἔστω κύρ[ιο]ν̣κύριον με[τὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [τελευτήν]τελευτήν [μου]μου |gap:3|ν πα̣ντα[χῇ]πανταχῇ [ἐπιφερόμενο]ν̣ἐπιφερόμενον ὡς ἐν δη̣μ̣οσ̣ί̣ῳδημοσίῳ ❨κ̣α̣τ̣ακεχω(ρισμένον)❩κατακεχωρισμένον ἐπερωτηθε̣ὶ̣ςἐπερωτηθεὶς ὡμολό[γ]η̣σαὡμολόγησα . S-7 Αὐρ̣ή̣λ̣[ιο]ςΑὐρήλιος
26 ∼Ἰσιδωριδου∽Ἰσιδωρίδης ε|gap:2||gap:8||gap:2| m2 Ο̣ὐ̣α̣λ̣έ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣Οὐαλέριος |gap:2||gap:5| [❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩]ἑκατόνταρχος [σ]υνκολλήγαςσυνκολλήγας |gap:3||gap:10|ν τῷ ❨προκ̣(ειμένῳ)❩προκειμένῳ Ἀει[ῶ]ν̣ιἈειῶνι ❨(ἑκατοντάρ)χ(ῳ)❩ἑκατοντάρχῳ τὸ ❨πρ[ο]κ(είμενον)❩προκείμενον βο̣[ύ]λ̣η̣[μ]α̣βούλημα ἐφʼ αἷς πε̣ρ̣ιέχε̣[ι]περιέχει
27 ∼διασ̣τ̣ολᾶς∽διαστολαῖς ἁπά[σαις]ἁπάσαις |gap:7||gap:1|ι|gap:1| m3 Οὐαλέρ[ιος]Οὐαλέριος |gap:2||gap:1| |gap:5| [τ]ῷτῷ π̣ροκιμέ̣νῳ̣προκιμένῳ [Ἀειῶνι]Ἀειῶνι [❨(ἑκατοντάρ)χ(ῳ)❩]ἑκατοντάρχῳ [τὸ]τὸ [πρ]οκ̣ίμε[νον]προκίμενον β[ούλημα]βούλημα ὡ̣ς̣ὡς π̣ρ̣όκιταιπρόκιται . S-8 Οὐαλέ̣ρ̣ι̣οςΟὐαλέριος Ἆπ̣ι̣[ς]Ἆπις ❨[(ἑκατόνταρ)]χ̣(ος)❩ἑκατόνταρχος
27-28 [σ]υνκ[ολ]∼[σ]υνκ[ολ]ληγα∽συνκολ∤λήγας
28 ἔγραψα ὑπ̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ α̣[ὐτοῦ]αὐτοῦ γ̣ρ̣[ά]μ̣μα̣ταγράμματα μὴ εἰδ̣ότ[ο]ςεἰδότος . m4 S-9 Ο̣ὐ̣α̣λέρι̣ος̣Οὐαλέριος Ἰσίδ̣[ωρος]Ἰσίδωρος [❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩]ἑκατόνταρχος [συνκολλ]ήγ̣α̣ς̣συνκολλήγας σ̣υ̣ν̣[έστηκα]συνέστηκα [κα]ὶ̣καὶ ∼μα̣ρτοιρῶ∽μαρτυρῶ . S-10 Οὐαλέ̣ρ̣ι̣ος̣Οὐαλέριος |gap:4||gap:1|ιος̣|gap:4||gap:1|ιος
29 [❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩]ἑκατόνταρχος [συνκολλήγα]ςσυνκολλήγας συ̣[νέστηκα]συνέστηκα [καὶ]καὶ [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [.]. S-11 [Οὐα]λ̣έ̣ρ̣ι̣[ος]Οὐαλέριος [Ἰσί]δ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣Ἰσίδωρος ❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩ἑκατόνταρχος προκ̣ί̣[μενος]προκίμενος [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑ]πὲρὑπὲρ αὐτοῦ γράμμ̣α̣τ̣α̣γράμματα μὴ εἰδότος . m5 S-12 Ο̣ὐαλ̣έρ̣ι̣ο̣ς̣Οὐαλέριος Σα̣ρ̣απ̣ί̣ω̣ν̣Σαραπίων ❨(ἑκατόνταρ)χ̣(ος)❩ἑκατόνταρχος
29-30 [συ]ν̣κ̣[ο]λ̣λ̣ή∤γα̣ςσυνκολλή∤γας
30 συν̣έ̣στηκασυνέστηκα καὶ ∼μα[ρ]τ̣οιρῶ∽μαρτυρῶ . m6 S-13 Οὐα̣λέ̣ριο̣ςΟὐαλέριος Ἱέραξ ❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩ἑκατόνταρχος συν̣κολλήγαςσυνκολλήγας συνέ[σ]τηκ̣[α]συνέστηκα [καὶ]καὶ [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ . m7 S-14 Οὐαλέριος Πα̣λήμωνΠαλήμων ❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩ἑκατόνταρχος συγκ̣ο̣λλήγαςσυγκολλήγας παρὼ̣νπαρὼν κ|gap:3||gap:2||gap:2||gap:?|
31 Οὐαλέριος Σαραπίω̣[ν]Σαραπίων [❨(ἑκατόνταρ)χ(ος)❩]ἑκατόνταρχος ἔγρ̣[α]ψ̣[α]ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγρ̣[α]μ̣μάτουἀγραμμάτου .