Sematia

p.col.7.181.xml

TM: 10536HGV: 10536Date: 342 – 342Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἐπὶ ὑπάτ̣ων̣ὑπάτων τ̣ῶντῶν ❨δεσποτῶ(ν)❩δεσποτῶν ἡμῶν ∼Κωσταντίου∽Κωνσταντίου τὸ γ|num:3| καὶ ∼Κόσταντος∽Κώνσταντος ∼Ἀγούστων̣∽Αὐγούστων τὸ β|num:2| μηνὸς Ἀπελλαίου Φαῶφι κα|num:21|
2 ἐ̣ν̣ἐν Πτολ[ε]μαε̣ίδιΠτολεμαείδι Εὐεργέτ̣ιδειΕὐεργέτιδει τοῦ ∼Ἀρσ[ε]νοίτου∽Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσιν Αὐρήλιοι Κλήμιτος καὶ Ταπάεις ∼ἀμφοτερων∽ἀμφότεροι τέκνα
3 Ἡρᾶτος μητρὸς Ἀ̣λοῦτοςἈλοῦτος , ∼τον∽ μὲν ❨Κλή̣μ̣(ιτος)❩Κλήμιτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μβ|num:42| οὐλὴ ἔμπροσθεν γόνατι ∼ἀριστεροῦ∽ἀριστερῷ , δὲ Ταπάεις ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:22| οὐλὴ ∼χειρω∽χειρὶ
4 ἀρι̣στερῷἀριστερῷ , ἀπὸ κώμης̣κώμης ∼Κερανδος∽Κερανίδος ε|num:5| πά̣γουπάγου τοῦ ∼Ἀρσενοίτου∽Ἀρσινοίτου νομοῦ ∼Αὐρήλιοι∽Αὐρηλίοις ∼Ἀτισις∽Ἀτίσι Λεωνίδου μητρὸς Ταήσεως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν με|num:45| οὐλὴ
4-5 ἀντι∤κνη̣μίῳἀντι∤κνημίῳ
5 ∼ποδω∽ποδὸς ∼δεξιῶ∽δεξιοῦ [κα]ὶ̣καὶ ∼Ἀντιούριος∽Ἀντιουρίῳ Ἀβοῦτος μητρὸς Ἀλλοῦτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μθ|num:49| οὐλὴ ∼ποδω∽ποδὶ δεξιῷ ∼ἀμφοτεροις∽ἀμφότεροι ἀπὸ ❨κώμ(ης)❩κώμης Κερανίδος
6 τοῦ̣τοῦ ∼Ἀ̣ρ̣σενοίτου∽Ἀρσινοίτου νομο̣ῦ̣νομοῦ π̣ε̣π̣ρακέναιπεπρακέναι τοὺς ὁμολογ̣ο̣ῦνταςὁμολογοῦντας τοῖς περὶ ∼Ἀντιουριου∽Ἀντιούριον καὶ ∼Ἀτισίου∽Ἀτίσιον ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον̣χρόνον
7 τὰς ὑ̣π̣αρχούσαςὑπαρχούσας ∼αὐτων∽αὐτοῖς περὶ ∼ὁριοδικτιας∽ὁριοδεικτίαν κώμης Κερανίδος ἐπὶ τῆς ϛ|num:6| ❨σφρ(αγῖδος)❩σφραγῖδος ἰδιωτικῆς σπορίμης ἀρούρας ἐννέα ἥμισυ|num:9|⧼|num:1/2| ἐν τόπῳ
8 λ̣ε̣γομένῳλεγομένῳ Τμε̣ι̣τειαςΤμειτειας ἐπʼ ∼ἀνόματει∽ὀνόματι ∼Ἀλους∽Ἀλοῦτος καθὼς κεῖται ἐν τῇ ἀπογραφῇ ∼αι∽τῶν ∼γιτ̣νιαις∽γειτνιῶν παρὰ ∼Σαβείνου∽Σαβίνου ∼κηνσιτορεύσαντει∽κηνσιτορεύσαντι ἐπὶ τοῖς οὖσι
9 α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν [ὁρ]ί̣ο̣ι̣ςὁρίοις πᾶσι καὶ ταῖς πρ̣[ο]κιμ̣έ̣ναιςπροκιμέναις αὐ̣τ̣ῶναὐτῶν ∼γιτ̣ν̣ί̣α̣ι̣ς̣∽γειτνίαις καὶ τοποθεσείαις καὶ ἀ̣πέχεινἀπέχειν τοὺς ὁμολογοῦντας παρὰ Ἀτισείου καὶ Ἀντιο̣υρίουἈντιουρίου
10 τὰ σ̣υμπεφ̣ωνημέ̣νασυμπεφωνημένα τῆς τιμῆ̣ςτιμῆς ἀ̣ργ̣υ̣ρ̣ίουἀργυρίου τάλαντα πε̣ν̣τήκοντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| ἐκ πλήρου̣[ς]πλήρους διὰ χειρὸς καὶ ∼βεβειωσεως∽βεβαιώσειν ∼αὐτων∽αὐτούς ∼δε∽τε τοὺς ὁμολογοῦντας
11 καὶ τ̣ο̣ὺςτοὺς πα̣ρ̣ʼπαρʼ αὐ̣τ̣ῶναὐτῶν ∼Ἀτισις∽Ἀτῖσι καὶ ∼Ἀντου̣ρις∽Ἀντουρίῳ καὶ τοῖς παρʼ ∼αὐτου∽αὐτῶν τὰ κατὰ τὴν πρᾶσιν τῶν προκιμένων ἀρουρῶν ∼πάσι∽πάσῃ βεβαιώσε̣ιβεβαιώσει ἃς καὶ ∼παρεξεται∽παρέξονται
12 ∼ἀν̣ε̣π̣α̣φον∽ἀνεπάφους καὶ ∼ἀνενεχυρεστο̣ν∽ἀνενεχυράστους καὶ ∼ἀνεπιδανιστον∽ἀνεπιδανείστους καὶ καθαρὰς ἀπὸ παντὸς ∼ὀφιλήματος∽ὀφειλήματος , ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων καὶ ἀνωνῶν
13 κα̣ὶ̣καὶ ∼ἐ̣π̣ι̣β̣ο̣[λ]ᾶ̣ς∽ἐπιβολῆς ∼πάσας∽πάσης ἀπὸ τῶν ἀνὰ χεῖρα χρόνων ∼μέχρει∽μέχρι τῆ̣ςτῆς ∼ἑκκεδεκ̣άτης∽ἑκκαιδεκάτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἀπὸ δὲ ἰδιωτικοῦ καὶ πάσης ∼ἐμποιησι̣ως∽ἐμποιήσεως διὰ παντός ,
14 κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [νῦν]νῦν τ̣ὸντὸν Ἀτῖσιν κ̣α̣ὶκαὶ Ἀντιοῦριν κρ̣ατεῖνκρατεῖν τ[ο]ύτωντούτων καὶ κ̣υ̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣ε̣ι̣ν̣κυριεύειν καὶ τὰ πε̣[ρ]ι̣γ̣ε̣ι̣ν̣[όμ]ε̣ναπεριγεινόμενα εἰς τ[ὸ]τὸ ἴ̣δ̣ι̣ο[ν]ἴδιον [αὐτ]ῶναὐτῶν ἀποφ[έρ]εσθα̣ι̣ἀποφέρεσθαι κ̣αὶκαὶ
14-15 διοι∤κε̣ῖ̣ν̣διοι∤κεῖν
15 καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν ∼αἱρηται∽αἱρῶνται καὶ διευθύν̣ε̣ι̣ν̣διευθύνειν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ναὐτῶν τῷ ἱερ[ωτάτῳ]ἱερωτάτῳ τ̣αμιείῳ̣ταμιείῳ τ̣ὰ̣τὰ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐ]τῶναὐτῶν δημόσια πάντα
16 καὶ ∼ἀννωνών̣ας∽ἀννώνας κ̣αὶκαὶ ἐπιβολὰς πάσας ἀπὸ̣ἀπὸ τῆς ἑπτακαιδεκάτ[η]ςἑπτακαιδεκάτης ❨ἰνδ̣ι̣κ̣(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρ̣[όνον]χρόνον [,], [ἐφʼ]ἐφʼ [ἃς]ἃς καὶ μὴ ἐπι̣[πορεύεσθ]αιἐπιπορεύεσθαι τοὺς ὁ̣μολογοῦνταςὁμολογοῦντας
17 [μ]η̣δ̣ὲμηδὲ ἄλλον ὑ̣[π]ὲ̣ρὑπὲρ αὐτῶν μηδένα̣μηδένα κ̣ατ[ὰ]κατὰ μ̣η̣δ̣έ̣ν̣αμηδένα τ̣ρόποντρόπον , ἀλλὰ̣ἀλλὰ κ̣αὶκαὶ τ[οὺς]τοὺς [ἐπ]ε̣λευσομ̣[ένους]ἐπελευσομένους [ἢ] [ἐ]νποιησο̣[μένους]ἐνποιησομένους [κα]θʼκαθʼ ὁντιναοῦν τρόπον
18 ἀποστήσ̣ι̣[ν]ἀποστήσιν [ἐ]κε[ίνω]νἐκείνων παραχρῆμα τοῖς ἰδίο̣[ι]ς̣ἰδίοις δ̣α̣π̣ανήμασινδαπανήμασιν , ἔτι δὲ [κα]ὶ̣καὶ προ[σ]ε̣κ̣τ̣ί̣σινπροσεκτίσιν τὴν [τιμὴν]τιμὴν [με]θ̣ʼμεθʼ ἡμιολίας̣ἡμιολίας [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [τέ]λ̣ητέλη καὶ τὰ ἀν̣αλώμ̣αταἀναλώματα διπλᾶ
19 χωρ̣ὶ̣ςχωρὶς [τ]οῦ̣τοῦ [μένειν]μένειν [κύρια]κύρια [κ]α̣ὶκαὶ τὰ προγεγρ̣αμμέναπρογεγραμμένα , περί τε το̣ῦτοῦ τ̣αῦταταῦτα οὕτω[ς]οὕτως [ὀρ]θ̣ῶςὀρθῶς κ[αλῶς]καλῶς [γεγο]νέν̣α̣ι̣γεγονέναι ἐπε̣[ρωτήσα]ν̣τες̣ἐπερωτήσαντες ἀλλή̣λουςἀλλήλους ὡμολόγησαν .
20 S-3 πρᾶσις ∼γην∽γῆς ❨ἰδιωτικ(ῆς)❩ἰδιωτικῆς ❨σπορ(ίμης)❩σπορίμης ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν θ̣|num:9|θ|num:9| 𐅵|num:1/2|