Sematia

p.col.7.170.xml

TM: 10524HGV: 10524Date: 318 – 318Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Αὐρηλίῳ Γεροντίῳ π̣[ραιπ]ο̣[σί]τ̣ῳπραιποσίτῳ ε̣|num:5|ε|num:5| [π]ά̣γ̣ουπάγου
2 παρὰ Αὐρηλίου Ἰσ̣ιδώρουἸσιδώρου Πτολεμαίου ἀπὸ κ[ώ]μ̣η̣ςκώμης Κ̣αρ̣α̣ν̣ίδοςΚαρανίδος . S-2 ὧν ἀνήνεγκα βιβλ[ι]δ̣[ί]ω̣ν̣βιβλιδίων τ̣ῷ̣τῷ κυρίῳ μου
2-3 διασ̣η̣∤μοτάτῳδιαση∤μοτάτῳ
3 ἡγεμόνι τῆς Ἡρκουλίας Αἰγύπτο̣υ̣Αἰγύπτου Ο̣ὐ̣[αλερ]ί̣[ῳ]Οὐαλερίῳ Ζ̣ίπεριΖίπερι μεθʼ ἧ̣ς̣ἧς ἔ̣τ̣υ̣χ̣ονἔτυχον ὑπὸ τοῦ μ̣ε̣γ̣α̣λ̣είουμεγαλείου αὐτοῦ ὑπογραφῆς̣ὑπογραφῆς τ̣ὸ̣τὸ
3-4 ἀν̣∤τίγραφονἀν∤τίγραφον
4 ἑξῆς ὑποτάξας ἐπιδίδωμί σοι , ἀξι̣ῶ̣[ν]ἀξιῶν τ̣[ούτ]ω̣ν̣τούτων τ̣ὸ̣τὸ ∼⋰ἶ⋱σον̣∽ἶσον ἐπισταλῆναι το̣ῖςτοῖς αἰτιαθ̣ε̣ῖ̣[σι]ν̣αἰτιαθεῖσιν ὑπʼ ἐμοῦ Τώμ̣[ει]Τώμει [καὶ]καὶ
4-5 [Δημη]∤τρίῳΔημη∤τρίῳ
5 ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης , ⋰ἵ⋱νʼἵνʼ εἰδῶσι τὰ κ̣ε̣κ̣ε̣λ̣[ευσμέν]α̣κεκελευσμένα [καὶ]καὶ π̣ροσεδ̣ρεύσωσινπροσεδρεύσωσιν τῷ σ̣[ῷ]σῷ [δι]καστηρίῳδικαστηρίῳ ἄχρι ἂ̣[ν]ἂν [τὰ]τὰ
5-6 [με]∤ταξὺμε∤ταξὺ
6 ἡμῶν πέρατος τύχῃ . S-3 διευτύχει . S-4 ὑπατ̣εία̣ς̣ὑπατείας τ̣[ῶν]τῶν [δεσποτ]ῶ̣[ν]δεσποτῶν [ἡμῶ]ν̣ἡμῶν Λ̣ι̣κ̣ι̣ν̣νίουΛικιννίου Σεβαστοῦ τὸ̣τὸ ε|num:5| καὶ Κρίσπου [τοῦ]τοῦ
7 ἐπιφανεστάτου̣ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ α|num:1| , Ἐπεὶ̣φἘπεὶφ κβ̣|num:22|κβ|num:22| . S-5 ἔ̣[στι]ἔστι δ̣έ̣δέ · S-6 [Οὐαλερίῳ]Οὐαλερίῳ [Ζίπ]ε̣ρ̣ι̣Ζίπερι τῷ διασημοτάτῳ̣διασημοτάτῳ ἡ̣γ̣ε̣μ̣όνιἡγεμόνι Ἡρκο[υλίας]Ἡρκουλίας
8 Αἰγύπτου παρὰ Αὐρηλίου Ἰσιδώ̣ρ̣[ο]υ̣Ἰσιδώρου Πτο̣λ̣ε̣[μαίο]υ̣Πτολεμαίου ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Καρα]ν̣ί̣δ̣ο̣ς̣Καρανίδος τ̣οῦτοῦ Ἀρσ̣ι̣ν̣[οίτ]ο̣υἈρσινοίτου νομοῦ . S-7 κ̣ατὰκατὰ τὸν
9 Φαμενὼθ μῆνα τῆς Σαβείνου καὶ Ῥ̣[ου]φ[ίνου]Ῥουφίνου [ὑπατ]ε̣ί̣[ας]ὑπατείας [,], [ἡγεμὼν]ἡγεμὼν [,], [δέσ]π̣οταδέσποτα , Κάσ[τωρ]Κάστωρ [καὶ]καὶ ὁ̣ τ̣ούτουτούτου ἀδελ̣[φὸς]ἀδελφὸς
9-10 [Ἀμ]∤μωνιανὸςἈμ∤μωνιανὸς
10 ἀπὸ τῆς α̣ὐτῆςαὐτῆς κώμης ἐν̣ἐν ∼χ̣ρ̣ί̣ᾳ̣∽χρείᾳ [γενόμε]ν̣ο̣ι̣γενόμενοι η̣ὐ̣χ̣ρ̣η̣σ̣τ̣ή̣θ̣η̣σ̣α̣ν̣ηὐχρηστήθησαν παρʼ ἐμοῦ̣ἐμοῦ [σίτου]σίτου [ἀ]ρτάβαςἀρτάβας τρ̣[ιάκοντα]τριάκοντα
11 δύο|num:32| καὶ φα̣σ̣ήλουφασήλου ἀρ̣τάβαςἀρτάβας δεκαοκτὼ|num:18| κ̣αὶκαὶ γ̣ρ̣α̣[μματ]ε̣ῖ̣ά̣γραμματεῖά [μο]ι̣μοι [τούτων]τούτων ἔ̣θεντο̣ἔθεντο ἐπὶ ὑ̣[ποθ]ήκ̣ῃὑποθήκῃ βοϊκ̣ῶ[ν]βοϊκῶν
11-12 [τετραπό]∤δωντετραπό∤δων
12 τριῶν . S-8 κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἡμ̣έ̣ρ̣ανἡμέραν ὁ̣ [τούτων]τούτων [πενθ]ε̣ρ̣ὸ̣ς̣πενθερὸς Τῶμις ∼ὁμολογείας∽ὁμολογίας γραμματεῖόν μο̣ι̣μοι [ἔθετο]ἔθετο
13 διʼ ἧς τὴ̣ν̣τὴν ἀναδοχὴν τῶν βοῶν πεπ̣ο̣ί̣η̣[ται]πεποίηται [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧτε]ᾧτε ἐ̣ὰν̣ἐὰν μὴ εἴσω τοῦ Παῦνι μ̣ηνὸς̣μηνὸς τὴν τῶν
13-14 ὀ̣σ̣π̣ρ̣έ̣∤ωνὀσπρέ∤ων
14 παράδωσίν̣παράδωσίν μ̣ο̣ι̣μοι ποιήσωνται δ̣η̣λ̣α̣δ̣[ὴ]δηλαδὴ [τὴ]ν̣τὴν [τῶν]τῶν β̣ο̣ῶ̣ν̣βοῶν ἔ̣χ̣εινἔχειν με ∼δεσποτίαν∽δεσποτείαν τοῖς γραμ̣ματίο[ι]ςγραμματίοις
15 ἀκολούθως . S-9 ἐπεὶ οὖν μὲν Κάσ̣τ̣ωρΚάστωρ ἐξῆ̣λθ̣[ε]ἐξῆλθε τ̣ὸ̣ν̣τὸν β̣ίον̣βίον κ̣αὶκαὶ Ἀμμωνια̣ν̣ὸ̣ς̣Ἀμμωνιανὸς ἐν ἀναχωρ̣ή̣σ̣ε̣ιἀναχωρήσει τυγχάν̣ε̣ι̣τυγχάνει ,
16 τε προκείμενος Τῶμις̣Τῶμις καὶ τού̣τουτούτου ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φὸς]ἀδελφὸς Δ̣[ημή]τ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣Δημήτριος ἀ[νὴ]ρ̣ἀνὴρ τ̣υ̣γ̣χ̣ά̣ν̣ω̣ν̣τυγχάνων τ̣ῆ̣ςτῆς τ̣ῶ̣ντῶν ὑ̣π̣οχρέωνὑποχρέων μ̣ο̣υ̣μου
17 ἀδελφ[ῆς]ἀδελφῆς Ἀτολᾶ̣ς̣Ἀτολᾶς πάντων τῶν ὑπʼ [ἐκείνων]ἐκείνων [καταλι]φ̣θ̣έντων̣καταλιφθέντων βοϊκῶν δὴ λέγω ὀ̣κ̣τ̣ὼ̣|num:8|ὀκτὼ|num:8| καὶ
17-18 οἰκοπέ∤δων
18 καὶ τῶν ἄ̣λ̣λ̣ωνἄλλων ∼ἐνκρατῖς̣∽ἐνκρατεῖς ἐγ[ένοντο]ἐγένοντο [,], [ἐμοὶ]ἐμοὶ μ̣η̣δὲνμηδὲν παρασχόμενοι μήτε τὰ ὄσπρεα μήτ̣ε̣μήτε
19 τὰ β[οϊ]κ̣ὰβοϊκὰ τετρ[ά]π̣ο̣δ̣α̣τετράποδα τοσούτου [χρ]όν̣[ου]χρόνου δ̣ι̣α̣γ̣ε̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣ουδιαγενομένου , κατ̣αφρονοῦντέςκαταφρονοῦντές μου , τούτου
19-20 ἕν[ε]∤κενἕνε∤κεν
20 κ̣α̣τ̣αλαμβάνωκαταλαμβάνω τὴν σὴν ἀνδ̣ρ̣[εί]ανἀνδρείαν [δεό]μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣δεόμενος [καὶ]καὶ [παρα]καλῶνπαρακαλῶν ὅ̣π̣ωςὅπως εἴ σοι̣σοι ∼δοξιεν∽δόξειε κελεῦσαι διʼ οὗ̣οὗ [ἐὰν]ἐὰν
20-21 [δο]∤κιμά̣[σῃ]ςδο∤κιμάσῃς
21 ἐπαναγκασθῆναι τοὺς ἀντιτ̣ε̣τ̣α̣[γ]μένο̣υ̣ς̣ἀντιτεταγμένους ἢ̣ τ̣ὰ̣τὰ ὄ̣σ̣π̣ρ̣ε̣α̣ὄσπρεα ἀποδοῦναι τὴ[ν]τὴν τῶν βοῶν τριῶν̣τριῶν
21-22 [ἀπο]∤κατ[άστ]ασίνἀπο∤κατάστασίν
22 μοι π̣ο̣ιήσ̣α̣σ̣θαιποιήσασθαι τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς γ̣ρ̣α̣μ̣[μ]α̣τ̣ί̣ο̣ι̣ς̣γραμματίοις ἀ̣κ̣ο̣λ̣ο̣ύ̣θωςἀκολούθως , καὶ χάριτάς σοι ὁμο̣λογεῖνὁμολογεῖν . S-10 διευτ̣ύ̣[χει]διευτύχει .
23 S-11 Φ̣α̣ρ̣μοῦθιΦαρμοῦθι [ι]η̣|num:18|ιη|num:18| . S-12 πραιπ̣[ό]σ̣ι̣τοςπραιπόσιτος το̣ῦ̣τοῦ [πάγου]πάγου [διαγνοὺ]ςδιαγνοὺς μεταξὺ ὑμῶν τὴν προσήκ̣ο̣υ̣σάνπροσήκουσάν [σοι]σοι
24 βοήθειαν ἐπὶ τοῖς χρεωστουμ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣χρεωστουμένοις παρέξει . S-13 ❨κόλ(λημα)❩κόλλημα ξη|num:68| m2 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος
24-25 ἐ̣[πιδέ]∤δωκαἐπιδέ∤δωκα
25 . S-14 Αὐρήλιος Σερῆνος ἔγραψ̣αἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου .