Sematia

p.col.6.Apokrimata.xml

TM: 14250HGV: 14250Date: 200 – 200Place: Tebtynis? (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
2 ἀντίγραφα ἀποκριμάτων ∼τεθέντων∽προτεθέντων ἐν τῇ στοᾷ
3 τοῦ γυμνασίου η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαμενὼθ ιη|num:18| · m2 S-2 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος
4 [Σεπ]τίμιοςΣεπτίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Παρθικὸς μέγιστος
5 Σεβαστὸς καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος ∼Ἀντωνεῖνος∽Ἀντωνῖνος Σεβαστὸς
6 m1 Οὐλπίῳ Ἡρακλάνῳ τῷ καὶ ∼Καλλινείκῳ∽Καλλινίκῳ
7 τὰς ἐπιβληθείσας Ἀλεξανδρεῦσι Αἰγυπτίοις
7-8 ζημί∤ας
8 τῇ δωρεᾷ χρόνον προσαγα[γό]ντεςπροσαγαγόντες ἀνήκαμεν .
9 S-3 Ἀρτεμιδώρ[ῳ]Ἀρτεμιδώρῳ τῷ καὶ ∼Ἀχιλλῖ∽Ἀχιλλεῖ .
10 S-4 τοῖς ἐγνωσμένοις συνκαταθέμενος βραδέως
11 μέμφῃ τὰ δόξαντα .
12 S-5 Αὐρηλίοις Ἀρτεμιδώρῳ καὶ Ἀνουβίωνι καὶ ἄλλοις .
13 S-6 τοῖς ἐγνωσμένοις ∼πίθεσθαι∽πείθεσθει .
14 S-7 Κιλ|gap:1||gap:2|δις τῷ καὶ Μίδᾳ διὰ Φιλοκράτους υἱοῦ .
15 S-8 ὥσπερ ἀνατραπῆναι τὴν πρᾶσιν τῶν
15-16 ὑποθη∤κῶν
16 οὐ δικαίως ἀξιοῖς οὕτως ἀπολαβεῖν σε
17 τὴν νομὴν τῶν χωρὶς συνβάσεως κατεχομένων
18 πρὸς βίαν χωρίων ἡγούμενος τοῦ ἔθνους ∼κελεύσι∽κελεύσει
19 |gap:2||gap:1|θαλγη Ἀμβρ̣ήλουἈμβρήλου διὰ Ἀβδομάνχου υἱοῦ .
20 S-9 ἀργύριον γυναῖκες δανίζεσθαι καὶ ὑπὲρ ἄλλων
21 ∼ἐκτίνιν∽ἐκτίνειν οὐ κωλύονται
22 ι̣θ̣|num:19|ιθ|num:19| ὁμοίως προ̣ετέθηπροετέθη ἐν τῇ αὐτῇ στ̣ο̣ᾷστοᾷ ·
23 S-10 [Ἀ]πόλλωνιἈπόλλωνι Ἁρνεκτώτου καὶ ἄλλ[ο]ιςἄλλοις .
24 S-11 αἱ περὶ τῶν ἐπισκέψεων ∼κρίσις∽κρίσεις κοινῇ ∼παρέσχεν∽παρέσχον
25 πρόνοιαν Αἰγυπτίοις .
26 S-12 Αὐρηλίῳ Σαρ[α]πίωνιΣαραπίωνι .
27 S-13 τὰς ἱε[ρ]ω[σ]ύ̣ναςἱερωσύνας ἐκ μητρῴου γένους εἰς ∼διατοχὴν∽διαδοχὴν
28 κατέρχεσ[θ]αικατέρχεσθαι πρώην ἐκωλύσαμεν .
29 S-14 Π̣[ρ]όκλῳΠρόκλῳ Ἀπολλ[ω]νίουἈπολλωνίου .
30 S-15 τοὺς γεγρ[α]μμένουςγεγραμμένους κληρονόμους , καὶ ∼κὰν∽ἐὰν αἱ διαθῆκαι
31 π[ε]πλάσθαιπεπλάσθαι λέγωνται , τῆς ν[ο]μῆςνομῆς οὐκ ἔστιν
32 δίκα[ι]ονδίκαιον ἐκβληθῆναι . S-16 φροντ[ί]σουσινφροντίσουσιν δὲ οἱ
33 τὰ[ς]τὰς δίκας ἐπιτετραμμένοι καλέσαι τοὺς
34 εὐ[θ]υνομένουςεὐθυνομένους εἴ γε τὸ πρᾶγμά ἐστιν ἐν τῇ
35 τάξει τῶν διαγνώσεων .
36 S-17 Κρονίῳ Ἡρακλείδου .
37 S-18 αἱ πρόσκαιροι νόσοι τῶν πολιτικῶν οὐκ
37-38 ∼ἀπαλλάσου∤σιν∽ἀπαλλάσσου∤σιν
38 ∼λιτουργιῶν∽λειτουργιῶν , καὶ οἱ ἀσθενεῖς δὲ τῷ σώματι
38-39 ∼λιτουρ∤[γ]οῦσιν∽λειτουρ∤γοῦσιν
39 ἐὰν τῇ φροντίδι τῶν ∼οἰκίων∽οἰκείων πραγμάτων
40 ∼ἐξαρκῖν∽ἐξαρκεῖν δύνωνται .
41 S-19 κ|num:20| ὁμοίως ·
42 S-20 ∼Διοσκωρω∽Διοσκόρῳ Ἡφαιστίωνος καὶ Πιεσῆϊ Ὀσίριος
43 καὶ ἄλλοις .
44 S-21 ἀργύριον ἀντὶ πυροῦ ∼καταβάλλιν∽καταβάλλειν ὑμᾶς
44-45 ἐκω∤λύσαμεν
45 .
46 S-22 Ἰσιδώρῳ Δείου .
47 S-23 τὰ μὲν ὑπὸ Κόμωνος τετολμημένα
48 ∼Φλουεϊος∽Φούλουϊος ∼Πλαυδιανὸς∽Πλαυτιανὸς κράτιστος ἔπαρχος
49 τῶν στρατοπέδων καὶ οἰκεῖος ἡμῶν
50 ∼ἐξετάσι∽ἐξετάσει . S-24 πρὸς δὲ Ἀπίωνα τὸν τελώνην , εἰ μὴ
51 ∼κοινωνῖ∽κοινωνεῖ τῶν ἐνκλημ[ά]τωνἐνκλημάτων Κόμωνι , τὸν
52 ἡγούμενον τοῦ [ἔ]θνουςἔθνους ἕξ̣ε̣ιςἕξεις δικα[σ]τήνδικαστήν .
53 S-25 [Ἰσ]ιδώρῳἸσιδώρῳ τῷ καὶ ∼Ἡ̣ρα̣κλ[είδ]ε̣ι̣∽Ἡρακλείδῃ [διὰ]διὰ ∼[Ἀ]πολλωνου∽Ἀπολλωνίου $.
54 S-26 τῆς πατρῴας κληρονομίας ἀποστὰς καὶ
55 τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας οὐ[κ]οὐκ ἔχων βοήθειαν τῷ
56 νόμῳ τῶν πράσεων , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τὴν οὐσίαν
56-57 δε∤δημεῦσθαι
57 φῄς , πείθ[ο]υπείθου .
58 S-27 |gap:1||gap:2|ελαθήῳ Καιρένου .
59 S-28 ἐὰν τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους λ[ά]βῃςλάβῃς
60 ἔξωθεν τάξεως , ὑπὲρ τῶν χωρίων πρὸς τοὺς
61 νεμομένους δικαστὴς δοθήσεται .