Sematia

p.col.4.81.xml

TM: 1794HGV: 1794Date: – Place:

1 m1 S-1 Σ〚|gap:1|〛Σ|gap:1| Ἀπολλώνιος ❨τ(ῶι)❩τῶι ἀδελφῶι
2 χαίρειν . S-2 ἀπέστειλα
2-3 Μηνό∤δωρον
3 κομίζον⸢τά⸣κομίζοντά ⸢σοι⸣σοι ⸢ἐπιστολὴν⸣ἐπιστολὴν ὅσα ἐστὶν
4 κ̣εράμιακεράμια ἐν τοῖς Σωστράτου .
5 S-3 μετὰ ταῦτα ηὕρομεν δύο|num:2| αὐτοῦ
6 ἐν ἐρήμωι τινὶ οἰκηματίωι .
7 S-4 ὡς ἔχε⊢ι⊣ἔχει 〚ρ̣|gap:2|〛ρ|gap:2| οὐθὲν διαπεφωνηκὸς
8 ἐξ αὐτῶν .
9 S-5 ὑπογέγραφα δέ σοι καὶ νῦν ὅσα ἐστὶν ἐν ταῖς ❨καμίνο(ις)❩καμίνοις .
10 S-6 ἐν τῆι προστάδι ἐν τῆι γωνίαι α|num:1| .
11 S-7 ἕτερα ἐπὶ τὸ αὐτὸ κείμενα ἡμίχια
12 ζ|num:7| , κεράμια γ|num:3| . S-8 ἐχόμενοι
12-13 βανω∤τοὶ
13 ϛ|num:6| . S-9 τὰ τῆς Αἰγυπτίας ια|num:11| .
14 S-10 ἐν τῆι πρώτηι καμίνωι
14-15 εἰσπορευ∤ομένων
15 ἐναρίστερα ἐν τῆι γωνίαι
16 〚ι̣δ|num:14|〛ιδ|num:14| ια|num:11| . S-11 ἐσώτερον ἐνδέξια ιη|num:18| .
17 S-12 ἐ̣ν̣αρίστεραἐναρίστερα η|num:8| .
18 S-13 ἐ̣νἐν τῆι δευτέραι κδ|num:24| , Χῖον α|num:1| .
19 S-14 ἐ̣ν̣ἐν τῆι ἐσωτάτηι κεράμια η|num:8| ,
20 ὄξους ε|num:5| , Χῖον α|num:1| .
21 S-15 ἐν τῶι προσταδίωι Χῖα ε|num:5| .
22 S-16 ἔρρωσο .
23 S-17 Χίλων δʼ οὐκ ἔφη δύνασθαι
24 πρὸς ⸢σὲ⸣σὲ ἥξειν . S-18 τὸ 〚πα〛πα γὰρ παιδίον
25 αὐτοῦ περὶ αὐτὰ ἔφη εἶναι .
26 S-19 ἄλλον δʼ ∼ὃμ∽ὃν βούλει ἀποστελῶ σοι .
1 S-20 Ζήνωνι