Sematia

p.col.10.284.xml

TM: 22276HGV: 22276Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [ὑπατείας]ὑπατείας [τῶ]ντῶν δεσποτῶν ἡμῶν Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ η|num:8| καὶ Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξ̣ι̣[μ]ί̣[νο]υ̣Μαξιμίνου
2 Σεβαστοῦ τὸ β|num:2| . S-2 [Αὐ]ρ̣ηλίαιςΑὐρηλίαις Τεχωσ[οῦ]τ̣ιΤεχωσοῦτι τῇ καὶ ❨Εὐδαιμονίδ(ι)❩Εὐδαιμονίδι καὶ Εὐδαιμον̣[ί]δ̣ι̣Εὐδαιμονίδι τ̣ῇτῇ καὶ ∼Ὡριγ̣ενίῃ∽Ὡριγενείᾳ καὶ |gap:3||gap:6|
3 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Αὐρηλίου ❨Παρείτ(ιος)❩Παρείτιος Παύλου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαι̣σοῦ̣τ̣ο̣ς̣Θαισοῦτος ἀπὸ ἐποικίου ὑμῶν περὶ τὸ Δ̣ω̣σιθέουΔωσιθέου Πετρ̣ο̣κ̣(…)Πετροκ… κ̣αλουμέν̣[ο]υ̣καλουμένου
4 ἑκουσίως ἐπιδέχομαι [μι]σθώσασθαιμισθώσασθαι ἐπὶ χρ̣[ό]ν̣ον̣χρόνον ἔτη δύο|num:2| ἀπὸ ∼νευμηνίας∽νεομηνίας τοῦ ∼Ἁ̣τ̣ήρ∽Ἁθύρ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς τοῦ ∼ἰσιό[ν]τος∽εἰσιόντος κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους τὰ
5 ὑδροπαροχικ [ὰ] [ἔργ]αἔργα πάντα ἀπὸ το[ῦ]τοῦ ὑπάρχοντος ὑμῖν ἀ̣μπελ̣ι̣κ̣οῦἀμπελικοῦ κτήματος Πετροκ(…)Πετροκ… καλουμένου τρί̣τ̣ο̣υτρίτου
6 [μέρους]μέρους [ὅ] ἐστιν ἄρ [ο]υ̣ρ̣α̣ουρα Ἀ̣πφοῦτ̣[ος]Ἀπφοῦτος [ὁλ]ο̣κ̣[λ]ήρ̣[ο]υὁλοκλήρου μερίδος ὅσου ἐστὶν ∼ἀρουδηροῦ∽ἀρουρηδοῦ , οὕσπερ ποτισμοὺς π̣οιήσ̣ο̣μαιποιήσομαι
7 |gap:24||gap:2|[μη]χ̣α̣νικῶν|gap:24||gap:2|μηχανικῶν ὀργάνων εὐκαίρως καὶ εὐαρέστως τῶν ὑμῶν
7-8 [ἐπακ]ο̣λ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ύ̣ν̣∤[των]ἐπακολουθούν∤των
8 ἅπασι [καὶ]καὶ [ἐπά]ἐπά ναγκον ποι [ήσομαι]ήσομαι [τὰ]τὰ κατὰ καιρὸν ἔργα πάντα τῶν ὑ̣δ̣ρο[π̣?]ὑδροπ αρ̣ο̣αρο χ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣χικῶν |gap:1|κ̣α̣ὶ|gap:1|καὶ χ̣ωματισμῶνχωματισμῶν καὶ
9 |gap:19||gap:3| ω̣νων |gap:12|αι τὸ αἱροῦν μοι μέρος το[ῦ]τοῦ [οἴνου]οἴνου [καθʼ]καθʼ ὁ̣μοιότηταὁμοιότητα τῶν
9-10 συνμισ∤θωτῶν
10 ἔτι τε καὶ̣καὶ ἔχ̣εινἔχειν με τὸ̣τὸ ἐπιβάλλον μοι μ̣έροςμέρος τῆς καρπωνίας̣καρπωνίας [τῶν]τῶν [φοιν]ί̣κωνφοινίκων καὶ φυτῶν καὶ ἐπι
11 |gap:3| τελοῦντα πάντα τὰ προ [δη]λ̣ο̣ύμεναδηλούμενα καὶ τὰ ἔκτακτα ἐπί τε τῆς ὀγδ̣[όης]ὀγδόης [καὶ]καὶ ε̣ἰκάδοςεἰκάδος το̣ῦτοῦ Φαρμο̣[ῦθι]Φαρμοῦθι [καὶ]καὶ [τῆς]τῆς
12 [τ]ρύγηςτρύγης καὶ ἔσχον ἐν προχρείᾳ βόας ∼ν̣ε̣οτ̣έ̣[ρο]υ̣ς∽νεωτέρους δύο|num:2| καὶ ἧς δ̓ ἂν μεταλάβ̣ωμεταλάβω προ χρείας ἐν ἐκτάκ̣[τῳ]ἐκτάκτῳ |gap:7|
13 |gap:7| κ̣α̣ὶ̣καὶ ποιή[σομαι]ποιήσομαι [τὰ]τὰ [κατὰ]κατὰ [καιρὸν]καιρὸν [ἔρ]γαἔργα πάντα καὶ τὰ ἄλλα τὰ συνήθη εἰς |gap:1||gap:3||gap:1|ν εκ α|gap:2|α̣|gap:1|αν|gap:2|ενα|gap:2|α|gap:1|αν|gap:2|εν τ̣|gap:4|τ|gap:4|
14 |gap:20| [καὶ]καὶ [ἐπιδέχομαι]ἐπιδέχομαι μισθώσασθαι ἐπὶ ταῦτα ἔτη δύο|num:2| ἀπὸ τοῦ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ ∼ἰ̣σ̣ε̣ι̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς̣∽εἰσιόντος
15 [κ|num:20|]κ|num:20| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [καὶ]καὶ [η|num:8|]η|num:8| [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:26|γ̣εωργουμένων|gap:26|γεωργουμένων ∼τω∽τῶν ∼χωριω∽χωρίων καὶ τῶν ἐν<όν>τωνἐνόντων φ̣ο̣ι̣ν̣ί̣κ̣ων̣φοινίκων |gap:2|α|gap:3|
16 |gap:32| [ὁ]λ̣ό̣κληρονὁλόκληρον παρὰ τῷ προκειμένῳ Ἀπφοῦτ[ι]Ἀπφοῦτι ὃ̣ςὃς γεωργήσει
17 [ἀκίνδυνα]ἀκίνδυνα [πάντα]πάντα [παντὸς]παντὸς [κινδύνου]κινδύνου [.]. S-3 ∼[β]α̣ι̣β̣αιωμένη̣ς̣∽βεβαιουμένης δέ μοι τῆς ἐπιδοχῆς ἐπάναγκ̣ε̣ςἐπάναγκες ἐπιτελέσ̣ω̣ἐπιτελέσω
18 [τὰ]τὰ [ἔργα]ἔργα [πάντα]πάντα [τῷ]τῷ [δέοντι]δέοντι [καιρῷ]καιρῷ καὶ τ[ὸ]ντὸν πο[τισ]μ̣ὸ̣ν̣ποτισμὸν καὶ τὰ ἄλλα εὐκαίρως καὶ ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τέλ̣ειτέλει τοῦ [χρ]ό̣ν̣[ο]υ̣χρόνου [πα]ρ̣α̣δ[ώσω]παραδώσω
19 [τὴν]τὴν [ἄμπελον]ἄμπελον [ἐπι]μεμελημένηνἐπιμεμελημένην τοῖς ποτισμοῖς καὶ τὰ φυτὰ ζωγονοῦντα [καὶ]καὶ ε̣ὐθαλο[ῦντα]εὐθαλοῦντα
20 [διὰ]διὰ [παντός]παντός [,], [γεινομέν]η̣ςγεινομένης ὑμῖν τῆ[ς]τῆς π̣ράξεωςπράξεως παρά τε ∼ἠμων∽ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μοι πάντω̣ν̣πάντων .
21 S-4 [κυρία]κυρία [ἡ] [ἐπιδοχὴ]ἐπιδοχὴ [καὶ]καὶ [ἐπ]ε̣[ρ]ω̣[τη]θεὶςἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . S-5 ὑπατε[ί]αςὑπατείας τῆς ∼προκιμένης∽προκειμένης ❨μη(νὸς)❩μηνὸς Μεσορὴ ❨ἐπαγ(ομένων)❩ἐπαγομένων .
22 S-6 [❨Αὐρ(ηλία)❩]Αὐρηλία |gap:8| [ἔσχον]ἔσχον [τούτ]ουτούτου τὸ ἴσον . m2 S-7 ❨Α̣ὐ̣ρή(λιος)❩Αὐρήλιος Σερῆνος καὶ ὡς ❨χρ(ηματίζω)❩χρηματίζω ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆ[ς]αὐτῆς [❨γρ(άμματα)❩]γράμματα [μ]ὴμὴ εἰ[δυίας]εἰδυίας [.]|gap:1|.|gap:1| S-8 |gap:?_lines|