Sematia

p.col.10.280.xml

TM: 22273HGV: 22273Date: 269 – 277Place: Oxyrhynchos (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ο|gap:1||gap:4|τα . S-2 ἐὰ̣[ν]ἐὰν δὲ χρεία̣ν̣χρείαν |gap:4||gap:?|
2 |gap:?| [ἐξέστω]ἐξέστω [τοῖς]τοῖς [μ]ε̣μισθωμένοις̣μεμισθωμένοις ποτίζειν ἐκ τῶν αὐτῶν μηχανῶν εἰς φυ̣τ̣|gap:3||gap:24|φυτ|gap:3||gap:24|
3 |gap:?| [δρα]χμὰςδραχμὰς ὀγδοήκον̣τα⧼|num:80|ὀγδοήκοντα⧼|num:80| ὅνπερ χοῦν ὁμοίως εἰσοίσουσι οἱ μεμισθωμένοι ἰδίαις δαπάναις ἐν το[ῖς]τοῖς |gap:2|
4 |gap:?| [τῶ]ντῶν αὐτῶν δραχμῶν ὀγδοήκοντα⧼|num:80| ἀποδώσουσι τὰς δραχμὰς ὀγδοήκοντα⧼|num:80| τῷ μεμισθ̣ω̣κότιμεμισθωκότι
5 |gap:?| [πα]ραμενόντωνπαραμενόντων σ̣ὺνσὺν ταῖς τροφαῖς̣τροφαῖς , ἀπὸ δὲ τῶν συμπεφωνημένων δοθῆναι τοῖς με̣μ̣ι̣σ̣θ̣ω̣μ̣έ̣ν̣οιςμεμισθωμένοις
6 |gap:?| [καὶ]καὶ [οἱ]οἱ [μεμισθω]μ̣ένοιμεμισθωμένοι ὁμολογ̣ο̣ῦ̣σιὁμολογοῦσι ἔχειν παρὰ [το]ῦ̣τοῦ μεμισθωκότος ἐπὶ λόγῳ δραχμὰς χιλίας διακοσίας⧼|num:1200| [καὶ]καὶ [τὰς]τὰς λοιπὰς
7 [δώσειν]δώσειν [αὐτοῖς]αὐτοῖς [κατὰ]κατὰ [μῆνα]μῆνα [Θὼθ]Θὼθ [δραχμὰ]ς̣δραχμὰς ἑκατόν⧼|num:100| , Μεχ̣[εὶ]ρΜεχεὶρ Φαμενὼθ̣Φαμενὼθ [κατὰ]κατὰ μῆνα δραχμὰς διακοσίας⧼|num:200| , κ̣αὶκαὶ ἀπὸ Φαρμοῦθι ἕως Μεσ̣ο̣ρ̣ὴ̣Μεσορὴ κ̣αὶκαὶ αὐτοῦ
8 [Μεσορὴ?]Μεσορὴ [κατὰ?]κατὰ [μῆνα?]μῆνα [δραχμὰς?]δραχμὰς |gap:8| ἀπὸ τῆς προχρείας πρὸς ὑπηρ̣[εσία]ν̣ὑπηρεσίαν τῶν τοῦ κτήματος ποτ[ισμῶ]ν̣ποτισμῶν , τὴν δὲ τῶν βοικῶ̣[ν]βοικῶν ζευγῶν
9 [τὴν]τὴν [συντίμησιν]συντίμησιν [ἀποδότωσαν]ἀποδότωσαν [ἀπὸ]ἀπὸ [μὲν]μὲν [γεν]ήματοςγενήματος τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους δ[ρ]αχμὰςδραχμὰς ἑξακοσίας⧼|num:600| , ἀπὸ δὲ γενήματος τοῦ ∼ἰσιόντος∽εἰσιόντος ἔτο[υς]ἔτους [δραχμὰς]δραχμὰς
9-10 [ἑ]ξ̣α̣∤[κοσίας⧼|num:600|]ἑξα∤κοσίας⧼|num:600|
10 |gap:?| τὴν δὲ τρύγην ποιήσονται [ο]ἱοἱ μεμισθωμένοι ἀρξάμενοι ἀπὸ πεντεκαιδεκάτης⧼|num:15| τ̣[οῦ]τοῦ [Μεσορὴ]Μεσορὴ ἵ̣ν̣αἵνα
10-11 τ̣ε∤[λειώσονται]τε∤λειώσονται
11 [τὰ]τὰ [ἄλλα]ἄλλα [τὰ]τὰ [κα]τὰκατὰ καιρὸν τῆς ἀμπέλου ἔργα π̣άνταπάντα τῷ δέοντι καιρῷ ἀνεγκλήτως ἐν οὐδενὶ ἀμελοῦντες
12 [τῶν]τῶν [μεμισθωμένων]μεμισθωμένων [χορηγούντων]χορηγούντων [παρʼ]παρʼ ἑαυτοῖς πάντα τὰ ἐνχρῄζοντα καὶ τὸν βοτανισμὸν διηνε̣κ̣ῆδιηνεκῆ καὶ τὸν ἀπωρυ̣γισμὸνἀπωρυγισμὸν τῶν ἐν
13 [τόπῳ]τόπῳ [δεομένων]δεομένων [καὶ]καὶ [ἀπωρύγων]ἀπωρύγων [ὅσον]ὅσον [ἐὰ]ν̣ἐὰν ἀπʼ αὐτῶν βούλωνται πρὸ̣ς̣πρὸς τὸ εὐαρέστως ταῦτα ∼γείνεσθα̣ι∽γίγνεσθαι , καὶ ἀποδότωσαν τῷ μεμισθωκότι τὸν μὲν
14 [οἶνον]οἶνον [ἀπὸ]ἀπὸ [γλεύκους]γλεύκους [νέον]νέον [ἄδολον]ἄδολον [παρ]ὰ̣παρὰ ληνὸν εἰς ὃν [π]α̣ρέξειπαρέξει μεμισ̣θωκὼςμεμισθωκὼς κενώματα μέτρῳ οἰνικῷ κοτυλῶν δεκαεννέα⧼|num:19|
15 [ἅπερ]ἅπερ [λαβόντα]λαβόντα [τὸν]τὸν [οἶνον]οἶνον [συνθήσουσι]συνθήσουσι ∼μετακεινή[σουσ]ι̣∽μετακινήσουσι καὶ παραφυ̣λάξουσιπαραφυλάξουσι ἄχρι ἐγ̣κ̣λεισμοῦἐγκλεισμοῦ . S-3 καὶ μ̣ετὰμετὰ τὸν χρόνον παραδότωσ̣ανπαραδότωσαν τὸν |g:filler|
16 [ἀμπελῶνα]ἀμπελῶνα [καθαρὸν]καθαρὸν [ἀπὸ]ἀπὸ [θρύου]θρύου [καὶ]καὶ [βοτάνης]βοτάνης δ̣ε̣ίσηςδείσης πάσης̣πάσης κ̣[αὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ κ̣ο̣ρ̣[μ]οῦκορμοῦ ἐπὶ κορμὸν καὶ τὰ φυτὰ ζωγονοῦν̣ταζωγονοῦντα καὶ εὐθαλο̣ῦ̣νταεὐθαλοῦντα καὶ τὰς μηχανὰς |g:filler|
17 [ὑγιεῖς]ὑγιεῖς [πλὴν]πλὴν [τρίψεως]τρίψεως [καὶ]καὶ [τὰς]τὰς [ἐπικειμέ]ν̣αςἐπικειμένας θύρας καὶ κ̣[λεῖδας]κλεῖδας [ἢ] [ἀποτει]σ̣άτωσανἀποτεισάτωσαν τῶν μ̣ὲ̣ν̣μὲν ἄλλων̣ἄλλων ὧν ἐὰν μὴ παραδῶσι τὴν ἀξίαν
18 [τιμὴν]τιμὴν [ἢ] [τοῦ]τοῦ [διʼ]διʼ [ἀμέλειαν]ἀμέλειαν [ἐξηραμμένο]υ̣ἐξηραμμένου φυτοῦ τὸ βλ[άβος]βλάβος [διπλοῦν]διπλοῦν [·]· S-4 [οὐκ]οὐκ ἐξέσται ἐνκαταλι[πεῖν]ἐνκαταλιπεῖν [τὴ]ν̣τὴν μίσθωσ⸢ι⸣νμίσθωσιν ἐντὸς τοῦ χρόνου
19 [τοῖς]τοῖς [μεμισθωμένοις]μεμισθωμένοις [ἀλλὰ]ἀλλὰ [καὶ]καὶ [ὁμ]ο̣ίωςὁμοίως παραδότω̣[σαν]παραδότωσαν [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [ἐσχάτ]ῳἐσχάτῳ ἐνιαυτῷ τὰ χώ̣[ματα]χώματα [πάντ]α̣πάντα ἐστεγνωμέν̣αἐστεγνωμένα ἐν̣ἐν τῇ τριακάδι⧼|num:30| τοῦ Φαῶφι .
20 S-5 [ἡ] [πρᾶξις]πρᾶξις [ἔστω]ἔστω [αὐτῷ]αὐτῷ [ἔκ]ἔκ [τε]τε [αὐτῶν]αὐτῶν [ἀλληλεγ]γύωνἀλληλεγγύων ὄντων̣ὄντων [εἰ]ςεἰς ἔκτεισιν̣ἔκτεισιν κ̣[αὶ]καὶ ἐ̣ξἐξ ἑνὸς καὶ ἐξ οὗ ἐὰν̣ἐὰν α̣ὐ̣[τῶν]αὐτῶν [αἱ]ρῆταιαἱρῆται καὶ ἐξ ὧν ἔχ̣ουσιἔχουσι πρὸς ὑπηρεσίαν
21 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [αὐτῶν]αὐτῶν [ἐγγυητῶν]ἐγγυητῶν [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ὑπαρ]χ̣όντωνὑπαρχόντων αὐτ[οῖς]αὐτοῖς π̣άντωνπάντων καθάπερ ἐκ δίκης . S-6 κ̣υρίακυρία μίσθ̣ω̣[σι]ςμίσθωσις . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου ❨Αὐρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου
22 |gap:10| [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?| m2 |gap:9-1||gap:1|νίου ἐπίτρ[οπο]ς̣ἐπίτροπος το̣ῦτοῦ ❨προγεγρα(μμένου)❩προγεγραμμένου Ἡρακλᾶ μεμίσθωκα καὶ δέδωκα ἀπὸ ❨τ̣ε̣τ̣ρ̣α̣κισχιλί(ας)❩τετρακισχιλίας |gap:?_lines|