Sematia

p.cair.masp.3.67353.xml

TM: 18459 65016HGV: 18459 65016Date: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:chirho| β̣ασιλείαςβασιλείας καὶ ὑ̣πατεία̣ς̣ὑπατείας τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨θ̣ε̣ι̣[οτάτο(υ)]❩θειοτάτου ἡ̣μ̣[ῶ]ν̣ἡμῶν ❨δεσπότ̣ο̣(υ)❩δεσπότου Φλα̣υ̣⋰ί⋱ουΦλαυίου ⋰Ἰ⋱ουσ̣τίν[ου]Ἰουστίνου
2 τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγού̣[στ]ο̣(υ)❩αὐγούστου αὐτοκ[ρ]άτο̣ρο̣ς̣αὐτοκράτορος ἔτους πέμπτου , Ἁθὺρ
2-3 ἑκκ[αι]∤δεκάτῃἑκκαι∤δεκάτῃ
3 τ̣ρίτηςτρίτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος . S-2 ἐν [Ἀντιν]ό̣ο̣υ̣Ἀντινόου πόλει τ̣ῇ̣τῇ λαμπροτάτῃ .
4 S-3 |gap:?_lines| |gap:4||gap:4||gap:3| π̣ρόγραμ⸢μ⸣απρόγραμμα ἀ̣ποκηρύ̣ξεώςἀποκηρύξεώς τε καὶ ἀπα̣γ̣ορ̣εύσεωςἀπαγορεύσεως , ἀπαθεῖς ἔχων τ̣ὰ̣ςτὰς φρέ̣[νας]φρένας
5 καὶ διανοί[α]ςδιανοίας , ὀρθῷ καὶ ἀκριβεῖ λογισμῷ , δίχα παντὸς ❨δόλο(υ)❩δόλου καὶ ❨φό̣β̣ο(υ)❩φόβου καὶ βία[ς]βίας
6 καὶ ἀνάγκης καὶ ἀπάτης , ἐν δημοσίῳ καὶ πρακτικῷ τόπῳ . S-4 κα̣ὶ̣καὶ τ̣οῦτοτοῦτο διαπέμ[πο]μ[αι]διαπέμπομαι
7 τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς ∼πατρο̣λωοῖς∽πατρολοοῖς ❨μο(υ)❩μου υ⋰ἱ⋱οῖςυἱοῖς ἕως ὀνόμ[α]τ̣οςὀνόματος καὶ μόνου̣μόνου , φημὶ δὴ Διονυσίᾳ καὶ
8 ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ καὶ Παυλίνῃ καὶ Ἀνδρέᾳ τοῖ̣ς̣τοῖς [ἀποβ]ο̣λ̣ι̣μα̣ίοιςἀποβολιμαίοις |gap:?|
9 |gap:?_lines| ∼ο̣ἰομε̣νο̣ι∽οἰόμενος εὑρεῖν ὑμᾶς β̣οη̣θο̣ὺ̣ς̣βοηθοὺς ἐ̣νἐν ἅ̣πασιἅπασι καὶ γηροκόμους καὶ ὑποτα̣κτ̣[ικοὺς]ὑποτακτικοὺς
10 [κ]α̣ὶκαὶ ὑπηκό̣ο̣υςὑπηκόους · S-5 ἔκ τε̣τε τῶν ἐναντί[ων]ἐναντίων ἐ̣ν̣ἐν ∼ἡληκίᾳ∽ἡλικίᾳ γεγένησθε̣γεγένησθε ἀντίπαλοί μοι ὡ̣ς̣ὡς
11 καὶ μέγαιροι ὡς ἐκ πείρας ἔσχον τὴν ἄσπλ[αγ]χνονἄσπλαγχνον ὑμῶν π̣ατρ̣οκτασίανπατροκτασίαν καὶ
12 ἀθε[τ]η̣τικ[ὴν]ἀθετητικὴν γνώ̣μηνγνώμην , ἐφʼ ὅτι νο̣σοβαρὴςνοσοβαρὴς ἐγ̣ε̣ν̣ά̣μ̣η̣ν̣ἐγενάμην παρʼ ὑμῶν |gap:?|
13 |gap:?_lines| |gap:?| [ποιότ]ητιποιότητι καὶ ποσό[τ]ητι̣ποσότητι ἀπὸ πολυ̣τ̣ελοῦςπολυτελοῦς μέχρι ἀσσ̣α̣ρ̣[ίου]ἀσσαρίου [ἑνὸς][|num:1|]ἑνὸς|num:1|
14 κ̣αὶκαὶ ἑνὸς|num:1| ὀβολοῦ , εἰ μὴ τὸ ἀπὸ νόμω̣ννόμων τυπω̣θὲντυπωθὲν μόνον φαλκίδ̣ι̣ονφαλκίδιον ἤτοι δω[δεκάτην]δωδεκάτην
15 μ̣οῖρανμοῖραν τοῦ ὑμῶν ἀκλήρου , καὶ οὐκ ∼ἐξὼν∽ἐξὸν ἔτι ὑμῖν τοῦ λοιποῦ ὀνομάσ̣[αι]ὀνομάσαι [με]με
16 ὡ̣ς̣ὡς πατέρα , ὅ̣σονὅσον ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ ὑμᾶς ἀπεταξάμην καὶ ∼ἐβδελα̣ξάμην∽ἐβδελυξάμην ἀπὸ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ [νῦν]νῦν
17 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς̣ἑξῆς ἅ̣π̣αντ[α]ἅπαντα [πα]ν̣[τ]ε̣λ̣ῆ̣παντελῆ χρόνον ὡς ἀποβολιμαίους κ[αὶ]καὶ [νόθους]νόθους
18 καὶ δουλοχείρονας |gap:?|
19 |gap:?_lines| |gap:?| ∼κορακοκβροσίαν∽κορακοβρωσίαν γε̣ν̣[έσθ]αιγενέσθαι καὶ ὀμματωρυξίαν τούτ̣ο̣υ̣τούτου [τοῦ]τοῦ
20 [τ]ρόπουτρόπου ὑμᾶς πα⸢ρα⸣χαράττωπαραχαράττω μηδὲν λήμψασθαι μήτε μὴν δοῦναι [ὑπὲρ]ὑπὲρ
21 [ἐ]μοῦἐμοῦ περιόντος τε καὶ θνήσκοντ̣ο̣ς̣θνήσκοντος , διὰ τὸ ἐμοὶ ὀρθῶς καὶ δικα̣[ίως]δικαίως
22 δεδόχθαι . S-6 καὶ ἐξορκί̣ζ̣ωἐξορκίζω πάντα κριτὴν καὶ δικαστὴν καὶ πάντα [θρόνον]θρόνον
23 καὶ ἀρχὴν καὶ ἐξουσίαν ἀεὶ φυλάξαι τὰ ἐπὶ το̣ῖςτοῖς τοιούτοις ἀπαιδεύτ[οις]ἀπαιδεύτοις
24 υ̣⋰ἱ̣⋱ο̣ῖ̣ς̣υἱοῖς |gap:4||gap:4||gap:1| [ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ ἐμοῦ ἀπαγορεύσεως καὶ ἀποκηρύξε̣ω̣ς̣ἀποκηρύξεως γ̣ρ̣[α]|gap:3|γρα|gap:3|
25 |gap:?_lines| |gap:3| τόπον . S-7 ἐξορκίζω δὲ ἅ̣μαἅμα καὶ τ[ὸ]ν̣τὸν δημόσιον̣δημόσιον [σ]κ̣ρίβασκρίβα κα̣ὶ̣καὶ [τ]α̣β̣ου̣λ̣[άριον]ταβουλάριον
26 [κ]αὶκαὶ δημέκδικον τῆς τε τῆς λαμπ̣ρ̣ᾶ̣ς̣λαμπρᾶς [Ἀ]ν̣τιν̣οέ̣ωνἈντινοέων πό[λεως]πόλεως
27 κατὰ τοῦ Θεοῦ πρὸ πά̣ντων̣πάντων καὶ τῆ̣[ς]τῆς [νίκης]νίκης [καὶ]καὶ [διαμονῆς]διαμονῆς [τῶν]τῶν
28 [οἰ]κ̣ου̣μενικῶ̣νοἰκουμενικῶν ἡμῶν δεσποτῶν̣δεσποτῶν καὶ βασιλέων ∼Φλαυ⋰ι⋱ων∽Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ο̣(υ)[στίνο(υ)]❩Ἰουστίνου
29 [κ]αὶκαὶ Αἰλίας Σοφίας τῶν αἰω̣ν̣ίων̣αἰωνίων [α]ὐτοκρα̣[τόρω]ν̣αὐτοκρατόρων τ̣ὴντὴν σ̣υ̣ν̣ήθησυνήθη
30 [ἀ]ποδημίωσινἀποδημίωσιν προσθέσθαι το̣ῖςτοῖς ∼διατυπωνῖσι∽διατυπωθεῖσι παρʼ ἐμοῦ ὁρισμοῖς |gap:1||gap:2|
31 [ἀ]εὶἀεὶ βραβεύειν καὶ ἐκφωνῆσαι πάντ̣ῃπάντῃ ἀηττήτως εἰς ἔκπληξιν μάλιστ[α]μάλιστα
32 [τ]ῶντῶν μελλόντων τὰ ⋰ἴ⋱σαἴσα τούτοις τοῖς ἀσεβέσι διαπράξασθαι . S-8 ἔχρην γὰρ̣γὰρ
32-33 [κα]∤[τ]ὰκα∤τὰ
33 τὸν θεῖον νόμον τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς ἄκρω̣ςἄκρως τιμᾶν . S-9 ∼τουναντιων∽τὸ $ἐνάντιον δ̣ὲ̣δὲ
34 [οἱ]οἱ τοιοῦτοι κάκιστοι ἐλοιδώ[ρησα]νἐλοιδώρησαν κ̣[α]ὶκαὶ [κατε]φρόνησανκατεφρόνησαν τ̣ὸ̣ν̣τὸν πα̣τ̣[ρι?]κ̣[ὸν?]πατρικὸν
35 θεσμὸν καὶ τ̣οῦτοτοῦτο ἐξέτ̣αξαἐξέταξα μετὰ τοῦ̣τοῦ προκειμένου φα̣λκ̣[ιδίο]υ̣φαλκιδίου τῇ̣τῇ ἐμῇ
36 [δ]ιαθ̣ήκ̣ῃ̣διαθήκῃ καὶ εἰς εἴδησιν πάντων κυρίαν ο̣ὖ̣σα̣νοὖσαν καὶ βεβαί[α]ν̣βεβαίαν [π]α̣ντ̣α̣χ̣ο[ῦ]πανταχοῦ
37 [προφερομένην]προφερομένην |gap:?|