Sematia

p.cair.masp.3.67340v.xml

TM: 36551HGV: 36551bDate: 566 – 573Place: Antinoopolis (?)

5 m1 S-1 ἐξ ἴσου
6 ἔ̣χ̣εινἔχειν ἀνὰ τὸ αὐτὸ τρίτον μ[έ]ροςμέρος πάντα τὰ καταλειφθησ̣[όμενα]καταλειφθησόμενα ὑ̣[πʼ]ὑπʼ ἐμοῦ
7 πάντα̣πάντα τ̣ὰ̣τὰ [π]ρ̣άγματαπράγματα ⋰ἰ⋱διωτικάἰδιωτικά τε καὶ γονικὰ , ἔτι μὴν καὶ τὰ
7-8 π̣[ερι]∤ε̣λ̣θόνταπερι∤ελθόντα
8 εἰς ἐμὲ ἀφʼ οἵου δήποτε δικαίου καὶ νομίμου τίτλου ἐν
9 δ̣ι̣α̣φ̣ό̣ρ̣οιςδιαφόροις τόποις ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ὅσα⸣ὅσα ⸢μοι⸣μοι ⸢❨ὑπάρχο(υ)❩σιν⸣ὑπάρχουσιν ⸢,⸣, ⸢μὴ⸣μὴ ⸢εἰς⸣εἰς ⸢μνήμην⸣μνήμην ⸢ἐμὴ̣ν⸣ἐμὴν ⸢ἀρτίως⸣ἀρτίως ⸢ἀχθέντα⸣ἀχθέντα ⸢ἐπιταγῆναι⸣ἐπιταγῆναι ⸢⸢ταύτῃ⸣⸣ταύτῃ ⸢⸢❨μο(υ)❩⸣⸣μου ⸢⸢⸢[τῇ]⸣⸣⸣τῇ ⸢⸢⸢[δωρεᾷ]⸣⸣⸣δωρεᾷ μ[ηδεν]ὸςμηδενὸς ὑμῖν ἀντιποιουμ[έ]ν̣ουἀντιποιουμένου ❨ἀντιποιηθησομ(ένου)❩ἀντιποιηθησομένου
10 τ̣ῶ̣[ν]τῶν [με]τʼμετʼ ἐμὲ κληρονόμων ἢ̣ [συγ]κλη[ρο]ν̣όμω[ν]συγκληρονόμων ἢ̣ τ̣ῶ̣ντῶν ἐκ ∼κέ̣ν̣ου̣ς̣∽γένους
11 ∼ἐμ⊢ὸ⊣∽ἐμοὶ ἀ̣ν̣ηκόντωνἀνηκόντων ἀγχιστ̣ε̣υ̣όν̣τωνἀγχιστευόντων μήτε καὶ τὴν ἐμὴν θυγατέρα
12 Θαυμαστὴν ⸢δυνηθῆναι⸣δυνηθῆναι μήτε̣μήτε τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς [κλ]η̣[ρο]νόμουςκληρονόμους αὐτῆς ἀντιβῆ̣ναιἀντιβῆναι ὑμῖν
13 κληρονόμοις ὑμῶν διαδόχοις διακατόχοις περί τινος ⸢πώποτε⸣πώποτε ⸢ἄλλου⸣ἄλλου
14 τ̣ὸτὸ σύνολο̣[ν]σύνολον
16 |gap:?| [πε]πληρῶσθαιπεπληρῶσθαι πάσης τῆς ἀνηκούσης [αὐτῇ]αὐτῇ [μοίρας]μοίρας .
24 S-2 εἰς τὰ
24-25 ἐν∤περιεχόμενα
25 πάντα τῇ ἑξῆς δηλουμένῃ γνῶσει καθὰ ὑποτέτακ̣[ται]ὑποτέτακται
26 ⸢ἅ̣τινα⸣ἅτινα ⸢ἐκ⸣ἐκ ⸢πλήρους⸣πλήρους ⸢αὐτῇ⸣αὐτῇ ⸢παρέσχον⸣παρέσχον . S-3 ἡνίκα γὰρ τα̣ύτηνταύτην εἰς αἰσίους μεταδ̣έ̣δ̣ωκαμεταδέδωκα γ̣ά̣μουςγάμους , οὓς καὶ εὐμαρῶς
27 ἐξετέλεσα , κατα̣δ̣α̣πανήσασακαταδαπανήσασα πάμ̣[πο]λλαπάμπολλα , παρεσχόμην αὖθις
28 τ̣ῇ̣τῇ [αὐ]τ̣ῇαὐτῇ ❨μο(υ)❩μου ∼θυγατερα∽θυγατρὶ Θαυμαστῇ ἐν χρυσῷ μὲν ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ιη̣|num:18|ιη|num:18| ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κ(εράτια)❩κεράτια γ̣|num:3|[ϛ|num:6|]γ|num:3|ϛ|num:6| ,⊱,
29 ἐν κοσμίο̣ις̣κοσμίοις δὲ ἐνώτιον δίπτυχον ἕν|num:1| , ὁλκῆς ❨νομίσμα(τα)❩νομίσματα τριῶν|num:3| ,
30 καὶ ἀλυσίδια πιναρωτὰ τρία|num:3| , ἕν|num:1| μὲν αὐτῶν αὐτὸ καθʼ αὐτὸ
31 ὁλοπίναρον , ἕτερα δὲ δύο|num:2| διαχρυσᾶ , καὶ δακτυλίδια δύο|num:2| , ἕν|num:1| μὲν
32 ἠλεκτροῦ̣ν̣ἠλεκτροῦν , ἓ̣ν̣|num:1|ἓν|num:1| δὲ [δι]α̣χ̣ρυσοῦνδιαχρυσοῦν , καὶ ἱμάτια ∼γυναικῖα∽γυναικεῖα δέκα τέσσαρα|num:14| διάφορα
33 ἐξ ὧν |gap:23| ἕνδεκα , κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼ὀ̣θώνια∽ὀθόνια ἓξ|num:6| καὶ φακιουλ(…)φακιουλ…
34 |gap:2| |gap:18| [ἕτερα]ἕτερα [δὲ]δὲ δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| ἐ̣νθάδιαἐνθάδια κα̣λὰκαλὰ , καὶ σαβάνια
35 |gap:33| λίτρας ἕκατον|num:100| καὶ
36 |gap:37| ἕν̣|num:1|ἕν|num:1| ἀργυροῦ̣ν̣ἀργυροῦν
37 |gap:37||gap:4||gap:4||gap:2|
38 |gap:31| [κα]ὶ̣καὶ τωκάλια δύο|num:2| , καὶ
39 |gap:?| κ̣ιβώτ̣ιακιβώτια δύο|num:2| , καὶ ἄλλο κάψιον
40 ἕν|num:1| , τ̣|gap:26|τ|gap:26| [ἕ]νἕν καὶ σκεπτώριν ⊢ἕν⊣ἕν ἐλεφάντινο⸢ν⸣ἐλεφάντινον
41 καὶ ἄλλο ε̣|gap:17|ε|gap:17| [οὐ]ε̣στάριονοὐεστάριον ∼γυναικῖον∽γυναικεῖον
42 ἕν|num:1| , καὶ ἐπὶ τῆ̣ς̣τῆς γ̣ε̣ν̣αμ̣έ̣νη̣ς̣γεναμένης διοικήσεως τοῦ πατρὸς Θαυμαστῆς
43 ἐμοῦ εὐμοίρου ἀνδρὸς ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου , προνοήσαντος τῶν πραγμάτων
44 Δωροθέου τοῦ τῆς ∼με̣ίας∽μακαρίας μνήμης , ἀπογενομένου σχολαστικοῦ , τοῦ καὶ
45 υἱοῦ τοῦ τῆς ἀρίστης μνήμης Αὐάνθου , ἀψευδῶς τῷ αὐτῷ ⸢θείῳ⸣θείῳ ὅρκῳ
46 ὀμοῦμαι ὡς παρεσχόμην ἐξ ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων μου ὑπαρχό̣ν̣τωνὑπαρχόντων μετὰ τὴν τούτου
47 ἀπουσίαν ἤτοι τελευτὴν ἑκατὸν|num:100| ❨νομίσμ(ατα)❩νομίσματα ❨εὔσταθ(μα)❩εὔσταθμα ζυγῷ δημοσίῳ ,
48 ἐκποιήσασα εἰς ταῦτα φανερὰ ἐμὰ οἰκήματά τε καὶ πράγματα
49 γονικὰ εἰς τοὺς κλασμοὺς τῆς οἰκο̣ν̣ο̣μίαςοἰκονομίας ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ καὶ διοικήσεως
61 βούλομαι
62 τὴν ⋰ἴ⋱σηνἴσην μοῖραν ὑμῖν παραφυλάξαι καὶ ἐξ⋰ι⋱σῶσαιἐξισῶσαι ὑμᾶς τῇ εἰρημένῃ
63 Θαυμαστῇ εἰ καὶ̣καὶ ὅ̣τιὅτι , ὡς συνορ̣[ῶ]συνορῶ , τὰ καταλειφθησόμενα ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμοῦ
64 πράγμ[ατα]πράγματα |gap:17||gap:1|να ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν μόνοις τοῖς προονομασθεῖ⸢σι⸣προονομασθεῖσι
65 υ⋰ἱ⋱οῖ[ς]υἱοῖς [μου]μου |gap:?|
66 |gap:?_lines|
72 ἐβουλόμην ∼κἂν∽καὶ $ἂν ἐκ μέρους
73 ὀλίγου̣ὀλίγου διασῶσαι ὑ̣μ̣ῖ̣ν̣ὑμῖν τ̣[ὴν]τὴν [⋰ἰ⋱σὴν]ἰσὴν [μ]οῖρανμοῖραν καθάπερ θέμιτόν
74 ἐστι , ἀνθʼ ὧν προδέδωκα χαρ̣[ισ]αμένηχαρισαμένη τῇ προειρημένῃ μου
75 θυγατρὶ Θαυμαστῇ καὶ ⸢τούτου⸣τούτου ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢τρόπου⸣τρόπου καὶ ν̣ῦ̣ν̣νῦν ἐπιτρέπω κατʼ ἐξαίρετον μερίδα
76 ἤ̣τοιἤτοι ❨προμερισμ(ὸν)❩προμερισμὸν ἀπονεμηθῆναι ὀρίσασα , καὶ τῇ θυγατρί μου
77 Σοφίᾳ κηριαπτάριν ⊢ἕν⊣|num:1|ἕν|num:1| σὺν λύχνῳ αὐτοῦ χαλκοῦν , καὶ σίγλαν
78 μίαν|num:1| καὶ κρυ̣ψίδακρυψίδα ἤτοι τριπήνινον ἕν|num:1| , καὶ σκρίνιον χαλκοῦν ∼γυναικῖον∽γυναικεῖον ἕν|num:1| ,
79 καὶ πυργίσκον ἕνα|num:1| , καὶ κάμπτραν μίαν|num:1| , ὥστε αὐτὴν τὴν εἰρημένην
80 μου θυγατέρα Σοφίαν ταῦτα ἔχειν καὶ κατέχειν προμερισμὸν
92 ταυτῇ μου τῇ δωρεᾷ μήτε κ[αὶ]καὶ
93 τῇ προτέρᾳ , καθʼ ὅσον ἑκουσίω̣ςἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως ταύτας τέθεικα
94 ⸢νο̣μ̣ί̣μ̣ω̣ς⸣νομίμως ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ἀπαραβ̣ά̣τ̣ω̣ς⸣ἀπαραβάτως καὶ οὐκ ∼ἐξών∽ἐξόν μο̣ιμοι μεταμελεῖσθαι ἄλλο τι ποιῆσαι . S-4 ἐντεῦθεν γὰρ ἤδη
95 ἐδωρησάμην ὑμῖν ἐφʼ ὅσο̣ν̣ὅσον περιοῦ̣σ̣α̣περιοῦσα ⸢χρόνον⸣χρόνον κ̣α̣ὶ̣καὶ μετὰ θάνατον ἐμὸν πάντα
96 τὰ ὄντα μοι ⸢νυνὶ⸣νυνὶ γονικὰ πρά̣γμα̣τ̣α̣πράγματα καὶ [κατα]λειφθησόμενακαταλειφθησόμενα ⸢μετὰ⸣μετὰ ⸢θάνατον⸣θάνατον ἔν̣ἔν [τ]ετε χρυσῷ καὶ ἀργύ̣[ρῳ]ἀργύρῳ
97 [καὶ]καὶ [ἱ]μ̣ατισμῷἱματισμῷ κα χαλκ̣[ώμασι]χαλκώμασι καὶ στρώμασι καὶ οἰκ̣ε̣ίαιςοἰκείαις καὶ χωρήμασι |gap:4|
113/114 οὐκ ἐφʼ ὕβρει τινὶ ἠλλοτριωθέντων
121 χρυσοῦ λ̣ί[τραν]λίτραν μ̣ί̣[αν]|num:1|μίαν|num:1| , μ̣ετὰμετὰ καὶ τοῦ α[ὐτὸν]αὐτὸν [ἄκ]ο̣νταἄκοντα , μετὰ τὴν τῆς
122 ὁρισ̣θείσηςὁρισθείσης ποινῆς [ἀ]πόδοσινἀπόδοσιν , στοιχῆσα̣ι̣στοιχῆσαι καὶ ἔμμειναι διηνέκω̣[ς]διηνέκως
123 τῇ δυνάμει τῶν̣τῶν αὐτῶ̣ναὐτῶν δωρεαστικῶν ∼συμβουλαίων∽συμβολαίων ὧν ὑμῖν καὶ
124 μόνοι̣ς̣μόνοις τοῖς εἰρημ̣[ένοις]εἰρημένοις [❨μο(υ)❩]μου υἱοῖς Φο̣ι̣βάμμωνίΦοιβάμμωνί τε καὶ Βί̣κτ̣οριΒίκτορι καὶ