Sematia

p.cair.masp.3.67328.xml

TM: 18453HGV: 18453Date: 521 – 521Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [ὑπατείας]ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινι[αν]ο̣(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨τ̣[ο(ῦ)]❩τοῦ ❨[ἐν]δοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨⋰ὑ⋱περφυε̣σ̣τ̣ά̣τ̣ο̣(υ)❩ὑπερφυεστάτου , Ἐπεὶφ ια|num:11| α̣|num:1|[ε|num:5|]α|num:1|ε|num:5| ❨[ἰν]δικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
2 [τῷ]τῷ ❨[ε]ὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλ̣ῶ̣τιἈπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης Ἀ[φρ]ο̣δ̣ί̣τηςἈφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπο̣[λίτο(υ)]❩Ἀνταιοπολίτου [νο]μοῦνομοῦ ,
3 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ ❨[Αὐρηλ]ίο(υ)❩Αὐρηλίου ❨Ἰωάν̣[νο(υ)]❩Ἰωάννου ❨[υἱ]ο(ῦ)❩υἱοῦ Β̣ί̣κτορο̣ςΒίκτορος Εἰ̣β̣ᾶνοςΕἰβᾶνος , ❨γεω̣[ργο(ῦ)]❩γεωργοῦ [ἀ]πὸἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμη[ς]κώμης [,], [χαίρ]εινχαίρειν |g:chirho|
4 [ὁμο]λ̣ογῶὁμολογῶ , ὀμ[νὺς]ὀμνὺς τ̣ό̣ντόν τε παντοκράτορα Θεὸν κα̣ὶ̣καὶ τὴ̣ντὴν θείαν καὶ ❨ο(ὐ)❩ρά[νιον]οὐράνιον [τύχ]ηντύχην
5 το[ῦ]τοῦ [τ]ὰτὰ πάντα νικ̣[ῶ]ντοςνικῶντος ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰων[ίο(υ)]❩αἰωνίου ❨[αὐγο]ύστο(υ)❩αὐγούστου
5-6 αὐτ[ο]∤[κράτορ]οςαὐτο∤κράτορος
6 , ἐγ̣γυ[ᾶσθαι]ἐγγυᾶσθαι [❨κ(αὶ)❩]καὶ [ἀναδε]δέχθαιἀναδεδέχθαι μ̣ονῆςμονῆς κ[αὶ]καὶ ἐμ̣φανείαςἐμφανείας Αὐρ̣ή̣[λιο]νΑὐρήλιον Φη̣οῦνΦηοῦν
7 ❨[Ἰωσ]η̣φίο(υ)❩Ἰωσηφίου , ποιμένα κ[αὶ]καὶ ❨ἀγρο̣φύλακ(α)❩ἀγροφύλακα [τῆ]ςτῆς ∼δεκα[ν]είας∽δεκανίας ❨κ[α]λ̣ο̣(υ)μέν(ης)❩καλουμένης Ετ̣ο̣|gap:3|ε̣Ετο|gap:3|ε ,
8 [πρ]ὸςπρὸς ἐν[ι]αύσιονἐνιαύσιον χ[ρ]ό[νον]χρόνον [λογιζόμ]ενονλογιζόμενον ἀπὸ σήμερον τῆς ❨πρ[ογεγρα]μμ(ένης)❩προγεγραμμένης ἡ̣μ̣[έρας]ἡμέρας
9 [ἥτις]ἥτις ἐ̣στ[ὶ]ἐστὶ μην̣ὸ̣ς̣μηνὸς Ἐ̣[πεὶφ]Ἐπεὶφ [ι]α|num:11|ια|num:11| ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης πεν̣[τε]καιδεκάτηςπεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱[νδικ(τίονος)]❩ἰνδικτίονος ,
10 [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ [αὐτὸν]αὐτὸν [παραμεῖναι]παραμεῖναι [καὶ]καὶ ∼[προσ]⋰υ⋱δρεύ[ειν]∽προσεδρεύειν καὶ ⋰ὑ⋱πουργεῖ[ν]ὑπουργεῖν [πᾶ]σ̣[ι]πᾶσι [τα]ῖςταῖς
11 [δημοσίαις]δημοσίαις [χρείαις]χρείαις [,], [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [παραφυλα]κὴνπαραφυλακὴν τῶν [εἰρη]νικῶνεἰρηνικῶν πραγμάτων , [❨κ(αὶ)❩]καὶ τὰς
12 [παραστάσεις]παραστάσεις [τῶν]τῶν [❨ἐπιζητο(υ)μένων❩]ἐπιζητουμένων [προσώ]π̣ω̣ν̣προσώπων πο̣[ιε]ῖσθαιποιεῖσθαι ἀόκνως καὶ ∼ἀκα[τ]αγνόστως∽ἀκαταγνώστως ,
13 [καὶ]καὶ [μηδαμῶς]μηδαμῶς [αὐτὸν]αὐτὸν [ἀπολείπεσθαι]ἀπολείπεσθαι [.]. S-2 [ὁ]πότανὁπόταν δ[ὲ]δὲ ∼ζητουμενον∽ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς
14 [εὐδοκιμήσεως]εὐδοκιμήσεως [,], [τοῦτον]τοῦτον [παρενεγκεῖ]ν̣παρενεγκεῖν καὶ π[αρ]αδώσωπαραδώσω ἐκτὸς ἁγί[ω]νἁγίων
15 [περιβόλων]περιβόλων [καὶ]καὶ [θείων]θείων [χαρακτήρων]χαρακτήρων [καὶ]καὶ [ἁγ]ίαςἁγίας κ[υρ]ιακῆςκυριακῆς . S-3 εἰ δὲ ∼ἀπολη̣[μφθ]είη̣∽ἀπολειφθείη
16 [καὶ]καὶ [❨ζητούμεν(ος)❩]ζητούμενος [μὴ]μὴ [εὑρεθείη]εὑρεθείη [,], [ἑτοί]μως̣ἑτοίμως ἔ̣χωἔχω προγεγραμμ̣[ένος]προγεγραμμένος
17 [ἐγγυ]ητὴςἐγγυητὴς παρέξω [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῆς]τῆς [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἀπο]λ̣[είψ]ε̣ωςἀπολείψεως χρυσοῦ νο[μίσματα]νομίσματα
18 [ἕ]ξ|num:6|ἕξ|num:6| , ∼[ἔν]νοχ̣[ως]∽ἔνοχος ε̣ἴ̣[η]εἴη [τῷ]τῷ [θείῳ]θείῳ [ὅρκῳ]ὅρκῳ [κα]ὶκαὶ ∼το∽τῷ περὶ ❨τούτο(υ)❩τούτου ἐπηρτημέν[ῳ]ἐπηρτημένῳ [κινδύνῳ]κινδύνῳ .
19 S-4 ❨[συ]νπε̣ραιο(υ)μέν̣[ο(υ)]❩συνπεραιουμένου [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ [❨χρόνο(υ)❩]χρόνου [,], [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ ἐ̣μ̣ὲ̣ἐμὲ ἀνα̣λ̣αβεῖνἀναλαβεῖν ταύτ[η]νταύτην ❨μο(υ)❩μου [τὴν]τὴν [ἐγγύην]ἐγγύην ,
20 [ἤγουν]ἤγουν , μ̣ένουσ̣α̣[ν]μένουσαν [παρʼ]παρʼ [ὑμῶν]ὑμῶν [,], [ἄκυρον]ἄκυρον ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι καὶ ἀ̣[νί]σχυρονἀνίσχυρον πανταχοῦ ❨π[ρ]οφ[ε]ρομέν(ην)❩προφερομένην .
21 S-5 [καὶ]καὶ ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ̣[(όγησα)]❩ὡμολόγησα [|g:chirho|]|g:chirho| [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Βίκτορο̣ς̣Βίκτορος ὁ̣ ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος
22 [ἐγγ]υῶμαιἐγγυῶμαι τ[ὸν]τὸν ❨πρ[ο]κ̣(είμενον)❩προκείμενον Φη[οῦν]Φηοῦν [εἰς]εἰς νομίσματα ⊢ἕξ⊣|num:6|ἕξ|num:6| καὶ ∼ὄμοσα∽ὤμοσα [τὸν]τὸν
23 ∼[θε]ῖ̣ω̣[ν]∽θεῖον [ὅ]ρκ̣ο̣ν̣ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-6 Α̣[ὐρήλι]οςΑὐρήλιος Καλλί[νι]κοςΚαλλίνικος Βίκτορος ἀξιωθεὶς ,
24 [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑ]π̣ὲ̣ρὑπὲρ α⸢ὐ⸣τοῦαὐτοῦ γράμμ̣α̣τ̣α̣γράμματα μ̣[ὴ]μὴ [εἰδότο]ςεἰδότος .
1 S-7 [|g:stauros|]|g:stauros| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ο[υστ]ινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου [❨κ(αὶ)❩]καὶ ❨[⋰ὑ⋱]π̣ερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου , Ἐπειφ ια|num:11| ι̣ε̣|num:15|ιε|num:15| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
2 τῷ ❨εὐδοκι[μ(ῳτάτῳ)]❩εὐδοκιμῳτάτῳ [Ἀ]πολλῶτιἈπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨τ[ο(ῦ)]❩τοῦ Ἀ̣νταιοπολίτουἈνταιοπολίτου νομοῦ ,
3 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Αὐρηλίου ❨⋰Ἰ⋱σα[κί]ο(υ)❩Ἰσακίου Ἀπολλῶτος , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς |vac:?| , ❨γεωργο(ῦ)❩γεωργοῦ ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης , χαίρειν |g:chirho|
4 ὁ̣μολογῶὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως , ἐπ̣[ο]μνύμενοςἐπομνύμενος τόν τ̣ε̣τε [πα]ν̣τοκράτοραπαντοκράτορα Θεὸν
5 καὶ τὴν νίκη[ν]νίκην κ̣α̣ὶκαὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστίν[ο(υ)]❩Ἰουστίνου ❨το̣(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου
5-6 αὐγούσ∤του̣αὐγούσ∤του
6 αὐτοκράτο̣[ρος]αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀναδεδέχθαι μονῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐμφανείας
7 Αὐρήλιον Ἀγ[νά]τωναἈγνάτωνα Π̣α̣πόλλωνοςΠαπόλλωνος , ❨π̣ο̣ιμέν(α)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγρο[φ]ύλακ(α)❩ἀγροφύλακα τῆς ∼δεκανεία̣ς̣∽δεκανίας
8 Τε⋰ι⋱α̣εΤειαε , πρὸς ἐν̣ιαύσιονἐνιαύσιον χρόνον λογιζόμ̣ενονλογιζόμενον ἀπὸ τῆς ❨προγεγραμμέν(ης)❩προγεγραμμένης ἡμέρας ,
9 ἥτις ἐστὶ μηνὸ̣ς̣μηνὸς Ἐπεὶφ ια|num:11| ❨παρούσ(ης)❩παρούσης π[εν]τεκαιδεκάτηςπεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱ν̣δ̣ι̣κ̣(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ αὐτὸν
10 παραμεῖναι κ[αὶ]καὶ ∼[προσ]υ̣δ̣ρ̣ε̣ύ̣ε̣ι̣ν̣∽προσεδρεύειν καὶ ὑπο[υ]ρ̣γεῖνὑπουργεῖν πᾶσι τα̣ῖςταῖς δ̣[ημοσ]ίαιςδημοσίαις χρείαις
11 ἀόκνως καὶ ∼ἀκα[τα]γνόστως∽ἀκαταγνώστως , κ̣α̣ὶ̣καὶ τὴν παρα̣[φ]υ̣λάκηνπαραφυλάκην τῶν̣τῶν [εἰρ]ηνικῶνεἰρηνικῶν πραγμάτων
12 καὶ τὰς ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ❨ἐ̣π̣ι̣ζ̣η̣το(υ)μένων❩ἐπιζητουμένων ∼προσόπων∽προσώπων ποιεῖσθαι , καὶ μηδαμῶς
13 αὐτὸν ἀπολειπέσθα̣ι̣ἀπολειπέσθαι . S-8 ὁπόταν δὲ ζητούμενο̣[ς]ζητούμενος παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν , τοῦτον π̣αρενεγκεῖνπαρενεγκεῖν
14 καὶ παραδώσω ἐκ̣τ̣ὸςἐκτὸς ἁγίων περιβόλω[ν]περιβόλων καὶ θείων χαρακτ̣[ήρ]ωνχαρακτήρων κ[α]ὶκαὶ [ἁγ]ίαςἁγίας
15 κυριακῆς . S-9 εἰ δ[ὲ]δὲ ∼[ἀ]πολ[υ]μφθείη∽ἀπολειφθείη καὶ ❨ζ̣η[τού]μεν(ος)❩ζητούμενος μὴ εὑρεθείη , ἑτοίμως ἔχω
16 ἐγὼ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς ∼πα̣[ρ]εξει∽παρέξω ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως
17 χρυσοῦ νομίσματα ἕξ̣|num:6|ἕξ|num:6| , ∼ἔννο[χως]∽ἔνοχος εἴ[η]εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ ❨τούτ[ο(υ)]❩τούτου
18 ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-10 ❨σ̣υν[περα]ι̣ο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου ἐπὶ τῷ ἐμὲ
19 ἀναλαβεῖν ταύτην μου τὴν ἐγγ[ύ]η̣νἐγγύην , ἤγ̣[ου]ν̣ἤγουν , ❨μένο(υ)σαν❩μένουσαν παρʼ ὑμῶν , ἄκυ̣ρ̣ονἄκυρον εἶναι
20 κ̣αὶκαὶ ἀνίσχυρον παντ̣[αχοῦ]πανταχοῦ ∼[προφερ]ομεν⊢ο⊣∽προφερομένην , καὶ ❨ἐ̣[π]ερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| Αὐρῆλις ⋰Ἴ⋱σακωςἼσακως
21 ὁ̣ ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγύωμαι τὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον Ἀγνάτων<α>Ἀγνάτωνα κ[αὶ]καὶ ∼ὄμοσα̣∽ὤμοσα τ̣[ὸ]ν̣τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .
22 S-11 Αὐρήλιος Καλλίνικος Βίκτορος , ἀξιω̣[θ]εὶςἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑπὲρ ❨α(ὐ)τοῦ❩αὐτοῦ γράμματα
23 μὴ εἰδότος .
1 S-12 |g:chirho| ὑπ[ατείας]ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδ[οξο]τάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου ❨κ̣[(αὶ)]❩καὶ ❨[ὑπερ]φυε[στά]το(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ ιε|num:15| πεν[τ]εκαιδεκάτης̣πεντεκαιδεκάτης [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος .
3 S-13 τ[ῷ]τῷ ❨[εὐδ]οκ̣[ι]μωτάτ(ῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης [Ἀφρ]οδίτηςἈφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ
4 ❨Ἀνται[οπο]λ̣ίτο(υ)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου Βησκού⋰ι⋱το[ς]Βησκούιτος ❨διακ[(όνου)]❩διακόνου καὶ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου
5 ❨Ἀνο(υ)φ̣ί̣ο(υ)❩Ἀνουφίου ❨Βό̣τ̣το(υ)❩Βόττου , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεοῦτο̣ςΤαπεοῦτος , ❨ὁρμωμέν[(ου)]❩ὁρμωμένου ἀπ[ὸ]ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν .
6 S-14 ὁμ[ο]λ̣ο[γοῦ]μενὁμολογοῦμεν , ἐπομνύμενοι τόν τε παντοκράτορα Θ[εὸν]Θεὸν καὶ τὴν θείαν
7 καὶ ο[ὐρ]ά̣νι[ον]οὐράνιον [τύ]χ̣η̣ντύχην τοῦ τὰ πάντα νικῶ̣ν̣[τος]νικῶντος ❨[δ]εσ[πότο(υ)]❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου
8 ❨⋰Ἰ⋱ουστ[ίνο(υ)]❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨[αἰωνί]ο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορ̣ο̣ς̣αὐτοκράτορος , [ἐγγυᾶσθ]αιἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι ,
9 μονῆς [καὶ]καὶ ἐμφα̣[νεί]αςἐμφανείας , Αὐρηλίους Ψενθαῆσι[ν]Ψενθαῆσιν ❨Μο[υ]σ̣αίο(υ)❩Μουσαίου Πάνπετ καὶ τὸν
10 τούτου υἱ[ὸν]υἱὸν Βίκτ[ορ]αΒίκτορα , ∼ποιμενων∽ποιμένας καὶ ❨ἀγροφ[ύ]λακ(ας)❩ἀγροφύλακας ❨πεδιάδ(ος)❩πεδιάδος ⊢Φέρκο⊣Φέρκο ,
11 πρὸ[ς]πρὸς [ἐνιαύσιον]ἐνιαύσιον χρόνον ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ σήμερον τῆς ❨προγεγραμμ(ένης)❩προγεγραμμένης
12 ἡμέρ̣[ας]ἡμέρας [,], [ἥτις]ἥτις [ἐστὶ]ἐστὶ [μη]νὸςμηνὸς Ἐπεὶφ ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης πεντε[καιδ]εκάτηςπεντεκαιδεκάτης ❨ἰνδι̣κ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ
13 αὐτοὺ[ς]αὐτοὺς [παραμεῖ]ναιπαραμεῖναι καὶ ∼προσ⋰υ⋱δρεύειν∽προσεδρεύειν καὶ ὑπο[υρ]γεῖνὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς δημοσίαις
14 χρείαις , κ[αὶ]καὶ [τὴν]τὴν [π]αραφυλακὴνπαραφυλακὴν τῶν εἰρηνικῶν [πρα]γμ̣ά̣τ̣ω̣[ν]πραγμάτων καὶ τὰς̣τὰς
15 ∼παρα[στάσι]ς∽παραστάσεις τῶν ἐπιζητουμένων ∼προσόπων∽προσώπων ποιεῖσθαι
16 ἀόκνω[ς]ἀόκνως [καὶ]καὶ ∼[ἀκατα]γνόστως∽ἀκαταγνώστως καὶ μηδαμῶς [αὐτοὺς]αὐτοὺς [ἀπ]ολείπεσθαιἀπολείπεσθαι .
17 S-15 ὁπόταν̣ὁπόταν [δὲ]δὲ [❨ζητούμεν(οι)❩]ζητούμενοι παρὰ τῆς σῆς εὐδοκιμή[σε]ωςεὐδοκιμήσεως , παρενεγκεῖν ❨αὐτο(ὺ)ς❩αὐτοὺς
18 καὶ ∼παρ[αδώσ]ωμεν∽παραδώσομεν ἐκτὸς ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ
19 ἁγίας κ[υριακῆς]κυριακῆς . S-16 εἰ δὲ ∼ἀπολημφθειη∽ἀπολειφθεῖεν καὶ ❨ζητούμεν(οι)❩ζητούμενοι μὴ ∼εὑρεθειη∽εὑρεθεῖεν τε ,
20 ἑτοίμω[ς]ἑτοίμως [ἔχομε]νἔχομεν οἱ προγεγραμμένοι ἐγγυηταὶ παρέξωμεν ὑπὲρ τῆς
21 αὐτῶ[ν]αὐτῶν [ἀπολείψε]ωςἀπολείψεως ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα δώδεκα|num:12| . S-17 ❨σ̣υ̣ν̣περαιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ
22 τοῦ ❨χρ[όνο(υ)]❩χρόνου [,], [ἐπ]ὶἐπὶ τῷ ἡμᾶς ἀναλαβεῖν ταύτην ἡμῶν τὴν ἐγγύην ,
23 ἤ̣[γου]ν̣ἤγουν , [❨μένο(υ)❩σαν]μένουσαν π̣α̣ρʼπαρʼ ὑμῶν , ἄκυρον εἶναι καὶ̣καὶ ἀ̣ν[ίσχυρον]ἀνίσχυρον [παν]ταχοῦπανταχοῦ ❨προφερομ(ένην)❩προφερομένην
24 ∼ἐνν̣[οχως]∽ἔνοχοι ∼[εἰη]∽εἶμεν τῷ̣τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ τὸ περὶ τοῦτο ἐπηρ̣[τ]ημένῳἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-18 καὶ ❨ἐπερ(ωτηθέντες)❩ἐπερωτηθέντες
25 ❨ὡμολ̣(ογήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν . S-19 [|g:chirho|]|g:chirho| [Ἰωάν]νηςἸωάννης Βησκού⋰ι⋱τοςΒησκούιτος ❨διάκ(ονος)❩διάκονος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος [ἐ]γγυῶμαιἐγγυῶμαι τοὺς ❨προ̣κ̣[ει]μ̣έ̣ν̣(ους)❩προκειμένους
26 Ψενθαῆ[σιν]Ψενθαῆσιν [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τὸν]τὸν [υ]ἱ̣ὸνυἱὸν αὐτοῦ Βίκτωρα καὶ ∼ὄμοσα∽ὤμοσα τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .
27 S-20 Αὐρή[λιος]Αὐρήλιος [Ἀν]ο̣ῦφιςἈνοῦφις Βόττου ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι τοὺ⸢ς⸣τοὺς ❨προκ(ειμένους)❩προκειμένους
28 Ψενθ̣α̣[ῆσιν]Ψενθαῆσιν καὶ τὸν ∼υ⋰ἱ⋱ὼν∽υἱὸν αὐτοῦ ∼Βίκτωρι∽Βίκτωρα καὶ ὤμοσ̣αὤμοσα
29 τὸν θ[εῖον]θεῖον [ὅ]ρκονὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-21 |g:chirho| Αὐρήλιος Μουσῆς Ψα⋰ί⋱ουΨαίου
30 μαρτ[υρῶ]μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγγῃ∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τῶ̣ντῶν θεμένων .
31 S-22 δηλα̣δ̣ὴδηλαδὴ [εἰ]εἰ ∼[ἀ]π̣ο̣λυμφθείη∽ἀπολημφθείη τις ἐκ τῶν εἰρημένων ∼Ψενθαῆσιν∽Ψενθαήσεως καὶ ∼Βίκτορα∽Βίκτωρος , τὴν
32 ❨προ̣κ[(ειμένην)]❩προκειμένην [κατ]αδίκηνκαταδίκην ἐπιγνωσόμεθα ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν . S-23 εἰ δὲ οἱ ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ∼ἀπολυμφθειη∽ἀπολημφθεῖεν , ὡσαύτως
33 ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ δ̣[ίκης]δίκης τῶν δώδεκα|num:12| νομισμάτων ἐπιγνωσόμεθα . S-24 |g:chirho| αὐ̣τὸςαὐτὸς ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ∼στιχεῖ∽στοιχεῖ μοι |g:chirho|
34 α̣[ὐτ]ὸςαὐτὸς Ἀνοῦφις ∼στοιχο̣ῖ∽στοιχεῖ μο̣ιμοι
35 |g:chirho| ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη διʼ ἐμοῦ ❨Ἰσακίο(υ)❩Ἰσακίου ❨νομικ(οῦ)❩νομικοῦ οθ|gap:2|
1 [|g:stauros|]|g:stauros| [ὑ]π[ατ]είαςὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου κ̣[αὶ]καὶ ❨⋰ὑ⋱περφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ̣|num:20|κ|num:20| πεντεκ[α]ι[δε]κάτηςπεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-25 [τ]ῷτῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώ̣μηςκώμης Ἀφροδ[ί]τηςἈφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ
4 Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου ❨Ἀνουφίο(υ)❩Ἀνουφίου Ἑρμαούωτος ❨Ἀτρεά̣το(υ)❩Ἀτρεάτου
5 μητρὸς Θέκλας , ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-26 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ
6 αὐθαιρέτως , ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν
7 νίκην καὶ διαμονὴν ❨το̣(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου
7-8 αὐγούσ∤του
8 αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι μονῆς καὶ ἐμφανείας
9 Αὐρηλίους Ἠλίαν ❨Ψα⋰ί⋱ο(υ)❩Ψαίου καὶ τὸν τούτου ❨γα̣μ̣βρὸ(ν)❩γαμβρὸν ∼Βικτορος∽Βίκτωρα
10 ❨Ἑρμαο(ύ)ωτος❩Ἑρμαούωτος ❨ποιμέν(ας)❩ποιμένας καὶ ∼ἀφροφυλακο̣υ̣ς̣∽ἀγροφύλακας τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας ⊢Τε⋰ι⋱αε⊣Τειαε ,
11 πρὸς ἐν[ι]αύσιονἐνιαύσιον χρόνον ❨λογιζόμ(ενον)❩λογιζόμενον [ἀ]πὸἀπὸ σήμερον τῆς ❨προγεγραμμ(ένης)❩προγεγραμμένης
12 ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| ❨[πα]ρούσ(ης)❩παρούσης πεντεκαιδεκάτης ❨ἰνδ̣(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ,
13 ἐπὶ τῷ αὐτοὺς παραμεῖναι καὶ πρ[οσε]δ̣ρ̣εύεινπροσεδρεύειν καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι
14 ταῖς δημοσίαις ∼χρείας∽χρείαις , καὶ τὴν παραφ[υλ]ακὴνπαραφυλακὴν τῶν εἰρηνικῶν
15 πραγμάτων καὶ τὰς ∼παραστάσι̣ς̣∽παραστάσεις [τ]ῶντῶν ἐ̣π̣ιζητουμένωνἐπιζητουμένων
16 ∼προσόπων∽προσώπων ποιεῖσθαι ἀόκνως καὶ ∼ἀκ[α]ταγνόστως∽ἀκαταγνώστως ,
17 καὶ μηδαμῶς αὐτοὺς ἀπολείπεσθαι . S-27 ὁπόταν δὲ ∼ζητουμενος∽ζητούμενοι
18 παρὰ τῆς σῆς ἐντρεχε[ία]ςἐντρεχείας , παρενεγκεῖν α̣ὐ̣τ̣ο̣ὺ̣ςαὐτοὺς καὶ παραδώσ̣ωπαραδώσω
19 ἐν δημοσίῳ τόπῳ ἐκτὸς ἁγί[ω]νἁγίων περιβόλων̣περιβόλων καὶ θ[είω]νθείων
20 χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς . S-28 εἰ δ̣ὲ̣δὲ ∼ἀπολημφθε[ι]η∽ἀπολειφθεῖεν καὶ ❨ζητο(ύ)μεν(οι)❩ζητούμενοι
21 μὴ ∼εὑρεθει[η]∽εὑρεθεῖέν τε , ἑτοίμως ἔχω προγεγραμμένος ἐγγυητὴς
22 παρέξω ὑπὲρ τῆς ∼αὐτους∽αὐτῶν ἀπολείψεως ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ⊢δώδεκα⊣|num:12|δώδεκα|num:12| .
23 S-29 ❨συνπεραιουμένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ [ἀ]ναλαβεῖνἀναλαβεῖν ταύτην τ̣ὴ̣ν̣τὴν
24 ἐγγύην , ἤγουν , μένουσαν παρʼ ὑμῶν , ἄκυρον εἶναι καὶ ἀνίσχυρον πανταχοῦ
24-25 ∼προ∤φερομεν⊢ο⊣∽προ∤φερομένην
25 ,⊱, ∼ἔννοχω̣ς∽ἔνοχος εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ ∼τούτο∽τούτου ἐπηρτημένῳ
26 κινδύνῳ , καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| Αὐρήλιος ❨Ἀνο(ῦ)φις❩Ἀνοῦφις ❨Ἑρμαο̣(ύ)❩[ωτος]Ἑρμαούωτος
27 ὁ̣ ❨π̣ρ̣ο̣κ̣(είμενος)❩προκείμενος ἐνγυῶμαι τοὺ̣ς̣τοὺς ❨π̣ρ̣[οκ(ειμένους)]❩προκειμένους ∼Ἠλιας∽Ἠλία ❨κ(αὶ)❩καὶ Βίκτωρα ∼ἰς∽εἰς νομίσματα
28 δώδεκα|num:12| , καὶ ∼ὄμ̣ο̣σα∽ὤμοσα τὸν ∼θ̣ῖ̣ο̣ν̣∽θεῖον ὅ̣ρ̣κ̣[ον]ὅρκον [ὡς]ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-30 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Θε[ότεκ]ν̣ο̣ς̣Θεότεκνος ❨[Ψαί]ο(υ)❩Ψαίου
29 ❨ἀποπραιποσίτο(υ)❩ἀποπραιποσίτου ἀξιωθεὶς ἔγραψα ⋰ὑ⋱π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ ❨α(ὐ)το(ῦ)❩αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος .
30 S-31 Αὐρήλιος Μουσῆς Μάρ̣τηςΜάρτης ∼μαρτηρῶ∽μαρτυρῶ τῇ ∼ὐκυα∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ
31 τοῦ ❨θε̣μ̣[έν]ο(υ)❩θεμένου .
1 S-32 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-33 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ
4 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου ❨Κω̣σταντίο(υ)❩Κωσταντίου , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Μαριὰ[μ]Μαριὰμ , συντελεστοῦ
5 ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-34 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως ,
6 ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ νίκην καὶ διαμονὴν
7 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγο(ύ)στο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος ,
8 ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι μονῆς καὶ ἐμφανείας Αὐρήλιον
9 Βίκτορα ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας ❨καλο(υ)μέν(ης)❩καλουμένης
10 Φ̣⊢έννε⊣ωςΦέννεως , πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ τῆς
10-11 προ∤❨γεγραμμέν(ης)❩προ∤γεγραμμένης
11 ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| παρούσης
12 πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι καὶ
12-13 ∼προσυδρεύειν∽προσ∤εδρεύειν
13 καὶ ❨ὑπο(υ)ργεῖν❩ὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς δημοσίαις χρείαις , καὶ τὴν ❨παραφυλακ(ὴν)❩παραφυλακὴν
14 τῶν εἰρηνικῶν πραγμάτων , καὶ τὰς ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ❨ἐπιζητο(υ)μένων❩ἐπιζητουμένων
15 ∼προσόπων∽προσώπων ἀόκνως ποιεῖσθαι καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως , καὶ μηδαμῶς
16 αὐτὸν ἀπολείπεσθαι . S-35 ὁπόταν δὲ ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς εὐδοκιμήσεως ,
17 παρενεγκεῖν αὐτὸν καὶ παραδώσω ἐν δημοσίῳ τόπῳ ἐκτὸς
18 ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς .
19 S-36 εἰ δὲ ∼ἀπολυμφθείη∽ἀπολειφθείη καὶ ❨ζητούμεν(ος)❩ζητούμενος μὴ εὑρεθείη , ἑτοίμως ἔχω
20 προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως
21 ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| . S-37 ❨συνπεραιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ
22 ἀναλαβεῖν ταύτην μου τὴν ἐγγύην , ἤγουν , ❨μένο(υ)σαν❩μένουσαν παρʼ ὑμῶν , ἄκυρον
23 εἶναι καὶ ἀνίσχυρον ❨πανταχο(ῦ)❩πανταχοῦ
23-25 ∼προ∤φερομεν⊢ο⊣∽προφερομένην
25 , ∼ἔννοχως∽ἔνοχος εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ
24 καὶ ∼το∽τῷ περὶ τούτου ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ , καὶ ❨ἐπερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
25 Αὐρήλιος Ἰωάννης ❨Κωσταντίο(υ)❩Κωσταντίου ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ∼ἐνγυῶμε∽ἐνγυῶμαι ❨τὸ̣(ν)❩τὸν ❨π̣ρ̣ο̣κ̣(είμενον)❩προκείμενον ∼Β̣ί̣τορ∽Βίκτωρα ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου ∼ἰς∽εἰς
25-26 νο∤μίσματα
26 ἓξ|num:6| ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼ὀμοσον∽ὤμοσα τὸν ∼θῖον∽θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-38 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Θεότεκνος ❨Ψα⋰ί⋱ο(υ)❩Ψαίου
27 ❨ἀποπραιποσίτο(υ)❩ἀποπραιποσίτου ∼ἀξιθὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγραψα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨α(ὐ)το(ῦ)❩αὐτοῦ γράμματα μὴ ∼ε̣ἰ̣τ̣ό̣[τος]∽εἰδότος .
28 S-39 Ἰωάννης ∼Κοσταντιος∽Κωσταντίου ❨στοιχ(εῖ)❩στοιχεῖ . S-40 Ἀπολλὼς
29 Ἑρμίου μαρτυρῶ τῇ ∼ἐνγῃ∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου .
1 S-41 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-42 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ
4 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Αὐρηλίου Πόννιτος ἐκ πατρὸς Ἀτρῆτος Παπελατε , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς |vac:?|
5 ❨ὁρμωμέν(ου)❩ὁρμωμένου ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-43 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως ,
6 ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ
7 ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου αὐγούστου αὐτοκράτορος ,
8 ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι μονῆς καὶ ἐμφανείας ❨Α(ὐ)ρήλιον❩Αὐρήλιον
9 Ψά⋰ι⋱ονΨάιον ❨Πατερμουθίο(υ)❩Πατερμουθίου , ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας Ψιλά̣μ̣π̣ω̣ν̣Ψιλάμπων ,
10 πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ σήμερον τῆς ❨προγεγραμμ[(ένης)]❩προγεγραμμένης
11 ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| παρούσης πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱ν[δ(ικτίονος)]❩ἰνδικτίονος ,
12 ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι καὶ ∼προσυδρεύειν∽προσεδρεύειν καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς
13 δημοσίαις χρείαις ἀόκνως καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως , καὶ τὴν παραφυλακὴν
14 τῶν εἰρηνικῶν πραγμάτων ποιεῖσθαι , καὶ τὰς ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ❨ἐπιζητουμέν(ων)❩ἐπιζητουμένων
15 προσώπων . S-44 ὁπόταν δὲ ❨ζητο(ύ)μενος❩ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς εὐδοκιμήσεως ,
16 παρενεγκεῖν αὐτὸν καὶ παραδώσω ἐν δημοσίῳ τόπῳ
17 ἐκτὸς ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς .
18 S-45 εἰ δὲ ∼ἀπολυμφθείη∽ἀπολειφθείη καὶ ζητούμενος μὴ εὑρεθείη , ἑτοίμως ἔχω
19 προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ἀπολείψεως
20 ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| . S-46 ❨συνπεραιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀναλαβεῖν
21 ταύτην μου τὴν ἐγγύην , ἤγουν , μένουσαν παρ ὑμῶν , ἄκυρον εἶναι καὶ
22 ἀνίσχυρον πανταχοῦ
22-25 ∼προ∤φερομεν⊢ο⊣∽προφερομένην
25 ∼ἔννοχως∽ἔνοχος εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ
23 περὶ τούτου ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-47 καὶ ❨ἐπερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|
24 |g:chirho| Αὐρήλιος Πόνιτος Ἁτρῆτος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι ❨το(ὺς)❩τοὺς ❨προκ(ειμένους)❩προκειμένους [❨Ψαίο(υ)❩]Ψαίου ❨[Πα]τεμο(ύ)θο(υ)❩Πατεμούθου
25 ∼ἰ̣ς∽εἰς νομίσματα ἓξ|num:6| καὶ ∼ὀμοσον∽ὤμοσα τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-48 [❨Φλ(αύιος)❩]Φλαύιος [Θεότεκνος]Θεότεκνος ❨[Ψα]⋰ί⋱ο(υ)❩Ψαίου
26 ❨ἀποπραιποσίτο(υ)❩ἀποπραιποσίτου ∼ἀξιωθὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ ❨α(ὐ)το(ῦ)❩αὐτοῦ γράμματα μὴ [εἰδότος]εἰδότος .
1 S-49 |g:chirho| ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨υ῾περφυεστάτο(υ)❩υ῾περφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-50 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτη̣ςἈφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ ,
4 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου ❨Μουσαίο(υ)❩Μουσαίου ❨Μάρτο(υ)❩Μάρτου ❨κυμινοπώλο(υ)❩κυμινοπώλου , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θέκλας , ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν .
5 S-51 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως , ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν
6 καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου
7 ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι μόνης καὶ ἐμφανείας
8 Αὐρήλιον Ἑρμαουῶν ∼⋰Ἰ⋱ωσηφίου̣∽Ἰωσηφίου Πλὼκ ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα
9 τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας ❨καλουμέν(ης)❩καλουμένης Τήρκ̣ε̣[ως?]Τήρκεως , πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον
10 ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20|
11 ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης πεντεκαιδεκάτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι
12 καὶ ∼προσυδρεύειν∽προσεδρεύειν καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς δημοσίαις ∼χρείας∽χρείαις ,
13 καὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν εἰρηνικῶν πραγμάτων ποιεῖσθαι
14 ἀόκνως καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως . S-52 ὁπόταν δὲ ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς ❨εὐδοκ(ιμήσεως)❩εὐδοκιμήσεως ,
15 παρενεγκεῖν αὐτὸν καὶ παραδώσω ἐν δημοσίῳ τόπῳ ἐκτὸς
16 ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς ,
17 καὶ μηδαμῶς αὐτὸν ἀπολείπεσθαι . S-53 εἰ δὲ ∼ἀπολυμφθείη∽ἀπολειμφθείη καὶ
18 ❨ζητουμέν(ος)❩ζητουμένος μὴ εὐρηθείη τε , ἑτοίμως ἔχω ❨προγεγραμμέν(ος)❩προγεγραμμένος
19 ἐγγυητὴς [παρέξω]παρέξω [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῆς]τῆς [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἀπολεί]ψ̣[εως]ἀπολείψεως ❨[χρυσ]ο(ῦ)❩χρυσοῦ
20 ν̣[ομίσ]μ̣ατανομίσματα δ̣ώ̣δ̣ε̣κ̣α̣|num:12|δώδεκα|num:12| . S-54 ❨συνπεραιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ
21 ἀναλαβεῖν ταύτην μου τὴν ἐγγύην , ἤγουν , μένουσαν παρʼ ὑμῶν ,
22 ἄκυρον εἶναι καὶ ἀν⋰ί⋱σχυρονἀνίσχυρον πανταχοῦ προφε̣ρ̣ομέν[ην]προφερομένην , ∼ἔν̣ν̣οχως∽ἔνοχος
22-23 εἰ∤η
23 τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ ❨τούτο(υ)❩τούτου ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-55 καὶ ❨ἐπερ̣(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡ̣μ̣ο̣λ̣(όγησα)❩ὡμολόγησα |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|
24 Αὐρήλιος Μουσῆς Μάρτου ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι τὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον
25 Ἑ̣ρ̣[μαυῶν]Ἑρμαυῶν Υ̓ωσηφίου καὶ ὤμοσα τὸν θεῖον
26 ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-56 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Θεότεκνος ❨Ψα⋰ί⋱ο(υ)❩Ψαίου ❨ἀποπραιπόσιτο(ς)❩ἀποπραιπόσιτος
27 μαρτ[υρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [ἐγγ?]ύ̣ῃ̣ἐγγύῃ ❨ἀκο(ύ)σας❩ἀκούσας παρὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨θεμένο(υ)❩θεμένου .
28 S-57 Ἀπολ̣λὼςἈπολλὼς Ἑ̣ρμίο̣υ̣Ἑρμίου μαρτυρῶ τῇ [ἐγγ]ύῃἐγγύῃ ἀκούσας
29 παρὰ τοῦ θεμένου |g:chirho|
30 |vac:?| ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ιβ|num:12|
1 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου , Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
2 S-58 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ ,
3 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου Φοιβάμμωνος Ἑρμαουῶτος Οὐαινίνιος , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Μαριὰμ , ❨ὁρμωμέν(ου)❩ὁρμωμένου
4 ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-59 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως , ❨ἐπομνύμεν(ος)❩ἐπομνύμενος
5 τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότ(υ)❩δεσπότυ ἡμῶν
6 ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι
7 μονῆς καὶ ἐμφανείας Αὐρήλιον Βίκτορα ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου Καλεουακίου ,
8 ❨ποιμέν(α)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα ❨π̣εδιάδ(ος)❩πεδιάδος ❨Καλεο(υ)❩άκιοςΚαλεουάκιος , πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον
9 ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ σήμερον τῆς ∼προγεγραμμέ̣ν̣α̣ς∽προγεγραμμένης ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ
10 μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| παρούσης πεντεκαιδεκάτης ⋰ἰ⋱νδικτίονοςἰνδικτίονος ,
11 ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι καὶ ∼προσυδρεύειν∽προσεδρεύειν καὶ ὑπουργεῖν
12 πᾶσι ταῖς δημοσίαις χρείαις . S-60 ὁπόταν δὲ ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς
13 εὐδοκιμήσεως , παρενεγκεῖν αὐτὸν καὶ παραδώσω ἐκτὸς
14 ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς
15 ἐν δημοσίῳ τόπῳ , καὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν εἰρηνικῶν
16 πραγμάτων καὶ τὰς ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ἐπιζητουμένων προσώ̣πωνπροσώπων
17 ποιεῖσθαι καὶ μηδαμῶς αὐτὸν ἀπολείπεσθαι . S-61 εἰ δὲ ∼ἀπολη̣μ̣φθείη∽ἀπολειφθείη καὶ ❨ζητούμ(ενος)❩ζητούμενος
18 μὴ εὑρεθείη , ἑτοίμως ἔχω ⸢ἐγὼ⸣ἐγὼ προγεγραμμένος ἐγγυητὴς
19 ∼παρεξει∽παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| . S-62 ❨συνπεραιο(υ)μ(ένου)❩συνπεραιουμένου
20 τοῦ χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀναλαβεῖν ταύτην ❨μο(υ)❩μου τὴν ἐγγύην , ἤγουν ,
21 μένουσαν παρʼ ὑμῶν , ἄκυρον εἶναι καὶ ἀνίσχυρον πανταχοῦ ❨προφερομέν(ην)❩προφερομένην
22 ∼ἔννοχως∽ἔνοχος εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ τούτου ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ .
23 S-63 καὶ ❨ἐπερωτ(ηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| Αὐρήλιος ❨Φ̣οι̣β̣ά̣μμ[(ων)]❩Φοιβάμμων Ἑρμά̣ο̣υ̣Ἑρμάου ❨πρ(ο)κ(είμενος)❩προκείμενος
24 ἐγγυῶμαι ∼του∽τὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον Βίκτωρα
24-27 ∼γα∤ὶ∽καὶ
27 ∼ὄ̣μοσα∽ὤμοσα
25 τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-64 |g:chirho| Ἰωσῆφις Ἀβρααμίου
26 ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγγ[ύ]ε̣ͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας
27 παρὰ τοῦ θεμένου . S-65 |g:stauros| Φοιβάμμων Ψαίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος
28 ∼μαρτηρῶ∽μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγγύεͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου .
1 S-66 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| κ|num:20|{κ|num:20|} πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-67 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι , ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης
4 τοῦ Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου Ἀπολλῶτος ❨Ἑρμείο(υ)❩Ἑρμείου
5 Πχιχῖτος , μητρὸς Θαησίας , ❨συντελεστο(ῦ)❩συντελεστοῦ ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς ❨κώμ(η)ς❩κώμης ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν .
6 S-68 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως , ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα
7 Θεὸν καὶ τὴν θείαν κα̣ὶ̣καὶ [οὐρ]άνιονοὐράνιον [τ]ύχηντύχην ❨το(ῦ)❩τοῦ τὰ πάντα νικῶντος
8 ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος ,
9 ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι μονῆς καὶ ἐμφανείας Αὐρήλιον
10 Ἰερημίαν ❨Ἰωσηφίο(υ)❩Ἰωσηφίου ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨λιβικ̣ο̣(ῦ)❩λιβικοῦ
11 ❨Πορθμ̣ίο(υ)❩Πορθμίου πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ σήμερον τῆς
12 ❨προγεγραμμ(ένης)❩προγεγραμμένης ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| ❨παρούσ(ης)❩παρούσης
13 πρώτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι καὶ ∼προσυδρεύειν∽προσεδρεύειν
14 καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς δημοσίαις χρείαις , καὶ τὴν παραφυλακὴν
15 τῶν εἰρηνικῶν πραγμάτων , καὶ τὰς ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ❨ἐπιζητουμέν(ων)❩ἐπιζητουμένων
16 ∼προσόπων∽προσώπων ποιεῖσθαι ἀόκνως καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως , καὶ μηδαμῶς
17 αὐτὸν ἀπολείπεσθαι . S-69 ὁπόταν δὲ ❨ζητούμεν(ος)❩ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς
18 ❨εὐδοκιμ(ήσεως)❩εὐδοκιμήσεως , παρενεγκεῖν αὐτὸν καὶ παραδώσω ἐκτὸς ἁγίων
19 περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων ἐν δημοσίῳ τόπῳ . S-70 εἰ δὲ
20 ∼ἀπολυμφθείη∽ἀπολειφθείη καὶ ζητούμενο̣ςζητούμενος μὴ εὑρεθείη τε , ἑτοίμως
21 ἔχω ἐγὼ ❨προγεγραμμ(ένος)❩προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς
22 αὐτοῦ ἀπολείψεως ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| . S-71 ❨συνπεραιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ
23 τοῦ χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀναλαβεῖν ταύτην μου τὴν ἐγγύην ,
24 ἤγουν , μένουσαν παρʼ ὑμῶν , ἄκυρον εἶναι καὶ ἀνίσχυρον ❨πανταχο(ῦ)❩πανταχοῦ
25-25 ∼προ∤φερομεν⊢ο⊣∽προφερομένην
25 , ∼ἔννοχως∽ἔνοχος εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ ∼τούτο∽τούτου
26 ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-72 καὶ ❨ἐπ[ερωτ]ηθ[(εὶς)]❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . S-73 |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|
27 Ἀπολλὼς Ἑρμίου ∼ὡ∽ ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι τοῦ
27-28 πρ∤❨οκ(ειμένου)❩πρ∤οκειμένου
28 Ἰερημίο̣υἸερημίου , καὶ ὤμοσα ∼των∽τὸν ∼θῖον∽θεῖον ∼ὥρκον∽ὅρκον
29 ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-74 |g:stauros| Ἰωσῆφις Ἀβρααμίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος
30 μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγήεͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας τὰς{τὰς} παρὰ
31 τοῦ ∼θυμένου∽θεμένου . S-75 |g:chirho| Ἰερημίας Ἰακυβίου ❨πρεσβ(υτέρος)❩πρεσβυτέρος
32 μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγ[ή]εͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας σας̣{σας} παρὰ τοῦ
33 ∼θυμένου∽θεμένου .
1 S-76 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-77 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι , ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ ,
4 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου Ἐνὼχ Ἑρμαουῶτος , μητρὸς Θέκλας , ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης , ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν .
5 S-78 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως , ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα
6 Θεὸν καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου
7 τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου αὐγούστου αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι .
8 S-79 μονῆς καὶ ἐμφανείας Αὐρήλιον ⋰Ἴ⋱σακονἼσακον ❨Ψενθαησίο(υ)❩Ψενθαησίου ❨Ματσο(ῦ)❩κεΜατσοῦκε ,
9 ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας ⊢Φέννεως⊣Φέννεως , πρὸς ἐνιαύσιον
10 χρόνον , ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ σήμερον τῆς ❨προγεγραμμέν(ης)❩προγεγραμμένης ἡμέρας ,
11 ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| παρούσης πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ,
12 ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι καὶ ∼προσυδρεύειν∽προσεδρεύειν καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι
13 ταῖς δημοσίαις χρείαις , καὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν εἰρηνικῶν
14 πραγμάτων , καὶ τὰς ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ❨ἐπιζητο(υ)μένων❩ἐπιζητουμένων ∼προσόπων∽προσώπων
15 ποιεῖσθαι ἀόκνως καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως , καὶ μηδαμῶς αὐτὸν
16 ἀπολείπεσθαι . S-80 ὁπόταν δὲ ∼ζητουμενον∽ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς
17 εὐδοκιμήσεως , παρενεγκεῖν καὶ παραδώσω̣παραδώσω ὑ̣μῖνὑμῖν
18 ἐκτὸς ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας
19 κυριακῆς ἐν δημοσίῳ <τόπῳ>τόπῳ . S-81 εἰ δὲ ∼ἀπολύμφθειη∽ἀπολείφθειη καὶ ❨ζητούμ(ενος)❩ζητούμενος
20 μὴ εὑρεθείη τε , ἑτοίμως ἔχω προγεγραμμένος ❨ἐγγυητ(ὴς)❩ἐγγυητὴς
21 παρέξ[ω]παρέξω [ὑ]πὲρὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| .
22 S-82 ❨συνπεραιουμένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀναλαβεῖν ταύτην ❨μο(υ)❩μου
23 τὴν ἐγγύην , ἤγουν , μένουσαν παρʼ ὑμῶν , ἄκυρον εἶναι καὶ ἀνίσχυρον
24 πανταχοῦ ∼προφερομεν⊢ο̣⊣∽προφερομένην , ∼ἔννοχως∽ἔνοχος εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ ❨τούτο(υ)❩τούτου
25 ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-83 καὶ ❨ἐπερωτ(ηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμόλ(ογησα)❩ὡμόλογησα |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| Αὐρήλιος
26 Ἐνὼχ Ἑρμάου ∼ὡ∽ ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι ∼το∽τὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον ⋰Ἰ⋱σάκαἸσάκα
26-27 ∼γα∤ὶ∽κα∤ὶ
27 ∼ὄμοσα∽ὤμοσα τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-84 |g:chirho| Φοιβάμμων
28 Ψαίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ∼μαρτηρῶ∽μαρτυρῶ τῇ ∼γγυε∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου .
29 S-85 |g:chirho| Ἰωσῆφις Ἀβρααμίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγγύεͅ∽ἐγγύῃ
30 ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου .
1 S-86 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου ,
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-87 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι , ῥιπαρίῳ κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ ,
4 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Φοιβάμμωνο[ς]Φοιβάμμωνος ❨Ψ̣[α]ίο(υ)❩Ψαίου , μητρὸς Θαησίας , ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἁγίο(υ)❩ἁγίου ❨τόπο(υ)❩τόπου Ἄπα
5 Πινουτίωνος περὶ τὴν̣τὴν α̣ὐτὴναὐτὴν κώμην , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-88 ὁμολογῶ ἑκουσίως
6 καὶ αὐθαιρέτως , ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν νίκην
7 καὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου αὐγούστου
8 αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι , μονῆς καὶ ἐμφανείας ,
9 Αὐρήλιον Ψάιον Βίκτορος Πο̣υ̣σὶμ̣Πουσὶμ ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα ❨πεδιάδ(ος)❩πεδιάδος
10 Μηνωτ̣|gap:2|Μηνωτ|gap:2| , πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον , ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ σήμερον
11 τῆς ❨προγεγραμμέν[(ης)]❩προγεγραμμένης ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20|
12 παρούσης πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι
13 ∼προσυδρεύειν∽προσεδρεύειν καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς δημοσίαις χρείαις ,
14 καὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν εἰρηνικῶν πραγμάτων καὶ τὰς
15 ∼παραστάσις∽παραστάσεις τῶν ἐπιζητουμένων ∼προσόπων∽προσώπων ποιεῖσθαι
16 ἀόκνως καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως , καὶ μηδαμῶς αὐτὸν ἀπολείπεσθαι .
17 S-89 ὁπόταν δὲ ζητούμενος παρὰ τῆς σῆς εὐδοκιμήσεως ,
18 παρενεγκεῖν αὐτὸν καὶ παραδώσω ἐν δημοσίῳ τόπῳ , ἐκτὸς
19 ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς .
20 S-90 εἰ δὲ ∼ἀπολυμφθείη∽ἀπολειφθείη καὶ ❨ζητούμεν(ος)❩ζητούμενος μὴ εὑρεθείη , ἑτοίμως ἔχω
21 προγεγραμμένος ἐγγυητὴς παρέξω ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως
22 ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| . S-91 ❨συνπεραιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ
23 ἀναλαβεῖν ταύτην μου τὴν ἐγγύην , ἤγουν , ❨μένο(υ)σαν❩μένουσαν παρʼ ὑμῶν
24 ἄκυρον εἶναι καὶ ἀνίσχυρον ❨πανταχο(ῦ)❩πανταχοῦ ❨προφερομέν(ην)❩προφερομένην , ∼ἔννοχως∽ἔνοχος
25 εἴη τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το̣∽τῷ περὶ ❨τούτο(υ)❩τούτου ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ .
26 S-92 καὶ ❨ἐπερωτ(ηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡ̣[μολ(όγησα)]❩ὡμολόγησα . S-93 |g:chirho| Φοιβάμμων Ψαίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος
27 ἐγγυῶμαι τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου Ψαίου α{α}
27-27 ∼γα∤ὶ∽καὶ
27 ∼ὄμοσα∽ὤμοσα τὸν
27-28 θεῖ∤ον
28 <ὅρκον>ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-94 |g:chirho| Ἰωσῆφις Ἀβρααμίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος
28-29 ∼μαρ∤τη̣ρω∽μαρ∤τυρῶ
29 $. S-95 τῇ ∼ἐγγύεͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τοῦ
29-30 θεμέ∤νου
30 |g:stauros| Ἰερημίας Ἰακυβίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ
31 ∼ἐγγύεͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας τ̣ας{τας} παρὰ τοῦ θεμένου .
1 S-96 |g:chirho| ὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνοξοτάτο(υ)❩ἐνοξοτάτου καὶ ❨ὑπερφυεστάτο(υ)❩ὑπερφυεστάτου
2 Ἐπεὶφ κ|num:20| ιε|num:15| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-97 τῷ ❨εὐδοκιμ(ωτάτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀπολλῶτι , ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ
3-4 Ἀνταιο∤πολίτου
4 νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου Βίκτορος ❨[Μα]κ̣αρίο(υ)❩Μακαρίου , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Μαρίας ,
5 ❨ποιμ(ένος)❩ποιμένος ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ νομοῦ ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν . S-98 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ
6 αὐθαιρέτως , ἐπομνύμενος τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν
7 θείαν καὶ οὐράνιον τύχην ❨το(ῦ)❩τοῦ τὰ πάντα νικῶντος ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου
8 ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος ,
9 ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι μονῆς καὶ ἐμφανείας Αὐρήλιον
10 Μηνᾶν ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου ❨ποιμ(ένα)❩ποιμένα καὶ ❨ἀγροφύλακ(α)❩ἀγροφύλακα τῆς ∼δεκανείας∽δεκανίας |gap:4||gap:2| ,
11 πρὸς ἐνιαύσιον χρόνον , ❨λογιζόμεν(ον)❩λογιζόμενον ἀπὸ σήμερον τῆς
12 ❨προγεγραμμέν(ης)❩προγεγραμμένης ἡμέρας , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Ἐπεὶφ κ|num:20| ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης
13 πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι καὶ
13-14 ∼προσυδρεύειν∽προσ∤εδρεύειν
14 καὶ ὑπουργεῖν πᾶσι ταῖς δημοσίαις χρείαις , καὶ τὴν
14-15 παρα∤φυλακὴν
15 τῶν εἰρηνικῶν πραγμάτων ποιεῖσθαι ἀόκνως καὶ
16 ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως , καὶ μηδαμῶς αὐτὸν ἀπολείπεσθαι . S-99 εἰ δὲ
17 ∼ἀπολυμφθείη∽ἀπολειφθείη , καὶ ❨ζητούμεν(ος)❩ζητούμενος μὴ <εὑρεθείη>εὑρεθείη , παράξω ❨κ(αὶ)❩καὶ παραδώσω
18 ἐκτὸς ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας
19 κυριακῆς ἐν δημοσίῳ τόπῳ , παρέξω ἐγὼ ❨προγεγραμμ[(ένος)]❩προγεγραμμένος
20 ἐγγυητὴς , ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀπολείψεως , ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ἕξ|num:6| .
21 S-100 ❨συνπεραιο(υ)μένο(υ)❩συνπεραιουμένου δὲ τοῦ χρόνου , ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀναλαβεῖν ταύτην
22 μου τὴν ἐγγύην , ἤγουν , ❨μένο(υ)σαν❩μένουσαν παρʼ αὐ̣τῆςαὐτῆς , ἄκυρον
23 εἶναι καὶ ἀνίσχυρον πανταχοῦ
23-25 ∼προ∤φερομεν⊢ο⊣∽προφερομένην
25 ∼ἔννοχως∽ἔνοχος
25-24 εἴ∤η
24 τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ ∼το∽τῷ περὶ ❨τούτο(υ)❩τούτου ἐπηρτημένῳ κινδύνῳ . S-101 καὶ
25 ❨ἐπερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| Αὐρήλιος Βίκτωρ Μ̣α̣[καρίου]Μακαρίου
26 ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ∼ἐγυ̣γομαι∽ἐγγυῶμαι τὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον Μηνᾶν [καὶ]καὶ ∼[ὄμοσα]∽ὤμοσα
27 τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-102 Αὐρήλιος Κ̣|gap:4||gap:1|Κ|gap:4||gap:1|
28 Μουσαίου , ∼ἀξιωθὶς∽ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ̣[οῦ]αὐτοῦ
28-29 [γράμμα]∤ταγράμμα∤τα
29 μὴ ∼εἰτότος∽εἰδότος . S-103 |g:chirho| Ἰωσῆφις Ἀβρααμίου ❨πρε[σβ(ύτερος)]❩πρεσβύτερος
30 μαρτυρῶ τῇ ∼ἐγγύεͅ∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τοῦ
30-31 θε∤μένου
31 . S-104 |g:chirho| Φ̣ο̣ι̣βάμωνΦοιβάμων Ψαίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ∼μαρτηρῶ∽μαρτυρῶ τῇ ἐγ[γύῃ]ἐγγύῃ
32 ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου .