Sematia

p.cair.masp.3.67321.xml

TM: 18445HGV: 18445Date: 533 – 549Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:chirho|]|g:chirho| [Φλαύιος]Φλαύιος Θεόδω̣ροςΘεόδωρος Μηνᾶς ⋰Ἰ⋱ου̣λ̣ιανὸ[ς]Ἰουλιανὸς ⋰Ἰ⋱ακκῶβοςἸακκῶβος ❨μεγαλοπρε(πέστατος)❩μεγαλοπρεπέστατος ❨κόμ(ης)❩κόμης καὶ ❨ἄρχ(ων)❩ἄρχων τῆς ❨Θηβ(αίων)❩Θηβαίων ❨ἐπαρχ(ίας)❩ἐπαρχίας τὸ ϛ|num:6| .
2 S-2 [πάσας]πάσας [,], [Θεοῦ]Θεοῦ [ἡγο]υμένουἡγουμένου , τὰς [ὑφʼ]ὑφʼ ἡ̣λίῳἡλίῳ πόλε̣ι̣ςπόλεις ⋰ἰ⋱θύνωνἰθύνων βασιλεὺς κρά̣τ̣[ισ]τ̣οςκράτιστος ὅπλοις κα̣ὶκαὶ στρατιωτικοῖς καταλόγοις εἰς πα̣ρ̣άταξινπαράταξιν παρεσκευασμένοις τῇ τῶν τακτικῶν [ἐ]μ̣πειρίᾳἐμπειρίᾳ ,
3 ⸢|gap:?|τ̣εγ̣ν̣ο̣ν̣⸣|gap:?|τεγνον [μετὰ]μετὰ [τῆς]τῆς [τ]ῶντῶν νόμων τ̣ά̣[ξε]ω̣ςτάξεως ∼τιχείζει∽τειχίζει χαρακτηρίζει το̣ῦ̣τοτοῦτο τὸ νῦν [φ]ο̣ιτῆσανφοιτῆσαν εὐτύχημα τῷ Θηβαίων ἔθνει . S-3 θεσπίσα̣ι̣θεσπίσαι γ̣ὰργὰρ εὐτυχῶς κατηξίωσεν διὰ θείου πραγματικοῦ τύπου
4 [ἐνίδρυσθαι]ἐνίδρυσθαι [τ]ῇτῇ Ἑρμουπολι[τῶ]ν̣Ἑρμουπολιτῶν πόλει ἀριθμὸν τῶν εὐκαθο̣σιωτῶνεὐκαθοσιωτῶν Ν̣ο̣υ̣μιδῶνΝουμιδῶν Ἰουστινιανῶν , ἀνδρῶν πεντακοσίων ὀκτὼ|num:508| , πρὸς παραφυλακὴν τῆς Θηβαίων ἐπαρχείας καὶ
5 [πρὸς]πρὸς [ἐκδί]ωξινἐκδίωξιν πάσης β̣[α]ρβαρικῆςβαρβαρικῆς [ἐπ]ι̣δρομῆςἐπιδρομῆς , καὶ σ̣ί̣τησειςσίτησεις α̣ὐ̣[τ]ο̣ῖςαὐτοῖς χορηγεῖσθαι προσέταξεν . S-4 τὴν γὰρ τοιαύτην ἀγ̣α̣θὴνἀγαθὴν καὶ προνοητικὴν διοίκησιν πέρατι π[α]ρ̣αδοῦναιπαραδοῦναι
6 [προστέτακτα]ι̣προστέτακται ἐνδ̣ο̣ξότατ[ος]ἐνδοξότατος κ̣όμεςκόμες Πλου̣τ̣ῖ̣νοςΠλουτῖνος , ἀνὴρ τῇ εὐσεβεῖ τα[ύτῃ]ταύτῃ ∼πολι̣τ̣ίᾳ∽πολιτείᾳ χρήσιμος γεγονὼς , καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς πράγμασιν εὐδόκι̣μ̣ο̣ςεὐδόκιμος φανεὶς , ὡς καὶ μεμαρτύρη[τα]ιμεμαρτύρηται
7 [παρὰ]παρὰ [τῆς]τῆς [κρα]τ̣ούσηςκρατούσης τύχη̣[ς]τύχης [κ]αὶκαὶ τῆς ὑψηλοτάτης καθέδρας , ὅστ[ις]ὅστις [ἐ]κ̣ἐκ πρ̣οοιμίωνπροοιμίων τῆς αὐτοῦ ἀφ⋰ί⋱ξεωςἀφίξεως ἔδειξεν τὸ [φύ]σειφύσει προ̣σὸνπροσὸν τῇ αὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ ἐνδοξότητι πρᾷο̣ν̣πρᾷον τὸ λυ[σι]τ̣ε̣λ̣οῦνλυσιτελοῦν
8 [ἑκάστῳ]ἑκάστῳ [ἁῄἂἆ]κοπῶνἁῄἂἆκοπῶν . S-5 θ[ελήσ]α̣τεθελήσατε τοίνυν , τοῦτο τὸ δικ[ασ]τ̣ι̣κὸνδικαστικὸν πρό[σταγ]μαπρόσταγμα δε̣χ̣[ό]μ̣ε̣[νο]ιδεχόμενοι , χορηγῆσαι τοῖς πρ̣ο̣δ̣ηλωθεῖσιν̣προδηλωθεῖσιν ε̣ὐκ[αθ]ο̣σιώτοιςεὐκαθοσιώτοις Νουμίδοις Ἰουστινιανοῖς , διὰ Βηρυλλᾶ
9 [τοῦ]τοῦ ❨[καθωσιω]μ̣ένο(υ)❩καθωσιωμένου αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν [ὀ]πτίονοςὀπτίονος , εἰς ἄνδρας πεντακοσίους [ὀκτ]ὼ|num:508|ὀκτὼ|num:508| τε̣λ̣[ο]ῦσιντελοῦσιν , ὑπὲρ μηνὸς σεπτεμβρίου καὶ ὀκτω̣βρ[ίο]υ̣ὀκτωβρίου κ̣α̣ὶ̣καὶ νοεμβρίου καὶ δεκεμβρίο̣υ̣δεκεμβρίου τῆς παρούσης
10 [δωδεκάτης]δωδεκάτης ἐπινεμ[ήσε]ω̣ςἐπινεμήσεως , ἀκολ̣[ούθ]ω̣ςἀκολούθως τῇ ὑποτ[ετ]αγμένῃὑποτεταγμένῃ γν̣[ώσ]ειγνώσει , εἰδότ̣εςεἰδότες ὡς εἰ κατά τι ῥᾳθυμία τις παρακ̣ο̣λ̣ουθ[ήσ]ῃ̣παρακολουθήσῃ , οὐκ|g:apostrophe| ἐκτὸς ἔσεσθε δικαστικῆς κινήσεως ·
11 S-6 [διὰ]διὰ [γὰρ]γὰρ [τοῦτ]οτοῦτο |vac:?| [ἐκ]ἐκ [τά]ξ̣ε̣ω̣ς̣τάξεως [ἀ]πέσ̣[τ]αλτα[ι]ἀπέσταλται |g:chirho| ⊰legilegi
12 legi⊱legi
13 |g:stauros|
14 |g:monogram|
15 [το]ῖ̣ς̣τοῖς ἀπὸ κώ[μης]κώμης [Ἀφροδίτ]η̣ςἈφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ [Ἀν]ται[οπο]λίτου̣Ἀνταιοπολίτου |g:chirho|
1 |g:chirho| χρὴ ἐκ τῆς ὑμετέρας κώμης τὸ ❨ὑποτεταγμέ(ον)❩ὑποτεταγμέον μέτρον ἀπαιτηθῆναι καὶ
2 παρασχεθῆναι τοῖς ❨γενναιοτ(ά)τ(οις)❩γενναιοτάτοις Νουμίδοις ⋰Ἰ⋱ουστινιανοῖςἸουστινιανοῖς , διὰ Βηρυλλᾶ
3 τοῦ ∼❨καθοσιωμέ(νου)❩∽καθωσιωμένου αὐτῶν ❨ὀπτί(ωνος)❩ὀπτίωνος , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ μηνὸς σεπτεμβρίο⸢υ⸣σεπτεμβρίου καὶ ὀκτω̣βρίο⸢υ⸣ὀκτωβρίου και
4 νοεμβρίο⸢υ⸣νοεμβρίου καὶ δεκεμβρίο⸢υ⸣δεκεμβρίου τῆς παρού[σης]παρούσης δωδεκάτης ἐπινεμήσεως
5 ἀπρο̣κρίτωςἀπροκρίτως , ἄχρι κομιδῆς τοῦ εὐτυχ[εστάτ]ουεὐτυχεστάτου προδηληγάτο̣υ̣προδηληγάτου τ̣ῆςτῆς αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς
6 δωδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος . S-7 δηλαδὴ̣δηλαδὴ τῆς καταβολ[ῆ]ςκαταβολῆς ❨γι̣γ̣νομέ(νης)❩γιγνομένης τὰ̣ςτὰς ❨φορμα̣ρ̣(ίας)❩φορμαρίας ❨κομίζ(εσθε)❩κομίζεσθε .
7 S-8 ❨σίτο(υ)❩σίτου ∼⊰m⸢o⸣⊱∽μόδιοι σμγ|num:243| γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick| ❨[οἰ]νοκρ(έου)❩οἰνοκρέου Βϡιϛ|num:2916|
8 ❨οὕ(τως)❩οὕτως
9 τῷ ❨ὀπτί(ωνι)❩ὀπτίωνι ❨σί̣τ̣ο̣(υ)❩σίτου ∼⊰m⸢o⸣⊱∽μόδιοι σκ|num:220| ❨οἰνοκρ(έου)❩οἰνοκρέου Βχνα|num:2651|
10 τῷ ❨αὐτ(ῷ)❩αὐτῷ ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨δηπ(ουτάτου)❩δηπουτάτου ❨σίτο(υ)❩σίτου ∼⊰m⸢o⸣⊱∽μόδιοι ζ|num:7| ❨οἰν[κρ(έου)]❩οἰνκρέου πη|num:88|
11 τῷ δημοσίῳ ❨σίτο(υ)❩σίτου ∼⊰m⸢o⸣⊱∽μόδιοι ιϛ|num:16| γ|num:1/3_tick| ❨οἰνοκρ(έου)❩οἰνοκρέου ροζ|num:177|