Sematia

p.cair.masp.3.67314.xml

TM: 18441HGV: 18441Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:20| ἀ̣π̣οβιώσε̣ω̣[ς]ἀποβιώσεως |gap:15|
2 τὸ ∼ἐ̣ν̣ο̣ίκειον̣∽ἐνοίκιον τ[ῆς]τῆς |gap:3|η̣[ς]|gap:3|ης οἰκίας τῆς δια[κειμένης]διακειμένης [ἐπὶ]ἐπὶ [ταύτης]ταύτης [τῆς]τῆς
3 Ἀντινο[έων]Ἀντινοέων π̣ό̣λεως̣πόλεως ἀ̣ναλα̣[βεῖν]ἀναλαβεῖν [καὶ]καὶ [ἐμοὶ]ἐμοὶ [τῇ]τῇ [μητρὶ]μητρὶ [ὑμῶν]ὑμῶν
3-4 [ἀπὸ]∤δο[ῦ]ν̣αιἀπὸ∤δοῦναι
4 εἰς τὴ̣ν̣τὴν ∼π̣α̣ρ̣α̣μ̣υ̣θεία̣ν̣∽παραμυθίαν τ̣ο̣ῦτοῦ ἐ̣[μοῦ]ἐμοῦ χ̣ρ̣έου̣ς̣χρέους , ἀλλ̣[ὰ]ἀλλὰ [ταύτης]ταύτης
5 τὴν αὐθεντε̣ίαναὐθεντείαν [πᾶσ]ανπᾶσαν καὶ δεσπ̣ο̣τ̣ε̣ί̣α̣ν̣δεσποτείαν ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ἕξ̣εινἕξειν [ἀδιανεμήτως?]ἀδιανεμήτως
6 μετʼ ❨ἐ̣μ̣ο̣(ῦ)❩ἐμοῦ ε̣ἰ̣ς̣εἰς |gap:8|κ̣|gap:4||gap:3||gap:8|κ|gap:4||gap:3| ἑ̣ξ̣[ῆς]ἑξῆς [ἅπα]ν̣ταἅπαντα [καὶ]καὶ [διηνεκῆ]διηνεκῆ
7 χρόνον κ̣α̣ὶ̣καὶ τὸ̣[ν]τὸν [τῆς]τῆς ἐ̣[μῆ]ς̣ἐμῆς ζωῆ̣ςζωῆς ω̣|gap:?|ω|gap:?|
8 πρὸς ἐμὲ μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ [τοῦ]τοῦ [ὑμ]ῶ̣[ν]ὑμῶν [π]α̣τρ̣ὸςπατρὸς ὥσ̣[τε]ὥστε [τὴν]τὴν [συγκομιδὴν]συγκομιδὴν [αὐτῆς]αὐτῆς
9 ἤτοι παν̣τοί̣[αν]παντοίαν [πρόσ]οδονπρόσοδον ∼κ̣α̣θ̣ʼ∽κατʼ [ἔτ]οςἔτος , μ̣ετ̣|gap:?|μετ|gap:?|
10 τ̣ῶντῶν ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου δ̣η̣μο̣σίωνδημοσίων διακειμέν[ου]διακειμένου [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς [κώμης]κώμης |gap:?|
11 [τοῦ]τοῦ ❨Ἑρμο(υ)πολίτο(υ)❩Ἑρμουπολίτου ❨νομ̣ο̣(ῦ)❩νομοῦ , [πᾶσαν]πᾶσαν δ̣ὲ̣δὲ τὴν περιτ̣[τευομένην]περιττευομένην [πρόσοδον]πρόσοδον
12 ❨το(ῦ)❩τοῦ αὐ̣τ̣ο̣[ῦ]αὐτοῦ καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ἄλλου ❨χωρίο̣(υ)❩χωρίου , ἐ̣[ξ]ἐξ οὗ καὶ κο̣[μίζομεν]κομίζομεν [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [οἴνου]οἴνου
13 κάδους ἕκατον ❨τετραξε̣[σ]τ̣ι̣α̣ί̣ο(υ)❩ςτετραξεστιαίους , κ̣αὶκαὶ τὸ[ν]τὸν π[άντα]πάντα [ληφθησόμενον]ληφθησόμενον
14 ἐξ ἑκατέρου ❨το̣(ύ)[τ]ο̣(υ)❩τούτου λη[μμ]α̣τ[ι]σμὸν̣λημματισμὸν δ̣ι̣αιρεθ̣ῆ̣ν[αι]διαιρεθῆναι [μεταξὺ]μεταξὺ [ἡμῶν]ἡμῶν
15 ἀλλήλων , εἰς ἐμὲ μ[ὲ]νμὲν τ̣ὴ̣ντὴν μητέρα ⋰ὑ⋱[μῶν]ὑμῶν [περιελθεῖν]περιελθεῖν [μέρος]μέρος
16 τρίτον δωδ[έκατον]δωδέκατον , εἰς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς δὲ τοὺ̣ς̣τοὺς ⋰υ̣⋱ἱ[ούς]υἱούς [μου]μου [τοὺς]τοὺς [πέντε][|num:5|]πέντε|num:5| [τὸν]τὸν
17 ἀρ[ι]θμ̣ὸνἀριθμὸν [τὴν]τὴν [⋰ἰ⋱δίαν]ἰδίαν μοῖραν ⸢εἰς⸣εἰς η|gap:16| [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ
17-18 [διὰ]∤τ̣υ̣π̣[ωθ]έ̣ν̣τ̣α̣διὰ∤τυπωθέντα
18 [νῦν]νῦν [παρʼ]παρʼ [ἡμῶν]ἡμῶν [ἀλλήλων]ἀλλήλων |gap:?|
19 εἰς τὸ δύο|num:2| ε̣|gap:8|ε|gap:8| [ὑπου]ρ̣γῆσαιὑπουργῆσαι τ̣[ῷ]τῷ [προειρημένῳ]προειρημένῳ [μου]μου
20 ἐτ[η]σίῳἐτησίῳ ∼πικουλί̣ῳ̣∽πεκουλίῳ κ̣[α]ὶ̣καὶ [τ]ῷ̣τῷ χ̣[ρ]έειχρέει ❨μο(υ)❩μου , μὴ δυ̣ν̣[α]μ̣έ̣νο̣υ̣ς̣δυναμένους [ὑμᾶς]ὑμᾶς
21 μήτε δυνησομένους ἀμ̣ελείᾳἀμελείᾳ τινὶ ὑπερθέσε̣[ι]ὑπερθέσει κ̣[ατʼ]κατʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ
22 χρήσασθαι περὶ τὴν ❨το(ύ)των❩τούτων [ἀ]π̣⸢ό⸣δοσινἀπόδοσιν , ἀλλὰ ἐ̣ν̣ε̣[χομένους]ἐνεχομένους
23 διόλου μετὰ τ[ῶν]τῶν [ὑμῶν]ὑμῶν ἀεὶ κληρο[ν]ό̣μ̣ωνκληρονόμων τῇ̣τῇ ❨τ̣ο̣(ύ)❩τ̣ω̣ν̣τούτων κ̣[αθαρῶς]καθαρῶς [καὶ]καὶ
24 εὐ[γνωμ]όνω̣ςεὐγνωμόνως ἀ̣π̣ο̣δόσ̣ει̣ἀποδόσει δίχα ο̣ἵ̣α̣ςοἵας [δή]ποτ̣εδήποτε ἀμφ̣[ιλογίας]ἀμφιλογίας [καὶ]καὶ
25 κρί̣σεωςκρίσεως ❨κ(αὶ)❩καὶ δίκης καὶ οἵας δήποτε̣δήποτε εὑ̣ρ[ησ]ιλογίαςεὑρησιλογίας κα[ὶ]καὶ [περιγραφῆς]περιγραφῆς
26 ❨νόμ̣ο̣(υ)❩νόμου . S-2 καὶ εἰ σύμβῃ [ἐ]μὲἐμὲ ἐμ̣πεσεῖνἐμπεσεῖν εἰς ἀρρωσ[τία]νἀρρωστίαν εἰς [νόσον]νόσον [ἢ] [εἰς]εἰς
27 [ἐμφ]α̣ν̣έστερονἐμφανέστερον γῆρας , [μὴ]μὴ [παρορᾶν]παρορᾶν [❨μο(υ)❩]μου [μ]ή̣[τε]μήτε |gap:12| [ἀλλὰ]ἀλλὰ
28 θ̣ά̣[λπ?]ει[ν?]θάλπειν [μ]εμε ἐκ τῆς οἷον εἰκ[ὸ]ςεἰκὸς γ̣ινομένη[ς]γινομένης μ[οι]μοι ∼[παρμυθείας]∽παραμυθίας [καὶ]καὶ
29 ❨πεκουλ̣ί̣ο̣(υ)❩πεκουλίου ἀκαταφρονήτ̣ω̣ςἀκαταφρονήτως . S-3 καὶ εἰ δέοι ⋰ὑ̣⋱[μᾶς]ὑμᾶς [εἰς]εἰς [ἔκτισιν]ἔκτισιν [❨ἄλλο(υ)❩]ἄλλου [τινὸς]τινὸς
30 χρέους ἐκπ[οι]ῆ[σαι]ἐκποιῆσαι τὰ εἰρημένα χωρία , ἐμ̣[οὶ]ἐμοὶ [μέντοι]μέντοι [δώσεσθε]δώσεσθε
31 τὸ ⋰ὑ⋱πολειφθη[σό]μενονὑπολειφθησόμενον τίμημα μετὰ τὴν ἀπο[πλήρωσιν]ἀποπλήρωσιν [τοῦ]τοῦ [ἐμοῦ]ἐμοῦ
32 χρέους ❨κεφαλα⋰ί⋱ο(υ)❩κεφαλαίου τε καὶ τόκων καὶ συνη̣[θειῶν]συνηθειῶν |gap:?|
33 τοῦτο εἰς τὸ ❨εἰρ̣ημ[(ένον)]❩εἰρημένον ∼ληγ̣ᾶ̣δόν∽ληγᾶτόν ❨μο(υ)❩μου κ[αὶ]καὶ [ἐτήσιον]ἐτήσιον [πεκούλιον]πεκούλιον [μετὰ]μετὰ [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τῆς]τῆς
34 ❨ἀνηκο(ύ)σης❩ἀνηκούσης [μο]ί̣[ρας]μοίρας |gap:2|η̣γ̣|gap:2|κα|gap:?||gap:2|ηγ|gap:2|κα|gap:?|
1 εκα̣τ̣|gap:?|εκατ|gap:?|
2 ❨το(ύ)τ[ο(υ)]❩τούτου ⋰ὑ⋱μ[ῖ]ν̣ὑμῖν απ̣|gap:?|απ|gap:?|
3 κα̣[τʼ]κατʼ [ἐ]κλογιστί̣α̣ν̣ἐκλογιστίαν π̣|gap:1||gap:4|απ|gap:1||gap:4|α ἤγ̣ο̣[υ]νἤγουν ἐπιδοῦ[ναι]ἐπιδοῦναι [τοῦτο]τοῦτο [ἄλλῳ]ἄλλῳ [τινὶ]τινὶ
4 αἱρετῷ ἀνδρὶ̣ἀνδρὶ εὐσεβεῖ , ὀφε̣[ί]λοντιὀφείλοντι ❨το(ῦ)το❩τοῦτο ἔχειν κ̣[αὶ]καὶ [παραφυλάττειν]παραφυλάττειν
5 παρʼ ἑαυτῷ , χορηγοῦντί̣χορηγοῦντί ⸢μο̣[ι]⸣μοι τὸ α[ὐ]τ̣ὸαὐτὸ ἐ̣τ̣ήσιονἐτήσιον καὶ ἄπτω[τον]ἄπτωτον [ληγᾶτόν]ληγᾶτόν
6 ❨μο(υ)❩μου , ἀκολούθως τῇ̣τῇ σ̣ὺ̣νσὺν τούτῳ γιν[ομ]ένῃ̣γινομένῃ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ πρ|gap:11|
7 |gap:4|κ̣|gap:2|η̣|gap:4||gap:4|κ|gap:2|η|gap:4| ἐξέσται δὲ ὡσα[ύτως]ὡσαύτως κ[αὶ]καὶ [τὴν]τὴν [πρ]ο̣ειρη[μένην]προειρημένην [οἰκίαν]οἰκίαν ,
8 |gap:2|τ̣|gap:4||gap:2|τ|gap:4| διακειμέ̣[νην]διακειμένην ἐ̣[π]ὶ̣ἐπὶ ῥ̣ύμη̣ςῥύμης [τ]ῆ̣ς̣τῆς ἁγίας ἐκκλ̣[η]σ̣ίαςἐκκλησίας ταύ̣τ̣[ης]ταύτης [τῆς]τῆς [κώμης]κώμης ,
9 ❨καλουμ̣ε(ν…?)❩καλουμεν… Πτα⋰ι̣⋱|gap:1|Πται|gap:1| ε̣πεμ|gap:?|επεμ|gap:?|
10 ἀπονεμεθῆναι στεγανό̣[μ]ι̣ο̣ν̣στεγανόμιον [Μ]αρίᾳ̣Μαρίᾳ [τ]ῇ̣τῇ εὐγεν[εστάτῃ]εὐγενεστάτῃ [μου]μου
11 ἀδελφῇ ἄχρι τ̣ῆ̣ςτῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ χρέους α̣[ὐτ]ῆςαὐτῆς ἀποδόσεω̣[ς]ἀποδόσεως [❨κεφαλαίο(υ)❩]κεφαλαίου [τε]τε [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τόκων]τόκων
12 καθὰ κεχρεώστηται παρʼ ὑ̣μ̣ῶνὑμῶν ἀναντιρρήτ̣ωςἀναντιρρήτως , ❨ἐ̣μ̣ο(ῦ)❩ἐμοῦ [μὴ]μὴ [δυναμένης]δυναμένης
13 μήτε δυνησομέν̣[ης]δυνησομένης π̣ώ̣π̣ο̣τεπώποτε ἀ̣[ντ]ιλέξαιἀντιλέξαι ⋰ὑ⋱μῖ[ν]ὑμῖν [ἢ] [ἀντιποιεῖσθαι]ἀντιποιεῖσθαι
14 εἰς τὰ προγεγρα[μμένα]προγεγραμμένα [π]άνταπάντα κ̣[α]θ̣ʼκαθʼ οἷον̣οἷον δήποτ̣ε̣δήποτε [τρόπον]τρόπον [,], [μήτε]μήτε
15 ἐνάξαι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν περὶ ❨το(ύ)των❩τούτων ἐν δικαστηρ̣ί̣ῳ̣δικαστηρίῳ ο̣ἱ̣[ῳδήποτε]οἱῳδήποτε [ἢ] [καὶ]καὶ
16 ἐκτὸς δικ[αστηρίου]δικαστηρίου [,], [μικροῦ]μικροῦ [ἢ] [μ]ε̣[γ]ά̣λ̣[ου]μεγάλου ⸢με⸣με |gap:?|
1 καιρ̣ῷκαιρῷ χρόν[ῳ]χρόνῳ [.]. S-4 [καὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ [τούτοις]τούτοις [ἐπωμοσάμεθα]ἐπωμοσάμεθα [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις
2 ἐπ[ὶ]ἐπὶ [πρ]οστίμῳπροστίμῳ ἐ[πὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [παραβ]άτ̣ηνπαραβάτην ἕκ[αστον?]ἕκαστον [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν
3 ποινὴν τῆς πα̣ρ̣[α]β̣ά[σεως]παραβάσεως [❨το(ῦ)❩]τοῦ ❨[ὅ]ρ̣κο̣(υ)❩ὅρκου ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ ν[ομισμάτων]νομισμάτων
4 τεσσάρων εὐστάθ̣[μων]εὐστάθμων [,], [μετὰ]μετὰ [καὶ]καὶ τ̣[οῦ]τοῦ ἄκοντα κ[αὶ]καὶ [ἀνωφ]ελ[ῆ]ἀνωφελῆ
5 ἐμμεῖναι τὸν ἀγνω̣μ̣ονῆσαιἀγνωμονῆσαι [καὶ]καὶ [παρα]β̣ῆ̣ν̣αιπαραβῆναι ἐθελήσο̣[ντα]ἐθελήσοντα
6 τὰ̣τὰ ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [❨το(ύ)❩]τού [τ]οις̣τοις ἅπασι δεδογμέν[α]δεδογμένα σ̣ύ̣[μφωνά]σύμφωνά [τε]τε [κα]ὶ̣καὶ ἐγκείμεν[α]ἐγκείμενα
7 τ̣ῇ̣τῇ ∼παρ̣⊢ό⊣σᾳ∽παρούσῃ [ὁ]μ̣ολογίᾳὁμολογίᾳ . S-5 ❨ἀνθ̣ομολ̣ογο(ῦ)❩μ̣ε̣ν̣ἀνθομολογοῦμεν καὶ ἡ̣μ̣ε̣ῖςἡμεῖς οἱ προγ[εγρα]μμέν[οι]προγεγραμμένοι
8 κατʼ ∼οὔνομα∽ὄνομα ὁμογνήσιοι ἀδελ̣φ̣[οὶ]ἀδελφοὶ κα̣ὶ̣καὶ υ̣[ἱοί]υἱοί ❨σ̣ο(υ)❩σου π[έντε][|num:5|]πέντε|num:5| [τὸν]τὸν [ἀριθμὸν]ἀριθμὸν ,
9 ἑτοίμως ἔχειν ἡμεῖς τε καὶ κληρονόμοι ἡμῶν π̣αντοῖο[ι]παντοῖοι
10 ὀμνύντες τὸν προρηθέντα φρικωδέ̣[σ]τατ̣[ο]νφρικωδέστατον ἐ̣[κ]π̣λη[ρωτικὸν]ἐκπληρωτικὸν [ὅρκον]ὅρκον ,
11 ἀ̣μ̣ετα̣μελήτῳἀμεταμελήτῳ δικαίῳ [σ]κοπῷσκοπῷ καὶ τρό̣π[ῳ]τρόπῳ , π̣ᾶσανπᾶσαν εὔν[οιάν]εὔνοιάν [τε]τε
12 καὶ ∼εἰλεικρινῆ∽εἰλικρινῆ ἀγάπην φι̣λ̣[ο]μ̣ητ̣[ο]ρίαςφιλομητορίας ἐνδείξα̣[σθαι]ἐνδείξασθαι [παντελῶς]παντελῶς
13 εἰς σὲ τὴ̣ντὴν προσφ̣ι̣λ̣ε̣[στάτη]νπροσφιλεστάτην ἡμῶν μητέρα Ἀστ̣ε̣[ρίαν]Ἀστερίαν [,], [ἥνπερ]ἥνπερ
14 εὐχόμεθα ζῆν καὶ ⋰ὑ⋱γιαίνεινὑγιαίνειν ἐπὶ μήκιστον ⸢βίον⸣βίον , π[αρέξειν]παρέξειν [τέ]τέ [σοι]σοι [καθʼ]καθʼ
15 ἕκα̣σ̣το̣νἕκαστον ἔτ̣ο̣ς̣ἔτος ἀπὸ τῆς προσημαν̣[θ]είσηςπροσημανθείσης προθε̣[σμίας]προθεσμίας [τοῦ]τοῦ |gap:?|
16 μηνὸς τῆς σὺν ❨Θ(ε)ῷ❩Θεῷ μετ|g:apostrophe|εισιού̣[ση]ς̣μετ|g:apostrophe|εισιούσης τετάρτης ἐπ̣ι̣ν̣[εμήσεως]ἐπινεμήσεως ,
17 ∼ἀνελλε̣ι̣πῶς∽ἀνελλιπῶς ἐφ̣ʼἐφʼ ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ἡ[μῶν]ἡμῶν [,], [τὸ]τὸ [❨εἰρημέ(νον)❩]εἰρημένον
18 ∼[λ]η[γᾶδον]∽ληγᾶτον καθ̣[ὰ]καθὰ π̣ρ̣[οείρηται]προείρηται [ἤτοι]ἤτοι πε̣κού[λι]ο̣[ν]πεκούλιον η̣|gap:10|η|gap:10|
19 συν⋰ι⋱ὸ̣ν̣συνιὸν εἰς χρυσοῦ̣χρυσοῦ [κεράτια]κεράτια [ἑξ]ήκο̣ν[τα]ἑξήκοντα [τῷ]τῷ [δημοσίῳ]δημοσίῳ [ζυγῷ]ζυγῷ
20 ❨Ἀντινόο̣(υ)❩Ἀντινόου τε κ[αὶ]καὶ [ἑκάστου]ἑκάστου τ̣ὴ̣ντὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν μοῖρα[ν]μοῖραν [ἀπολογουμένου]ἀπολογουμένου ,
21 ❨το(ῦ)τʼ❩τοῦτʼ ἔστι κεράτια δώδεκα|num:12| , τ̣ῶ̣ντῶν π̣έν̣τε|num:5|πέντε|num:5| κληρον[όμων]κληρονόμων [τῶν]τῶν [σου]σου
22 τέκνων ἅμα τε ❨[ὁ]μολογο(ύ)❩ντω̣νὁμολογούντων , ἑκ̣άστο̣υἑκάστου ἡμῶν ἐνεχ[ο]μ̣[έν]ο̣[υ]ἐνεχομένου [τῇ]τῇ
23 δόσει ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨⋰ἰ⋱δίο(υ)❩ἰδίου μέρους ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος , κινδύν[ῳ]κινδύνῳ κ[α]ὶκαὶ [π]όρῳπόρῳ ❨α̣ὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ καὶ τιμ̣[ῇ]τιμῇ
24 τῆς παντοίας ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως , γενικ̣ῶςγενικῶς καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς , ἐνε̣χ̣[ύρου]ἐνεχύρου
25 λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱πο̣θήκηςὑποθήκης δ̣ικ̣[αίῳ]δικαίῳ , ε̣[ὐ]γ̣[νω]μ̣όνωςεὐγνωμόνως κ[α]ὶκαὶ πληρωτι̣κ̣[ῶς]πληρωτικῶς ,
26 ἀποδοῦναί σοι τὸ αὐτὸ ∼ληγᾶδον∽ληγᾶτον ἐκ πλ̣ήρουςπλήρους καὶ μὴ ἀ̣θ̣[ετῆσαι]ἀθετῆσαι
27 καθʼ ο⋰ἷ⋱ονοἷον δήποτε τρόπον , μήδε μὴν ἐν ∼μακ[ρ]ωγηρα⋰ι⋱ῇ∽μακρογηραιᾷ [σου]σου
28 παρόψεσθαι , ἀλλὰ εἰκότως γηροβο̣σκεῖσθ[α]ιγηροβοσκεῖσθαι π̣α̣ρ̣η̣[γορεῖσθαι]παρηγορεῖσθαι
29 καὶ νοσοκομεῖσθαι ἐπὰν σ[ύ]μ̣[β]ῃσύμβῃ μ̣α̣λ̣α̣κίαμαλακία τ̣[ις]τις [ἢ] [ἀρρωστία]ἀρρωστία
30 τις̣τις ἀκα̣τ̣αφρονήτωςἀκαταφρονήτως . S-6 καὶ εἰ ἀγνωμοσύνη περὶ ❨το̣(ύ)❩[των]τούτων ❨ὅλ̣ω̣(ν)❩ὅλων
31 κα̣ὶ̣καὶ περ̣ὶ̣περὶ π̣άντωνπάντων τῶν καταλογάδην ❨προδι̣ο̣μολογηθέντω(ν)❩προδιομολογηθέντων
32 παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ χρησαίμεθα , παρέξωμεν καὶ ἡμ̣ε̣ῖ̣ς̣ἡμεῖς [ἀναμφιβό]λ̣ω̣ς̣ἀναμφιβόλως δ̣ίχαδίχα κρίσεως
33 καὶ δίκης τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον πρόστιμον μετὰ τὴν ποινὴν τῆς παρα[βάσεως]παραβάσεως
34 ❨[τ]ο(ῦ)❩τοῦ ❨[ὅ]ρκο(υ)❩ὅρκου . S-7 καὶ ὅτι τὸ λῆμμα τῶν χωρίων εἰς ἡμ̣[ᾶς]ἡμᾶς κα[τὰ]κατὰ [τὸν]τὸν
35 προτεταγμένον μερισμὸν στέλλεται ἑκάστῳ |gap:10|
36 ἁπλῶς̣ἁπλῶς κα̣ὶ̣καὶ πᾶσαν τάξιν καὶ διαστολὴν ἑκάσ̣τ̣[ην]ἑκάστην |gap:8|
37 κ̣[α]ὶ̣καὶ [συντ]ά̣γματοςσυντάγματος ἐκ συμφώνων ποιήσω[μ]ενποιήσωμεν εἰς |gap:4|
38 καὶ πληρώσωμεν σαφῶς ἐπ̣ὶἐπὶ τ̣ῷ̣τῷ [α]ὐ̣τ̣[ῷ]αὐτῷ προσ̣[τ]ίμῳπροστίμῳ , καὶ [πόρῳ]πόρῳ
39 καὶ κινδύνῳ ⸢τῆς⸣τῆς ἑκάστου ἡμῶν ❨περιο(υ)❩σίαςπεριουσίας , πραγμά[τω]ν̣πραγμάτων συνκο̣[ινωνίας]συνκοινωνίας
40 τιθέμεθά σοι ἐν ὁμονοίᾳ ἀμεταθέτοις πᾶσιν τρ[ό]ποιςτρόποις [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ
41 ∼παρ⊢ό⊣σᾳ∽παρούσῃ ἐνωμότῳ ὁμολογίᾳ , ἧς τὸ γράμμα κύρι̣[ον]κύριον [ἔσται]ἔσται [❨κ(αὶ)❩]καὶ [βέβαιον]βέβαιον
42 ❨πα[ν]ταχο(ῦ)❩πανταχοῦ ❨π̣ρ̣οφερόμε(νον)❩προφερόμενον , μεθʼ ❨⋰ὑ⋱πογραφ(ῆς)❩ὑπογραφῆς τῶν ἐ[ξ]ἐξ ἡ̣μῶν̣ἡμῶν [❨ὑπ(έρ)❩]ὑπέρ [τε]τε [αὐτῶν]αὐτῶν
43 καὶ τ̣ῶ̣ν̣τῶν [❨γράμμ(ατα)❩]γράμματα [μ]ὴμὴ εἰδότων ὑπογραψάντων , καὶ ❨σηνηθῶ(ν)❩σηνηθῶν
44 μαρτύρων , πα̣ρ̣ʼπαρʼ ὧν παρόντες ἐπε̣ρ̣[ωτηθέντες]ἐπερωτηθέντες [οἱ]οἱ ἀφʼ ἑκατέρ̣[ου]ἑκατέρου
45 ❨μέρο(υ)ς❩μέρους ὡμολογήσαμεν ταῦθʼ οὕτως ἔχε̣ι̣νἔχειν δώσειν ποιε̣ῖ̣[ν]ποιεῖν
46 φυλάτ|g:apostrophe|τειν ἐμμένειν εἰς πέρα̣[ς]πέρας [ἄγ]ε̣ι̣ν̣ἄγειν , ⋰ὑ⋱ποθέμ̣[ε]νοιὑποθέμενοι δ̣ὲ̣δὲ [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις
47 πρὸς πίστιν καὶ ἀσφάλειαν πάν[τα]πάντα τ̣[ά]τά [τ]ετε νῦν [ὄντα]ὄντα [❨κ(αὶ)❩]καὶ [ἐσόμενα]ἐσόμενα
48 ἡμῖ̣[ν]ἡμῖν πρ̣[άγματ]απράγματα γενικῶς ❨κ(αὶ)❩καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς , ❨ἐ[ν]εχύρο(υ)❩ἐνεχύρου λ̣ό⸢❨γ(ῳ)❩⸣λόγῳ ❨[κ](αὶ)❩καὶ ⋰ὑ⋱ποθή̣[κης]ὑποθήκης
49 [δι]κ̣αίῳδικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης |g:rho-cross|