Sematia

p.cair.masp.3.67313.xml

TM: 36530HGV: 36530Date: 501 – 600Place: Arabon (Arsinoites) oder Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:2_lines| |gap:20| ἐπ̣ειδ̣[ὴ]ἐπειδὴ |gap:?|
2 [καὶ]καὶ [μετὰ]μετὰ [τὸ]τὸ [αὐτοὺς]αὐτοὺς [τὸν]τὸν [ἑαυτῶν]ἑαυτῶν βίον ἀπ̣ολ̣[ει]του̣[ργῆσαι]ἀπολειτουργῆσαι ,
3 |gap:2||gap:2|κ̣ατα̣λ̣εῖψ̣[αι]|gap:2||gap:2|καταλεῖψαι [ἀδι]α[νεμήτως]ἀδιανεμήτως [τὴν]τὴν πᾶσαν αὐτῶν π[εριουσίαν]περιουσίαν
4 ἔν̣ἔν [τε]τε τῷ̣τῷ ἀ̣[γ]ρ̣ῷἀγρῷ τ̣ῆ̣ς̣τῆς [ἡ]μ̣ῶ̣[ν]ἡμῶν [κώμης]κώμης Ἀ̣ράβωνἈράβων καὶ ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [τῆ]ς̣τῆς ❨[Ἀντ]ι(νοέων)❩Ἀντινοέων [πόλεως]πόλεως ,
5 κ̣[α]ὶ̣καὶ μέρο̣[ς]μέρος ο̣ἰ̣[κ]ήμα̣τ̣[ο]ς̣οἰκήματος δ̣[ι]ακειμ[έν]ο⸢υ⸣διακειμένου ἐπὶ τῆς αὐτῆ[ς]αὐτῆς ❨[Ἀ]ν̣τ̣ι̣(νοέων)❩Ἀντινοέων πόλ[εω]ςπόλεως ,
6 ἔκ̣ἔκ [τε]τε κ̣[ινητῶ]ν̣κινητῶν κ[α]ὶ̣καὶ [ἀκιν]ήτωνἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτω̣ναὐτοκινήτων πραγμάτων
7 κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣|gap:2|π|gap:2| [διῃρησά]μεθαδιῃρησάμεθα εἰς ἑαυτοὺς τὰ ὠνητ[ὰ]ὠνητὰ [π]ράγματαπράγματα
8 τῶ[ν]τῶν [εἰρημέν]ω[ν]εἰρημένων [μα]καριωτάτωνμακαριωτάτων ἡμῶν γονέων ἀπὸ
9 π[ολυτιμ]ίουπολυτιμίου [μ]έχριμέχρι ε̣ὐτ̣ελ̣ο̣ῦ̣ς̣εὐτελοῦς κ̣α̣ὶκαὶ ἀσσαρίου ἑνὸς|num:1| παρ̣ὲξ̣παρὲξ
10 τ̣[ῶν]τῶν [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [ἀγρῷ]ἀγρῷ [πραγμάτων]πραγμάτων |gap:10| πα̣ρ̣[ὰ]παρὰ δι̣αφό[ρων]διαφόρων
11 |gap:1|ρ̣|gap:2|ωτ̣|gap:1|ι̣|gap:1||gap:1|ρ|gap:2|ωτ|gap:1|ι|gap:1| προσ̣[ώπων]προσώπων |gap:5| τ̣ὴ̣ν̣τὴν χειρ̣ὶ̣χειρὶ ἡμῶ̣ν̣ἡμῶν τ̣ο̣υ̣τ̣|gap:2|τουτ|gap:2|
12 |gap:2|ω̣ς̣|gap:1||gap:2|ως|gap:1| ἀ̣μ̣φ̣ο̣τ̣ε̣ρ̣|gap:10|ἀμφοτερ|gap:10| τούτων κοινῶς πα̣ρ̣ʼπαρʼ ἡ̣μῶ̣[ν]ἡμῶν
13 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:3| π̣ρ̣α̣θῆ[ναι]πραθῆναι ὃν τρόπον δυνησόμεθα
14 |gap:24| [τ]ὴντὴν τ̣ούτωντούτων τιμὴν αὐτὰ
15 τ̣ὰτὰ [πράγματα]πράγματα [διαμερισθῆναι]διαμερισθῆναι [ἐ]φ̣ʼἐφʼ ἡ̣[μ]ι̣σείαςἡμισείας μοί̣ραςμοίρας
16 δ[ι]κ̣[α]ί̣ῳ̣δικαίῳ μ̣ερι[σ]μ̣[ῷ]μερισμῷ . S-2 κ̣α̣ὶκαὶ τὰ ν[ῦν]νῦν μ̣ετὰμετὰ τ̣α̣ῦ̣ταταῦτα , ἀμφιβολίας
17 [γ]εγ̣ενη[μ]ένηςγεγενημένης με̣τ̣αξὺμεταξὺ ἡμῶν ἀ̣μ̣φοτέρωνἀμφοτέρων περὶ̣περὶ τ̣ῶ̣ντῶν ❨εἰρημέ(νων)❩εἰρημένων
18 ἐν τῷ̣τῷ [ἀ]γ̣ρ̣ῷ̣ἀγρῷ πραγμάτων τ̣ῶντῶν αὐτῶν μακαριωτάτων ἡμ̣ῶ̣νἡμῶν
19 γο̣ν̣έων̣γονέων [ἕν]ε̣κ̣ε̣ν̣ἕνεκεν τ̣οῦτοῦ τ[ελο]ῦ̣ντοςτελοῦντος κτ̣ή̣μ̣α̣τοςκτήματος εἰς τ̣ὸτὸ κωμητ̣ι̣[κὸν]κωμητικὸν
20 τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἡ̣μ̣[ῶν]ἡμῶν [κώμης]κώμης |gap:4||gap:2| ⊢ικ|gap:1|ν̣⊣ικ|gap:1|ν [ο]ὗοὗ τ̣ὴντὴν συντέ[λ]ειανσυντέλειαν
21 οὐ̣κ̣οὐκ ἠ̣[ν]ε̣[σ]χ̣[όμεθα]ἠνεσχόμεθα |gap:11| φέρειν κα̣ὶ̣καὶ ε̣ἴ̣[σ]π̣ρ̣α̣ξ̣[ιν]εἴσπραξιν [τῷ]τῷ [δημοσίῳ]δημοσίῳ
22 λόγ[ῳ]λόγῳ , κ̣[α]ὶ̣καὶ πολ̣λ[άκ]ι̣ςπολλάκις τοῦτο ἐβ̣ο̣υλήθημενἐβουλήθημεν τῷ ἀπόρῳ παρα̣χ̣ω̣ρ̣ῆσ̣α̣ι̣παραχωρῆσαι ,
23 στ̣ρ̣έφ̣ε̣[ιν]στρέφειν [τ̣ε̣]τε [οὐ]οὐ [μ]ὴνμὴν ἀλλὰ [καὶ]καὶ [τ]ὴντὴν ὑπόλοιπον κτῆσιν προ̣φά̣[σει]προφάσει
24 τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ❨α̣ὐτο̣(ῦ)❩αὐτοῦ [κτήμ]α̣τοςκτήματος , ἕως ὅτε κ[α]τὰ̣κατὰ ∼μ̣εσιτία̣ν∽μεσιτείαν τ̣ινῶντινῶν φ̣ίλω̣ν̣φίλων ,
25 ἐ̣ν̣ἐν ο̣ἷ̣ς̣οἷς |gap:1|κα̣|gap:2|ε̣ν̣ο[ς]|gap:1|κα|gap:2|ενος καὶ λαμπρό̣τα̣[τος]λαμπρότατος ἡ̣μῶνἡμῶν θεῖ[ο]ς̣θεῖος κ̣ατ[ὰ]κατὰ [μ]ητέραμητέρα
26 κύ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣κύριος ❨Κ̣ό̣λ̣λ̣[ο(υ)]❩[θ]ο̣ς̣Κόλλουθος σκρινιάριο̣ς̣σκρινιάριος , ὑ̣π̣εισήλθαμενὑπεισήλθαμεν τὴ[ν]τὴν ❨τ̣ο̣(ύ)των❩τούτων
27 δι̣ο̣ί̣κησ̣ινδιοίκησιν ἀν̣ὰ̣ἀνὰ πά̣λ̣ιν̣πάλιν κ[α]ὶ̣καὶ μ̣ε̣ρ̣ι̣σμ̣ὸνμερισμὸν τούτων δίκαιον καὶ εὐ[ά]ρ̣εσ̣τ̣ο̣ν̣εὐάρεστον
28 [φίλ]ο̣ιςφίλοις θέσθα̣ι̣θέσθαι ἀ̣λλήλοιςἀλλήλοις κατὰ τὰ δόξαντα μεταξὺ ἡμῶν
29 ἀ̣μ̣φοτ̣[έρω]ν̣ἀμφοτέρων [ἐν]ἐν [τ]α̣ύτ̣ῃταύτῃ τ̣ῇτῇ ἐγ̣γ̣ράφῳἐγγράφῳ νομίμῳ διαιρέσει ,
30 [διʼ]διʼ [ἧς]ἧς [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ [ἀμφότερος]ἀμφότερος [ἡμῶν]ἡμῶν [ἤδη]ἤδη ∼[λε]λ̣ο̣χέ[ναι]∽λελογχέναι [τὸ]τὸ [ἀν]ῆ̣κ̣ο̣ν̣ἀνῆκον
31 α̣ὐ̣τ̣[ῷ]αὐτῷ [μ]έρο̣ς̣μέρος ὡ̣ς̣ὡς ἐξῆ̣ςἐξῆς δ̣ι̣α̣τ̣[έτακται]διατέτακται [.]. S-3 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [τοίνυν]τοίνυν [ἐγὼ]ἐγὼ
32 πρ[ο]γεγρ[α]μμ[έν]ο̣ς̣προγεγραμμένος Φ[ι]λ̣ήμω[ν]Φιλήμων |gap:4||gap:1| , δ̣ι̣[ὰ]διὰ [ταύ]τ̣η̣ς̣ταύτης ἡ̣μῶνἡμῶν τ̣[ῆς]τῆς
33 δικαίας διαιρέσεως , εἰς κλῆρό̣[ν]κλῆρόν μ̣ο̣υ̣μου ∼λ̣ε̣λ̣ο̣χ̣έ̣ν̣αι∽λελογχέναι ἀπαραβά̣τ̣[ως]ἀπαραβάτως
34 καὶ ἀμετανο̣ή̣τωςἀμετανοήτως καθʼ οἷον δήποτε τρόπον χρόνον
35 τὸ κ̣τῆμακτῆμα τὸ καλούμενον Ἀπ⊢αλα⊣σίαςἈπαλασίας τὸ̣τὸ διακείμεν̣ο̣[ν]διακείμενον
36 ἐπάνω τῶν νειλῴων ⋰ὑ⋱δάτωνὑδάτων Πα⊢πνόμ̣θ̣⊣ε̣ωςΠαπνόμθεως , κατάντι̣κ̣ρ̣υ̣κατάντικρυ
37 τοῦ μονασ̣[τ]η̣ρ̣[ίου]μοναστηρίου τ̣ῆςτῆς <τῆς>τῆς ❨πανσέπτο(υ)❩πανσέπτου μ̣νημ[η]ς̣μνημης Ἄμα ⊢Τ̣απολλῶ[τος]⊣Ταπολλῶτος
38 τῆς̣τῆς α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς πεδιάδ̣οςπεδιάδος κώμης Ἀράβων̣Ἀράβων , [μετὰ]μετὰ [παν]τὸςπαντὸς αὐτοῦ
39 [τοῦ]τοῦ δ̣[ι]κ̣α̣ί̣ο̣[υ]δικαίου [καὶ]καὶ [χρ]ηστηρίωνχρηστηρίων π[ά]ντ̣ω̣νπάντων καὶ μονῆς καὶ πύρ[γο]υ̣πύργου καὶ λ[άκκου]λάκκου
40 [καὶ]καὶ φ̣υτῶνφυτῶν [δ]ια̣φ̣όρω̣[ν]διαφόρων , ἐγ̣κάρπωνἐγκάρπων τε καὶ ἀκάρπ̣ω̣νἀκάρπων , καὶ φ̣[οι]ν̣ίκω̣[ν]φοινίκων ,
41 κ̣α̣ὶκαὶ [τῆς]τῆς [αὐτοῦ]αὐτοῦ [καθόλου]καθόλου [π]ε̣ρ̣ι̣ο̣χ̣ῆ̣ςπεριοχῆς ἐν̣τὸςἐντὸς καὶ ἐκτὸς , κατὰ τὰ ἀρχαῖα
42 ὅ[ρια]ὅρια |gap:14| ❨|gap:?|υ̣α̣ρι̣ο̣(υ)❩|gap:?|υαριου , ἀρουρῶν εἴκοσι τεσσάρων|num:24| πλέω ἔλ̣[αττον]ἔλαττον
43,ms ❨ἠπειρί̣ο(υ)❩ἠπειρίου [γ]ῆ̣ςγῆς
43 μετὰ μιᾶς ∼ἀμπελ⊢ο⊣φορίμ⊢ο⊣∽ἀμπελοφορίμου γῆς , καὶ τῆς π̣ρ̣ο̣σδ[όσ]ε̣ω̣ςπροσδόσεως
44 τ̣ῆςτῆς ἐκεῖσε οὔσης νήσου καὶ αὐτῆς μετ[ὰ]μετὰ [τῶ]ν̣τῶν ἐπ̣ι̣γιγνομένωνἐπιγιγνομένων
45 ὄχθων ἤτοι αἰγιαλ̣ῶ̣ναἰγιαλῶν σὺν Θεῷ πρὸς πᾶσαν τύχην καὶ εὐκαιρίαν
46 τούτων κατὰ κ̣α̣ιρὸνκαιρὸν ὀφθησομένων ⸢❨κ(αὶ)❩⸣καὶ τῶν νῦν ❨προσπα̣[ρ]α̣κειμ(ένων)❩προσπαρακειμένων
47 τῷ αὐτῷ κτήματι , καὶ τ[οὺ]ς̣τοὺς ἑπ̣τὰ|num:7|ἑπτὰ|num:7| σὺν τούτῳ σικ̣υ̣ῶν[α]ςσικυῶνας
48 καρποφορουμένους νῦν , ὥστε ἐμὲ μετὰ τῶν μετ̣ʼμετʼ ἐ̣μὲἐμὲ
49 παραληψομένων τὴν πᾶσάν ❨μο(υ)❩μου διαδοχὴν καὶ
50 κληρονομ[ίαν]κληρονομίαν [,], [τ]ούτωντούτων ἁπάντων δικαίῳ σκοπῷ καὶ
51 μερισμῷ , κατ̣[ὰ]κατὰ τ̣ὰτὰ μεταξὺ δόξ̣ανταδόξαντα σύμφωνα , κρατεῖν καὶ
52 κυριεύειν καὶ δεσ̣π̣όζ̣εινδεσπόζειν διὰ παντὸς ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸ παντελὲς ·
53 S-4 λελο̣γχέν̣α̣ιλελογχέναι ἐμὲ οὐδὲν ἧττον ἅμα τούτοις καὶ οἰκία̣ν̣οἰκίαν ὁ̣λόκληρονὁλόκληρον
54 διακειμένην ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀράβων , ἐγγ̣[ὺ]ςἐγγὺς [τ]ῆ[ς]τῆς ἁ̣γίας̣ἁγίας
55 ἐκκλησίας τοῦ παναέθλου μάρτυρος Ἄπα Θεοδώρου , ἠνεῳγ̣[μέν]ης̣ἠνεῳγμένης
56 ἐπὶ ἀπηλιώτην , σὺν̣σὺν αὐθεντι̣κ̣ῇ̣αὐθεντικῇ τε αὐτῆς θύρᾳ καὶ τῇ τα[ύ]τ̣[ης]ταύτης
57 π̣α̣ραθύρωπαραθύρω , με̣τ̣ὰ̣μετὰ [π]α̣ντὸςπαντὸς αὐτ̣ῆς̣αὐτῆς τοῦ δικαίο̣υ̣δικαίου καὶ τῆς
58 συ̣ν̣η̣μ̣μ̣[έν]η̣ς̣συνημμένης ταύτ̣ῃ̣ταύτῃ [τῇ]τῇ [ο]ἰ̣κ̣[ία]ιοἰκίαι ἐπαύλεως καὶ π̣[ασ]η̣[ς]πασης τ̣ῆ̣ς̣τῆς ❨το̣(ύ)❩τω[ν]τούτων
59 περιοχ[ῆς]περιοχῆς κ̣αθόλ̣[ου]καθόλου [κ]α̣ὶ̣καὶ δυσὶ φρέασι , ἁπαξαπλῶς μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣ς̣παντὸς
60 ἐκ τούτω̣ντούτων ὑ̣π̣ε̣ι̣[σενηνεγμ]ένουὑπεισενηνεγμένου ∼ἐκτο̣σ̣μ̣ου∽ἐκδοσίμου καὶ ∼ἐκτόστου∽ἐκδότου ∼ἐν̣[οι]κ̣ε̣ίου̣∽ἐνοικίου
61 ἐπὶ τῷ ἐξεῖναί μοι τῷ̣τῷ π̣ρ̣[ογε]γ̣ραμμένῳπρογεγραμμένῳ Φιλήμονι μετὰ τῶν μετʼ ἐμὲ
62 κληρονόμων καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων τούτων κρατεῖν
63 δ̣ι̣η̣ν̣εκῶς̣διηνεκῶς α[ἰ]ωνίωςαἰωνίως δεσποτικῷ δικαίῳ , ἀκ̣ωλύτωςἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως
64 ὑ̣π̣[αναγκὲς]ὑπαναγκὲς [τὸ]τὸ [σύνο]λ̣ο[ν]σύνολον . S-5 κ̣α̣ὶκαὶ προσεπὶ τούτοις λελ̣ο̣γχ̣έναιλελογχέναι
65 ὁ[μοίως]ὁμοίως [πρόσωπ]α̣πρόσωπα δύο|num:2| αὐτοκασίγ̣ν̣η̣τ̣ααὐτοκασίγνητα , προσηγορε̣υ̣[μένα]προσηγορευμένα
66 τ[ὸν]τὸν μὲν [ἄ]ρ̣[σενα]ἄρσενα ὀ̣νόματιὀνόματι ⊢Βήσατος⊣Βήσατος , τὴν δὲ θή[λειαν]θήλειαν [ὀνόμα]τιὀνόματι Ματρών̣α[ς]Ματρώνας ,
67 μ̣ετὰμετὰ τῆ[ς]τῆς τ̣[ού]τ̣ω̣ν̣τούτων [ἐπι]γ̣ονῆςἐπιγονῆς ἀεὶ συνεπ[ο]μέν[ης]συνεπομένης το̣ύ̣τοιςτούτοις , τοῦ ε̣ἰ̣λ̣η̣|gap:3|εἰλη|gap:3|
68 |gap:8|[αὐ?]τ̣ο̣ῖ̣ς̣|gap:8|αὐτοῖς ∼καθʼ∽κατʼ ἔτ̣οςἔτος πεκουλίου καὶ ἐμοὶ στελλομένου τω̣|gap:3|τω|gap:3|
69 |gap:?_lines|